Rynki finansowe wykłady (2010)


RYNKI FINANSOWE - WYKŁAD

2 marca 2010

RYNEK FINANSOWY

- w szerokim ujęciu: to mechanizm alokacji zasobów pieniężnych, szczególnie oszczędności; wszystkie te działania dotyczące obiegu pieniężnego, przepływu pieniądza i rozliczeń pieniężnych między podmiotami.

Alokacja - ponowne rozmieszczenie i przemieszczenie zasobów pieniężnych w sferze realnej gospodarki

Funkcje makroekonomiczne rynku pieniężnego:

- w wąskim ujęciu: to miejsce przeprowadzania transakcji związanych z przemieszczaniem kapitałów od podmiotów dysponujących wolnymi środkami finansowymi do tych, które zgłaszają na nie popyt; miejsce gdzie odbywa się ruch pieniądza - miejsce przeprowadzania transakcji pieniądzem gotówkowym i bezgotówkowym w celu ochrony wartości pieniądza oraz wzrostu jego wartości w przyszłości.

Reasumując:

Rynek finansowy to miejsce zawierania transakcji, które mają za przedmiot szeroko rozumiany kapitał finansowy; miejsce przeprowadzania transakcji na instrumentach finansowych (wszelkie zobowiązania-instrument finansowy- bądź roszczenia majątkowe kapitałodawcy do kapitałobiorcy).

POŚREDNICTWO FINANSOWE

 1. Bezpośrednie: funkcje, które pełni rynek, funkcje które towarzyszą pozyskiwaniu kapitału.

 2. Pośrednie: pośrednikiem jest instytucja finansowa

INSTYTUCJA FINANSOWA: podmiot, który świadczy usługi związane z zawieraniem transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Ogół instytucji finansowych dzielimy na:

 1. Banki, instytucje bankowe

 2. 0x08 graphic
  Instytucje nie bankowe

  1. 0x08 graphic
   Fundusze inwestycyjne

  2. Fundusze emerytalne

  3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

  4. Zakłady ubezpieczeń

  5. Domy maklerskie

FUNDUSZE INWESTYCYJNE - osoba prawna, której przedmiotem działalności jest zinstytucjonalizowane; lokowanie środków pieniężnych w różne instrumenty rynku finansowego. Środki pozyskuje od swoich uczestników.

ZALETY:

WADY:

W Polsce fundusze tworzy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - odpowiada za tworzenie, zarządzanie funduszem, reprezentuje fundusz na zewnątrz, podejmuje decyzje inwestycyjne oraz je realizuje.

Zgodę wydaje KNF na tworzenie funduszu. Musi być w formie spółki akcyjnej.

TWJ pomagają: depozytariusz i agent transferowy.

DEPOZYTARIUSZEM może być bank, który ma co najmniej 100mln PLN kapitału własnego lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Prowadzi rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego, zapewnie by wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego (aktywa - zobowiązania) i wartość jednostek uczestnictwa było obliczone zgodnie z prawem, rozlicza umowy dotyczące aktywów, zapewnie by obrót jednostkami uczestnictwa i certyfikatami był zgody ze statutem i przepisami prawa.

AGENT TRANSFEROWY - prowadzi rejestr uczestników funduszu, rejestr zmian danych osobowych, oblicza i przesyła dywidendy, przygotowuje informacje o składakach, aktualizuje salda, rejestry, archiwizuje dokumenty związane z członkostwem.

DYSTRYBUTORZY jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego:

 1. Placówki bankowe

 2. Domy maklerskie

 3. Osoby fizyczne

FUNDUSZE INWESTYCYJNE wg ustawy:

 1. Otwarte (FIO) - sprzedaje jednostki uczestnictwa , które reprezentują jednakowe prawa majątkowe o charakterze udziałowym, zbywane bez ograniczeń; wielkość kapitałów zmienna, liczba uczestników zmienna i wysoka. Wysoka płynność jednostek.

Wycena: aktywa netto/jednostki uczestnictwa (codziennie)

 1. Specjalistyczne Inwestycyjne Fundusze Otwarte - od otwartych różni je, się: