Organizacja i zarzadzanie EGZAMIN 02

background image

1), Co obejmują współczesne wyzwania zarzą dzania. Wymień popularne teorie zarzą dzania.

Globalizacje działalnoś ci gospodarczej; jakoś ci i wydajnoś ci; zmniejszania rozmiarów produkcji;

redukcja personelu, problemy własnoś ci, etyki i odpowiedzialnoś ci społecznej, a także różnorod-
noś ć siły roboczej.

Pomysłowe podejś cie do zarządzania obejmujące mię dzy innymi modem typu Z oraz troskę o do-

skonałoś ć .

2), Co to jest kierowanie? Wymień funkcje kierowania.

Proces dobrowolnego lub wymuszonego ograniczenia swobody działań ludzi, realizowanym dla

osiągnię cia prowadzonego działania zbiorowego. Istotą tego procesu jest koordynacja zbiorowych
wysiłków na pożądanym poziomie.

Planowanie; organizowanie; przewodzenie; kontrola.

3), Co składa się na otoczenie polityczno-prawne w zarzą dzaniu mię dzynarodowym?

Stabilnoś ć rządu; zachę ty dla kapitału; kontrola handlu; wspólnoty gospodarcze.

4), Co to jest benchmarking? Wymień jego rodzaje.

Porównywanie z najlepszymi; dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę wyrobów lub usług,

uczenie się od konkurentów.

Wewnę trzny; konkurencyjny; funkcjonalny.

5), Co jest istotą zarzą dzania przez innowacje? Wymień główne bariery innowacyjne w organiza-
cji.

Metoda promująca innowacje i zmiany we wszystkich obszarach działania organizacji.

Zasobowe; prawne; organizacyjne; psychospołeczne.

6), Co to jest jakość ? Wymień podstawowe wymiary jakości.

Jest to stopień, w jakim produkt spełnia wymagania klienta.

Wyniki; cechy; niezawodnoś ć ; zgodnoś ć ; trwałoś ć ; łatwoś ć obsługi; estetyka postrzegania jakoś ci.

7), Wymień techniki badania czasu pracy w organizacji.

Technika obserwacji ciągłej; migawkowych; techniki chronometrażu.

8), Na co w szczególności wpływają systemy informacyjne w organizacji?

Na jej wyniki; na jej organizację ; na zachowanie jej członków.

9), Co jest istotą percepcji? Jak się dzieli percepcja?

Wykorzystywanie procesów używanych przez ludzi do odbierania i interpretowania informacji pły-

nących z otoczenia.

Percepcja selektywna; organizacji percepcji.

10), Wymień podstawowe działania konstrukcyjne wykorzystywane przy konstruowaniu organiza-
cji.

Projektowanie stanowisk pracy; grupowanie stanowisk pracy; ustalenie relacji podporządkowania;

układ władzy w organizacji; działalnoś ć koordynacyjna; różnicowanie stanowisk pracy.

11), Co to jest strategia organizacji? Jakie są jej podstawowe obszary?

Proces okreś lania długofalowych celów, zamierzeń organizacji oraz przyję cia kierunków działania,

a także alokacji zasobów, koniecznych do zrealizowania tych celów.

Zasię g; dystrybucja zasobów;....... Kompetencje; synergia.

12), Co jest istotą szkolenia i doskonalenia pracowników w organizacji?

Szkolenie i uczenie pracowników technicznych i wykonawczych sposobów wykonywania czynno-

ś ci na stanowisku, na jakim zostali zatrudnieni.

Doskonalenia: uczenie menadżerów i pracowników...... Niezbę dnych...... Obecnym i przyszłym

stanowisku.

13), Co to jest hierarchia Maslova w procesie motywowania zasobów ludzkich do pracy.

Teoria sugerująca, że ludzie muszą zaspokoić pię ć kolejnych grup potrzeb: fizjologicznych; bez-

pieczeństwa; przynależnoś ci; szacunku; samorealizacji.

background image

1), Co jest istotą spojrzenia ilościowego na zarzą dzanie? Wymień jego teorie.

Koncentruje się na zastosowaniu modeli i procesów matematycznych do sytuacji kierowniczych.

Iloś ciowa teoria zarządzania;... Zarządzanie operacyjne.

2), Kto to jest zarzą dzają cy? Wymień prawa zarzą dzają cego.

Zarządzający jest kierownikiem o szczególnym zakresie uprawnień i odpowiedzialnoś ci. Jego za-

chowania koordynujące odnoszą się nie tylko do zachowań ludzi, lecz także do zachowań organi-
zacji rozumianej jako twór złożony z ludzi i technicznych ś rodków działania.

Prawo do decydowania lub współdecydowania o misji i celach organizacji działania zespołowego;

kierunkach i sposobach wykorzystywania zasobów organizacji, działania zespołowego; tworze-
niem materialnych, finansowych, handlowych i organizacyjnych warunków realizacji misji, celów i
zadań.

3), Co składa się na otoczenie ekonomiczne w zarzą dzaniu mię dzynarodowym?

System gospodarczy; zasoby naturalne; infrastruktura.

4), Co to jest controling? Wymień podstawowe jego rodzaje.

Metoda kierowania przedsię biorstwem polegająca na tworzeniu i aktualizowaniu architektury sys-

temu planowania, konstruowanie wskaźników i mierników oceny finansowej organizacji oraz przy-
gotowywanie informacji bieżących i strategicznych dla podejmowania decyzji w organizacji.

Strategiczne; operacyjne.

5), Co to jest potencjał innowacyjny organizacji. Wymień główne postawy członków organizacji
wobec
innowacji.

Zdolnoś ć organizacji do efektywnego wprowadzania nowych pomysłów technicznych i rozwiązań

organizacyjnych do procesu produkcji i na rynek.

Akceptacja; oboję tnoś ć ; bierny opór; czynny opór.

6) Przedstaw hierarchię dokumentacji w systemach jakości.

Dokumenty zewnę trzne; normy ISO; NK; NB.

Dokumenty wewnę trzne systemu; księ ga jakoś ci; procedury; instrukcje; zapisy jakoś ci.

7), Co to jest czas roboczy pracownika w organizacji i jak się dzieli.

Czas obecnoś ci pracownika w organizacji.

Czas pracy aktywnie wykonywanych zadań; czas przerw

8) Wymień podstawowe systemy informacyjne w organizacji

System SPDT; SLK; SWD; SINK.

9), Na czym polega zarzą dzanie przez komunikowanie się . Jaki charakter moż e mieć komunikacja
interpersonalna?

Zarządzanie przez komunikację polega na budowie i doskonaleniu systemu stałego informowania
załogi o głównych celach, problemach i kłopotach przedsię biorstwa, zamierzeniach kierownictwa
oraz o aktualnej i docelowej pozycji na rynku.

Komunikacja ustna, komunikacja pisemna

10) Wymień etapy cyklu ż ycia organizacji.
11) Wymień etapy formułowania strategii organizacji. Na jakich poziomach jest ona formułowana.
Etapy formułowania strategii: 1. Analiza otoczenia 2. Analiza organizacji 3. Wzajemne dopasowanie or-
ganizacji i otoczenia
Wyró żniamy następują ce poziomy i strategii: 1.Strategia na poziomie przedsiębiorstwa, 2.Strategia na poziomie
autonomicznej jednostki gospodarczej – koncentracja na wybranych obszarach działania 3. Strategia na poziomie
funkcjonalnym – dla jednego obszaru funkcjonalnego np. produkcja.
12), Na czym polega przewidywanie popytu w procesie planowania zasobów ludzkich w organiza-
cji.
13) Przedstaw istoty procesu motywacyjnego w procesie motywowania do pracy.

background image

1), Co jest istotą spojrzenia behawioralnego na zarzą dzanie? Wymień zasady sprawnego zarzą -
dzania wg. Fayola.

Koncentruje się na zachowaniu pracownika w kontekś cie organizacyjnym.

Autorytet; dyscyplina; jednoś ć rozkazodawstwa i kierownictwa; podporządkowanie interesu osobi-
stego intelektowi ogółu; wynagrodzenie; centralizacja; hierarchia; ład; sprawiedliwoś ć ; inicjatywa;
harmonia; stabilizacja personalna.

2), Na czym polega funkcja planowania i organizowania w procesie zarzą dzania organizacją ?

Planowania polega na przewidywaniu przyszłego układu warunków i ś rodków działania i na formu-

łowaniu celów działania, dostosowanych do tego układu.

Organizowania polega na wykonaniu czynnoś ci mających na celu powiązanie różnorodnych dzia-

łań członków organizacji w pewne bardziej lub mniej trwałe zespoły działań.

3), Co składa się na otoczenie kulturowe w zarzą dzaniu mię dzynarodowym.

Wartoś ci; symbole; wierzenia; ję zyk.

4), Co jest istotą koncepcji Time Base Management w organizacji? Na jakich opiera się ona zało-
ż eniach?

Koncepcja zarządzania w oparciu o czas, u której podstawy leży efektywne wykorzystanie czasu w

przedsię biorstwie.

Orientacja na: czynnik czasu; skok iloś ciowy; pracę ; wartoś ci; zespół.

5) Wymień etapy procesu twórczego. Wymień artykuły twórczych jednostek.

Przygotowanie; inkubacja; przełomowe odkrycie; weryfikacja.

Doś wiadczenie życiowe; osobowoś ć ; zdolnoś ci poznawcze.

6), Czego dotyczą normy ISO 9001, 9002, 9003, 9004.

Model zapewnienia jakoś ci podczas projektowania, kontynuowania, produkcji, instalowania obsłu-

gi.

--- | | --- produkcji i instalowania

--- | | --- kontroli i badań ostatecznych

Zarządzanie jakoś cią i elementy systemu jakoś ci krytyczne

7), Na czym polega badanie czasu techniką chronometraż u? Jak dzielą się metody normowania
pracy?

Pomiar czasu trwania elementów cyklu pracy za pomocą odpowiednich przyrządów, zarejestro-

wanie wyników w formularzu i oszacowanie tempa pracy.

Sumaryczne; szacunkowe; doś wiadczalna; statystyczna.

8), Co to jest informacja. Wymień cechy informacji uż ytecznej.

Informacja to dane zaprezentowane w sposób mający znaczenie

Cechy użytecznej informacji:

1.Dokładna 2.Aktualna 3. Kompletna 4. Odpowiednia
9) Wymień główne formy komunikacji w organizacji. Wymień czynniki warunkują ce sprawne ko-
munikowanie w organizacji.
*
Forma komunikacji interpersonalnej * Forma komunikacji grupowej i organizacyjnej

Czynniki psychologiczne i sytuacyjne.

10) Wymień podstawowe czynniki sytuacyjne mają ce wpływ na projekt, strukturę organizacji.

Technika – procesy stosowane w organizacji

Otoczenie organizacji

Wielkoś ć organizacji

Cykl życia organizacji

Strategia organizacji

11), Co jest istotą wdraż ania strategii organizacji. Wymień sposoby jej wdraż ania.
12), Co to jest uwiarygodnienie w procesie selekcji kandydatów do pracy w organizacji. Wymień
jego rodzaje.

Okreś lenie zakresu, w jakim dane narzę dzie doboru rzeczywiś cie pozwala przewidzieć przyszłą
sprawnoś ć wykonywania funkcji obję tych danym stanowiskiem

13), Co jest istotą teorii dwuczynnikowej w procesie motywowania zasobami ludzkimi do pracy.

Teoria motywacji sugerująca, że zadowolenie i niezadowolenie ludzi z pracy kształtują asię pod
wpływem dwóch niezależnych zestawów czynników – motywacji i higieny psyhicznej.

background image

1) Co to jest zarzą dzanie? Wymień teorie zarzą dzania.

Jest to działalnoś ć kierownicza polegająca na ustalaniu celów podległej organizacji oraz dyspono-

wania jej zasobami dla osiągnię cia tych celów.

Planowania ; organizowania ; motywowania ; kontroli.

2) Co to jest styl zarzą dzania? Wymień podstawowe style zarzą dzania.

Wzglę dnie trwały, powtarzalny sposób oddziaływania przełożonego na zachowanie podwładnych.

Potencjalny ; rzeczywisty.

3) Co obejmują wyzwania dla zarzą dzania mię dzynarodowego.

Otoczenie polityczno-prawne ; ekonomiczne ; kulturowe.

4) Na czym polega koncepcja Lean Management?

Na przekształceniu organizacji , zasad funkcjonowania podmiotu dostosowującym go do warun-

ków gospodarki rynkowej, powolne ale gruntowne „odchudzanie” organizacji tzw. ......... – z jednej
strony, a z drugiej zaś na unikani i przeciwdziałaniu wszelkiemu marnotrawstwu.

5) Jak dzielą się innowacje ze wzglę du na sposób ich wprowadzania, mechanizm pobudzania,
znaczenie dla funkcjonowania rozwoju organizacji, dziedzinie działalności, której dotyczą ?

Radykalne ; stopniowe.

Podażowe ; popytowe.

Strategiczne ; faktyczne.

Techniczne ; kierownicze.

6) Na czym polega kompleksowe zarzą dzanie jakością ? Co się składa na kompleksowe zarzą dza-
nie jakością ?

Metoda zarządzania organizacją oparta na zarządzaniu i współdziałaniu wszystkich pracowników,

której centralnym punktem jest jakoś ć .

Zarządzanie strategiczne ; zaangażowanie pracownika; materiały ; teologia ; metody.

7) Co jest celem badania czasu organizacji techniką obserwacji cią głej. Jakie fotografie dnia pracy
się wyróż nia?

Obserwowanie i rejestrowanie w sposób ciągły wszystkich czynnoś ci, przerw na stanowisku pracy

do ustalenia stopnia wykorzystania czasu pracy pracownika, oraz wielkoś ci rzeczywistego zużycia
czasu, umożliwiającego opracowanie norm (obrach...) lub wybranych normatywów czasu.

8), Jakie czynniki określają potrzeby organizacji w zakresie przetwarzania informacji?

Organizacyjne - kierownicze

Otoczenie - szczebel

Wielkoś ć - obszar

9), Co jest istotą komunikacji pozawerbalnej? Przedstaw jej rodzaje.

Wszelka komunikacja, która nie posługuje się słowami lub pismem

10), Co jest istotą centralizacji i decentralizacji władzy w organizacji.
11) Wymień fazy procesu zarzą dzania strategicznego w organizacji.
Analiza i prognoza, okreś lenie pola działania, wybór strategii najkorzystniejszej, koordynowanie, kontro-
lowanie efektu.
12) Podję cia, jakich decyzji wymaga ustalenie sprawnego systemu wynagradzania w organizacji.
13) Wymień jednostkowe potrzeby ludzkie w procesie motywacji zasobów ludzkich do pracy.

Potrzeba osiągnię ć

Potrzeba afirmacji

Potrzeba władzy

Podejś cie od strony procesu

Teoria oczekiwań

Teoria wzmocnienia


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Organizacja i zarzadzanie - EGZAMIN 02, GRUPA 3
organizacja i zarzadzanie egzamin id 339603
Organizacja i zarzadzanie EGZAMIN 01
Organizacja i zarzadzanie EGZAMIN eop
Organizacja i zarzadzanie, EGZAMIN 01
organizacja i zarządzanie egzamin
Organizacja i zarzadzanie - EGZAMIN 01, GRUPA 3
podstawy organizacji i zarządzania egzamin
organizacja i zarzadzanie egzamin id 339603
Organizacja i zarzadzanie EGZAMIN 01
Egzamin Metody organizacji i zarządzania
teoria 1, Szkoła, 1 rok, SESJA, 2.Zarzadzanie organizacja administracji egzamin 1 lutego, popr. 15 l
Organizacja i zarzadzanie 03, PYTANIA NA EGZAMIN Z ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

więcej podobnych podstron