koncepcje zarzadzanie wyklad 2

Wykład 2 13 października 2009

We współczesnym świecie zmienność jest jedyną rzeczą, która jest stała. Spowodowane jest to globalizacją gospodarki, wprowadzaniem nowych technologii, a także jakościowymi zmianami w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem, polegającymi na tym, że punkt ciężkości przesuwa się z zarządzania zasobami materialnymi na rzecz zasobów niematerialnych (marka i kapitał intelektualny).

Celem organizacji staje się osiągnięcie satysfakcji nie tylko przez klienta, ale przez wszystkie zainteresowane strony- akcjonariuszy, pracowników, dostawców, a także lokalne społeczności.

Elastyczność stanowi powszechnie akceptowaną cnotę i pożądaną cechę współczesnego przedsiębiorstwa. Mimo, iż stała się ona podstawowym zaleceniem i postrzegana jest jako niezbędny wymóg, któremu musi sprostać współczesna organizacja- bardziej funkcjonuje na zasadach magicznego zaklęcia i obowiązującej mody aniżeli precyzyjnie i jednoznacznie zdefiniowanego pojęcia.

Wydaje się, że fenomen elastyczności i pozytywne konotacje tego terminu tym bardziej powinny skłaniać do jego pełniejszej identyfikacji. Pozwoli to na operacjonalizację, w tym podjęcia odpowiednich działań nad rozszerzeniem spektrum narzędzi do jej kształtowania.

Ekstremalnie turbulentne otoczenie skłania do traktowania elastyczności organizacji jako imperatywu funkcjonowania przedsiębiorstwa (imperatyw- naczelna zasada, rozkaz, dyrektywa, wymóg).

Przesłanki elastyczności

Wymiary paradygmatu zarządzania

 1. Osiąganie efektywności,

 2. Zapewnienie jakości,

 3. Kreowanie elastyczności

Utrzymanie konkurencyjności i poprawa efektywności wymaga:

Okazuje się jednak, że poprzez podejmowanie określonych działań na rzecz szeroko rozumianej elastyczności możliwe jest neutralizowanie konfliktu między nimi, czyli przekształcanie relacji trade off w relację trade up. Chodzi tu o przechodzenie od relacji, w której dwie zmienne (cele) współistniejące dotąd na zasadzie „coś za coś” zmieniają się w taki sposób, że możliwe jest jednoczesne osiąganie pozytywnego efektu (poprawa) w obu lub nawet większej liczbie przeciwstawnych sobie celów.

W ten sposób elastyczność staje się w warunkach niestabilności rynku, skracania się cykli życia produktów, technologii, a także organizacji oraz pojawiania się coraz bardziej wyrafinowanych i zindywidualizowanych potrzeb klienta- narzędziem konkurowania.

Dzisiaj zalecenie „bycia elastycznym” stało się niejako wymogiem/ nakazem dla organizacji.

Definicja elastyczności

Potocznie (intuicyjnie) elastyczność rozumiana jest jako właściwość podmiotu/ przedmiotu, która sprowadza się do jego podatności na zmiany (pod wpływem określonych czynników) czyli szczególna łatwość i szybkość w reagowaniu na zmiany oraz w ich dokonywaniu.

W naukach technicznych elastyczność utożsamia się przede wszystkim ze sprężystością, tj. właściwością ciał polegającą na przywracaniu pierwotnego kształtu/ wymiarów po usunięciu siły wywołującej odkształcenie.

W naukach biologicznych elastyczność pojmowana jest jako zdolność organizmu do reagowania zmianą funkcji i kształtów na zmieniające się warunki otoczenia.

Jeśli chodzi o zarządzanie to pomimo powszechnie formułowanych zaleceń dotyczących elastyczności, co więcej- szerokiego prezentowania różnych sposobów na jej kierowanie, osiąganie- samo pojęcie elastyczności nie doczekało się zdefiniowania i jednoznacznej interpretacji.

Elastyczność organizacji niezależnie od jej przejawów stanowi zestaw cech cząstkowych, właściwości, które składają się na atrybut organizacji ( przedsiębiorstwa); jest więc znamienną i pożądaną cechą organizacji bezwzględnie konieczną dla jej funkcjonowania (istnienia).

H.I. Ansoff (1965) traktował elastyczność jako właściwości organizacji, które pozwalają jej radzić sobie ze zmianami w otoczeniu (zamiast wpływać na nie organizacja próbuje na nie odpowiadać- głównie poprzez zwiększanie płynności zasobów firmy.)

Wyróżnił elastyczność:

D.J. Eppink (1978) zdefiniował elastyczność jako cechę organizacji, która czyni ją mniej wrażliwą na nieprzewidywalne zmiany zewnętrzne lub ustawia ją w lepszej pozycji, aby skutecznie mogła na te zmiany odpowiadać.

W swojej koncepcji podkreślił możliwość aktywnego lub pasywnego podejścia do zmiany.

„Sprawności elastyczności”

Rodzaje elastyczności

Każdy z tych wymiarów elastyczności mógłby być reakcją na zagrożenie wynikające ze zmian głównie w otoczenie zewnętrznym organizacji lub być formą „nacisku” na to otoczenie, stąd w literaturze przedmiotu rozróżnienie elastyczności:

Przyjmując, ze elastyczność charakteryzuje relację między impulsem ( przesłanką) do zmiany a reakcją organizacji na tę zmianę. R. Krupski (2005) wyróżnił cztery rodzaje elastyczności:

 1. Reaktywną (jeśli impuls A, to natychmiast pojawia się odpowiedź B),

 2. Adaptacyjno-inercyjną ( jeśli impuls A, to po pewnym czasie pojawia się odpowiedź B)

 3. Partypacyjną ( jeśli impuls A, to natychmiast odpowiedź B, przy czym B czeka na A)

 4. Kreatywną ( między A i B nie ma zwłoki , jednak B nie jest wprost reakcją/ odpowiedzią na A).

Wymiary elastyczności

Elastyczność operacyjna

Odnosi się do codziennych powtarzalnych sekwencji, działań w ramach tej samej szeroko pojmowanej technologii.

Najczęściej utożsamia się ją z elastycznością wytwarzania i traktuje się jako podstawowy instrument w przezwyciężaniu niepewności wynikającej zarówno z przyczyn egzogenicznych, jak i endogenicznych.

Można ją odnosić do:

Elastyczność strategiczna

De Toni i S. Tonchia wyróżnili cztery rodzaje elastyczności strategicznej (2004):

 1. Elastyczność jako zakres opcji strategicznej w ramach wykonywanej działalności,

 2. Elastyczność jako szybkość zmiany priorytetów konkurencyjności w ramach wykonywanej czynności,

 3. Elastyczność jako różnorodność możliwych rodzajów działalności,

 4. Elastyczność jako szybkość przenoszenia się z jednego rodzaju działalności na inny.

Istota elastyczności

Zdolności dokonywania zmian pod wpływem impulsów wewnętrznych lub zewnętrznych w taki sposób, aby- nie naruszając granic spójności organizacji gwarantujących osiągnięcie jej efektu synergicznego – stworzyć warunki do konkurowania na rynku u urzeczywistnienia wybranych celów efektywnościowych.

Elastyczność a aktywność organizacji

Elastyczność jest potencjalną cechą organizacji ( systemu). Wykorzystanie tego potencjału wiąże się z określoną, świadomą aktywnością, która może mieć charakter reakcyjny, tj. działań podejmowanych w sytuacji pewnego przymusu ( sytuacji kryzysowej) lub charakter pro aktywny, tj. w warunkach wzmożonej konkurencyjności oraz możliwości antycypowania przyszłych warunków.

Obszar elastyczności

Elastyczność może być odnoszona do organizacji ( firmy jako całości bądź do poszczególnych jego składowych ).

W odniesieniu do organizacji jako całości można mówić o elastyczności ogólnej/ globalnej.

Taki wymiar będzie miał odniesienie elastyczności do strategii firmy, do jej struktury organizacyjnej czy kultury organizacyjnej.

Alternatywnie może ona być odnoszona do poszczególnych elementów składowych organizacji- wówczas będzie miała wymiar cząstkowy.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
NKZ - W1 Organizacja i zarządzanie., Nowoczesne koncepcje zarządzania wyklady
Hawrysz Koncepcje zarządzania WYKŁADY
Koncepcje Zarządzania WYKŁADY
Koncepcje zarządania wyklad 3, UCZELNIA, AE Katowice
koncepcje zarzadzania, wykład 12
Koncepcja zarzšdzania - Wykład 06.12.2009, HR STUDIA
koncepcje zarządzania, wykład 9, 10, 11
Koncepcja zarzadzania - Wykład 20.12.2009, HR STUDIA
Koncepcja zarzadzania Wykład 20 12 2009
Koncepcje zarządania wykład, studia, koncepcje zarządzania
Koncepcja zarzadzania, Wykład 06.12.2009
koncepcje zarzadzania, wykład 12
Koncepcja zarzadzania, Wykład 20.12.2009
KZ pytaniaOCR, Materiały - semestr I, Koncepcje Zarządzania - wykład
KONCEPCJE ZARZĄDZANIA wykład
hawrysz Koncepcje zarządzania wykład
Koncepcje zarządzania - wykłady, UWM Olsztyn - MSU Zarządzanie, Koncepcje zarządzania
NKZ - W1 Organizacja i zarządzanie., Nowoczesne koncepcje zarządzania wyklady
koncepcje zarządzania, wykład 1, 2, 3, 4, część wykładu 5 notatki najlepsza jakość

więcej podobnych podstron