Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 3


Organizacja i zarządzanie Ćw. 3

Przywództwo /przewodzenie, kierowanie ludźmi/

Źródła wpływu: formalne i nieformalne

Menedżer - os. która odpowiada za realizację procesu zarządzania

Zróżnicowanie menedżerów:

1/ wg szczebla w org.: najwyższego szczebla (m.in. wyznaczają cele, reprezentują org.)

średniego szczebla (najliczniejsza grupa, odpowiadają za realizację planów)

pierwszej linii (np. brygadziści, kierownicy biur, kierownicy zmian itp., nadzorują i koordynują prace pracowników wykonawczych)

2/ wg obszary zarządzania (np. marketing, finanse, eksploatacja, administracja, zasoby ludzkie)

role menedżerskie (wg. Mintzberga):

*kategoria interpersonalna - reprezentant, przywódca, łącznik

*kategoria informacyjna - obserwator, propagator, rzecznik

*kategoria decyzyjna - przedsiębiorca, przeciwdziałanie zakłóceniom, dysponent zasobów, negocjator

Umiejętności menedżera: techniczne, społeczne (interpersonalne), koncepcyjne, diagnostyczno-analityczne

Osobowość przywódcy politycznego => dojrzałość

Motywacja: osiągnięć

afiliacji

władzy

Motywacja działalności politycznej: osobista i instrumentalna

demokratyczno - polityczna

chęć udziału w działalności społecznej

identyfikowanie się z programem danej partii

względy towarzyskie

Typy przywódców (wg. R.J. Hausea):

0x08 graphic
1/ dyrektywny

2/ wspierający typy mogą się zmieniać w zależności od sytuacji

3/ partycypacyjny

4/ nastawiony na osiągnięcia

Inne typologie:

1/ przywództwo transakcyjne - pragmatyczne działania, lider nastawiony na współpracę

2/ przywództwo transformacyjne (charyzmatyczne) - podejście emocjonalne, gwiazdorstwo

Charyzma - w pewnych sytuacjach społeczeństwo oczekuje charyzmatycznego przywódcy -> charyzmę „nadają” inni ludzie

Cechy przywódcy charyzmatycznego

Lider - jako rodzaj przywódcy łączącego cechy charyzmatycznego i profesjonalisty

Świadomość polityczna

Związki lidera: z samym sobą”

z innymi

z organizacją

z polityką

ze społeczeństwem

Przekazywanie przywództwa: uprawomocnienie

przekazywanie sposobów i metod kierowania (procedury)

przekazywanie wizji przyszłości organizacji

Styl kierowania w organizacji politycznej zależy od:

1/ zachowania przywódcy

2/ zachowania członków organizacji

3/ danej sytuacji w której proces przywództwa zachodzi

Styl: potencjalny i rzeczywisty

Styl: demokratyczny

autokratyczny

konsultatywny

Decyzja

Proces podejmowania decyzji: 1/ rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji -> 2/ zidentyfikowanie alternatywnych możliwości -> 3/ wybór optymalnej możliwości -> 4/ wprowadzenie wyboru w życie -> *5/ obserwacja i ocena wyników

Decyzje: zaprogramowane i nie zaprogramowane

Ryzyko vs pewność

Intuicja - wewnętrzne przekonanie o czymś, bez świadomego rozważania

Co utrudnia podejmowanie decyzji racjonalnych w org. politycznej?

Co utrudnia podejmowanie decyzji obiektywnych w org. politycznej?

4 typy logicznej i racjonalnej argumentacji:

1/ deskryptywna (opisowa)

2/ eksplanacyjna

3/ prospektywna

4/ aksjologiczna

Grupowe podejmowanie decyzji:

1/ zespoły problemowe

2/ samokierujące

3/interpunkcyjne

Inna typologia:

1/ grupa interaktywna - najczęściej występująca, członkowie gr. otwarcie dyskutują, spierają się i uzgadniają najlepsze rozwiązanie

2/ grupa delficka - metoda delficka polega na zwróceniu się do niezależnych ekspertów o ich własne opinie (do każdego osobno, nie kontaktują się miedzy sobą), następnie zbiera się te opinie i po powiązaniu wniosków wynik „uśrednia”

3/ grupa nominalna - nie ma swobodnej dyskusji, choć zespół spotyka się i każdy przedstawia swój pomysł, pomysły się zbiera i ocenia wybierając najlepszy

Wady i zalety decydowania grupowego

Zjawisko grupowego myślenia

Patologie przy decydowaniu grupowym : substytucja i dekolegiaizacja

Rola doradców i ekspertów

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 1
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 4
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 4 cd
analiza kierunku nurtow podejsc i teorii organizacji i zarzadzania, MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, PODSTAWY
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
7 Struktura organizacyjna przedsiebiorstwa, Materiały Edukacyjne, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Prz
EDA materiały pomocnicze do ćw 2
materialy pomocnicze do cw ostatnich
syllabus OiZ 2013, Politologia UMCS - materiały, V Semestr zimowy, V Semestr zimowy, Organizacja i Z
Nauka o organizacji, Studia, Zarządzanie materiały wszelakie
16a system rozp-organizacji, Procesy informacyjne w zarządzaniu, materiały student Z-sem 12-13, wyty
elementy struktury organizacyjnej do prezentacji, podstawy zarządzania, materiały do prezentacji
Odpowiedzi na egzamin z Podstaw Zarządzania (dr M. Pawłowski WSM Warszawa Kawęczyńska), Pliki, Mater
Całość materiału jest w załączniku (6, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administr
BEZP WEWN SYLABUS Zasoby ludzkie w organizacji bezpieczeństwa wewnetrznego, WSH- materiały, zasoby l
Zarządzanie wiedzą pomocnicze, materiały z zajęć WSPiZ
Zarządzanie Strategiczne - Materiały Pomocnicze - Gulski (68), Zarządzanie strategiczne

więcej podobnych podstron