Zarządzanie Strategiczne - Materiały Pomocnicze - Gulski (68), Zarządzanie strategiczne


Materiały pomocnicze do nauki

ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Zebrał i opracował

Bogusław Gulski

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Genezą - nieciągłość i wysoka turbulencja otoczenia, które skłoniły do rozważań na temat zasobów strategicznych, identyfikowania i reagowania na słabe sygnały z otoczenia, tworzenia elastycznych systemów zarządzania, uwarunkowań kulturowych efektywności organizacji co w końcu doprowadziło do poważnych zmian w teorii i praktyce czyli zarządzania strategicznego.

ISTOTA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Poziomy zarządzania w organizacji:

Inne podejście do określenia - punktem wyjścia

RODZAJE AKTYWNOŚCI SYSTEMU.

Stąd wynikają TRZY POZIOMY ZARZĄDZANIA:

Rodzaj aktywności systemu

Poziom zarządzania

reakcja

zarządzanie operacyjne

odpowiedź

zarządzanie taktyczne

działanie

zarządzanie strategiczne

Istotą zarządzania strategicznego jest dążenie do kreacji nowych modeli i do otwierania nowych opcji działania, ich wypróbowywanie, w świetle kryteriów zarówno instrumentalnych (np. wydajności) jak i autotelicznych. Jest przede wszystkim tworzeniem kontekstu, w którym odbywa się proces rutynizacji i strukturyzacji działania w ramach zarządzania taktycznego.

STRUKTURA PROCESU ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Najczęściej, w zarządzaniu strategicznym wyróżnia się dwa (trzy) podstawowe składniki:

PROCES ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

SKUTKI JAKOŚCI IDENTYFIKACJI I REALIZACJI STRATEGII

Sformułowanie strategii

dobre

słabe

Realizacja strategii

dobra

SUKCESY

RULETA

słaba

PROBLEMY

NIEPOWODZENIA

Formułowanie / Identyfikacja strategii jest zdeterminowana:

Implementacja strategii obejmuje przede wszystkim:

Podstawa koncepcji: konieczność dopasowania potencjału firmy egzemplifikowanego jej mocnymi i słabymi stronami do możliwości tkwiących w otoczeniu. Wygrywająca strategia jest oryginalna (unikalna) na tle postępowania konkurentów.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE TO :

FORMUŁOWANIE / IDENTYFIKACJA STRATEGII

Czynnikami determinującymi sposób opracowania strategii może być władza i jej źródła oraz wielkość organizacji i jej tradycje. Stąd można wyróżnić następujące

Sposoby identyfikacji strategii:

 1. Przedsiębiorczy - agresywna, odważna i ryzykowna postawa wobec otoczenia; realizowany zwykle przez założyciela firmy w pierwszej fazie jej istnienia poprzez aktywne wyszukiwanie okazji i scentralizowane zarządzani. Decyzje podejmowane na podstawie własnej wiedzy i intuicji.

 2. Dostosowawczy - właściwy dla organizacji, w której kapitał jest znacznie rozproszony pomiędzy udziałowców; ich sprzeczne żądania wobec zarządu trudno przełożyć na konkretne zadania. W efekcie przyjęta i realizowana strategia ma charakter:

3. Planowy - polega na postępowaniu zgodnie z dobrze strukturalizowaną procedurą, która zmusza planistów do firmy do systematycznej analizy otoczenia i organizacji.

PODEJŚCIA DO IDENTYFIKACJI STRATEGII:

W praktyce oba podejścia uzupełniają się;

W obu podejściach uwzględnia się jednocześnie:

Strategie wynikają ze wspólnego pola sytuacji powstałego z nałożenia tych zmiennych.

WIZJA I MISJA ORGANIZACJI

Wizja - wyobrażenie właściciela (udziałowców), ważne - świadome, wewnętrzne przekonanie do wizji. Problemy:

Możliwe są różne opcje.

Misja przedsiębiorstwa - przedmiot jego aspiracji- trwałych dążeń wyznaczających zakres społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

Funkcje misji:

Możliwości wykorzystania misji:

Misja odpowiada na pytania:

 1. Po co istniejemy?

 2. Do czego dążymy?

 3. Co mamy osiągnąć?

 4. Czyje (podmiotowo) i jakie (przedmiotowo) potrzeby zaspokajamy?

 5. Jakie jest nasze społeczne przeznaczenie?

0x08 graphic
0x08 graphic
WIZJA MISJA CELE

ZASADY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

FUNKCJE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

ZAŁOŻENIA KLASYCZNEJ KONCEPCJI STRATEGII

 1. Założenie predeterminacji - kontekst, w którym strategia jest realizowana, nawet jeśli jest niestabilny, jest predyktywny tzn. z dużą dozą pewności można przewidzieć te jego stany, które są ważne z punktu widzenia organizacji.

 2. Założenie kwantyfikacji - zarówno wnętrze jak i otoczenie można opisać za pomocą „twardych” danych liczbowych, w miarę kompletnie z punktu widzenia potrzeb formułowania strategii - strategię można oprzeć na danych.

 3. Założenie formalizacji:

Problem: w jakim stopniu powyższe założenia odpowiadają współczesnej rzeczywistości, w sytuacji narastającej niepewności w otoczeniu i wewnątrz organizacji?

Ad. 1: otoczenie i wnętrze organizacji są coraz bardziej nieprzewidywalne; sytuacja w momencie formułowania strategii może bardzo różnić się sytuacji w momencie realizacji, skąd wynika potrzeba korekt (różnego rodzaju koszty).

Ad. 2: nierealistyczne, złudne ale pociągające; powoduje uproszczenia, błędy, omyłki w liczbowej ocenie zdarzeń choć daje poczucie przynależności do elity.

Ad. 3: pseudonaukowa, racjonalistyczna utopia będąca nieudolną próbą odwzorowania intuicyjnych procesów poznawczych bezosobowego „menedżera” czy „przedsiębiorcy”. Rezultatem może być usztywnienie i formalizacja procesów decyzyjnych.

OTOCZENIE ORGANIZACJI

Otoczenie - miejsce powstawania decyzji istotnych i narzucających organizacji ograniczenia oraz kształtujących jej przyszłość.

Otoczenie jest całokształtem zmiennych zewnętrznych nie podlegających zwykle woli organizacji. To suma presji, zagrożeń czy też okazji oddziałujących na organizacje i zmuszających je do przystosowania się. Żadne przedsiębiorstwo nie może obejść się bez swojego kręgu zewnętrznego ale relacje przeciwna nie jest konieczna.

Organizacja nie może przeciwstawić się lecz musi dostosować się do szeregu zjawisk występujących w otoczeniu.

CECHY OTOCZENIA ORGANIZACJI

Podstawową cechą otoczenia organizacji jest stan jego zaburzenia tj. jednoczesne niepewność i złożoność.

Złożoność określana jest przez ilość i różnorodność elementów współdziałających ze sobą. Jest skutkiem:

Złożoność rośnie, gdy utrzymuje się zapotrzebowanie na otoczenie podlegające odrębnej logice.

Złożoność jest źródłem frustracji z powodu pozbawienia człowieka zdolności rozumienia oraz hamowania jego działalności.

Dla konkretnej organizacji otoczenie jest zaburzone od momentu, gdy zasoby i umiejętności, którymi dysponuje okazują się niedostateczne do skutecznego zmierzenia się z wyzwaniami, przed którymi stanęła.

Reakcją na złożoność są zwykle: wypaczanie sensu rzeczywistości, uproszczenia, redukcjonizm.

Naturalnym odruchem organizacji wobec złożoności jest przyjęcie zasady wymaganego zróżnicowania - takiego usytuowania podsystemów czy struktur, które będzie odpowiednie dla zinterpretowania konkretnego zjawiska. Splot powiązań i zaburzenia w otoczeniu będą tym lepiej opanowane im lepiej będą zidentyfikowane.

Niepewność jest wyrazem ograniczonej zdolności do przewidywania. Okres harmonijnego rozwoju (ostatni to lata 1945 - 65) cechuje się tym, iż organizacja może przewidywać, co stanie się z jej otoczeniem. Niepewność powoduje stan, w którym obserwator nie jest w stanie przewidzieć dalszego kierunku rozwoju otoczenia.

STRUKTURA OTOCZENIA:

Makrootoczenie: zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z jego usytuowania w konkretnym kraju, regionie, strefie klimatycznej, układzie politycznym, prawnym, systemowym itp. Cechą makrootoczenia jest bardzo silny wpływ na możliwości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa i jednoczesna bardzo mała podatność na jego oddziaływanie.

Otoczenie konkurencyjne stanowią wszystkie podmioty gospodarcze, które mają z przedsiębiorstwem powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne. Pomiędzy elementami otoczenia konkurencyjnego zachodzą sprzężenia zwrotne, tzn. jego składniki oddziałują na przedsiębiorstwo, ale same również są obiektem oddziaływania.

MOŻLIWOŚCI (cele) WYKORZYSTANIA ANALIZ STRATEGICZNYCH:

Cele analizy:

Kompleksowa i wieloczynnikowa analiza otoczenia prowadzi do:

KLASYFIKACJA METOD ANALIZY STRATEGICZNEJ

Metody analizy strategicznej

Metody planowania strategicznego

Metody analizy otoczenia

Analiza trendu

Metoda delficka

Analiza luki

Analiza „pięciu sił” Portera

Profil ekonomiczny sektora

Punktowa ocena atrakcyjności sektora

Mapa grup strategicznych

Metody zintegrowane

Analiza SWOT

Pozycjonowanie strategiczne

Krzywa doświadczenia

Metody portfelowe

Metody analizy przedsiębiorstwa

Cykl życia produktu i technologii

Analiza kluczowych czynników sukcesu

Bilans strategiczny

Analiza łańcucha wartości

METODY ANALIZY MAKROOTOCZENIA:

METODY SCENARIUSZOWE

M. scenariuszowe są przeznaczone do analizy zmian „nieciągłych”:

Metody scenariuszowe:

W scenariuszu dąży się do wskazania, w jakim przedziale zmienności przyszłość będzie się najprawdopodobniej zawierać.

Wariantowość scenariuszy - wielowariantowość zachowań organizacji.

Planowanie strategiczne przy wykorzystaniu budowania scenariuszy służy:

oderwaniu się od kręgu powtarzanych schematów myślowych - pojawia się efekt poznawczy i edukacyjny.

Scenariusze możliwych zdarzeń, etapy:

 1. Ustalenie zakresu analizy.

 2. Ustalenie czynników najsilniej wpływających na wyniki decyzji strategicznych,

 3. Określenie sił zewnętrznych,

 4. Określenie logiki scenariuszy,

 5. Określenie skutków wystąpienia określonych scenariuszy w przyszłości,

 6. Analiza skutków poszczególnych decyzji, które mogą być podjęte przez kierownictwo jako odpowiedź na konkretne scenariusze. Można postawić następujące pytania:

Scenariusze symulacyjne, etapy:

 1. Określenie problemów, opracowanie listy istotnych czynników w otoczeniu mających wpływ na funkcjonowanie organizacji.

 2. Określenie deskryptorów opisujących główny problem oraz możliwych skutków ich oddziaływania,

 3. Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia każdego z wyodrębnionych deskryptorów,

 4. Opracowanie macierzy wzajemnych zależności oraz testowanie modelu,

 5. Na podstawie przetestowanego modelu, przygotowanie scenariuszy i opracowanie części opisowej,

 6. Przeprowadzenie analizy podatności, tj. wprowadzenie do zbioru danych informacji o zdarzeniach mało prawdopodobnych,

 7. Sformułowania strategii organizacji.

Scenariusze stanów otoczenia (etapy):

 1. Identyfikacja makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego oraz tych ich składników, które będą miały wpływ na funkcjonowanie organizacji,

 2. Ocena procesów w otoczeniu z punktu widzenia siły i kierunku wpływu oraz prawdopodobieństwa wystąpienia,

 3. Uporządkowanie trendów według poszczególnych scenariuszy - optymistycznego, pesymistycznego, niespodziankowego i najbardziej prawdopodobnego,

 4. Wykonanie prostych obliczeń dla ustalenia średniej siły wpływu poszczególnych czynników w wyróżnionych sferach otoczenia.

Scenariusze procesów otoczenia (etapy):

 1. Określenie w otoczeniu: procesów kluczowych i procesów zmian nieciągłych,

 2. Określenie zjawisk kształtujących procesy określone w p. 1, zarówno ilościowe jak i jakościowe,

 3. Tworzenie wariantów procesu,

 4. Identyfikacja powiązań kluczowych procesów w otoczeniu, mających decydujący wpływ na funkcjonowanie organizacji,

ANALIZA LUKI STRATEGICZNEJ

Analiza luki - metoda badania dostosowania istniejącej strategii i sposobów działania organizacji do wymogów i prognozowanych zmian otoczenia.

Analiza luki strategicznej - metoda analizy i planowania strategicznego, której celem jest określenie poziomu i sposobów niwelowania różnic pomiędzy celami organizacji a oczekiwaniami otoczenia, z zamiarem skupienia strategii na analizie i zamknięciu luki. A. l. s. prowadzi do uzyskania odpowiedzi na pytania:

 1. W jaki sposób będzie się zmieniać i jaki stan w wyznaczonym momencie osiągnie istotny dla organizacji proces w otoczeniu?

 2. Jak będzie się zmieniać i jaki stan w określonym momencie osiągnie działalność organizacji odpowiadająca danemu procesowi w otoczeniu?

Tok rozumowania w analizie luki strategicznej:

Przyczyny (powstania luki) - Skutki (utrzymywania się luki)- Środki zaradcze?

Rodzaje luk:

 1. Zgodność - kierunki obu trendów (w otoczeniu i odpowiadającemu mu trendowi w organizacji) są zbliżone lub identyczne.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

t

 1. Nadmiaru - trend procesu w organizacji rożnie szybciej niż trend w otoczeniu

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

t

 1. Niedoboru - trend procesu wewnętrznego rośnie wolniej niż trend w otoczeniu.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
t

Podane na wykresach zjawiska są przykładowe.

A. l. s. pozwala na porównanie przebiegu procesów otoczeniu w przeszłości i porównanie ze zmianami wybranych procesów w przedsiębiorstwie skąd wynika ocena skutków poprzednich strategii, zrozumienie popełnionych błędów.

A. l. s. może być wykorzystana do oceny przebiegu zjawisk (trendów) dotyczących przede wszystkim:

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO

Sektor - część przemysłu skupiająca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedawane na tym samym geograficznie rynku.

Istotne: wyodrębnienie produktowe i geograficzne

Celem analizy sektorowej jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jaka jest atrakcyjność badanego sektora dla przedsiębiorstwa lub potencjalnego inwestora, jakie szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstwa stwarza funkcjonowanie w określonym sektorze?

 2. Które sektory dają funkcjonującym w nich przedsiębiorstwom lepsze, a które gorsze możliwości rozwoju, łączenie jakich sektorów daje efekt synergetyczny, jak kształtować przyszły portfel działalności przedsiębiorstwa, aby zmniejszyć ryzyko i zwiększać efekty strategii?

 3. Jakie nowe, atrakcyjne sektory mogłyby w przyszłości stanowić pole działania przedsiębiorstwa i jakie należy ponieść koszty wyjścia z tych sektorów?

Konieczność regularnej analizy sektorów przez różne podmioty.

UPROSZCZONA METODA ANALIZY ATRAKCYJNOŚCI SEKTORA

 1. Ilu konkurentów jest wewnątrz sektora i jakie są ich udziały ?

 2. Jakie grupy strategiczne są w sektorze i jakie przedsiębiorstwa skupiają ?

 3. Jakie kategorie dostawców są związane z sektorem i jaką mają siłę oddziaływania na analizowany sektor? Gdzie znajdują się strategiczni dostawcy? Jakie zagrożenia rozwojowe mogą być związane z dostawcami?

 4. Jakie segmenty odbiorców są obsługiwane i jaki udział mają w powstawaniu zysków sektora? Które grupy mają podstawowe znaczenie dla sektora? Jakie szanse i zagrożenia przewidujemy w związku z popytową stroną sektora?

 5. Jakie są bariery wejścia do sektora, przewidywana rentowność, faza cyklu życia sektora? Jak duża jest groźba pojawienia się nowych producentów w sektorze, jacy to będą producenci?

 6. Jak duża jest groźba pojawienia się substytutów i jakie są to (mogą być) substytuty?

Stąd wynika ocena:

 1. Ogólnej atrakcyjności analizowanego sektora.

 2. Szans i zagrożeń, które można wykorzystać w analizie SWOT.

ANALIZA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU

Sposób analizy przedsiębiorstwa za pomocą listy kluczowych czynników sukcesu, co ma doprowadzić do identyfikacji mocnych i słabych stron.

KCS - najważniejsze kryteria, decydujące o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zgodnie z zasadą 20 - 80.

Listy KCS dla sektorów są ustalane przez specjalistów prowadzących analizy sektorowe, są specyficzne dla każdego

sektora.

Lista KCS wskazuje kierownictwu na jakich czynnikach powinno się skupić a strategia polega na wyborze jednego lub kilku a następnie na ich doskonaleniu.

Sposób postępowania:

1. Analiza przedsiębiorstwa zgodnie z pełną listą kryteriów oceniających kondycję przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach prowadzi do sporządzenia listy słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, (ew. wykorzystać arkusz z bilansu strategicznego przedsiębiorstwa)

2. Skoncentrowanie uwagi na kluczowych czynnikach sukcesu i poddanie ich wnikliwej analizie.

Inne podejście (praca małych zespołów wspomaganych przez konsultanta):

1. Ułożenie listy KCS dla sektora do którego należy badane przedsiębiorstwo,

2. Określenie wag rozpatrywanych czynników sukcesu,

3. Ocena przedsiębiorstwa z punktu widzenia tych czynników,

4. Porównanie ocen z ocenami maksymalnymi lub innych firm.

ANALIZA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU

Sposób analizy przedsiębiorstwa za pomocą listy kluczowych czynników sukcesu, co ma doprowadzić do identyfikacji mocnych i słabych stron.

KCS - najważniejsze kryteria, decydujące o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zgodnie z zasadą 20 - 80.

Listy KCS dla sektorów są ustalane przez specjalistów prowadzących analizy sektorowe, są specyficzne dla każdego sektora.

Lista KCS wskazuje kierownictwu na jakich czynnikach powinno się skupić a strategia polega na wyborze jednego lub kilku a następnie na ich doskonaleniu.

Sposób postępowania:

1. Analiza przedsiębiorstwa zgodnie z pełną listą kryteriów oceniających kondycję przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach co pozwala sporządzić listę słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, (ew. wykorzystać arkusz z bilansu strategicznego przedsiębiorstwa)

2. Skoncentrowanie uwagi na kluczowych czynnikach sukcesu i poddanie ich wnikliwej analizie.

Inne podejście (praca małych zespołów wspomaganych przez konsultanta) :

 1. Ułożenie listy KCS dla sektora, do którego należy badane przedsiębiorstwo,

 2. Określenie wag rozpatrywanych czynników sukcesu,

 3. Ocena przedsiębiorstwa z punktu widzenia tych czynników,

 4. Porównanie ocen z ocenami maksymalnymi lub innych firm.

GRUPA STRATEGICZNA

Grupa strategiczna składa się z rywalizujących ze sobą przedsiębiorstw, mających podobne podejście do prowadzenia walki konkurencyjnej na rynku tj.:

BENCHMARKING

Benchmarking - uczenie się od najlepszych.

Rodzaje:

Procedura:

 1. Identyfikacja porównywanych zmiennych,

 2. Identyfikacja firm wzorcowych,

 3. Zbieranie informacji,

 4. Określenie luki efektywności i pożądanego poziomu osiągnięć,

 5. Określenie planu działań i sposobu pomiaru jego realizacji.

Cel - systematyczne poszukiwanie lepszych rozwiązań a nie kopiowanie pojedynczych innowacji czy cudzych osiągnięć.

BILANS STRATEGICZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Bilans strategiczny przedsiębiorstwa polega na systematycznej, wielokryteriowej analizie przedsiębiorstwa, umożliwiającej ocenę działalności we wszystkich obszarów jego funkcjonowania.

Polega na:

 1. Zidentyfikowaniu obszarów strategicznych determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa(ważnego podsystemu, np. zarządzania),

 2. Określenie w ww. obszarach czynniki stanowiące newralgiczne punkty rozwojowe przedsiębiorstwa,

 3. Punktowa ocena ww. określonych czynników za pomocą odpowiedniej skali.

Umożliwia identyfikację potencjalnych zjawisk mogących być silnymi lub słabymi stronami oraz określenie, które z nich są nimi w istocie.

CYKL ŻYCIA PRODUKTU

Koncepcja o wszechstronnym zastosowaniu w zarządzaniu strategicznym.

Obrazuje:

 1. zjawisko stopniowego nabywania i utraty zdolności produktu do zaspokajania potrzeb konsumenta,

 2. proces ponoszenia kosztów związanych z innowacjami produktowymi, ich opracowywaniem, wprowadzaniem na rynek i podtrzymywaniem obecności na rynku.

Fazy CŻP:

 1. wprowadzanie wyrobu na rynek,

 2. wzrost sprzedaży produktu,

 3. dojrzałość i nasycenie rynku,

 4. spadek sprzedaży produktu i schodzenie z rynku.

Zjawiska:

CYKL ŻYCIA TECHNOLOGII

Narzędzie badania konkurencyjności przedsiębiorstwa w dziedzinie technologicznej. Jest uzależniona od nowatorstwa i mistrzostwa stosowania.

Rodzaje technologii z punktu widzenia wartości konkurencyjnej:

Technologie kluczowe powinny pozwalać na obniżkę kosztów i wytwarzanie produktów o wysokiej jakości.

Należy dążyć, by w przedsiębiorstwie mieć jednocześnie technologię kluczową, ale jednocześnie inwestować w rozwój technologii eksperymentalnych i do końca wykorzystywać technologie bazowe.

Ogólne zalecenie:

METODY PORTFELOWE

Celem stosowania metod portfelowych w zarządzaniu strategicznym jest integrowanie w jedną rozsądną strategię długofalową niezbędnej odnowy i równowagi dotychczasowych dziedzin działalności przedsiębiorstwa.

Metody portfelowe są jednym z najważniejszych narzędzi analizy pozycji strategicznej przedsiębiorstwa i narzędziem projektowania możliwych opcji strategicznych.

Metoda portfelowa jest metodą agregatowej oceny różnych obszarów działalności w ramach jednej firmy. Obszarem działalności jest zwykle element kombinacji układu produkt - rynek. Centralnym punktem metody jest macierz.

Metody portfelowe pozwalają opisywać i porównywać pozycje różnych obszarów działalności za pomocą różnych ważnych strategicznie zmiennych:

Podstawowe etapy stosowania metod portfelowych:

 1. Wybór wymiarów macierzy (a tym samych określonego wzorca strategii),

 2. Opis, według przyjętych kryteriów, pozycji przedsiębiorstwa (identyfikacja stanów tych wymiarów w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa),

 3. Porównanie aktualnej pozycji przedsiębiorstwa ze wzorcem tj. z tabelą potencjalnych strategii.

Krytycy twierdzą, że metody portfelowe:

Metody portfelowe mogą mieć charakter ograniczony i pomocniczy.

MACIERZ BCG

Macierz BCG uwzględnia następujące wymiary:

Relatywny udział w rynku jest określany za pomocą dwu wskaźników:

Skala relatywnego udziału w rynku zawiera się w przedziale: 0 - 10.

Stopa wzrostu rynku wyraża tempo wzrostu sprzedaży, można stosować dwa przedziały: +20 % do - 10 % lub +20 - 0 %

Pola macierzy

Pozycja przedsiębiorstwa

Na odpowiednich polach macierzy umieszcza się produkty wytwarzane przez przedsiębiorstwo - powierzchnia koła jest proporcjonalna do wielkości przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo z konkretnego produktu Z analizy wynikają odpowiednie zalecenia strategiczne.

Standardowa macierz zawiera niewiele informacji stąd - dla przeprowadzenia bardziej gruntownej i kompetentnej analizy - stosuje się rozwiniętą postać macierzy BCG, która pozwala szczegółowiej scharakteryzować produkty (biznesy).

Macierz BCG w kontekście szans i zagrożeń

Opiera się na założeniu, że wyższy relatywny udział w rynku powinien pociągnąć za sobą wyższą rentowność. Stąd wyprowadza się tzw. krzywą normatywną - opisuje rentowność przeciętnego segmentu działalności w danej branży a nawet pas normatywny, charakteryzujący wszystkie branże. Pozwalają uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jaka rentowność zrównoważona może wystąpić przy danej pozycji firmy?

 2. Jak będą kształtować się korzyści płynące z relatywnego udziału w rynku?

 3. Czy opłacalne będzie przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu relatywnego udziału w rynku?

 4. Jakie dziedziny gospodarowania rokują największą skuteczność w procesie relatywnego udziału w rynku?

 5. Jakie są możliwości podniesienia rentowności dziedzin gospodarowania, które znajdują się poza pasem normatywnym (szczególnie tych, które liderami lub tworzą grupę najsilniejszych konkurentów)?

Zastosowanie macierzy BCG

 1. Analiza diagnostyczna struktury i dynamiki portfela produktów.

 2. Zarządzanie portfelem produktów - dokonywanie przegrupowania produktów. Możliwości:

Portfel rozwojowy - preferuje produkty typu dylematy i gwiazdy, które mają zastąpić produkty stare, tracące pozycję.

Portfel zróżnicowany - taka struktura asortymentowa, która jest ukształtowana na zasadzie poprawiania rentowności produktów w klasie dojnych krów, oraz uwzględnia przerzucenie części zysków z tego obszaru do sfer przyszłościowych (dylematy, gwiazdy),

 1. Planowanie długoterminowe - możliwość opracowania projekcji rozwojowych firmy przy jednoczesnym prowadzeniu racjonalnej polityki w zakresie finansowania programów b+r.

Ograniczenia

MACIERZ GENERAL ELECTRIC CORP. (McKinseya)

Uwzględnia dwa wymiary:

Atrakcyjność przemysłu: wielkość rynku i wskaźnik jego wzrostu, zysk marginalny (historyczny i prognozowany), intensywność konkurencji (nasilenie konkurencji), sezonowość, cykliczność, ekonomia skali, wymagania techniczne, technologiczne i kapitałowe, szanse i zagrożenia w otoczeniu, bariery wejścia i wyjścia,

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa (siła biznesu): łączy się czynniki w otoczeniu przedsiębiorstwa z czynnikami wewnętrznymi. W szczególności uwzględnia się następujące kryteria: relatywny udział w rynku, zysk w relacji do konkurentów, zdolność konkurowania cenami i jakością produkcji wiedza o rynku i klientach, zdolności technologiczne, sposób zarządzania organizacją.

Współrzędne wielkościami agregatowymi określającymi efektywność sektorów, w których działa firma (lub SJG).

Za pomocą kół określa się rozmiary sektorów (rynków)

Konstruowanie macierzy:

Charakterystyczne strefy:

A) Inwestowania i rozwoju,

B) Inwestowania selektywnego,

C) Zbierania plonów i wycofania się

Na podstawie usytuowania konkretnych SJG formułuje się odpowiednie zalecenia strategiczne

Na podstawie znajomości historii i aktualnych tendencji kształtowania się atrakcyjności przemysłu i pozycji konkurencyjnej firmy można budować scenariusze dla konkretnych SJG.

Założenia:

Zalety macierzy GEC:

Wady macierzy GEC:

MACIERZ A.D. LITTLE'A (ADL)

Określają ją dwa wymiary: stadium rozwoju sektora i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa.

Jej odmienność w stosunku do macierzy GEC związana jest z bardziej wyrazistą kategoryzacją firm oraz odniesieniem stadiów rozwoju sektora do jego cyklu życia.

Współrzędne:

a) Stadium rozwoju sektora jest kategorią agregatową opisywaną przez:

b) Pozycja konkurencyjna firmy mająca charakter agregatowy np. ROI, udział w rynku, koszty działalności ( kluczowe czynniki sukcesu)

Budowa macierzy

Za pomocą kół oznacza się produkty należące do tego samego sektora - wielkość koła jest proporcjonalna do sprzedaży danego produktu,

Strefy aktywności w macierzy ADL:

Macierz ADL dotyczy produktów a GEC wskazuje na przemysł i należące do niego sektory

Macierz ADL umożliwia:

MACIERZ HOFERA

Łączy w sobie cechy macierzy GEC i ADL. Uwzględnia się dwa wymiary:

Budowa macierzy Hofera:

Wielkość kół jest proporcjonalna do udziału danej SJG w przychodach ze sprzedaży, które uzyskuje całe przedsiębiorstwo,

Zaczernione wycinki kół wskazują udział SJG w sektorze lub rynku danej grupy asortymentowej produktów.

Tworzenie macierzy Hofera:

Macierz Hofera:

Macierz portfela technologicznego

Macierz portfela technologicznego jest zbiorem zastosowanych lub przygotowanych projektów na potrzeby działalności przedsiębiorstwa np. projekty z zakresu b + r, rozwiązania techniczne o charakterze użytkowym.

Zwykle wymiarami opisującymi tablicę są:

Portfel technologiczny jest:

PORÓWNANIE METOD PORTFELOWYCH

BCG

ADL

GEC (McKinsey)

Obszary zastosowań

Dziedziny oparte na wolumenie produkcji

Zdywersyfikowane przedsiębiorstwa (np. konglomeraty)

Selekcja (odcinanie, dywersyfikacja) w przedsiębiorstwach zintegrowanych

Zalety

Poręczność, łatwość stosowania

Uwzględnienie dynamiki i zróżnicowania struktury konkurencji

Unikanie redukcjonizmu, podkreślanie znaczenia dyferencjacji.

Wady

Redukcjonizm, kluczowy czynnik sukcesu - koszt

Subiektywizm, ograniczona praktyczność, empiryzm

Niepraktyczność, znaczny subiektywizm, siatka wybranych dziedzin

ANALIZA STRATEGICZNA SWOT

SWOT jest kompleksową metodą planowania strategicznego, wykorzystującą wiele innych szczegółowych procedur analizy i planowania.

Może być potraktowana jako podsumowanie strategicznej analizy przedsiębiorstwa.

Jest:

Ogólnym celem analizy SWOT jest ocena zachowania danego podmiotu oraz określenie perspektyw jego działalności.

Przedmiotem analizy w metodzie SWOT może być:

Klasyczna procedura w SWOT

 1. Określenie przedmiotu analizy,

 2. Identyfikacja i diagnoza otoczenia,

 3. Prognozy otoczenia i określenie szans i zagrożeń,

 4. Określenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa,

 1. Sformułowanie wariantów strategii,

 2. Opracowanie planów taktycznych w sprzężeniu zwrotnym z poprzednimi etapami

 3. Eliminacja potencjalnych sprzeczności,

 4. Wybór wariantu strategicznego.

Przykładowe silne strony:

Przykładowe słabe strony:

Czynniki otoczenia mogą być identyfikowane w przekroju makro- i mikrootoczenia (otoczenie konkurencyjne i warunkowe)

Możliwe jest wyodrębnienie następujących, potencjalnych sytuacji strategicznych oraz odpowiadających im strategii normatywnych:

 1. SO - prowadzi do strategii maxi - maxi, tzn. wykorzystanie mocnych stron przedsiębiorstwa przy jednoczesnym wykorzystaniu szans występujących w otoczeniu,

 2. WO - prowadzi do strategii mini - maxi tzn. wykorzystywanie nadarzających się okazji z jednoczesnym poprawianiem tych obszarów, które uznano za słabe,

 3. ST - prowadzi do strategii maxi - mini tzn. wykorzystywanie swoich mocnych stron dla przeciwstawienia się zagrożeniom pochodzącym z otoczenia,

 4. WT - w wariancie optymistycznym prowadzi do strategii przetrwania, w pesymistycznym do likwidacji przedsiębiorstwa.

Ponadto, w ramach macierzy SWOT można badać synergię pomiędzy czynnikami wewnętrznymi i / lub zewnętrznymi, (ma na celu określenie potencjalnego współdziałania czynników dającego efekt „wzmacniający” lub „osłabiający” oraz dokonanie korekty pierwotnie ustalonych silnych i słabych stron np. uznana pierwotnie za silna stronę funkcja, w konfrontacji z czynnikiem zewnętrznym, może stać się słabą stroną organizacji).

Wyniki analizy związków pomiędzy czynnikami wykorzystuje się:

Konieczne jest stałe badanie otoczenia organizacji - jego zmienność powoduje dodatkową względność ocen mocnych i słabych stron organizacji.

W praktyce małych przedsiębiorstw często wystarczająca jest identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz konfrontacja z mocnymi sygnałami otoczenia, które postrzegane są jako szanse i zagrożenia.

TECHNIKA PRZEPROWADZENIA ANALIZY TOWS / SWOT

 1. Zdefiniowanie listy szans, zagrożeń, silnych i słabych stron organizacji,

 2. Przypisanie poszczególnym szansom, zagrożeniom, silnym i słabym stronom wag określających ich ważność z punktu widzenia ich wpływu na możliwości rozwoju organizacji,

 3. Równoległe tzn. „z zewnątrz do wewnątrz” i „od wewnątrz do zewnątrz”, badanie relacji zachodzących pomiędzy silnymi i słabymi stronami oraz szansami i zagrożeniami, przy czym:

 1. Dla każdego z pytań buduje się odpowiednią tablicę do zbadania zachodzących relacji.

 1. Określenie, które z czynników wpływających będą miały relatywnie największą siłę oddziaływania (kolejność rang wpisanych w kolumnach),

 2. Określenie, które z czynników będą najbardziej podatne na wpływ czynników wpływających (kolejność rang wpisanych w wierszach).

 3. Zsumowanie wszystkich stwierdzonych relacji oraz iloczynów liczby relacji i wag oraz ich wpisanie do tabeli.

 4. Wyciągnięcie wniosków: kombinacja czynników dla których uzyskana suma iloczynów jest największa wskazuje, na przyjęcie której ze strategii normatywnych należy zdecydować się.

 5. Ewentualne przeprowadzenie analizy dla co najmniej jednej prognozy stanu organizacji i jej otoczenia (możliwość wykorzystania przy budowie scenariuszy).

Strategie normatywne wskazują na możliwe sposoby postępowania, stosownie do przewagi różnych czynników.

WARIANTY STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA W ZALEŻNOŚCI OD POZYCJI KONKURENCYJNEJ I ATRAKCYJNOŚCI RYNKU

Pozycja konkurencyjna

Słaba

Silna

Tempo wzrostu popytu

Wysokie

Obszar II

 1. Penetracja rynku

 2. Rozwój rynku

 3. Rozwój produktu

 4. Integracja pozioma

 5. Dezinwestycje

 6. Upłynnienie aktywów

Obszar I

 1. Penetracja rynku

 2. Rozwój rynku

 3. Rozwój produktu

 4. Integracja pionowa (wstecz i / lub w przód)

 5. Integracja pozioma

 6. Dywersyfikacja pokrewna

Niskie

Obszar III

 1. Restrukturyzacja i sanacja

 2. Dywersyfikacja pokrewna

 3. Dywersyfikacja pozioma

 4. Dezinwestycja

 5. Dywersyfikacja

konglomeratowa

 1. Upłynnienie aktywów

Obszar IV

 1. Dywersyfikacja pokrewna

 2. Dywersyfikacja pozioma

 3. Dywersyfikacja konglomeratowa

 4. Joint ventures

ISTOTA STRATEGII ORGANIZACJI

Wg Clausewitz'a: strategia dotyczy stworzenia planu wojny, określenia poszczególnych kampanii wojennych oraz indywidualnych przedsięwzięć w ich ramach.

Nie ma żadnej „najlepszej” koncepcji strategii. Podejścia można pogrupować w cztery grupy:

Strategia to przyjęte zachowanie się organizacji względem jej otoczenia i jej wnętrza. Przyjęte zachowania organizacji zawarte są zarówno w jej planach działania jak i we wzorcach postępowania (zasady, reguły) tak skonstruowanych, by przynajmniej w zamierzeniach nadążały za zachowaniami otoczenia a nawet wyprzedzały je i / lub kreowały.

SPECYFICZNE CECHY STRATEGII

CZYM STRATEGIA NIE JEST ?

 1. Programem działań dostosowawczych, reakcją na krótkookresowe fluktuacje; „Strategia dotyczy kursu statku a nie falowania morza”,

 2. Typowym planem, który w liczbach i terminach ujmuje zadania na dwa - trzy lata; Strategia jest przede wszystkim jakościową koncepcją przyszłości przedsiębiorstwa, plan ilościowy może być elementem przetłumaczenia tej koncepcji na konkretne zadania,

 3. Zbiorem intencji czy pobożnych życzeń - strategia musi mieć walor wykonalności, nawet jeśli ambicje są ogromne,

 4. Zbiorem idei i koncepcji stworzonych i realizowanych w wąskim gronie kierownictwa firmy; strategię powinni znać i rozumieć uczestnicy organizacji (głównie szeroko rozumiana kadra kierownicza) oraz starać się jej podporządkować funkcjonowanie organizacji.

CECHY STRATEGII

OBSZARY KONCENTRACJI DOBREJ STRATEGII

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

FORMUŁOWANIE STRATEGII

Uprzednio sformułowane: misja, wizja oraz sytuacja wyjściowa oraz analiza strategiczna prowadzą do określenia strategii ogólnej.

Powinna być sformułowana ogólnie, mieć ramowy charakter, ujęta syntetycznie i w kategoriach ilościowych.

Strategia powinna uwzględniać:

Proces formułowania strategii składa się z następujących faz:

 1. Analiza aktywności rynku,

 2. Analiza korzyści jednostek organizacyjnych,

 3. Analiza aktualnego stanu przedsiębiorstwa,

 4. Określenie celów strategicznych przedsiębiorstwa,

 5. Określenie alternatywnych strategii umożliwiających realizację celów strategicznych,

 6. Ocena strategii oraz analiza procesu decyzyjnego,

 7. Ustalenie strategicznego celu przedsiębiorstwa.

Strategia ogólna powstaje w kilku wariantach, które należy przeanalizować, ocenić i spośród nich wybrać wariant optymalny. Należy przeanalizować następujące problemy:

 1. Czy strategia umożliwia realizację celów przedsiębiorstwa?

 2. Czy strategia wykorzystuje w sposób właściwy szanse w otoczeniu?

 3. Czy strategia jest zharmonizowana z zasobami?

 4. Czy strategia jest zgodna z wartościami uznawanymi w przedsiębiorstwie?

 5. Czy strategia sprzyja rozwojowi społeczności lokalnej?

 6. Czy strategia sprzyja rozwojowi kultury organizacyjnej?

 7. Czy strategia sprzyja rozwojowi społeczności przedsiębiorstwa?

 8. Czy strategia sprzyja współudziałowi pracowników w realizacji celów przedsiębiorstwa?

 9. Czy strategia rozwiązuje w sposób optymalny przyszłe problemy przedsiębiorstwa?

 10. Czy realizacja strategii związana jest z ryzykiem , a jeśli tak - to jak wielkie jest to ryzyko?

 11. Czy przedział czasowy dla którego sformułowana jest strategia jest właściwy?

Wybrana strategia ogólna dotyczy całego przedsiębiorstwa - na jej podstawie formułuje się strategie szczegółowe, które mają służyć realizacji strategii ogólnej.

Strategie szczegółowe mogą być ustalane w układzie:

GRUPY STRATEGII

Biorąc pod uwagę poziomy zarządzania wyróżnia się:

 1. Strategie rozwoju - strategie opracowywane i wdrażane przez zarząd korporacji,

 2. Strategie konkurencji - strategie opracowywane i wdrażane przez zarządy spółek - córek lub dywizji (w strukturze dywizjonalnej), strategie jednostek strategicznych,

 3. Strategie funkcjonalne - strategie opracowywane i wdrażane przez działy funkcjonalne poszczególnych jednostek strategicznych.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

 • Ekspansja rynkowa,

 • Specjalizacja,

 • Integracja pionowa,

 • Outsourcing,

 • Dywersyfikacja,

 • Ekspansja globalna,

 • Alianse strategiczne,

 • Fuzje i przejęcia,

 • Podział przedsiębiorstwa,

 • Dywestycje.

I. Pozycja wobec konkurentów:

 • Walka konkurencyjna,

 • Ograniczanie konkurencji,

 • Unikanie konkurencji,

 • Ignorowanie konkurencji,

II. Struktura rynkowych czynników konkurencyjności:

 • Funkcje i jakość oferowanego produktu,

 • Nowość produktu,

 • Różnorodność, kompleksowość, komplementarność oferty,

 • Stopień wyróżnienia produktu i firmy,

 • Cena, warunki płatności,

 • Możliwość wpływu odbiorcy na produkt i warunki oraz powiązania z dostawcą,

 • Czas: realizacji, transakcji, serwisu,

 • Intensywność i jakość promocji,

 • Dostępność produktu,

 • Serwis, gwarancja, jakość obsługi,

 • Koszty przestawienia, lojalność odbiorców,

 • Skala obecności na danym rynku geograficznym,

 • Wielkość przedsiębiorstwa i perspektywy jego rozwoju,

 • Marka produktu i renoma firmy,

 • Rozwój konkurencyjnych zasobów i umiejętności,

 • Strategie marketingowe,

 • Strategie finansowe,

 • Strategie wykorzystania i rozwoju kadr,

 • Strategie B + R,

 • Strategie zaopatrzenia i produkcji

Strategie konkurencji przedsiębiorstwa stanowią wewnętrznie skoordynowaną oraz dopasowaną do otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego kombinację strategii funkcjonalnych. Elementami strategii konkurencji są strategie funkcjonalne.

Strategie funkcjonalne przedsiębiorstwa stanowią wewnętrz-nie skoordynowane i dopasowane do warunków (zewnętrz-nych i wewnętrznych) kombinację działań w zakresie metod pozyskania oraz wykorzystania: kapitału, personelu ......

STRATEGIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA WYSPECJALIZOWANEGO

Wg Rue i Hollanda wyróżnia się następujące strategie na poziomie przedsiębiorstwa:

 1. Strategie wzrostu:

 1. Strategia koncentracji,

 2. Strategia integracji wertykalnej,

 3. Strategia dywersyfikacji.

 1. Strategie stabilizacji:

 1. Strategia penetracji,

 2. Strategia rozwoju produktu,

 3. Strategia żniw.

 1. Strategie obronne:

 1. Strategia zwrotu,

 2. Strategia pozbycia się

 3. Strategia likwidacji.

 1. Strategie kombinowane.

Wybór strategii jest funkcją własnych zasobów i stanu otoczenia.

Strategią podstawową jest strategia wzrostu, strategie stabilizacji i obronne są realizowane przez krótki okres.

Przyczyny:

Przyczyny stosowania strategii stabilizacji:

Zwykle dotyczą „dojnych krów” i w przemysłach silnie regulowanych.

Strategia obronna stosowana gdy przedsiębiorstwo ma kłopoty finansowe i / lub występują niekorzystne zjawiska w otoczeniu.

STRATEGIE WZROSTU

Strategia wzrostu określa:

 1. Kierunek ekspansji przedsiębiorstwa:

 1. Rynkowy zakres działalności przedsiębiorstwa:

Rynek

Strate-gia rynko-wa

Kierunek ekspansji przedsiębiorstwa

Kierunek poziomy: strategia specjalizacji (koncentra-cji)

Kierunek pionowy: strategia integracji pionowej lub outsourcing

Ekspansja wszerz: strategia dywersyfika-cji

Krajo-wy

Penetra-cja rynku

Penetracja rynku krajowego

Integracja pionowa krajowa

Dywersyfika-cja krajowa pokrewna

Rozwój rynku

Rozwój rynku krajowego

Outsourcing krajowy

Dywersyfikacja krajowa niepokrewna

Zagraniczne

Penetra-cja rynku

Penetracja rynku zagranicznego

Integracja pionowa międzynarodowa

Dywersyfikacja zagraniczna pokrewna

Rozwój rynku

Rozwój rynku zagranicznego

Outsourcing międzynarodowy

Dywersyfikacja zagraniczna niepokrewna

Strategia specjalizacji oznacza:

Rozwój w kierunku pionowym:

Dywersyfikacja produkcji - wprowadzanie do struktury produkcji produktów odmiennych od dotychczasowych. Nowe produkty mogą być powiązane z dotychczasowymi lub niepowiązane.

RODZAJE STRATEGII KORPORACJI

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

 • Strategia utrzyma-nia udziału

 • Strategia dominacji,

 • Strategia lidera,

 • Strategia osiągnię-cia mocnej lokaty,

 • Penetra-cja w oparciu o istniejący produkt,

 • Penetra-cja w oparciu o zmodernizowany produkt,

 • Ekspan-sja geografi-czna

 • Ekspansja na różne segmenty

 • Ekspan-sja w ramach rynku krajowe-go,

 • Ekspan-sja zagrani-czna,

 • Ekspan-sja w dużej skali,

 • Wejście testowe,

 • Wejście pojedyn-cze,

 • Wejście na wiele rynków,

 • Strategia kaska-dowa,

 • W ramach istniejącego układu produkcyjnego,

 • Wyjście poza istniejący układ produk-cyjny

 • Płytka integra-cja pionowa,

 • Głęboka integra-cja pionowa,

 • Pełna integra-cja pionowa,

 • Integra-cja w oparciu o umowy,

 • Quasi - integra-cja pionowa,

 • Całkowi-ta inte-gracja pionowa,

Wyłączenie poza przedsiębio-rstwo:

 • Produkcji podzes-połów i części,

 • Usług materia-lnych

 • Usług niemate-rialnych,

 • Wybra-nych funkcji zarzą-dzania,

 • Wybra-nych działań w zakresie sprzeda-ży oraz serwisu,

 • Horyzon-talna,

 • Wertyka-lna,

 • Koncen-tryczna,

 • W szerokim zakresie,

 • W wąskim zakresie,

 • Dywer-syfikacja sekwen-cyjna,

 • Dywersyfikacja ratunko-wa,

 • Dywer-syfikacja rozwo-jowa

METODY WYBORU STRATEGII NA POZIOMIE KORPORACJI

Modele, które umożliwiają znalezienie odpowiedzi na pytanie o utrzymanie lub zmianę dotychczasowej strategii korporacji.

 1. Model oparty na założeniu, że istnieją uniwersalne prawidłowości rozwoju przedsiębiorstwa,

 2. Model przyporządkowujący strategie kombinacjom dwu zmiennych: jedna dotyczy otoczenia (tempo wzrostu popytu) druga - zasobów przedsiębiorstwa (siła konkurencyjna przedsiębiorstwa); jego rozwinięciem jest model SPACE.

Model rozwoju przedsiębiorstwa

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

POZYCJA PRZEDSIĘBIORSTWA I POPYT A STRATEGIE ROZWOJU

Model jest przeznaczony dla przedsiębiorstw wyspecjalizowanych, funkcjonujących na jednym lub wielu rynkach (tzn. posiadających kilka wyodrębnionych SJB).

Wybór kierunków wzrostu i metod wzrostu jest uzależniony od:

Pozycja konkurencyjna

Słaba

Silna

Tempo wzrostu popytu

Wysokie

 • Przeformułowanie strategii,

 • Integracja horyzontalna,

 • Pozbycie się,

 • Likwidacja.

 • Koncentracja,

 • Integracja pionowa,

 • Dywersyfikacja pokrewna.

Niskie

 • Redukcja,

 • Dywersyfikacja,

 • Pozbycie się,

 • Likwidacja.

 • Dywersyfikacja pokrewna,

 • Dywersyfikacja niepokrewna,

 • Joint-venture w nowych dziedzinach

STRATEGIE KONKURENCJI ORAZ WZROSTU MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Zasoby, umiejętności, odmienne warunki otoczenia oraz odmienna rola małych firm powodują, że metody rozwoju małych przedsiębiorstw mają swoją specyfikę w stosunku do innych sektorów przedsiębiorstw.

Nastawienia w strategiach małych przedsiębiorstw:

(podkreślone - zalecane)

Najlepszą strategią dla małej firmy jest stać się średnią, a następnie dużą.

Cecha charakterystyczna małej firmy z punktu widzenia zarządzania strategicznego - zarząd opracowuje i realizuje strategie: wzrostu, konkurencji i funkcjonalne.

Rodzaje strategii wzrostu i konkurencji małych firm

 1. strategie przedsiębiorstw nastawionych na przeżycie oraz strategie przedsiębiorstw rozwojowych,

 2. strategie przedsiębiorstw funkcjonujących w niszach i poza nimi,

 3. strategie firm powiązanych z rynkiem oraz dostawców wielkich firm,

 4. strategie firm wyspecjalizowanych oraz zdywersyfikowanych,

 5. strategie przedsiębiorstw dysponujących trwałymi źródłami przewagi konkurencyjnej (wynikającej z natury małych firm) oraz tych, które ich nie posiadają.

Działania strategiczne umożliwiające przezwyciężenie słabości małych przedsiębiorstw:

 1. stowarzyszanie się,

 2. zakładanie firm (których udziałowcami jest duża liczba małych) powołanych do działań zapewniających udziałowcom wspólne korzyści (np. wspólne zakupy, wspólna polityka zbytu, wspólne inwestycje),

 3. fuzje w wyniku których tworzone są sieci małych zakładów lub zintegrowana duża firma,

 4. tworzenie układów integracji terytorialnej,

 5. podłączenie się do dużej firmy.

STRATEGIE (konkurencyjne)MODELOWE

W każdej dziedzinie swojej działalności przedsiębiorstwo powinno poszukiwać zdecydowanej, trwałej, dającej się obronić przewagi konkurencyjnej.

Strategie konkurencyjne:

Podstawowe strategie konkurencyjne:

 1. kosztowe,

 2. wyróżniania się.

STRATEGIE KOSZTOWE

Strategie kosztowe - ukierunkowują działalność przedsiębiorstwa na jeden główny cel - minimalizację kosztów całkowitych.

Strategie kosztowe opierają się na założeniu, że najlepszą pozycję konkurencyjną posiadają te przedsiębiorstwa, które mają najniższe koszty - zakłada się, ze zdolność przedsiębiorstwa do minimalizowania kosztów daje mu przewagę nad konkurentami.

Jeśli rynek kształtuje ceny, to najwyższą marżę uzyskują ci, którzy produkują najtaniej zaś marża zapewnia możliwość dalszego inwestowania a tym samym - dalszego umacniania pozycji.

Źródła niskich kosztów

a) Efekt doświadczenia - całkowity koszt jednostkowy produktu zmniejsza się o stały procent każdorazowo, gdy skumulowana wartość produkcji podwaja się (pomija się inflację).

Kąt nachylenia krzywej wskazuje na wielkość efektu doświadczenia.

Krzywa doświadczenia jest właściwością określonej dziedziny działalności, a nie samego przedsiębiorstwa.

Tylko w przedsiębiorstwach najlepiej zarządzanych koszty maleją w sposób zbliżony do wykresu wzorcowego - w innych występują odchylenia kosztów.

Przyczyny występowania efektu doświadczenia:

Strategiczne skutki efektu doświadczenia

Jeśli w jakimś rodzaju działalności wyraźnie pojawia się efekt doświadczenia naturalnym skutkiem jest dążenie do wykorzystania go - wzrost produkcji, zdobywanie jak największej części rynku - stąd strategie wolumenu.

Walka konkurencyjna o udział w rynku prowadzi zwykle do ustalenia cen rynkowych na poziomie kosztów ponoszonych przez producentów najbardziej efektywnych.

Innych - eliminuje rynek.

Przedsiębiorstwa chcące korzystać z efektu doświadczenia muszą spełnić dwa warunki:

Efekt doświadczenia a strategia cenowa

Podstawowe strategie cenowe w zależności od pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i nasilenia walki konkurencyjnej:

 1. akceptowanie początkowych strat w celu narzucenia produktu substytucyjnego,

 2. odzwierciedlanie kosztów w cenach,

 3. utrzymywanie poziomu ceny w celu zwiększenia marży zysku,

 4. „przejęcie” części rynku,

 5. stopniowe wycofywanie się z sektora z jednoczesnym maksymalizowaniem rentowności.

Każda z ww. strategii jest przyjmowana w wyniku oceny własnej pozycji rynkowej:

Strategie kosztowe w różnych fazach cyklu życia sektora

Fazy:

1. rozruch sektora - aby narzucić swój produkt, stosuje się strategię niskich cen, nawet narażając się na straty,

2. wzrost sektora - początkowo utrzymuje się niskie sztywne ceny, aby zrekompensować straty poniesione w fazie I; pojawienie się nowych konkurentów albo dążenie do utrzymania dominacji powoduje, że konieczne jest obniżenie poziomu cen do malejących kosztów produkcji.

3. dojrzałość sektora - ustabilizowanie się struktury konkurencji.

4. schyłkowa - przedsiębiorstwa pozostające w nim starają się wykorzystywać zdobyte pozycje i osiągnąć maksimum korzyści.

Struktura kosztów a doświadczenie

Analiza struktury kosztów powinna doprowadzić do zidentyfikowania tych funkcji na których przedsiębiorstwo powinno skoncentrować swoją uwagę by doprowadzić do obniżki kosztów całkowitych. Stąd wyprowadza się wnioski co do zbioru kompetencji, które mają szczególny wpływ na pozycję kosztową.

KRZYWA DOŚWIADCZENIA

Efekt doświadczenia - związek pomiędzy skumulowaną skalą produkcji a wielkością kosztu jednostkowego produkcji.

Efekt doświadczenia jest skutkiem:

Krzywa doświadczenia - graficznym wyrazem efektu doświadczenia, obrazuje tempo spadku kosztów jednostkowych w miarę podwajania produkcji skumulowanej.

Przydatność krzywej doświadczenia w planowaniu strategicznym:

Ograniczenia:

Doświadczenie a pozycja konkurencyjna

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Niebezpieczeństwa związane ze strategią kosztową:

 1. problem wzrostu i znaczenia zasobów,

 2. możliwość skopiowania albo „kradzieży”,

 3. zjawisko sztywności,

 4. niebezpieczeństwo wojny cenowej,

 5. pojawienie się produktów substytucyjnych,

 6. sektory, w których nie opłaca się konkurować za pomocą cen i kosztów.

STRATEGIE WYRÓŻNIANIA SIĘ

Warunkiem pomyślnego stosowania jest rozpoznawalność specyfiki i jej docenianie przez rynek lub dostatecznie dużą jego część.

Możliwe formy dyferencjacji:

 1. dyferencjacja iluzoryczna - efekt działań przedsiębiorstwa zmierzającego do wmówienia klientom przekonania o odmienności własnych produktów, które w istocie niczym nie odróżniały się od innych, efekt wykorzystania reklamy i promocji.

 2. dyferencjacja przestrzenna - stosowana przez przedsiębiorstwo mające jednorodną ofertę, ale klienci - mając do wyboru produkty o porównywalnych cenach - skłaniają się do nabywania produktów na podstawie kryterium lokalizacji producenta.

 3. dyferencjacja jakościowa - wobec istniejącego zróżnicowania gustów i dochodów klientów, przedsiębiorstwa mogą specjalizować się w wytwarzaniu produktów dobrze przygotowanych do specyficznych oczekiwań różnych kategorii klientów, w szczególności oferować im produkt mniej lub bardziej wyszukany.

Dyferencjacja - wytwarzanie każdej takiej oferty rynkowej, która przynależąc do danej dziedziny działalności, odróżnia się od oferty standardowej w tej dziedzinie czymś więcej niż tylko ceną, a różnicę tę rynek (lub znaczna jego część) wyraźnie dostrzega.

Punktem wyjścia w analizie strategii dyferencjacji jest sposób w jaki realizowana jest wartość oraz różnica ceny wynikająca ze specyfiki tej oferty.

Możliwe strategie konkurencyjne i związane z nimi obszary

 1. obszar nieopłacalności - oferta z tego obszaru rynek nie docenia różnicy w porównaniu z ofertą standardową,

 2. strategia ponadstandardowa - oferta różni się od standardowej zarówno wyższą wartością rynkową jak i ceną,

 3. strategia obniżonego standardu - oferta, której wartość jest postrzegana jako niższa, jednak cena jest również odczuwalnie niższa,

 4. obszar postępu- obejmuje te oferty, które dzięki wprowadzonym zmianom zmierzają w kierunku poprawy zarówno wartości jak i ceny, ale nie dość wyraźnie różnią się od oferty standardowej,

 5. obszar przełomu strategicznego - są to sytuacje gdy wartość oferty jest oceniana zdecydowanie lepiej niż oferta standardowa a jednocześnie jest utrzymywana niska cena,

 6. strategie kosztowe oznaczają dążenia przedsiębiorstw zmierzających do uzyskania przewagi kosztowej bez zwracania uwagi, jak rynek postrzega wartość oferowanego produktu.

TYPOLOGIA STRATEGII DYFERENCJACJI

WARUNKI POWODZENIA STRATEGII DYFETRENCJACJI

 1. wyróżnialność strategii dyferencjacji - odmienność oferty powinna być wyraźnie postrzegana przez nabywców,

 2. ekonomiczna efektywność dyferencjacji - powinna być stosowana w dziedzinie, gdzie trudno jest zidentyfikować cechy oferty standardowej; dążenie do wywołania popytu na tyle dużego, by zapewnił odpowiednie korzyści ekonomiczne - stąd ważność odpowiedniego doboru dziedziny.

 3. dyferencjacja dająca się długo bronić - przed rywalizacją kosztową i cenową; zależy od zdolności przedsiębiorstwa do wyróżniania swoich produktów; uprzywilejowany dostęp do namierzonego segmentu rynku, konieczność wyraźnego przekroczenia „progu odmienności”.

STRATEGIA KONCENTRACJI

Strategie modelowe

Przewaga strategiczna

Unikalność postrzegana przez klienta

Pozycja niskiego kosztu

Cele strategiczne

W skali sektora

ZRÓŻNICOWANIE

WIODĄCA POZYCJA KOSZTOWA

W skali segmentu

KONCENTRACJA

Strategia koncentracji polega na skupieniu się na:

Strategia koncentracji tworzona jest z myślą o szczególnie dobrej obsłudze określonego segmentu.

Podstawowym założeniem strategii jest możliwość sprawniejszej i skuteczniejszej obsługi węższego segmentu niż konkurenci czyniący to w szerszej skali.

W praktyce firma:

Efekty te należy odnieść tylko do wąskiego segmentu rynku.

Firma, która skoncentrowała się:

Strategia koncentracji zawsze wiąże się z ograniczeniami możliwego do uzyskania udziału w całym rynku na rzecz rentowności.

Zagrożenia związane ze strategią koncentracji:

PODSTAWOWE ZASADY TWORZENIA SKUTECZNYCH, WYGRYWAJĄCYCH STRATEGII

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA FORMUŁOWANIE STRATEGII

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

OCENA PROJEKTÓW (WARIANTÓW) STRATEGII

Aspekty oceny strategii:

Podstawowe kryteria oceny projektu strategii to:

 1. Wykonalność — strategia nie powinna wykraczać poza dostępne (możliwe do pozyskania) zasoby i kompetencje przedsiębiorstwa oraz nie powinna stwa­rzać na przyszłość nierozwiązywalnych problemów;

 1. Spójność — strategia nie powinna zawierać wzajemnie sprzecznych celów, założeń i zasad;

 1. Harmonijność — strategia powinna stanowić reakcję przystosowawczą przed­siębiorstwa do znaczących zmian istotnych uwarunkowań zewnętrznych i za­chodzących wewnątrz organizacji zmian o kluczowym znaczeniu;

 1. Akceptowalność - strategia powinna być zgodna z oczekiwaniami różnych grup interesów.

5) Zapewnianie przewagi — strategia musi służyć budowaniu i utrzymywaniu przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej w określonych dziedzinach i sferach działania.

BALANCED SCORECARD - BSC

(zrównoważona karta wyników)

Wprowadzenie

Pogląd, że opracowanie właściwej strategii rozwoju przedsiębiorstwa prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej jest błędny. O powodzeniu strategii decyduje jej skuteczne wdrażanie.

Problemy występujące w efektywnym wdrażaniu strategii:

Dla długoterminowego sukcesu organizacji potrzebne są nowe techniki zarządzania. W tym zakresie pomocne jest zarządzanie strategiczne - przekonanie, że kluczową rolę w sukcesie współczesnych organizacji odgrywa stworzenie i właściwe wdrożenie strategii firmy.

Z badań wynika, że:

 1. Posiadanie jasnej wizji strategicznej firmy to za mało.

 2. Konieczne jest jej właściwe zrozumienie oraz zakomunikowanie całej organizacji.

 3. W firmach, które posiadają strategię, bieżące decyzje podejmowane są w oderwaniu od istniejącego planu strategicznego.

 4. Plan strategiczny musi być przełożony na cele i zadania, które bezpośrednio odnoszą się do bieżących zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników.

WDROŻENIE BALANCED SCORECARD

Sterowanie w złożonym i konkurencyjnym otoczeniu jest bardzo skomplikowane. Menadżerowie potrzebują instrumentów opisujących otoczenie i działanie instytucji w różnych aspektach, tak aby monitorować postępy na drodze do doskonałych wyników w przyszłości.

Funkcje strategicznej karty wyników (BSC):

 1. dostarcza kadrze kierowniczej zestawu wskaźników potrzebnych do "nawigacji" firmy w kierunku przyszłych sukcesów,

 2. przekłada misję i strategię organizacji na spójny zestaw mierników efektywności, który stanowi ramy systemu zarządzania strategicznego,

 3. kładzie nacisk na realizację celów finansowych, ale też uwzględnia czynniki wpływające na osiągnięcie tych celów,

 4. mierzy dokonania organizacji w sposób zrównoważony, obserwując je z czterech perspektyw: finansowej, klienta, procesów oraz kształcenie i rozwoju.

 5. umożliwia przedsiębiorstwom śledzenie wyników finansowych przy jednoczesnej obserwacji postępów w budowie potencjału firmy i zdobywaniu aktywów intelektualnych, które warunkują przyszły wzrost.

PROCEDURA WDROŻENIA BSC

Etap l: Formułowanie celów

Na spotkaniach najwyższego kierownictwa przekłada się strategię organizacji na konkretne cele strategiczne. Zdefiniowanie celów strategicznych jest najważniejszym działaniem oraz fundamentalnym celem tego etapu.Misja - ukierunkowana jest na "głębokie szufladki pamięciowe" potencjalnych klientów i środowiska zewnętrznego. Misja określa, jak organizacja chce być postrzegana: kim chce być, co oferować.

Wizja - przeznaczona jest dla pracowników. Obrazuje pozycję, którą w bliższej czy dalszej przyszłości przedsiębiorstwo chce osiągnąć.

Etap 2: Rozwój ram procesu strategicznego.

Dla realizacji zamierzeń strategicznych określa się „ramy” ułatwiające konstruowanie strategicznych celów. Ustala się: kierunki (drogi), perspektywy i potencjały, które przedsiębiorstwo zamierza rozwijać.

Dla uporządkowania strategicznych celów organizacji w zrównoważony koszyk potencjałów i usytuowania ich w centrum zarządzania przedsiębiorstwa stosuje się koncepcję Balanced Scorecard (BSC) opartą na czterech perspektywach (układ optymalny):

 1. perspektywa finansowa - jak działać wobec swoich właścicieli, aby osiągnąć sukces,

 2. perspektywa klienta - jak postępować wobec swoich klientów, aby zrealizować wizję,

 3. perspektywa procesów wewnętrznych - w których procesach organizacja musi być najlepsza, aby zadowolić swoich właścicieli i klientów,

 4. perspektywa nauki i rozwoju - jak utrzymać zdolność do zmian i ciągłego doskonalenia.

W zależności od sytuacji można rozszerzyć lub nawet zmienić wymienione perspektywy.

Ważne: znaleźć te potencjały, które ze strategicznego punktu widzenia są szczególnie ważne i które mają decydującą rolę w realizowaniu dróg strategicznych.

Etap 3: Wypełnienie ram konkretnymi pomysłami

Konieczne jest określenie pomysłów na realizację ustalonych

celów. Należy zdefiniować, jakim perspektywom i jakim strategicznym celom przyporządkować poszczególne działania.

Postępowanie:

 1. definiowanie konkretnego celu akcji,

 2. identyfikacja (określenie) akcji,

 3. określenie wskaźników za pomocą których ma być kontrolowana realizacja poszczególnych etapów akcji.

Im lepiej sformułujemy cel akcji, tym łatwiej będzie

dobrać odpowiedni miernik.

W praktyce określamy:

Cel - Akcja - Miernik (zasada CAM).

Etap 4: Powiązanie działań w strategiczne projekty i budżetowanie

Pomysły dotyczące strategicznych działań, wypracowane przez kierowników i pracowników należy skorelować z efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwem i powiązać je w strategiczne projekty.

W tym celu należy:

 1. wybrać akcje o podobnych skutkach oraz takie, które możliwie jak najbardziej wzajemnie wzmacniają swoje rezultaty,

 2. połączyć wybrane akcje w projekty strategiczne,

 3. nadać nazwy projektom i określić wskaźniki przydatne do mierzenia przebiegu i skutków konkretnego działania / akcji,

 4. opracować harmonogram działań dla realizacji określonego projektu strategicznego,

 5. przydzielić odpowiednie zasoby każdemu projektowi i powiązać je z budżetem.

W ten sposób rozpoczyna się przekładanie wypracowanych na podstawie strategii działań, na „codzienność” przedsiębiorstwa.

Etap 5: Powiązanie zakresów odpowiedzialności

Każdy projekt powinien mieć osobę odpowiedzialną zań - lidera.

 1. powołanie lidera projektu - każdy projekt strategiczny powinien posiadać osobę odpowiedzialną za jego realizację,

 2. zaproponowanie przez lidera składu zespołu,

 3. opracowanie harmonogramu oraz określenie zasobów potrzebnych do realizacji projektu,

 4. informowanie zarządu przez liderów o postępach i wynikach prac swojego zespołu,

Poprzez powiązanie odpowiednich osób, następuje „zakotwiczenie” strategicznych celów w codziennych działaniach organizacji.

Etap 6: Organizacja procesu uczenia się

Uruchomienie strategicznego procesu uczenia się - to najtrudniejsza, lecz równocześnie najbardziej innowacyjna strona zarządzania przez BSC. Wymaga ona mentalnego przestawienia wielu menadżerów.

Należy stworzyć podwaliny strategicznego procesu uczenia poprzez:

 1. opracowywanie BSC w zespołach,

 2. ustalanie zakresów odpowiedzialności,

 3. wprowadzanie wskaźników,

 4. stałe utrzymywanie procesu zarządzania strategicznego:

a) dopasowywanie strategii do ciągle zmieniającego się otoczenia,

b) spełnienie wymogu "mentalnego przestawienia " wielu osób,

c) zamiast sztywnego wdrażania raz ustalonych celów, należy ciągle sprawdzać ich aktualność,

d) jeżeli sytuacja tego wymaga należy poddać cele pod ponowną dyskusję, nawet w trakcie wdrażania.

NOWE PROPOZYCJE UJMOWANIA STRATEGII

Założenie: długofalowy plan funkcjonowania organizacji winien uwzględniać, a nawet nakazywać wykorzystywanie okazji [okazja - zdarzenie, najczęściej w otocze­niu organizacji, lub powstały splot różnych okoliczno­ści o charakterze gospodarczym (albo tylko o skutkach gospodarczych), stwarzające możliwość osiągnięcia do­datkowych korzyści, wartości materialnych lub/i nie­materialnych].

Okazja - także ponadprzeciętna wartość oczekiwana (iloczyn wartości i prawdopodobieństwa jej osiąg­nięcia) wynikającą z wykorzystania ww. zdarzenia.

Biorąc pod uwagę stopień uwzględnienia kategorii okazji w strategii organizacji można wyróżnić nastę­pujące warianty rozwiązań strategicznych:

Wariant I (punkt odniesienia)

Cele strategiczne explicite (w kategoriach produktowo-rynkowych) są podstawą strategii, która powinna przynieść sukces organizacji (pod warunkiem, że jest właściwie obmyślona i wdrożona). Szanse (a także i zagrożenia) są wykorzystywane przede wszystkim w fazie budowy strategii (szkoła planistyczna, ujęcie SWOT).

Wariant II

Cele strategiczne explicite (rozumiane raczej jako kierunek rozwoju) są podstawą strategii, jednak ka­tegorie okazji i eksperymentów są prawie równoważ­ne. I cele strategiczne, i okazje powinny być podpo­rządkowane określonej idei.

Rozwój przez okazje jest alternatywą dla rozwoju przez długofalowe, ambitne cele.

Wariant III

Cele strategiczne tylko implicite nadają kształt strategii. W strategii, explicite wyekspono­wane są okazje, które organizacja powinna wykorzy­stywać - kategoria okazji zostaje wchłonięta w definicję strategii i jest ważnym, a nawet w niektórych ujęciach jej głównym elementem (zinte­growanym z innymi elementami). Przykład takie­go podejścia: definicja strategii przed­siębiorstwa działającego w turbulentnym, nieprzewi­dywalnym otoczeniu R. Krupskiego:

Strategia to:

Centralna część definicji strategii - określone ex ante okazje tzn. strategia przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym otoczeniu polegałaby przede wszystkim na określeniu „z góry", jakiego rodzaju zdarzenia w otoczeniu firmy są dla niej okazjami;

Stąd wynika imperatyw monitorowania otoczenia i każdorazowe­go analizowania przefiltrowanych zdarzeń jako oka­zji do potencjalnego wykorzystania.

Redundancje zasobów - mechanizm elastyczności, który jest nie­zbędny do wykorzystywania okazji.

Z badań empirycznych wynika, że najważniejsze z punktu widzenia wykorzystywania okazji są kolej­no:

Określenie:

poziomów, struktury, sposobów wykorzystania tych czynników winno stanowić istotny element stra­tegii przedsiębiorstwa funkcjonującego w turbulentnym otoczeniu.

Takie ujęcie strategii zakłada ko­nieczność określenia ex ante pomysłów w sferze inno­wacji wartości (istotą - kreowa­nie przez wyrób lub usługę określonych motywacji, postaw i zachowań klientów; nie rozszerzanie istnie­jącego, ale generowanie nowego popytu).

Chodzi o to, by w swoistym filtrze pomysłów „odcedzić” spośród pomysłów menedżerów i pracowników, pomysły istotne dla przedsiębiorstwa, z punktu widzenia spodziewanych efektów.

Konstruk­cja filtru pomysłów może być podobna (te same wymiary i wyodrębnione w nich graniczne stany war­tości określanych wielkości) do filtru okazji lub od­biegać od niej.

Wariant IV

Zakłada całkowite porzucenie kategorii produktowo-rynkowych i wyra­żanie strategii wyłącznie w kategoriach behawioralnych w formie zasad czy reguł postępowania orga­nizacji w ogóle.

Sztandarową propozycją w tym za­kresie są tzw. proste zasady - źródłem rozwoju przedsiębiorstw są wykorzystywane okazje, a ich potencjalną prze­strzeń mogą determinować proste zasady (reguły, pro­cesy) związane z:

Potencjalna przestrzeń decyzji związanych z wy­korzystywaniem okazji może być inaczej identyfiko­wana.

Punktem wyjścia do konstruowania strategicznej przestrzeni decyzyjnej mogą być mechanizmy elastyczności organizacji:

 1. dywersyfikacja działalności i zasobów,

 2. redundancja zasobów,

 3. monitoring otoczenia,

 4. wewnątrzorganizacyjne procesy decyzyjne,

 5. „organizacja w ruchu".

Strategia organiza­cji w konwencji prostych zasad to ograniczenia nałożone na mechanizmy elastycz­ności. Na przykład ograniczenie w zakresie wymiaru a) może mieć postać: „wyłącznie dywersyfikacja koncentryczna w zakresie produktu", wymiaru e) „nie więcej niż jedna innowacja produktowa w ciągu roku".

Wariant V

Polega na zredukowaniu przestrzeni decyzyjnej w zakresie wykorzystywania okazji do jednego wymiaru; np. redundancja zasobów, których posiadanie (lub dostęp do nich) bezwzględnie warunkuje wykorzystywanie okazji.

Z badań em­pirycznych wynika, że gdyby przyjąć, że strategię or­ganizacji powinno się budować na podstawie zasobów oryginalnych (rzadkich, trudnokopiowalnych), to na­leży uwzględnić przede wszystkim:

 1. relacje z otocze­niem uprzywilejowane, niesformalizowane,

 2. posta­wy i zachowania pracownicze.

Zakładając ważność poszczególnych zasobów dla skutecznego wykorzystywania okazji, należy opracowywać strategie:

NOWE UJĘCIE STRATEGII

Krytyka tradycyjnego podejścia do zarządzania strategicznego podnosi przesadną konsekwencję w realizacji strategii i wynikający stąd brak elastyczności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, brak reakcji na nieprzewidziane szanse i zagrożenia.

We współczesnych warunkach:

jest nie tylko zbędne ale i szkodliwe.

Ważne jest traktowanie strategii nie jako „superprojektu działania organizacji” ale jako systemu pojedynczych, szybkich, czasami różnokierunkowych działań, które mają na celu przede wszystkim wyprzedzenie konkurencyjnych przedsiębiorstwa w identyfikacji i wykorzystaniu okazji.

Strategie należy redefiniować tak, aby ich ważnym elementem (a nawet wystarczającym) były zdefiniowane ex ante okazje, co umożliwia ich szybkie wychwytywanie i wykorzystywanie. Prowadzi to maksymalizacji elastyczności organizacji oraz dużej adaptacyjności.

CHARAKTERYSTYKA „PROSTYCH ZASAD”

Strategia w postaci „prostych zasad” gwarantuje osiągnięcie przewagi wynikającej z odpowiedniego wykorzystania krótkookresowych możliwości - głównie na szybko zmieniających się rynkach.

Wyrażany jest pogląd, że współczesna strategia powinna składać się z unikalnego zestawu procesów oraz prostych zasad, według których są one realizowane.

 1. Kierownicy powinni kilka kluczowych procesów strategicznych oraz opracować „poręczne zasady”, zamiast unikać niepewności - „zanurzyć się w niej”; procesy mogą dotyczyć innowacji, produktu, partnerstwa, wejść na nowe rynki itp.

 2. Stosując kluczowe procesy, należy znaleźć się w punkcie najlepszym do wykorzystania możliwości; proste zasady mają umożliwić kierownikom wychwytywanie okazji.

RODZAJE I CECHY „PROSTYCH ZASAD”

Typ zasady

Cel

Przykład

„Jak”

Określają główne właściwości systemu funkcjonowania procesu: „Co czyni nasz proces oryginalnym?”

Zasady Akmai dotyczące procesu obsługi klienta:

 • w składzie zespołu obsługi klienta musi być guru techniczny,

 • na wszystkie pytania musi paść natychmiastowa odpowiedź,

 • pracownicy działu B+R muszą odbyć stać w dziale obsługi klienta.

Zasady ograniczające

Pozwalają kierownikom koncentrować się na najlepszych okazjach do wykorzystania

Pierwotna zasada akwizycji Cisco: kupowane firmy muszą zatrudniać nie więcej niż 75 osób, z czego 75 % musi być inżynierami.

Zasady priorytetowe

Pozwalają ustanowić ranking akceptowanych okazji

Zasada Intela dotycząca alokacji zdolności produkcyjnych na podstawie marży brutto

Zasady czasowe

Pozwalają na synchronizację działań związanych z wykorzystaniem szans

Hewlett-Packard minimalny czas krytyczny jest podstawą wprowadzania na rynek nowych produktów

Zasady wyjścia

Pomagają kierownikom zdecydować, kiedy odrzucić przestarzałe okazje

W Oticon menedżerowie porzucają projekty, jeśli kluczowy członek zespołu przechodzi do pracy nad innym projektem

PORÓWNANIE PODEJŚĆ DO STRATEGII

Logika strategiczna

Pozycyjne - ustanowienie trwałej pozycji

Zasobowe - wykorzystanie zasobów

Proste pytania - wychwytywanie okazji

Kroki strategiczne

Identyfikacja atrakcyjnej branży,

Zajmowanie pozycji obronnej,

Fortyfikacja obronna

Opracowanie wizji,

Tworzenie zasobów,

Eksploatacja zasobów

Wykorzystywanie zamieszania w otoczeniu,

Utrzymywanie w permanentnym ruchu,

Wykorzystywanie okazji

Wycofywanie się po uzyskaniu korzyści

Pytanie strategiczne

Gdzie powinniśmy być

Czym powinniśmy być

Jak powinniśmy funkcjonować

Źródło przewagi

Unikalna, wartościowa pozycja oraz ściśle zintegrowany system działań

Unikalne, wartościowe i trudne do imitacji zasoby

Kluczowe procesy i proste zasady

Najlepsze w...

Powoli zmieniających się, dobrze ustrukturalizowanych rynkach

Umiarkowanie zmieniających się, dobrze ustrukturalizowanych rynkach,

Gwałtownie zmieniających się, chaotycznych rynkach,

Czas trwania przewagi

Długotrwała

Długotrwała

Nieprzewidywalna

Ryzyko

Trudno jest zmienić pozycję tak szybko jak zmieniają się rynki,

Trudno jest stworzyć nowe zasoby tak szybko, jak zmieniają się rynki

Zbyt mały krytycyzm menedżerów w stosunku do pojawiających się okazji

Cel funkcjo-nalny

Rentowność

Długoterminowa dominacja

Wzrost

Kierownicy mogą wybierać różne sposoby walki konkurencyjnej:

jednak każde podejście:

CECHY DOMINUJĄCEJ LOGIKI LIDERÓW

(wg K. Obłója, na podstawie badań empirycznych)

Dominująca logika firmy: koncept poznawczy, strategiczny, operacyjny i ewolucyjny.

Lider - ma przewagę nad innymi graczami w branży w obszarze przychodów, zysków, jakości usług i udziału w rynku.

Cechy liderów:

Firmy przeciętne działają w sposób podręcznikowy:

Liderzy:

PLANOWANIE SCENARIUSZOWE

Mimo trudności trzeba planować, choćby po to:

Podstawowa idea planowanie scenariuszowego: jeśli nie da się dokładnie przewidzieć przyszłości w postaci jednego scenariusza, to trzeba przyjąć wiele potencjalnych scenariuszy.

Im więcej scenariuszy rozważy się, tym większe prawdopodobieństwo, że któryś z nich się spełni.

W kontekście strategii firmy scenariusze uważa się za sku- teczniejszy instrument uporania się z czynnikami niepewności niż techniki statystyczne lub inne narzędzia analizy.

W klasycznej postaci metody scenariuszowej analiza obecnej sytuacji jest podstawą do kreowania założeń dotyczących przyszłości.

Zastosowanie:

Metoda scenariuszy jest użyteczna w:

Cechy scenariuszowej metody planowania:

 1. uwzględnianie efektów zakłóceniowych (występujących nagle nie­przewidzianych czynników, które wpływają na rozwój sytuacji i są impulsem ukierunkowującym zupełnie nowy przebieg zdarzeń),

 2. określenie alternatywnych, równoległych obrazów przyszłości (scenariu­szy),

 3. dokumentowanie każdego kroku postępowania, dzięki czemu scenariusze mogą być stale analizowane i przekształcane.

Założenia:

W realnej sytuacji mogą być stosowane, odpowiednio do pojawiającego się zakłócenia, pewne środki zaradcze. Wprowadzenie tych środków w czasie T2 powoduje ponowną zmianę kierunku i jest realizowany scenariusz B1.

Model „lejka" wskazuje, że przyjęcie tylko jednego obrazu przyszłości jest nierealistyczne. Zmiany czynników kształtujących otoczenie i efekty zakłóceniowe powodują, że jest możliwych wiele alternatywnych obrazów przyszłości.

Po­przez kombinacje różnych założeń o rozwoju czynników wpływających na stan otoczenia i wprowadzenie potencjalnych efektów zakłóceniowych można określić sieć obrazów przyszłości. Obrazy te stanowią podstawę kreowania planów funk­cjonowania organizacji.

KONSTRUOWANIE SCENARIUSZA:

Scenariusz jest rozumiany jako szereg obrazów oczekiwanych w przyszłej sytuacji otoczenia (tzw. alternatywna przyszłość). Obrazy te powinny wskazywać na proces tworzenia się hipotetycznej sytuacji oraz na możliwości wpływania na jego przebieg.

 1. analiza pola badaw­czego - zdefiniowanie i określenie struktury pola badawczego,

 2. analiza otoczenia pola - identyfikacja i strukturalizacja najważniejszych czynników wpływających na kształtowanie się otoczenia,

 3. identyfikacja trendów - ustalenie tendencji rozwojowych i wskaźników krytycznych decydujących o przyszłości stanu otoczenia,

 4. grupowanie założeń - określenie i wybór alternatywnych, spójnych wiązek założeń,

 5. interpretacja scenariuszy - interpretacja wybranych scenariuszy obszarów decydujących o rozwoju otoczenia,

 6. analiza zakłóceń - wprowadzenie i analiza oddziaływania wyraźnych efektów zakłóceniowych,

 7. analiza oddziaływań - wprowadzenie scenariuszy, ewentualnie określenie konsekwencji dla pola badawczego,

 8. planowanie przedsięwzięć - projektowanie środków działania i planów.

Formalnym narzędziem metody planowania scenariuszowego jest macierz powiązań krzyżowych. Na przecięciach wierszy i kolumn określa się w umownej skali siłę związków między potencjalnymi wydarzeniami otoczenia: technologicznego, społeczno-politycznego i konkurencyjnego.

Koncepcja scenariuszy może być użyteczna w pewnych okolicznościach, to jednak nie stanowi panaceum na wszystkie problemy związane z niepewnością.

Możliwe założenia:

 1. wydarzenia są niezależne od siebie - nawet przy dużym prawdopodobieństwie zaistnienia każdego z nich oddzielnie, urzeczywistnienie scenariusza uwzględniającego wszystkie te wydarzenia i tak będzie bardzo małe (efekt mnożenia ułamków).

 2. opracowywanie scenariuszy zgodnie z logiką typu binarnego, liczba potencjalnych scenariuszy byłaby bardzo duża; (uwzględniając tylko potencjal­ne wydarzenia wymiarów: technologicznego, społeczno-politycznego, kon­kurencyjnego, w trzech prognozach stanów ocenianych jako: najbardziej praw­dopodobne, optymistyczne i pesymistyczne, wówczas liczba wszystkich ich kom­binacji wyniosłaby 27 (3 do potęgi 3).

Procedury planowania scenariuszowego

można sprowadzić do następujących etapów:

 1. tworzenie scenariuszy otoczenia,

 2. identyfikowanie strategii przedsiębiorstwa dla każdego scenariusza od­dzielnie,

 3. opracowanie systemu monitorowania i systemu przejść z jednego scenariusza na inny scenariusz w sytuacji, gdy obserwowane zdarzenia bardziej odpo­wiadają temu innemu scenariuszowi.

Ad. 1

Można się ograniczyć do trzech scenariuszy: optymistycznego, najbardziej prawdopodobnego i pesymistycznego (uwzględniających łącznie elementy otoczenia technologicznego, politycznego i konkurencyjnego - w dłuższej perspektywie są one zwykle ze sobą mocno skorelowane).

Ad.2

Niezależnie od scenariusza każda odpowiadająca mu strategia powinna obejmować te same elementy (np. domeny, przewagę konkurencyjną, cele i pro­gramy funkcjonalne).

Ad. 3

Kluczowy system przejść z jednego scenariusza na inny po­winien obejmować zespół działań związanych z:

 1. rozwijaniem lub redukowaniem poszczególnych typów działalności,

 2. rozwijaniem lub ograniczaniem działalności marketingowej w ich ramach,

 3. modyfikowaniem (w związku z p. 1 i 2) funkcjonalnych programów działania.

W adaptacyjnym systemie przejść ze scenariusza na scenariusz pożądane jest założenie przynajmniej trzech faz rozwoju każdego scenariusza, które za­chodziłyby względnie równolegle. Z założenia więc każda zmiana scenariusza obejmowałaby przejście z i-tego etapu jednego scenariusza na i+1 etap innego scenariusza.

Strategie modularne

IV etap:

III etap:

II etap:

I etap:

Penetracja rynku

Outsourcing

Rozwój rynku

Integracja pionowa

Pokrewna

Niepokrewna

Ekspansja pozioma

Kierunek pionowy

Dywersyfikacja

Wzrost

Stabilizacja

Redukcja

Strategie na poziomie przedsiębiorstwa (korporacji): strategie wzrostu

Poziom I - zarząd korporacji

Strategia rozwoju

Poziom II - zarządy jednostek strategicznych

Strategie konkurencji

Poziom III - komórki funkcjonalne

Strategie funkcjonalne

Cele strategiczne

Przewaga strategiczna

Funkcjonalne programy działania

Domena działania

C

B

A

Skumulowana wielkość prod.

Koszt jednostkowy

Cena rynkowa

Wzrost obrotów

Wzrost rynku

Wzrost rynku

Wzrost obrotów

Wzrost obrotów

Wzrost rynku

Czynniki ekonomiczne:

Czynniki polityczne:

Oczekiwania kibiców organizacyj-nych

Czynniki sytuacyjne:

System warto-ści menedżerów

Specyficzne kryteria przetrwania organiz.

Identyfikacja strategii organizacji

Implementacja strategii organizacji

nie

tak

Stan i perspektywy firmy - czy satysfakcjonują ?

Kontrola strategiczna

Realizacja strategiiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 1
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 3
Odpowiedzi na egzamin z Podstaw Zarządzania (dr M. Pawłowski WSM Warszawa Kawęczyńska), Pliki, Mater
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 4
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 4 cd
Material pomocniczy, zarządzanie zasobami ludzkimi
Materialy pomocnicze prezentacja maturalna
Materialy pomocnicze do cwiczen Statystyka cz I
obciazenia wiatr snieg materiały pomocnicze z budownictwa ogólnego
Materiał pomocniczy, Szkoła, wypracowania, ściągi
sciaga z ESP, Uczelnia, Technologia budowy maszyn, Materiały pomocnicze
Materiały pomocne przy nauce podsumowanie powyższych wykładów wersja mini
Materialy pomocnicze cardan AG Nieznany
Materialy pomocnicze 4 id 28534 Nieznany
Ciania PKM, Materiały pomocnicze do projektowania
Kruszarka Jednowalcowa, Uczelnia, Technologia budowy maszyn, Materiały pomocnicze
A.Materiały pomocnicze, BMR, Broń Jądrowa

więcej podobnych podstron