podstawowe zagadnienia, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie


W1 (2.10.2006, 9.10.2006)

Poruszana problematyka:

 1. Przestrzeń geograficzna i jej cechy

 2. Przestrzeń ekonomiczna

 3. Turystyczne jednostki przestrzenne

 4. Pojemność turystyczna

 5. Chłonność turystyczna

 6. Zagospodarowanie turystyczne

ad) 1

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA I JEJ CECHY

Podział przestrzeni geograficznej za pomocą:

 1. współrzędnych geograficznych

 2. jednostek fizjogeograficznych stosowanych do jakościowego zróżnicowania przestrzeni geograficznej

 3. jednostek polityczno - administracyjnych dla wskazania działalności człowieka

Cechy przestrzeni geograficznej:

cechy fizyczne:

cechy przyrodnicze:

Wymienione cechy tworzą komponenty zróżnicowane przestrzennie i mogą być modyfikowane dzięki działalności człowieka, ale zawsze wpływają na przebieg tej działalności.

Silne zmiany jednego komponentu pociągają za sobą zmiany jakościowe całego środowiska stąd też przy planowaniu przestrzennym należy we właściwy sposób uwzględnić rolę i znaczenie konkretnej przestrzeni, od tego zależą możliwości rozwojowe danego obszaru.

Chcąc wyróżnić obszary o jednakowej strukturze komponentów oraz o jednakowym natężeniu procesów przyrodniczych, należy zająć się obszarami niewielkimi, szukając w nich jednorodności oraz cech wyraźnie je odróżniających od obszarów sąsiednich (teoria podziału przestrzeni geograficznej na krainy naturalne lub regiony fizyczno - geograficzne).

Podstawą podziału fizjograficznego jest założenie jednorodności procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku o jednolitej strukturze komponentów.

7 elementów środowiska geograficznego:

  1. rzeźba terenu

  2. zasoby wodne (wody śródlądowe i wody polskiej cz. Bałtyku)

  3. klimat

  4. zasoby leśne

  5. zasoby roślinne

  6. gleby

  7. zasoby zwierzęce (dot. zwierząt łownych i gatunków ryb)

Przestrzeń geograficzną charakteryzuje położenie geograficzne. Badania prowadzone w różnych krajach wykazały, że należy w pierwszym rzędzie opracować typologię środowisk przyrodniczych wg cech zasadniczych, ewentualnie uzupełnionych cechami dodatkowymi.

Cechy zasadnicze powinny powinny warunkować procesy przyrodnicze zachodzące w środowisku, które powoduje dalsze zmiany w tym środowisku. Ustalona typologia środowisk pozwala na zakwalifikowanie wg niej poszczególnych obszarów i przejście do regionalizacji fizyczno-geograficznej.

Dla celów planistycznych ustala się układ hierarchiczny jednostek przestrzennych (np. od krain naturalnych, od nich do prowincji aż do kontynentów). Najczęściej stosuje się jednostki średniej wielkości regiony fizyczno - geograficzne.

ad) 2

PRZESTRZEŃ EKONOMICZNA

ad) 3

TURYSTYCZNE JEDNOSTKI PRZESTRZENNE


region turystyczny

obszar turystyczny

rejon turystyczny

miejscowość turystyczna

zespół jednostek krajobrazowych

szlak turystyczny

obiekt lub zespół obiektów turystycznych


* Przy szlaku turystycznym musi być baza noclegowa, przy ścieżce turystycznej nie.

region turystyczny

obszar turystyczny

obszar chroniony

Przykłady obszarów chronionych:

Wprowadzoną regionalizację obszaru Polski nazywając regionami większe obszary o jednakowym typie środowiska geograficznego np. Wybrzeże, Karpaty, Pojezierze, a w ich obrębie mniejsze jednostki, zwane dla odróżnienia rejonami turystycznymi obejmującymi obszary o znacznym skupieniu ruchu turystycznego.

Wydzielono 7 regionów turystycznych:

1 nadmorski (Wybrzeże)

3 pojezierza (Pomorskie, Mazurskie, Wielkopolskie)

1 wyżynny (W. Małopolska)

2 górskie (Sudety i Karpaty)

oraz w ich obrębie mniejsze rejony turystyczne

Klasyfikacja ta uwzględnia przed wszystkim zagospodarowanie turystyczne i rzeczywisty rozkład ruchu turystycznego, a w mniejszym stopniu warunki środowiskowe.

rejon turystyczny

miejscowość turystyczna

Miejscowości te zostały podzielone na typy zróżnicowane ze względu na istotne dla planowania zagospodarowania turystycznego cechy:

szlak turystyczny

ad) 4

POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA

ad) 5

CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA

ad) 6

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE (REKREACYJNE)

polega na:

  1. przystosowaniu walorów turystycznych (elementów środowiska stanowiących właściwy cel wyjazdów turystycznych) do potrzeb ruchu turystycznego;

  2. udostępnieniu komunikacji (do obszarów/obiektów, które są celem turystycznym);

  3. zapewnieniu turystom warunków egzystencji (baza noclegowa, żywieniowa itp.)

* intensywność odwiedzania rejonu turystycznego zależy od: rangi walorów turystycznych, stanu dostępności komunikacyjnej oraz zdolności obsługowe urządzeń/obiektów turystycznych;

Pojęcia w zagospodarowaniu turystycznym:

infrastruktura turystyczna

 1. baza turystyczna podstawowa

 2. baza noclegowa, gastronomiczna,

 3. baza towarzysząca

 4. urządzenia turystyczne

 5. urządzenia paraturystyczne (ogólnodostępne, przeznaczone nie tylko dla turystyki)

 6. infrastruktura transportowa

przestrzenne zagospodarowanie regionu

* Plan przestrzennego zagospodarowania kraju zakłada konieczność wyznaczenia funkcji i specjalizacji poszczególnym obszarom oraz ogniwom życia społeczno-gospodarczego, dotyczy głównie rozmieszczenia majątku trwałego jako bazy technicznej.

zagospodarowanie turystyczne

należy:

 1. dokonać oceny i typologii obszarów o walorach wypoczynkowych;

 2. dokonać oceny atrakcyjności turystycznej ważniejszych obszarów i miejsc wypoczynkowych;

 3. dokonać oceny form i kierunków zagrożenia ze strony urbanizacji, strefowania, określającą optymalną przydatność poszczególnych jednostek do różnych celów;

 4. dokonać oceny dostępności komunikacji;

 5. dokonać oceny istniejącego zagospodarowania turystycznego;

 6. opracować założenia planu kierunkowego rozwoju zagospodarowania turystycznego na terenie kraju, regionu itd. w powiązaniu z planami rozwoju przestrzennego kraju;

 7. poznać potrzeby społeczeństwa w zakresie wypoczynku codziennego, świątecznego, dorocznego i turystyki z podziałem form turystyki;

 8. po dokonaniu w/w ocen i opracowaniu założeń planu kierunkowego można przystąpić do opracowania założeń rozwoju gosp. turystycznej w kraju i programowania turystyki w oparciu o normy dot. bazy materialnej turystyki;

* prace powinny być prowadzone jednocześnie z badaniami rynku

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SZACKA SKRYPTY podstawowe zagadnienia socjologii, pedagogika wykłady
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Urzadzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa W5, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Strefy i lasy, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Obiekty bazy noclegowej, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wymagania dla moteli i hoteli W12, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
jednostka mieszkalna, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa i rekreacyjno-sportowa, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
pojemnosc cd., zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wskazniki pojemnosci, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
notatek pl podstawowe zagadnienia wyklady
Ratownictwo 1 podstawowe zagadnienia, Wykład 6
Podstawowe zagadnienia do wykładów, technologia chemiczna, zarządzanie jakością
Zagadnienia Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, Patologia Społeczna Wykłady, Podstawy Biologiczn
dr Małgorzata Twardzik, Podstawy gospodarki przestrzennej, Wykład 10
podstawowe zagadnienia na wykład 43 1

więcej podobnych podstron