Obligacje, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady


Obligacje

“Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym
w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (wykupu obligacji)”.

Z tytułu posiadania obligacji jej posiadaczowi przysługują prawa do określonego świadczenia:

- pieniężnego (odsetki)

- wykupu obligacji,

- udziału w zyskach emitenta,

- objęcia akcji w zamian za posiadane obligacje

(obligacje zamienne),

- subskrybowania akcji z pierwszeństwem przed

akcjonariuszami (obligacje z prawami pierwszeństwa).

Najważniejsze pojęcia związane z obligacjami

EMITENT - podmiot, który w wyniku sprzedaży obligacji zaciąga dług i zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami.

CENA (WARTOŚĆ) NOMINALNA - wartość, od której naliczane są odsetki. Jest to równocześnie cena, po jakiej emitent wykupuje obligacje po upływie terminu ich zapadalności.

CENA EMISYJNA - cena, po jakiej kupujemy obligacje bezpośrednio od emitenta na rynku pierwotnym. Może być ona równa, niższa lub wyższa, od ceny nominalnej. Uzależniona jest od przewidywanego zainteresowania zakupem obligacji i ich oprocentowania.

CENA RYNKOWA (GIEŁDOWA) - cena ustalona przez rynek, na podstawie notowań giełdowych i relacji pomiędzy popytem a podażą. Określana w procentach wartości nominalnej.

LIST EMISYJNY - dokument określający szczegółowe warunki emisji obligacji. List emisyjny w szczególności zawiera: datę i podstawy prawnej emisji, wartość nominalną emisji, cenę sprzedaży, stopę procentową lub sposób jej obliczania, sposób, miejsce i terminy wypłaty odsetek oraz datę wykupu.

OPROCENTOWANIE - to stopa odsetek należna właścicielowi, wyrażona jako określony procent od wartości nominalnej.

Rodzaje obligacji

Z uwagi na miejsce emisji:

- krajowe: emitowane są w kraju emitenta, wystawiane
najczęściej w walucie krajowej i przeznaczone głównie dla nabywców krajowych;

- zagraniczne (zewnętrzne): emitowane poza granicami kraju emitenta, wystawiane w walucie obcej
z nastawieniem na nabywców zagranicznych. Podlegają regulacji prawa obowiązującego w państwie lub
w państwach, w których są emitowane.

Z uwagi na termin wykupu:

- krótkoterminowe - okres wykupu krótszy niż 5 lat,

- średnioterminowe - okres wykupu od 5 do 10 lat,

- długoterminowe - okres wykupu powyżej 10 lat.

Z uwagi na sposób oprocentowania:

- o oprocentowaniu stałym - przynoszą właścicielom równe kwoty odsetek w określonych terminach do momentu ich wykupienia,

- o oprocentowaniu zmiennym - przynoszą właścicielom różne kwoty odsetek w określonych terminach, zależnie od formuły ich naliczania,

- indeksowane - przynoszą właścicielom różne kwoty odsetek zależnie od wysokości inflacji,

- zerokuponowe - nie dają odsetek, a zysk inwestora polega na ich zakupie po cenie emisyjnej niższej, niż nominalna.

Z uwagi na emitenta:

- skarbowe,

- przedsiębiorstw,

- komunalne.

Z uwagi na zabezpieczenie:

- zabezpieczone całkowicie,

- zabezpieczone częściowo,

- bez zabezpieczenia.

Rodzaje ryzyka z punktu widzenia posiadacza obligacji

Kredytowe - dotyczy dotrzymania przez emitenta warunków umowy, np. opóźnienia lub zaniechanie płacenia odsetek lub kapitału w ustalonych terminach.

Stopy procentowej - oznacza możliwość zmiany wartości obligacji w sytuacji zmiany stopy procentowej. Im bardziej wartość obligacji reaguje na zmiany stóp procentowych, tym większe jest to ryzyko.

Płynności - oznacza łatwość zbycia obligacji bez utraty ich wartości w stosunku do aktualnej ceny rynkowej. Ryzyko to zależy od rodzaju obligacji. Największą płynność mają obligacje Skarbu Państwa, niższą komunalne niewielkich miast, gmin oraz obligacje mało znanych przedsiębiorstw.

Wycena obligacji

Powody dokonywania:

- określenie wartości wewnętrznej (niedowartościowanie, przewartościowanie, wartość równa cenie rynkowej),

aby porównać z ceną rynkową,

- określenie rentowności w celu porównania z innymi

alternatywami inwestowania środków.

Określenie wartości wewnętrznej polega na obliczeniu aktualnej wartości odsetek i ceny emisyjnej obligacji.

WWO wartość wewnętrzna obligacji

O1, O2, On odsetki od obligacji

Wn wartość nominalna obligacji

n lata do wykupu obligacji

r wymagana stopa zwrotu inwestora

0x08 graphic

0x01 graphic

Wycena obligacji

Jaka jest wartość wewnętrzna obligacji o wartości nominalnej 100 PLN, której termin wykupu przypada za trzy lata, oprocentowanej na 6,4% z odsetkami płatnymi na koniec każdego roku, jeśli wymagana stopa zwrotu inwestora wynosi:

- 5,4%,

- 6,4%,

- 7,4%?

Wycena obligacji

0x08 graphic

Rc całkowita (prosta) stopa zwrotu

Cs cena sprzedaży

Cz cena zakupu

So suma otrzymanych odsetek

Jaką całkowitą stopę zwrotu osiągnie inwestor, który nabył 5 - cio letnią obligację za kwotę 98,5 jednostek, jeżeli jej oprocentowanie wynosi 5,75%, a odsetki płacone są co pół roku z dołu? Wartość nominalna obligacji wynosi 100 jednostek.

CY = (C / Cz) * 100%

CY bieżąca stopa zwrotu

C wartość kuponu odsetkowego (kwotowo)

Cz cena zakupu obligacji

Jaka jest bieżąca stopa zwrotu z inwestycji w obligację
o wartości nominalnej 100 jednostek, zakupionej za kwotę 110 jednostek, oprocentowanej na 7% z odsetkami płatnymi na koniec roku?

0x08 graphic

SY prosta stopa zwrotu w terminie do wykupu

M wartość nominalna

n ilość lat do terminu zapadalności

Jaka jest prosta stopa zwrotu w terminie do wykupu obligacji 5- cio letniej o wartości nominalnej 100 jednostek, zakupionej za 105 jednostek, jeśli jej oprocentowanie wynosi 5,95% ?

0x08 graphic

YTM stopa zwrotu w terminie do wykupu

!!! Wzór ten można porównać do formuły służącej do obliczania IRR !!!

Jaka jest stopa zwrotu w terminie do wykupu obligacji
5-cio letniej, zakupionej za 106 jednostek z wartością nominalną 100 jednostek i oprocentowanej na 6,25% ?

koniec

4

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady
plan wykladu Rynek Finansowy, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady
RYNEK PIENIĘŻNY, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady
A K C J E, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady
Rynki finansowe - wykłady (2009) - II wersja, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Rynki finansowe, Rynki fi
zad domowe-polecenie-wyklad, Magiczny Plik, 5 semestr, Rynki finansowe, zad dom
Wykłady Puszer 2012, UE ROND - UE KATOWICE, Rok 2 2011-2012, semestr 4, Rynki finansowe
Wykłady 2011 - Puszer inne, UE ROND - UE KATOWICE, Rok 2 2011-2012, semestr 4, Rynki finansowe
RYNKI FINANSOWE - WYKŁADY, SZKOŁA, semestr IV
Wykłady 2011 - Puszer, UE ROND - UE KATOWICE, Rok 2 2011-2012, semestr 4, Rynki finansowe
notatek pl rynki finansowe wyklady
Międzynarodowe rynki finansowe wykłady, Studia, międzynarodowe rynki finansowe
Rynki finansowe - wykłady 1-7, STUDIA UE Katowice, Rynki finansowe, RYNKI FINANSOWE, Rynki finansowe
Rynki finansowe wykłady (2010)
Międzynarodowe rynki finansowe wykład
Wzory 3 - Dłużne papiery wartościowe, UE ROND - UE KATOWICE, Rok 2 2011-2012, semestr 4, Rynki finan
SYLABUS PRZEDMIOTU.do rynek kapitalowy i finansowy, Ekonomia UWr WPAIE 2010-2013, Semestr V, Rynki f

więcej podobnych podstron