Organizacja i zarzadzanie EGZAMIN 01

background image

1),

Co

obejmują

współczesne

wyzwania

zarzą dzania.

Wymień

popularne teorie zarzą dzania.
* Globalizacje działalnoś ci gospodar-
czej; jakoś ci i wydajnoś ci; zmniejszania
rozmiarów produkcji; redukcja persone-
lu, problemy własnoś ci, etyki i odpo-
wiedzialnoś ci społecznej, a także
różnorodnoś ć siły roboczej.
* Pomysłowe podejś cie do zarządzania
obejmujące mię dzy innymi modem typu
Z oraz troskę o doskonałoś ć .

2), Co to jest kierowanie? Wymień
funkcje kierowania.
* Proces dobrowolnego lub wymuszo-
nego ograniczenia swobody działań
ludzi, realizowanym dla osiągnię cia
prowadzonego działania zbiorowego.
Istotą tego procesu jest koordynacja
zbiorowych wysiłków na pożądanym
poziomie.
* Planowanie; organizowanie; przewo-
dzenie; kontrola.

3), Co składa się na otoczenie
polityczno-prawne w zarzą dzaniu
mię dzynarodowym?
* Stabilnoś ć rządu; zachę ty dla kapita-
łu; kontrola handlu; wspólnoty gospo-
darcze.

4), Co to jest benchmarking? Wy-
mień jego rodzaje.
*

Porównywanie

z

najlepszymi;

dorównywanie

im,

orientacja

na

najlepszą klasę wyrobów lub usług,
uczenie się od konkurentów.
* Wewnę trzny; konkurencyjny; funkcjo-
nalny.

5), Co jest istotą zarzą dzania przez
innowacje? Wymień główne bariery
innowacyjne w organizacji.
* Metoda promująca innowacje i zmiany
we wszystkich obszarach działania
organizacji.
* Zasobowe; prawne; organizacyjne;
psychospołeczne.

6), Co to jest jakość ? Wymień
podstawowe wymiary jakości.
* Jest to stopień, w jakim produkt
spełnia wymagania klienta.
*

Wyniki;

cechy;

niezawodnoś ć ;

zgodnoś ć ; trwałoś ć ; łatwoś ć obsługi;
estetyka postrzegania jakoś ci.

7), Wymień techniki badania czasu
pracy w organizacji.
* Technika obserwacji ciągłej; migaw-
kowych; techniki chronometrażu.

8), Na co w szczególności wpływają
systemy informacyjne w organiza-
cji?
* Na jej wyniki; na jej organizację ; na
zachowanie jej członków.

9), Co jest istotą percepcji? Jak się
dzieli percepcja?
* Wykorzystywanie procesów używa-
nych przez ludzi do odbierania i
interpretowania informacji płynących z
otoczenia.
* Percepcja selektywna; organizacji
percepcji.

10), Wymień podstawowe działania
konstrukcyjne wykorzystywane przy
konstruowaniu organizacji.
* Projektowanie stanowisk pracy;
grupowanie stanowisk pracy; ustalenie
relacji podporządkowania; układ władzy
w organizacji; działalnoś ć koordynacyj-
na; różnicowanie stanowisk pracy.

11), Co to jest strategia organizacji?
Jakie są jej podstawowe obszary?
* Proces okreś lania długofalowych
celów, zamierzeń organizacji oraz
przyję cia kierunków działania, a także
alokacji zasobów, koniecznych do
zrealizowania tych celów.
* Zasię g; dystrybucja zasobów;.......
Kompetencje; synergia.

12), Co jest istotą szkolenia i dosko-
nalenia pracowników w organizacji?
* Szkolenie i uczenie pracowników
technicznych i wykonawczych sposo-
bów

wykonywania

czynnoś ci

na

stanowisku, na jakim zostali zatrudnie-
ni.
* Doskonalenia: uczenie menadżerów i
pracowników......

Niezbę dnych......

Obecnym i przyszłym stanowisku.

13), Co to jest hierarchia Maslova w
procesie motywowania zasobów
ludzkich do pracy.
* Teoria sugerująca, że ludzie muszą
zaspokoić pię ć kolejnych grup potrzeb:
fizjologicznych;

bezpieczeństwa;

przynależnoś ci; szacunku; samoreali-
zacji.

1), Co jest istotą spojrzenia ilościowe-
go na zarzą dzanie? Wymień jego teorie.

* Koncentruje się na zastosowaniu modeli
i procesów matematycznych do sytuacji
kierowniczych.
* Iloś ciowa teoria zarządzania;... Zarzą-
dzanie operacyjne.

2), Kto to jest zarzą dzają cy? Wymień
prawa zarzą dzają cego.
* Zarządzający jest kierownikiem o
szczególnym

zakresie

uprawnień

i

odpowiedzialnoś ci.

Jego

zachowania

koordynujące odnoszą się nie tylko do
zachowań ludzi, lecz także do zachowań
organizacji rozumianej jako twór złożony z
ludzi i technicznych ś rodków działania.
* Prawo do decydowania lub współdecy-
dowania o misji i celach organizacji
działania zespołowego; kierunkach i
sposobach wykorzystywania zasobów
organizacji,

działania

zespołowego;

tworzeniem materialnych, finansowych,
handlowych i organizacyjnych warunków
realizacji misji, celów i zadań.

3), Co składa się na otoczenie ekono-
miczne w zarzą dzaniu mię dzynarodo-
wym?
* System gospodarczy; zasoby naturalne;
infrastruktura.

4), Co to jest controling? Wymień
podstawowe jego rodzaje.
* Metoda kierowania przedsię biorstwem
polegająca na tworzeniu i aktualizowaniu
architektury systemu planowania, konstru-
owanie wskaźników i mierników oceny
finansowej organizacji oraz przygotowy-
wanie informacji bieżących i strategicz-
nych dla podejmowania decyzji w organi-
zacji.
* Strategiczne; operacyjne.

5), Co to jest potencjał innowacyjny
organizacji. Wymień główne postawy
członków organizacji wobec
innowacji.
* Zdolnoś ć organizacji do efektywnego
wprowadzania nowych pomysłów tech-
nicznych i rozwiązań organizacyjnych do
procesu produkcji i na rynek.
* Akceptacja; oboję tnoś ć ; bierny opór;
czynny opór.

6) Przedstaw hierarchię dokumentacji
w systemach jakości.
* Dokumenty zewnę trzne; normy ISO; NK;
NB.
* Dokumenty wewnę trzne systemu; księ ga
jakoś ci; procedury; instrukcje; zapisy
jakoś ci.

7), Co to jest czas roboczy pracownika
w organizacji i jak się dzieli.
* Czas obecnoś ci pracownika w organiza-
cji.
* Czas pracy aktywnie wykonywanych
zadań; czas przerw

8)

Wymień podstawowe systemy

informacyjne w organizacji
* System SPDT; SLK; SWD; SINK.

9), Na czym polega zarzą dzanie przez
komunikowanie się . Jaki charakter
moż e mieć komunikacja interpersonal-
na?
* Zarządzanie przez komunikację polega
na budowie i doskonaleniu systemu
stałego informowania załogi o głównych
celach, problemach i kłopotach przedsię -
biorstwa, zamierzeniach kierownictwa
oraz o aktualnej i docelowej pozycji na
rynku.
*

Komunikacja

ustna,

komunikacja

pisemna

10) Wymień etapy cyklu ż ycia organi-
zacji.

11)

Wymień

etapy

formułowania

strategii organizacji. Na jakich pozio-
mach jest ona formułowana.
Etapy formułowania strategii: 1. Analiza
otoczenia 2. Analiza organizacji 3.
Wzajemne dopasowanie organizacji i
otoczenia
Wyróżniamy nastę pujące poziomy i
strategii: 1.Strategia na poziomie przed-
się biorstwa, 2.Strategia na poziomie
autonomicznej jednostki gospodarczej –
koncentracja na wybranych obszarach

działania 3. Strategia na poziomie funk-
cjonalnym – dla jednego obszaru funkcjo-
nalnego np. produkcja.

12), Na czym polega przewidywanie
popytu w procesie planowania zaso-
bów ludzkich w organizacji.

13) Przedstaw istoty procesu motywa-
cyjnego w procesie motywowania do
pracy.


1), Co jest istotą spojrzenia behawio-
ralnego na zarzą dzanie? Wymień
zasady sprawnego zarzą dzania wg.
Fayola.

* Koncentruje się na zachowaniu pracow-
nika w kontekś cie organizacyjnym.
* Autorytet; dyscyplina; jednoś ć rozkazo-
dawstwa i kierownictwa; podporządkowa-
nie interesu osobistego intelektowi ogółu;
wynagrodzenie; centralizacja; hierarchia;
ład; sprawiedliwoś ć ; inicjatywa; harmonia;
stabilizacja personalna.

2), Na czym polega funkcja planowania
i organizowania w procesie zarzą dzania
organizacją ?
* Planowania polega na przewidywaniu
przyszłego układu warunków i ś rodków
działania i na formułowaniu celów działa-
nia, dostosowanych do tego układu.
* Organizowania polega na wykonaniu
czynnoś ci mających na celu powiązanie
różnorodnych działań członków organiza-
cji w pewne bardziej lub mniej trwałe
zespoły działań.

3), Co składa się na otoczenie kulturo-
we w zarzą dzaniu mię dzynarodowym.
* Wartoś ci; symbole; wierzenia; ję zyk.

4), Co jest istotą koncepcji Time Base
Management w organizacji? Na jakich
opiera się ona założ eniach?
* Koncepcja zarządzania w oparciu o
czas, u której podstawy leży efektywne
wykorzystanie czasu w przedsię biorstwie.
* Orientacja na: czynnik czasu; skok
iloś ciowy; pracę ; wartoś ci; zespół.

5) Wymień etapy procesu twórczego.
Wymień artykuły twórczych jednostek.
* Przygotowanie; inkubacja; przełomowe
odkrycie; weryfikacja.
* Doś wiadczenie życiowe; osobowoś ć ;
zdolnoś ci poznawcze.

6), Czego dotyczą normy ISO 9001,
9002, 9003, 9004.
* Model zapewnienia jakoś ci podczas
projektowania, kontynuowania, produkcji,
instalowania obsługi.
* --- | | --- produkcji i instalowania
* --- | | --- kontroli i badań ostatecznych
* Zarządzanie jakoś cią i elementy systemu
jakoś ci krytyczne

7), Na czym polega badanie czasu
techniką chronometraż u? Jak dzielą się
metody normowania pracy?
* Pomiar czasu trwania elementów cyklu
pracy za pomocą odpowiednich przyrzą-
dów, zarejestrowanie wyników w formula-
rzu i oszacowanie tempa pracy.
* Sumaryczne; szacunkowe; doś wiadczal-
na; statystyczna.

8), Co to jest informacja. Wymień cechy
informacji uż ytecznej.
* Informacja to dane zaprezentowane w
sposób mający znaczenie
* Cechy użytecznej informacji:
1.Dokładna 2.Aktualna 3. Kompletna
4. Odpowiednia

9) Wymień główne formy komunikacji w
organizacji. Wymień czynniki warunku-
ją ce

sprawne

komunikowanie

w

organizacji.
*
Forma komunikacji interpersonalnej *
Forma komunikacji grupowej i organiza-
cyjnej
* Czynniki psychologiczne i sytuacyjne.


10) Wymień podstawowe czynniki
sytuacyjne mają ce wpływ na projekt,
strukturę organizacji.
* Technika – procesy stosowane w
organizacji
* Otoczenie organizacji
* Wielkoś ć organizacji
* Cykl życia organizacji
* Strategia organizacji

11), Co jest istotą wdraż ania strategii
organizacji.

Wymień

sposoby

jej

wdraż ania.

12), Co to jest uwiarygodnienie w
procesie selekcji kandydatów do pracy
w organizacji. Wymień jego rodzaje.
* Okreś lenie zakresu, w jakim dane
narzę dzie doboru rzeczywiś cie pozwala
przewidzieć przyszłą sprawnoś ć wykony-
wania funkcji obję tych danym stanowi-
skiem

13), Co jest istotą teorii dwuczynniko-
wej w procesie motywowania zasobami
ludzkimi do pracy.
* Teoria motywacji sugerująca, że zado-
wolenie i niezadowolenie ludzi z pracy
kształtują asię pod wpływem dwóch
niezależnych zestawów czynników –
motywacji i higieny psyhicznej.

1), Co to jest zarzą dzanie? Wymień
teorie zarzą dzania.

* Jest to działalnoś ć kierownicza
polegająca na ustalaniu celów podle-
głej organizacji oraz dysponowania jej
zasobami dla osiągnię cia tych celów.

* Planowania ; organizowania ; moty-
wowania ; kontroli.

2), Co to jest styl zarzą dzania?
Wymień podstawowe style zarzą -
dzania.
* Wzglę dnie trwały, powtarzalny
sposób oddziaływania przełożonego na
zachowanie podwładnych.
* Potencjalny ; rzeczywisty.

3), Co obejmują wyzwania dla
zarzą dzania mię dzynarodowego.
* Otoczenie polityczno-prawne ;
ekonomiczne ; kulturowe.

4), Na czym polega koncepcja Lean
Management?
* Na przekształceniu organizacji ,
zasad funkcjonowania podmiotu
dostosowującym go do warunków
gospodarki rynkowej, powolne ale
gruntowne „odchudzanie” organizacji
tzw. ......... – z jednej strony, a z drugiej
zaś na unikani i przeciwdziałaniu
wszelkiemu marnotrawstwu.

5) Jak dzielą się innowacje ze
wzglę du na sposób ich wprowadza-
nia, mechanizm pobudzania, zna-
czenie dla funkcjonowania rozwoju
organizacji, dziedzinie działalności,
której dotyczą ?

Radykalne ; stopniowe.

Podażowe ; popytowe.

Strategiczne ; faktyczne.

Techniczne ; kierownicze.


6), Na czym polega kompleksowe
zarzą dzanie jakością ? Co się składa
na kompleksowe zarzą dzanie
jakością ?
* Metoda zarządzania organizacją
oparta na zarządzaniu i współdziałaniu
wszystkich pracowników, której
centralnym punktem jest jakoś ć .
* Zarządzanie strategiczne ; zaanga-
żowanie pracownika; materiały ;
teologia ; metody.

7), Co jest celem badania czasu
organizacji techniką obserwacji
cią głej. Jakie fotografie dnia pracy
się wyróż nia?
* Obserwowanie i rejestrowanie w
sposób ciągły wszystkich czynnoś ci,
przerw na stanowisku pracy do
ustalenia stopnia wykorzystania czasu
pracy pracownika, oraz wielkoś ci
rzeczywistego zużycia czasu, umożli-
wiającego opracowanie norm (ob-
rach...) lub wybranych normatywów
czasu.

8), Jakie czynniki określają potrzeby
organizacji w zakresie przetwarzania
informacji?

Organizacyjne - kierownicze

Otoczenie - szczebel

Wielkoś ć - obszar


9), Co jest istotą komunikacji
pozawerbalnej? Przedstaw jej
rodzaje.
* Wszelka komunikacja, która nie
posługuje się słowami lub pismem

10), Co jest istotą centralizacji i
decentralizacji władzy w organizacji.

11) Wymień fazy procesu zarzą dza-
nia strategicznego w organizacji.
Analiza i prognoza, okreś lenie pola
działania, wybór strategii najkorzyst-
niejszej, koordynowanie, kontrolowanie
efektu.

12) Podję cia, jakich decyzji wymaga
ustalenie sprawnego systemu
wynagradzania w organizacji.


13) Wymień jednostkowe potrzeby
ludzkie w procesie motywacji
zasobów ludzkich do pracy.

Potrzeba osiągnię ć

Potrzeba afirmacji

Potrzeba władzy

Podejś cie od strony procesu

Teoria oczekiwań

Teoria wzmocnienia


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Organizacja i zarzadzanie, EGZAMIN 01
Organizacja i zarzadzanie - EGZAMIN 01, GRUPA 3
organizacja i zarzadzanie egzamin id 339603
Organizacja i zarzadzanie EGZAMIN eop
Organizacja i zarzadzanie EGZAMIN 02
PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA wykł 7  01 2010 WŁADZA ORGANIZACYJNA
Organizacja i zarzadzanie - EGZAMIN 02, GRUPA 3
organizacja i zarządzanie egzamin
Organizacja i zarządzanie 09.01.10, ^ Turystyka i Rekreacja GWSH Katowice, 3 semestr, organizacja i
podstawy organizacji i zarządzania egzamin
organizacja i zarzadzanie egzamin id 339603
Organizacja i zarzadzanie 01, PYTANIA NA EGZAMIN Z ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

więcej podobnych podstron