Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 1


Organizacja i zarządzanie Ćw. 1

Organizacja

- cechy organizacji: 1/. system zachowujący się celowo

2/. funkcjonalny podział zadań w realizacji celu

3/. wybory dokonywane przez składniki muszą na siebie oddziaływać

4/. jeden z podsystemów pełni funkcję kierowniczą/kontrolną

- składowe organizacji: 1/. cele i zadania

2/. ludzie (w tym ich dążenia i wzorce zachowań)

3/. wyposażenie materialne, techniczne i zasady posługiwania się nimi

4/. struktura - podział władzy, zadań, odpowiedzialności

- otoczenie organizacji: 1/. zewnętrzne (ogólne i celowe)

2/. Wewnętrzne (zarząd, pracownicy, kultura org.)

kultura organizacji - zestaw wartości, które pomagają jej członkom zrozumieć, za czym organizacja się opowiada, jak pracuje, co uważa za ważne.

Organizacje - typy: komercyjne i niekomercyjne;

rządowe i pozarządowe;

państwowe i niepaństwowe;

artykulacyjne i dystrybutywne;

formalne i nieformalne;

demokratyczne i niedemokratyczne.

Organizacja polityczna a inne organizacje społeczne:

- rekrutacja członków w oparciu o kryteria ideologiczne

- cele wyprowadzane z interesów grup społecznych, a ich realizacja wymaga związku z władzą państwową (publiczną)

Organizacje non-profit

Władza

Państwo

- podstawowe składowe: 1/. ludność, 2/. terytorium, 3/. centralna władza

- państwo jako organizacja: ludzie, cele i zadania, środki materialne, struktury władzy, terytorium, suwerenność

Reżim - sposób rządzenia, czyli metody stosowane przez aparat państwowy w relacjach ze społeczeństwem + zasady jaki się kieruje w relacjach ze społeczeństwem

Reżim demokratyczny lub niedemokratyczny (autorytarny lub totalitarny)

- zasada organizacji aparatu państwowego

- ustrój terytorialny: 1/.państwa unitarne

2/. państwa złożone (unie, konfederacje, federacje)

Partie polityczne jako organizacje :

- typologie partii: o genezie parlamentarnej i pozaparlamentarnej;

bezpośrednie i pośrednie;

o słabej i silnej artykulacji (stopień uregulowań wewnętrznych);

oparte na zasadzie wewnętrznej demokracji i scentralizowane.

- specyficzne funkcje (np. artykulacji potrzeb, rekrutacji politycznej, wyborcza, rządzenia;

lub np. mobilizacyjna i integracyjna, kształtowania kadr /elit politycznych/, edukacji politycznej, ujawniania opinii publicznej)

System partyjny

- podziały wg kryteriów: ilościowego (jedno, dwu, wielopartyjny)

jakościowego

relewantności

ilościowo- jakościowego

programowego

partia relewantna

Co wpływa na system partyjny?

-> charakterystyka polskiego systemu partyjnego

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 3
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 4
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 4 cd
analiza kierunku nurtow podejsc i teorii organizacji i zarzadzania, MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, PODSTAWY
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
7 Struktura organizacyjna przedsiebiorstwa, Materiały Edukacyjne, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Prz
EDA materiały pomocnicze do ćw 2
materialy pomocnicze do cw ostatnich
syllabus OiZ 2013, Politologia UMCS - materiały, V Semestr zimowy, V Semestr zimowy, Organizacja i Z
Nauka o organizacji, Studia, Zarządzanie materiały wszelakie
16a system rozp-organizacji, Procesy informacyjne w zarządzaniu, materiały student Z-sem 12-13, wyty
elementy struktury organizacyjnej do prezentacji, podstawy zarządzania, materiały do prezentacji
Odpowiedzi na egzamin z Podstaw Zarządzania (dr M. Pawłowski WSM Warszawa Kawęczyńska), Pliki, Mater
Całość materiału jest w załączniku (6, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administr
BEZP WEWN SYLABUS Zasoby ludzkie w organizacji bezpieczeństwa wewnetrznego, WSH- materiały, zasoby l
Zarządzanie wiedzą pomocnicze, materiały z zajęć WSPiZ
Zarządzanie Strategiczne - Materiały Pomocnicze - Gulski (68), Zarządzanie strategiczne

więcej podobnych podstron