GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady


GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE S.A.

POCZĄTKI REGULOWANEGO OBROTU GIEŁDOWEGO W POLSCE

SIĘGAJĄ I POŁOWY XIX WIEKU

Warszawa, Katowice, Kraków, Lwów, Łódź, Poznań, Wilno

akcje, obligacje, weksle

Wybuch II wojny światowej spowodował zawieszenie pracy giełd

16.IV.1991 REAKTYWACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE - NA PIERWSZEJ SESJI ZADEBIUTOWAŁY AKCJE PIĘCIU SPÓŁEK

Giełda papierów wartościowych (wraz z siecią biur maklerskich) stanowi element składowy wtórnego rynku kapitałowego.

O ile na rynku pierwotnym następuje sprzedaż nowych emisji papierów wartościowych przez emitenta inwestorom, to na rynku wtórnym następuje sprzedaż i kupno papierów wartościowych między inwestorami z wykluczeniem emitenta. Nadzór nad funkcjonowaniem giełdy sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

GPW JAKO INSTYTUCJA RYNKU KAPITAŁOWEGO POWINNA ZAPEWNIAĆ:

- KONCENTRACJĘ PODAŻY I POPYTU NA PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU GIEŁDOWEGO,

- BEZPIECZNY I SPRAWNY PRZEBIEG TRANSAKCJI,

- UPOWSZECHNIANIE RZETELNYCH INFORMACJI POZWALAJĄCYCH DOKONAĆ OCENY WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU GIEŁDOWEGO.

OD DNIA 1 MAJA 2004 OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA GPW ODBYWA NA JEDNYM
Z DWÓCH RYNKÓW: PODSTAWOWYM LUB RÓWNOLEGŁYM.

DOPUSZCZENIA INSTRUMENTÓW NA JEDEN
Z RYNKÓW DOKONUJE ZARZĄD GIEŁDY.

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO RYNKU PODSTAWOWEGO:

- WARTOŚĆ AKCJI OBJĘTYCH WNIOSKIEM, LUB WARTOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA WYNOSI RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH CO NAJMNIEJ 1.000.000 EURO,

- PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU,

- ZBYWALNOŚĆ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NIE JEST OGRANICZONA,

- WSZYSTKIE WYEMITOWANE AKCJE DANEGO RODZAJU ZOSTAŁY OBJĘTE WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE ICH DO OBROTU,

- ROZPROSZENIE AKCJI,

- SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 OSTATNIE LATA.

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO RYNKU RÓWNOLEGŁEGO:

- SPORZĄDZENIE I ZATWIERDZENIE ODPOWIEDNIEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN NADZORU CHYBA, ŻE SPORZĄDZENIE I ZATWIERDZENIE DOKUMENTU INFORMACYJNEGO NIE JEST WYMAGANE,

- W STOSUNKU DO EMITENTA NIE TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE LUB LIKWIDACYJNE,

- ZBYWALNOŚĆ AKCJI NIE JEST OGRANICZONA,

0x08 graphic
0x01 graphic

Dane na koniec listopada 2007 r.

0x08 graphic
0x01 graphic

Dane na październik 2007 r.

NA RYNKU PODSTAWOWYM WYODRĘBNIA SIĘ SEGMENT PLUS DLA AKCJI SPÓŁEK O DUŻEJ KAPITALIZACJI, DUŻEJ PŁYNNOŚCI OBROTU I AKCEPTUJĄCYCH ZWIĘKSZONE STANDARDY KOMUNIKACJI Z INWESTORAMI I STANDARDY PRZEJRZYSTOŚCI SPÓŁKI.

NA RYNKU RÓWNOLEGŁYM WYODRĘBNIA SIĘ SEGMENT PRIM DLA AKCJI SPÓŁEK AKCEPTUJĄCYCH ZWIĘKSZONE STANDARDY KOMUNIKACJI Z INWESTORAMI
I STANDARDY PRZEJRZYSTOŚCI SPÓŁKI.

0x08 graphic
0x01 graphic

NOTOWANIA GIEŁDOWE ODBYWAJĄ SIĘ W SYSTEMIE JEDNOLITYM I CIĄGŁYM

NOTOWANIA JEDNOLITE

Godzina

Faza sesji

8.30 - 11.00

„Przed otwarciem”

Składanie, modyfikacja i anulata zleceń. Publikacja TKO

11.00 - 11.15

„Interwencja”

Modyfikacja zleceń przez animatorów rynku dla zwiększenia płynności obrotu

11.15

„Fixing”

Wyznaczenie kursu jednolitego i zwieranie transakcji.

11.15 - 11.45

„Dogrywka”

Składanie zleceń i realizacja transakcji po kursie ustalonym na fixingu

11.45 - 14.45

„Przed otwarciem”

14.45 - 15.00

„Interwencja”

15.00

„Fixing”

15.00 - 15.30

„Dogrywka

15.30 - 16.35

„Przed otwarciem”

Składanie zleceń na dzień następny

NOTOWANIA CIĄGŁE : RYNEK KASOWY

Godzina

Faza sesji

8.30 - 9.30

„Przed otwarciem”

Składanie, modyfikacja i anulowanie zleceń.Publikacja TKO

9.30

„Otwarcie” (fixing)

Wyznaczenie kursu otwarcia na podstawie wszystkich złożonych zleceń.

9.30 - 16.10

„Notowania ciągłe”

Składanie i realizacja zleceń lub przekazywanie ich do arkusza zleceń. Zlecenie jest realizowane lub przekazywane do arkusza zleceń

16.10 - 16.20

„Przed zamknięciem”

Składanie, modyfikacja i anulata zleceń do ustalenia kursu zamknięcia

16.20

„Zamknięcie” (fixing)

Ustalenie kursu zamknięcia na podstawie przyjętych zleceń

16.20 - 16.30

„Dogrywka”

Realizacja zleceń po kursie zamknięcia

16.30 - 16.35

„Przed otwarciem”

Składanie zleceń na dzień następny

RODZAJE ZLECEŃ GIEŁDOWYCH

1. ZLECENIA Z LIMITEM CENY.

W TYM PRZYPADKU OKREŚLA SIĘ CENĘ, PO JAKIEJ CHCE SIĘ KUPIĆ LUB SPRZEDAĆ DANY PAPIER WARTOŚCIOWY. W PRZYPADKU KUPNA JEST TO CENA, POWYŻEJ KTÓREJ INWESTOR NIE GODZI SIĘ NA REALIZACJĘ ZLECENIA, ZAŚ DLA ZLECEŃ SPRZEDAŻY JEST TO CENA, PONIŻEJ KTÓREJ NIE CHCE ON POZBYĆ SIĘ PAPIERÓW.

2. ZLECENIA BEZ LIMITU CENY.

ZLECENIA PCR - PO CENIE RYNKOWEJ. WPROWADZA SIĘ JE NA GIEŁDĘ WYŁĄCZNIE
W CZASIE NOTOWAŃ CIĄGŁYCH Z WYŁĄCZENIEM MOMENTÓW RÓWNOWAŻENIA RYNKU.
SĄ REALIZOWANE PO CENIE PIERWSZEGO NAJLEPSZEGO ZLECENIA PRZECIWSTAWNEGO. NIEZREALIZOWANA CZĘŚĆ ZLECENIA PCR STAJE SIĘ ZLECENIEM Z LIMITEM CENY RÓWNYM KURSOWI PO JAKIM DOKONANA ZOSTAŁA OSTATNIE TRANSAKCJA.

ZLECENIA PCRO - PO CENIE RYNKOWEJ NA OTWARCIE. STOSOWANE SĄ PRZY FIXINGU, PRZYJMOWANE NA GIEŁDĘ W FAZIE PRZYJMOWANIA ZLECEŃ NA OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE W SYSTEMIE NOTOWAŃ CIĄGŁYCH I SYSTEMIE KURSU JEDNOLITEGO

ZLECENIA PKC - PO KAŻDEJ CENIE. MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE NA GIEŁDĘ WE WSZYSTKICH FAZACH W SYSTEMIE NOTOWAŃ CIĄGŁYCH ORAZ
W SYSTEMIE KURSU JEDNOLITEGO, Z WYJĄTKIEM FAZY INTERWENCJI I FAZY DOGRYWKI.

DODATKOWE WARUNKI, JAKIE MOGĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO ZLECEŃ TO:

- MINIMALNA WIELKOŚCIĄ WYKONANIA

- WIELKOŚĆ UJAWNIONA

- LIMIT AKTYWACJI

Giełda publikuje łącznie 14 indeksów.

Wartości WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG i TechWIG są publikowane w trakcie trwania notowań ciągłych.


Pozostałych indeksy obliczane są trzykrotnie w trakcie sesji giełdowej (po fixingach oraz na zamknięcie sesji).

Są to WIG-PL oraz tzw. subindeksy sektorowe:

WIG-banki WIG-budownictwo

WIG-media WIG-deweloperzy

WIG-informatyka WIG-paliwa

WIG-spożywczy WIG-telekomunikacja

Indeksy WIG20, mWIG40 oraz TechWIG są instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych, a indeks WIG20 również dla opcji notowanych na Giełdzie Warszawskiej.

GŁÓWNE INDEKSY GIEŁDOWE

0x08 graphic
0x01 graphic

INDEKS WIG20 JEST OBLICZANY NA PODSTAWIE WARTOŚCI PORTFELA AKCJI 20 NAJWIĘKSZYCH I NAJBARDZIEJ PŁYNNYCH SPÓŁEK Z PODSTAWOWEGO RYNKU AKCJI.

WIG20 JEST INDEKSEM TYPU CENOWEGO, TZN. PRZY JEGO OBLICZANIU BIERZE SIĘ POD UWAGĘ CENY ZAWARTYCH W NIM TRANSAKCJI BEZ UWZGLĘDNIENIA DOCHODÓW Z AKCJI (DYWIDEND)

W INDEKSIE WIG20 NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE ORAZ WIĘCEJ, NIŻ
5 SPÓŁEK Z JEDNEGO SEKTORA GIEŁDOWEGO.

K O N I E C

6Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Giełda Papierów Wartościowych(1), Edukacja - studia, Finanse i rachunkowość, Rynki finansowe
plan wykladu Rynek Finansowy, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady
Obligacje, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady
gielda papierów wartościowych (35 str), Finanse
RYNEK PIENIĘŻNY, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady
A K C J E, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady
Wzory 3 - Dłużne papiery wartościowe, UE ROND - UE KATOWICE, Rok 2 2011-2012, semestr 4, Rynki finan
Rynki finansowe - wykłady (2009) - II wersja, FIR UE Katowice, SEMESTR IV, Rynki finansowe, Rynki fi
zad domowe-polecenie-wyklad, Magiczny Plik, 5 semestr, Rynki finansowe, zad dom
Giełda Papierów Wartościowych, UEK, Finanse 2008-2009
giełda papierów wartościowych w Warszawie, finanse
gielda papierow wartosciowych, Materiały AGH- zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, Inwest
Wykłady Puszer 2012, UE ROND - UE KATOWICE, Rok 2 2011-2012, semestr 4, Rynki finansowe
Wykłady 2011 - Puszer inne, UE ROND - UE KATOWICE, Rok 2 2011-2012, semestr 4, Rynki finansowe
RYNKI FINANSOWE - WYKŁADY, SZKOŁA, semestr IV
Giełda Papierów Wartościowych, Wykłady rachunkowość bankowość

więcej podobnych podstron