Strefy i lasy, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie


Wykład 15.11.2007

3.2.3 METODA MINISTERSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

® Przyjęto trzy stopnie agresywności form wypoczynku w stosunku do środowiska leśnego:

- najbardziej agresywne(zbieractwo, biwakowanie)

- średnio agresywne (plażowanie, wypoczynek na runie, zabawy ruchowe i gry sportowe

-najmniej agresywne (spacer po drogach, mała turystyka piesza i narciarska, wypoczynek na ławkach, obserwacje przyrody, twórczość amatorska)

® Zależą od stopnia odporności środowiska leśnego na antropopresję i od rodzaju uprawianej formy wypoczynku. Przyjęto trzy stopnie odporności siedlisk leśnych:

- odporne (BMśw, LMśw i Lśw)

-średnio odporne (Bśw, Bw, BMw, LMw, Lw, Li)

- mało odorne (Bs, Bb, Lb, Ol, OU)

® w celu obliczenia naturalnej chłonności lasu komunalnego należy:

®w celu ustalenia powierzchni brutto lasu komunalnego do wyliczonej powierzchni netto należy dodać powierzchnie:

Wskaźniki naturalnej chłonności terenu zależna od stopnia odporności środowiska i agresywności form wypoczynku -MGK 1971r.

Charakterystyka środowiska leśnego

Siedliskowe typy lasu

Stopień odporności

Wskaźnik naturalnej chłonności terenu w zależności od form wypoczynku (OS./HA)

Najmniej agresywny

Średnio agresywny

Mało agresywny

Suche zacienione lub mroczne

Bmśw, Lmśw, Lśw

Odporne

32

16

8

Wilgotne widne

Bw, LMśw

Średnio odporne

8

4

2

Wilgotne zacienione

BMw, Lw, Lł

Średnio odporne

8

4

2

Suche widne

Bśw

Średnio odporne

8

4

2

Bardzo suche

Bs

Mało odporne

4

zakazane

zakazane

Mokre zacienione lub mroczne

Ol, OlJ

Mało odporne

4

zakazane

zakazane

Bagienne widne

Bb, Lb

Mało odporne

4

zakazane

zakazane

Wskaźnik powierzchni leśnej netto dla 1000 osób frekwencji jednoczesnej -MGK, 1971r.

Formy wypoczynku

Uczestnictwo w frekwencji jednoczesnej

Wskaźnik chłonności naturalnej środowiska (OS/HA)

Zapotrzebowanie powierzchni netto lasu (HA) przy wstępowaniu wyłącznie środowisk

odporne

Średnio odporne

Mało odporne

odpornych

Średnio odpornych

Mało odpornych

Dla 32%

Dla 50%

Frekwencji jednoczesnej

Najmniej agresywne

32

10

40,0

80,0

125,0

Spacer po drogach mała turystyka piesza i narciarska

30

32

8

4

9,3

37,5

75,0

Obserwacja przyrody, twórczość amatorska

2

0,6

2,2

5,0

Średnio agresywne

50

31

125

plażowanie

5

3,1

12,4

Wypoczynek na runie

40

16

4

0

25,0

100,0

-

-

Zabawy ruchowe, gry spacerowe

5

3,1

12,4

Najbardziej agresywne

18

22

90,0

Zbieractwo

3

3,7

15,0

Biwakowanie

15

4

2

0

18,7

75,0

RAZEM

100

63

80

3.2.4 METODA MARSZA

®wielkość dopuszczalnego obciążenia granicznego ustalił Marsz przy założeniu, że:

Wskaźnik 25osób na 1ha w ciągu 1h stanowi granicę dopuszczalnego obciążenia rekreacyjnego dąbrowy

METODA KOSTROWICKIEGO

 1. Obciążenie graniczne runa jest to średnia liczba osób, które poruszając się w ciągu 8h po powierzchni 1ha mniej jednorodnego płatu roślinności powodują uruchomienie procesów degradacyjnych, zmieniających trwale skład i strukturę biocenozy.

 2. Powyżej obciążenia granicznego załamuje się równowaga, w jakiej znajduje się fitocenoza, pod wpływem presji ze strony rekreantów.

Ogr - obciążenie graniczne runa (os./ha)

W - średnia wrażliwość runa danej fitocenozy na mechaniczne niszczenie (deptanie)

S - współczynnik spoistości gruntu, przyjęty według tabel spoistości gruntów (od 0,1 dla najmniej spoistych do 1,0 dla najbardziej spoistych)

N - współczynnik nachylenia stoku

5 - współczynnik wymierności (powierzchnia zdeptania przez 1osobę w ciągu 8h, tj około 0,2ha)

 1. Wielkości współczynnika N ustalono na podstawie 720 prób 10 gatunków testowych runa, np. na zboczu o nachyleniu:

- 200 wartość N wynosi: 200-100=10:5= 2

- 300 wartość N wynosi: 300-100=20:5=4

4. Wielkości współczynnika W ustalono na podst. 16 308 prób wykonanych na 543 gatunkach roślin zielnych oraz studiów młodocianych drzew i krzewów (średnio 30 prób na 1gatunek), określono wielkość W (na gruncie i spoistości S=1) za pomocą trzech liczb:

L.p

Nazwa zespołu roślinnego

Średnia dla całej próby (liczba środkowa)

Średnia dla pierwszych 25% liczebności populacji

Średnia dla ostatnich 25% liczebności populacji

1.

Athyrium filix

1,8

3,2

4,7

2.

Pteridium aquilinum

1,5

3,1

6,6

3.

Lycopodium complanatum

4,0

7,8

18,7

4.

Pinus sylvestris

1,9

5,1

8,3

5.

Juniperus communis

6,3

20,8

43,2

6.

Anemone nemorosa

1,7

2,1

3,5

 1. Metoda Kostrowickiego umożliwia obliczenie dopuszczalnego obciążenia granicznego dla określonego zespołu roślinnego. Na podst. zdjęcia fitosocjologicznego wykonanego w borze mieszanym (Pino- Quercetum) autor uzyskał następujące wyniki:

 2. L.p

  Nazwa zespołu roślinnego

  Dopuszczalne obciążenie jednorazowe (os./ha)

  1.

  Średnia dla całej próby (liczba środkowa)

  Średnia dla pierwszych 25%liczebności populacji

  Średnia dla ostatnich 25% liczebności populacji

  Dopuszczalne obciążenie jednorazowe

  (Pino -Quercetum)

  16,6

  37,3

  63,9

  Dopuszczalne obciążenie tygodniowe

  (Pino -Quercetum)

  2,4

  5,3

  9,1

    1. METODA SZEFFERA

  s- całkowita powierzchnia obiektu

  S- powierzchnia wydeptana

  N- liczba wypoczywających osób

  Sl - powierzchnia ścieżek

  t- czas oddziaływania rekreacyjnego

  k- współczynnik odporności na wydeptanie (ha/os.)

  3.2.6 METODA KAZAŃSKIEJ

  - wskaźnik P- liczba osób, które przeszły przez jednostkową powierzchnię lasu w jednostce czasu (os./godz./ha)

  - wskaźnik W - sumaryczna droga, którą przeszli ludzie po jednostce powierzchni w jednostce czasu (m/godz/ha)

  Wsk.

  II

  III

  IV

  V

  P (os./godz/ha)

  9,6

  14,5

  47,5

  235

  W (rn/godz/ha)

  350

  260

  800

  3430

  Dopuszczalne obciążenie rekreacyjne (os/godz.ha)

  Typ drzewostanu

  11-12

  Dla lasu świerkowo-czernicowego

  8

  Dla boru Czernikowo-mszystego na piaskach

  25-30

  Dla wtórnych lasów brzozowych

  20

  W dąbrowach

  20-40

  Drzewostanach zagospodarowanych parkowo

  4.1 WEDŁUG WYTYCZNYCH IBL (1991)

  -AM - podmiejska, o szerokości do 1km od granic lasów przyległych do miast i osiedli

  - AJ -nadjeziorną, o zasięgu do 0,5km od brzegów jeziora.

  - sięga do 3km od granic lasów przylegających do miast lub miejscowości turystyczno-wypoczynkowych

  - od brzegów jezior do 1,0km

  - od skraju dróg masowego ruchu turystycznego do 0,2km

  - zasięg do 50m od granic miast i miejscowości turystycznych

  Mogą tworzyć przestrzenny układ koncentrycznie przyległych do obszarów zwanych rejonem wypoczynkowym.

  Może występować niekompletny układ stref:

  Lokalizacja strefy nadjeziornej AJ w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, osiedla lub miejscowości turystyczno-wypoczynkowej ma na celu zatrzymanie masowego ruchu wypoczynkowego na obrzeżu kompleksu leśnego.

  Swoim zasięgiem strefa t powinna obejmować nie więcej niż 25% długości linii brzegowej jeziora.

  Przy szczegółowym projektowaniu lokalizacji strefy trzeba uwzględniać:

  Strefy A nie można wyznaczać w:

  Budowle przeznaczone do wypoczynku pobytowego nie powinny jednak być lokalizowane w zalesionej części strefy A

  Obszar strefy B przeznaczony jest do: małego ruchu wypoczynkowego, turystycznych form rekreacji, jak spacery, piesze wycieczki, biwakowanie w wyznaczonych do tego celu miejscach (bez noclegowania), tu lokalizuje się także miejsca postoju dla pojazdów.

  Strefa ta powinna przylegać do strefy A, odznaczać się bardzo dobrymi walorami wypoczynkowymi oraz znaczną pojemnością rekreacyjną.

  Lasy strefy C mają w zasadzie charakter gospodarczy, ale również atrakcyjny dla wypoczynku.

  Strefa C oddziela lasy gospodarcze od lasów rekreacyjnych i pełni funkcję otuliny terenów masowo odwiedzanych w celach rekreacyjnych.

  4.2 ŁONKIEWICZ I GŁUCH

  - powierzchniowy udział stref wynosi: A-10%, B-30%, C-60%

  - na terenach leśnych w zasięgu aglomeracji: A-20%, b-30%, C- 50%

  4.3 WEDŁUG PROJEKTU „ZASAD ZAGOSPODAROWANIA LASÓW KOMUNALNYCH” (1983)

  1. Strefa I - masowego wypoczynku, intensywnego zagospodarowania rekreacyjnego, obejmuje:

  - podstrefa A- obejmuje miejsca dojazdu do lasu,

  -podstrefa B (100-400m) - obejmuje miejsca do wypoczynku: polany wypoczynkowe, place do gry i zabaw itp. o dużej pojemności rekreacyjnej

  -podstrefa C (400-1000m) - pełni funkcję otuliny podstref A i B

  1. Strefa II - obejmuje fragmenty tzw. Wewnętrznej strefy brzegowej, otaczającej śródleśne powierzchnie niezadrzewione, jak wody, ciągi komunikacyjne, trasy spacerowe itp.

  1. Strefa III - obejmuje całe wnętrze lasu komunalnego między strefą II a IV

  1. Strefa IV - obejmuje obszar najbardziej odosobnione partie lasu, oddalone od terenów zabudowy mieszkalnej (przeważają tam funkcje ekologiczne, a nawet produkcyjne).

  Wykład 4-5 22.11.2007 Baza materialna turystyki

  Bazę materialną turystyki tworzą obiekty i urządzenia niezbędne dla obsługi uczestników różnych form turystyki, która zapewnia możliwość dojazdu do obszarów, miejscowości i obiektów, stanowiących cel wyjazdów turystycznych, oraz niezbędne warunki egzystencji w miejscu lub na szlaku będącym celem ich podróży.

  4.1 Podział i charakterystyka urządzeń i obiektów turystyki

  Urządzenia turystyczne to obiekty, stanowiąc wyposażenie rejonu, szlaku i miejscowości dla obsługi ruchu turystycznego.

  Urządzenia para turystyczne to obiekty stanowiące wyposażenie rejonu, szlaku i miejscowości mogące obsługiwać różne działy gospodarki narodowej, w tym również służyć obsłudze ruchu turystycznego

  Baza materialna turystyki

  Baza noclegowa Baza gastronomiczna Baza towarzysząca

  Urządzenia turystyczne Urządzenia paraturystyczne

  1. Na stan zagospodarowania turystycznego mają decydujący wpływ:

  1. wielkość i struktura rodzajowa turystycznej bazy noclegowej

  2. stan bazy gastronomicznej

  3. dostępność komunikacyjna

  4. stan zagospodarowania w podstawowe usługi kulturalne i ochrony zdrowia

  5. stan zagospodarowania w obiekty „specyficznie turystyczne”, związane z głównymi walorami turystycznymi i formą turystyki

  2. Infrastruktura ogólna (urządzenia para turystyczne):

  1. Otwarta baza gastronomiczna

  2. Infrastruktura komunikacyjna

  3. Obiekty kulturalne (kina, teatry, biblioteki, itp.)

  4. Obiekty ochrony zdrowia

  5. Sklepy z artykułami spożywczymi

  6. Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną

  3.Infrastruktura „specyficznie turystyczna” (urządzenia turystyczne):

  1. Ośrodki wypoczynku świątecznego

  2. Kąpieliska

  3. Wypożyczalnie sprzętu turystycznego

  4. Narciarskie urządzenia wyciągowe i kolejki turystyczne

  5. Przystanie kajakowe i jachtowe

  6. Szlaki wędrówek wodnych, pieszych i motorowych

  7. Tarasy i jednostki pływające pasażerskiej żeglugi śródlądowej

  4. Materialne elementy zagospodarowania związane z czynnościami charakteryzującymi pobyt turystów w zwiedzanych miejscowościach:

  1. Dojazd oraz przejścia i przejazdy między obiektami

  2. Informacja turystyczna i obsługa ruchu

  3. Zwiedzanie

  4. Żywienie

  5. Nocleg

  6. Spędzanie wolnego czasu (w tym rekreacja)

  7. Upamiętnienie pobytu

  Kryteria podziału urządzeń turystycznych:

  I. Charakterystyka techniczno-materiałowa:

  1. Obiekty trwałe- wieloletniego użytkowania: hotele, hotele turystyczne, domy wycieczkowe, motele, schroniska górskie itp

  2. Obiekty lekkie- obiekty przenośne, demontowane: kempingi, ośrodki turystyczne, ośrodki wypoczynku świątecznego, stanice wodne, urządzenia rekreacyjne itp.

  II. Możliwość korzystania z urządzeń:

  1. Ogólnie dostępne- otwarte dla wszystkich turystów, np. hotele, pensjonaty, schroniska

  2. Środowiskowe- zamknięte, dostępne dla określonej grupy osób, organizacji np. ośrodki wypoczynkowe zakładowe, schroniska młodzieżowe, schroniska dla taterników itp.

  III. Standard- kategoria, która różnicuje jakość i ilość usług oraz cenę tych usług

  IV. Funkcje, jaką pełnią urządzenia:

  1. Urządzenia turystyczne, służące wyłącznie lub przede wszystkim do obsługi ruchu turystycznego

  2. Urządzenia para turystyczne mogące obsługiwać różne działy gospodarki narodowej, w tym również służyć obsłudze ruchu turystycznego

  V. Czas eksploatacji:

  1. Urządzenia sezonowe

  2. Urządzenia całorocznej eksploatacji

  VI. Spełniające potrzeby turystyczne podstawowych grup turystycznych (wyodrębnione wg rodzajów ruchu turystycznego np. dla turystyki pobytowej, wycieczkowej, kwalifikowanej itp.)

  4.1 Baza noclegowa

  Baza noclegowa to obiekty stałe i sezonowe, obiekty ogólnodostępne i środowiskowe. Do ważniejszych obiektów noclegowych zalicza ię:

  Tab. 1. Udział obiektów recepcyjnych w ogólnej liczbie miejsc noclegowych i udzielonych noclegów wg danych z 1991r (źródlo Wł.Gaworecki, Turystyka,1994r)

  Lp.

  Rodzaj obiektu

  Udział obiektów w ogólnej liczbie [%]

  Miejsc noclegowych

  Udzielonych noclegów

  1.

  Holete i motele

  8,6

  16,9

  2.

  Domy wycieczkowe i pensjonaty

  4,0

  6,0

  3.

  Schroniska i schroniska młodzieżowe

  5,0

  3,5

  4.

  Ośrodki wczasowe

  44,1

  46,1

  5.

  Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe

  5,7

  6,4

  6.

  Ośrodki ogólnie dostępnych domków turystycznych

  3,3

  2,2

  7

  Kempingi i pola biwakowe

  14,0

  6,3

  8

  Kwatery prywatne

  5,8

  5,0

  9

  Pozostałe obiekty

  9,5

  7,7

  Czynnikami decydującymi o lokalizacji bazy noclegowej są:

  1. Wartość środowiska geograficznego

  2. Gospodarka leśna i rolna danego obszaru

  3. Czynniki związane z ochroną środowiska

  4. Dostępność komunikacyjna

  5. plan przestrzennego zagospodarowania gminy (województwa)

  Obiekty hotelarskie dzielą się na:

  1. Obiekty tzw. Wielkoblokowe:

  2. Obiekty małe:

  Obiekty hotelarskie całorocznego użytkowania (przykład rozwiązania funkcjonalnego hotelu o najwyższym standardzie usług występującego w hotelach Orbisu)

  1. Część mieszkalna -schemat organizacyjny

  W obrębie zaplecza wyróżnić można każdorazowo powiązane ze sobą funkcjonalnie pomieszczenia (w aneksach dużych hoteli):

  O użyteczności piętra mieszkalnego mówi najlepiej wskaźnik stosunku powierzchni mieszkalnej do powierzchni pozostałej.

  Gdzie:

  W- wskaźnik wykorzystania powierzchni piętra mieszkalnego

  Pm - powierzchnia łączna jednostek mieszkalnych [m2]

  Pp - powierzchnia pozostałych pomieszczeń (gospodarczych) i komunikacji [m2]

  Jednostki mieszkalne można podzielić na rodzaje:

  *wg ilości wchodzących w skład jednostki pomieszczeń na:

  + apartamenty wielopokojowe (tzw. „grand suites”)

  +apartamenty dwupokojowe („suit es”)

  +półapartamenty (pokój mieszkalny z aneksem sypialnym wygrodzonym kotarą lub ścianką przesuwną

  +jednostki standardowe

  +jednostki substandardowe (bez łazienki)

  *wg ilości miejsc noclegowych na: jedno-, dwu-, trzy- i wieloosobowe

  *wg standardu wyposażenia sanitarnego na: pozbawione urządzeń indywidualnych, z umywalką, z łazienką substandardową (umywalka i wc), standardową i o podwyższonym standardzie

  *wg dodatkowej powierzchni służącej rekreacji na wolnym powietrzu na: posiadające taras, loggię, balkon, porte-fenetre, otwory okienne i bez w/w urządzeń

  *wg sposobu rozwiązania architektonicznego na: realizowane w budownictwo wielkoblokowym, w pawilonach (bungalowach), w obiektach indywidualnych (domek stanowi jednostkę mieszkalną)

  Wielkość pojedynczej jednostki mieszkalnej zależy od występowania określonych wyżej elementów i korygowana jest przyjętą technologią budowlaną oraz wprowadzonym do wnętrza wyposażeniem, głównie meblowym i sanitarnym.

  Jednostka mieszkalna jest jednostką modularną piętra mieszkalnego

  II. Zaplecze technologiczne części mieszkalnej

  - utrzymywanie wolnych jednostek mieszkalnych w gotowości do wynajmu

  - codziennego utrzymywania jednostek zajętych we właściwym stanie porządku i higieny

  - zabezpieczenie gościowi szeregu usług dodatkowych, jak np. prania bielizny osobistej, czyszczenia i porządku w pomieszczeniach ogólnych (np. recepcja) służących komunikacji poziomej i pionowej oraz rekreacji w obiekcie (np. klub gości hotelowych)

  Tereny komunikacji kołowej dzielą się pod względem pełnionych funkcji na:

  - służące do przemieszczania się pojazdów samochodowych tj. wewnętrzne ciągi dojazdowe -reprezentacyjne i gospodarcze oraz place manewrowe

  -służące do postoju tych pojazdów tj. parkingi, zatoki i pasma postojowe

  Tereny przyobiektowej komunikacji kołowej dzielą się na 2 zasadnicze rodzaje:

  - tereny dojazdowe

  -tereny parkowania (postojowe)

  Liczba miejsc parkowania jest ilorazem pojemności zakładu hotelarskiego przez przyjęty wskaźnik zaspokojenia potrzeb motoryzacyjnych. Do obliczeń przyjmuje się pojemność mierzoną liczbą jednostek mieszkalnych wg wzoru

  Pp - powierzchnia wydzielonych parkingów

  M - liczba jednostek mieszkalnych

  m- wskaźnik obrazujący liczbę jednostek mieszkalnych na 1 miejsce parkowania (inaczej „wskaźnik zaspokojenia potrzeb motoryzacyjnych”)

  p- powierzchnia jednostkowa 1stanowiska parkowania samochodu osobowego m2

  Za granicą przyjmuje się w obliczeniach M=M1+M2+M3, gdzie:

  M1 - liczba gości hotelowych -maks, liczba miejsc noclegowych

  M2- liczba pasatów, których można jednocześnie przyjąć, inaczej maks. Liczba miejsc konsumpcyjnych i ewentualnie miejsc w salach kongresowych, kinowych itp.

  M3- liczba personelu zatrudnionego w zakładzie na jednej zmianie

  M- wskaźnik zależy od rodzaju zakładu hotelarskiego i kategorii zakładu.

  Dopuszczalne trzy warianty umieszczania stanowisk parkowania w stosunku do osi jezdni: 6,00m - przy ustawieniu prostopadłym, 5,00m- przy ustawieniu pod kątem 600,

  4,50m- przy ustawieniu pod kątem 450

  W przypadku rozmieszczenia stanowisk dwustronnie, podane wielkości należy zwiększyć o 1m. Połowa tak zwiększonej szerokości, tj. odpowiednio 3,50m, 2,75m, 2,25m pomnożona przez szerokość jednego stanowiska, tj. 2,50m, daje w efekcie wielkość narzutu (na jezdnię doprowadzającą) przypadającego na jedno stanowisko modularne 2,50m x 5,0m= 12,50m2, łącznie zatem - 21,25m2 - przy usytuowaniu prostopadłym.

  15  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
  Urzadzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
  podstawowe zagadnienia, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
  baza zywieniowa W5, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
  Obiekty bazy noclegowej, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
  wymagania dla moteli i hoteli W12, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
  jednostka mieszkalna, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
  baza zywieniowa i rekreacyjno-sportowa, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
  pojemnosc cd., zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
  wskazniki pojemnosci, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
  baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
  Planowanie przestrzenne wykłady
  Ustawa strefy ekonomiczne, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
  Planowanie przestrzenne wykłady
  Lasy SIP 2015 wyklad1
  PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wykład
  Planowanie przestrzenne wyklady 12
  GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
  Notatka o przestepstwie z wykladow od Angeli, Studia PO i PR, prawo rodzinne i opiekuńcze

  więcej podobnych podstron