jednostka mieszkalna, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie


WYKŁAD VI ZAGOSPODAROWANIE 06.11.2006r

Czynnikami decydującymi o lokalizacji bazy noclegowej są:

1. Wartość środowiska geograficznego;

2. Gospodarka leśna i rolna danego obszaru;

3. Czynniki związane z ochroną środowiska;

4. Dostępność komunikacyjna;

5. Plan przestrzennego zagospodarowania gminy (województwa).

Obiekty hotelarskie dzielą się na:

1. Obiekty tzw. Wielkoblokowe:

2. Obiekty małe:

Obiekty hotelarskie całorocznego użytkowania (przykład rozwiązania funkcjonalnego hotelu o najwyższym standardzie usług występującego w hotelach Orbisu).

  1. CZĘŚĆ MIESZKALNA - SCHEMAT ORGANIZACYJNY

- rezerwacji - dyspozycji jednostkami, stanowiska pierwszego kontaktu z gościem;

- informacji i wydawania kluczy do poszczególnych jednostek mieszkalnych w oparciu o uzyskany od dysponenta druk;

- przyjmowania należności za pobyt i świadczone usługi, stanowisko ostatniego kontaktu z gościem.

W obrębie zaplecza wyróżnić można każdorazowo powiązane ze sobą funkcjonalnie pomieszczenia (w aneksach dużych hoteli):

- pokój (gabinet) kierownika;

- pomieszczenia centrali telef.;

- aneks lub odrębne pomieszczenie telefaksów (na ogół dostępne dla gości z hallu recepcyjnego), a w obiektach największych ponadto:

- pomieszczenia sejfu;

- pomieszczenia centralnej dyspozytorni zaopatrzone w centralną tablicę informacyjną, tablicę pracy klimatyzacji, centralnego ogrzewania i wentylacji, tablicę sygnalizacji ppoż., stanowisko poczty pneumatycznej, centralny zegar itp.;

- radiowęzeł lokalizowany jest na zapleczu aneksu recepcyjnego (natomiast w hotelach kongresowych radiowęzeł sytuowany jest w zespole kongresowym).

- pojemność i standard części mieszkalnej obiektu oraz ich pochodna - wielkość aneksu i zaplecza recepcyjnego;

- wielkości i zróżnicowania rodzajowego oraz standardu świadczonych usług dodatkowych - pozamieszkalnych (gastronomicznych, kongresowych, handlowych i rekreacyjnych).

- zasadniczy (odpowiednikiem - łączna powierzchnia jednostek mieszkalnych na piętrze);

- uzupełniający (odpowiednikiem - powierzchnia pomieszczeń rekreacyjnych i sanitarnych dostępnych dla gościa hotelowego);

- towarzyszący (odpowiednikiem - powierzchnia komunikacji poziomej i pionowej);

- gospodarczy (odpowiednikiem - powierzchnia pomieszczeń służbowych).

O użyteczności piętra mieszkalnego mówi najlepiej wskaźnik stosunku powierzchni mieszkalnej do powierzchni pozostałej.

W = Pm / Pp

Gdzie:

W - wskaźnik wykorzystania powierzchni piętra mieszkalnego;

Pm - powierzchnia łączna jednostek mieszkalnych [m2];

Pp - powierzchnia pozostałych pomieszczeń (gospodarczych) i komunikacji [m2].

Jednostki mieszkalne podzielić można na rodzaje:

- wg ilości wchodzących w skład jednostki pomieszczeń na:

- wg ilości miejsc noclegowych na: jedno-, dwu-, trzy-, i wieloosobowe;

- wg standardu wyposażenia sanitarnego na: pozbawione urządzeń indywidualnych,

z umywalką, z łazienką substandardową (umywalka i wc), standardową i o podwyższony, standardzie;

- wg dodatkowej powierzchni służącej rekreacji na wolnym powietrzu na posiadające taras, loggię, balkon, porte - fenetre, otwory okienne i bez w/w urządzeń;

- wg sposobu rozwiązania architektonicznego na realizowane w budownictwie wielkoblokowym, w pawilonach (bungalowach), w obiektach indywidualnych (domek stanowi jednostkę mieszkalną).

- budowlany moduł konstrukcyjny wynosi: 0,60m.

- wskaźnik średnio 80 - 120 m2 powierzchni użytkowej na jedno miejsce noclegowe.

- pomieszczenia ogólnego użytku zajmują 1,5 - 2,5m2 na jedno miejsce noclegowe do 2,0 - 4,0m2.

- dla Sali konsumpcyjnej przyjmuje się 50% stanu miejsc noclegowych, jako wskaźnik liczny miejsc konsumpcyjnych.

II. ZAPLECZE TECHNOLOGICZNE CZĘŚCI MIESZKALNEJ.

- utrzymywanie wolnych jednostek mieszkalnych w gotowości do wynajmu;

- codziennego utrzymywania jednostek zajętych we właściwym stanie porządku i higieny;

- zabezpieczenie gościowi szeregu usług dodatkowych, jak np. prania bielizny osobistej, czyszczenia i prasowania garderoby;

- utrzymywania czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnych (np. recepcja) służących komunikacji poziomej i pionowej oraz rekreacji w obiekcie (np. lub gości hotelowych).

Tereny komunikacji kołowej dzielą się pod względem pełnionych funkcji na:

- służące do przemieszczania się pojazdów samochodowych, tj. wewnętrznie ciągi dojazdowe - reprezentacyjne i gospodarcze oraz place manewrowe;

- służące do postoju tych pojazdów tj. parkingi, zatoki i pasma postojowe.

Tereny przyobiektowej komunikacji kołowej dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje:

- tereny dojazdowe;

- tereny parkowania (postojowe)

Liczba miejsc parkowania jest ilorazem pojemności zakładu hotelarskiego przez przyjęty wskaźnik zaspokojenia potrzeb motoryzacyjnych. Do obliczeń przyjmuje się pojemność mierzoną liczbą jednostek mieszkalnych wg wzoru.

Pp = (M/m) p

Gdzie:

Pp - powierzchnia wydzielonych parkingów;

M - liczba jednostek mieszkalnych;

m - wskaźnik obrazujący liczbę jednostek mieszkalnych na 1 miejsce parkowania (inaczej „wskaźnik zaspokojenia potrzeb motoryzacyjnych”);

p - powierzchnia jednostkowa 1 stanowiska parkowania samochodu osobowego w m2.

Za granicą przyjmuje się w obliczeniach M = M1 + M2 + M3, gdzie:

M1 - liczba gości hotelowych -max liczba miejsc noclegowych;

M2 - liczba pasantów, których można jednocześnie przyjąć, inaczej max liczba miejsc konsumpcyjnych i ewentualnie miejsc w salach kongresowych, kinowych itp.;

M3 - liczba personelu zatrudnionego w zakładzie na jednej zmianie

M - wskaźnik zależy od rodzaju zakładu hotelarskiego i kategorii zakładu.

Dopuszczalne trzy warianty umieszczenia stanowisk parkowania w stosunku do osi jezdni:

6,00m - przy ustawieniu prostopadłym;

5,00m - przy ustawieniu pod kątem 60o;

4,50m - przy ustawieniu pod kątem 45o.

W przypadku rozmieszczenia stanowisk dwustronnie, podane wielkości należy zwiększyć o 1m. Połowa tak zwiększonej szerokości, tj. odpowiednio 3,50m; 2,75m; 2,25m pomnożona przez szerokość jednego stanowiska, tj. 2,50m daje w efekcie wielkość narzutu (na jezdnię doprowadzającą) przypadającego na jedno stanowisko modularne 2,50m x 5,00m = 12,50m2. Łącznie zatem odpowiednie wielkości jednostkowe wynoszą:

- 21,25m2 - przy usytuowaniu prostopadłym.

Teren parkowania można najogólniej podzielić na tereny:

1. Parkowania przy obiekcie hotelarskim

2. Parkowania w obiekcie hotelarskim

są to urządzenia należące do grupy urządzeń paraturystycznych. Są wszakże obiekty hotelarskie jak motele, „motorhotels”.

OBIEKTY BAZY NOCLEGOWEJ

1.Motel

Obiekt gospodarczo samowystarczalny, zlokalizowany przy głównych arteriach wylotowych, autostradach, skrzyżowaniach, punktach przekraczania granic, na obrzeżach większych miast.

Parametry techniczno - eksploatacyjne:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Urzadzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
podstawowe zagadnienia, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa W5, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Strefy i lasy, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Obiekty bazy noclegowej, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wymagania dla moteli i hoteli W12, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa i rekreacyjno-sportowa, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
pojemnosc cd., zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wskazniki pojemnosci, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Rozdział Jedność wielość czynów i przestępstw
Planowanie przestrzenne wykłady
Planowanie przestrzenne wykłady
Hotelarstwo Jednostka mieszkalna, sprzątanie
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wykład
Planowanie przestrzenne wyklady 12
GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
Notatka o przestepstwie z wykladow od Angeli, Studia PO i PR, prawo rodzinne i opiekuńcze

więcej podobnych podstron