baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie


W4 (30.10.2006) MATERIALNA BAZA TURYSTYKI

baza materialna turystyki

Podział i charakter urządzeń i obiektów turystycznych:

urządzenia (obiekty) turystyczne

urządzenia (obiekty) paraturystyczne

0x08 graphic
0x01 graphic

  1. Na stan zagospodarowania turystycznego wpływ mają:

  1. Infrastruktura ogólna (paraturystyczna):

   1. otwarta baza gastronomiczna

   2. infrastruktura komunikacyjna

   3. obiekty kulturalne (kina, teatry itp.)

   4. obiekty ochrony zdrowia

   5. sklepy spożywcze

   6. sieć wodociągowa

  1. Infrastruktura specyficznie turystyczna (urządzenia turystyczne):

   1. ośrodki wypoczynku świątecznego

   2. kąpieliska

   3. wypożyczalnie sprzętu turystycznego

   4. narciarskie urządzenia wyciągowe i kolejki turystyczne

   5. przystanie kajakowe i jachtowe

   6. szlaki wędrowne

   7. tarasy i jednostki pływające pasażerskiej żeglugi śródlądowej

  1. Materialny element zagospodarowania związany z czynnościami charakteryzującymi pobyt w zwiedzanych miejscowościach:

   1. dojazd oraz przejścia i przejazdy pomiędzy obiektami

   2. informacja turystyczna i obsługa ruchu

   3. zwiedzanie

   4. żywienie

   5. nocleg

   6. spędzanie wolnego czasu (w tym rekreacja)

   7. upamiętnienie pobytu

PODZIAŁ OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH

wg charakterystyki techniczno-materiałowej

 1. obiekty trwałe, wieloletniego użytkowania (hotele, domy wycieczkowe, motele, schroniska itp.)

 2. nietrwałe, przenośne, demontowane (kempingi, ośrodki turystyczne, stanice wodne itp.)

wg możliwości korzystanie z urządzeń

 1. ogólnodostępne - dla uczestników wszystkich grup turystycznych

 2. środowiskowe - zamknięte, dla określonych grup turystycznych, organizacji

wg standardu - kategoryzacja obiektów

wg funkcji jakie urządzenia pełnią

 1. urządzenia turystyczne, służące wyłącznie do obsługi ruchu turystycznego

 2. urządzenia paraturystyczne, mogące obsługiwać wszystkie działy gospodarki narodowej

wg czasu eksploatacji

 1. urządzenia sezonowe

 2. urządzenia całorocznej eksploatacji

wg spełniania potrzeb turystyki, podstawowych grup turystów (wyodrębnienie wg ruchu turystyki pobytowej, wycieczkowej itp.)

Baza noclegowa:


Czynniki decydujące o lokalizacji bazy noclegowej:

Obiekty hotelarskie dzielą się na:

hotele kongresowe

miejskie

wczasowe

motele

domy wczasowe, obiekty kolonijne

schroniska i schrony górskie

schroniska nizinne

stanice wodne

schroniska młodzieżowe

zajazdy przydrożne

domki mieszkalno-rekreacyjne

obiekty stanowiące zabudowę sezonowo użytkowanych ośrodków wczasowych i modeli wypoczynkowych


OBIEKTY HOTELARSKIE CAŁOROCZNEGO UŻYTKOWANIA (przykład rozwiązania funkcjonalnego)

I. CZĘŚĆ MIESZKALNA - SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Recepcja

Zaplecze

Holl główny

Piętra mieszkalne (cztery sposoby użytkowania powierzchni)

O użyteczności piętra mieszkalnego mówi najlepiej wskaźnik stosunku powierzchni mieszkalnej do powierzchni pozostałej

0x08 graphic
W - wskaźnik wykorzystania pow. piętra mieszkalnego

Pm - powierzchnia łączna jednostek mieszkalnych w m2

Pp - powierzchnia pozostałych pomieszczeń

jednostka mieszkalna - jednostka modularna piętra mieszkalnego, rodzaje:

wg ilości wchodzących w skład jednostki pomieszczeń:

wg ilości miejsc noclegowych (1,2,3 i wieloosobowe)

wg standardu wyposażenia sanitarnego

wg dodatkowej powierzchni służącej rekreacji na wolnym powietrzu (np. taras, loggia, balkon)

wg sposobu rozwiązania architektonicznego (realizowane w budownictwie wielkoblokowym, bungalowach itp.)

* Wielkość pojedynczej jednostki mieszkalnej zależy od występowania określonych wyżej elementów

Parametry:

budowlany moduł konstrukcyjny 0,60

wskaźnik średnio 80-120 m2 powierzchni użytkowej na 1 m-ce noclegowe

pomieszczenia ogólnego użytku zajmują 1,5 - 2,5 m2 na 1 m-ce do 2,0 - 4,0 m2

dla sali konsumpcyjnej przyjmuje się 30% stanu miejsc noclegowych

II. ZAPLECZE TECHNOLOGICZNE CZĘŚCI MIESZKALNEJ

Zabezpiecza możliwość spełniania przez służbę piętrową funkcji:

Parkingi, garaże i podjazdy

Tereny komunikacji kołowej dzielą się wg funkcji na:

Tereny przyobiektowej komunikacji kołowej dzielą się na 2 rodzaje:

Liczba miejsc parkowania jest ilorazem pojemności zakładu hotelarskiego przez przyjęty wskaźnik zagospodarowania potrzeb motoryzacyjnych. Po obliczeniu przyjmuje się pojemność mierzoną l. jednostek mieszkalnych wg wzoru:

Pp - powierzchnia wydzielonego parkingu

0x08 graphic
M - liczba jednostek mieszkalnych

m - wskaźnik liczby jednostek mieszkalnych na 1 m-ce parkingowe

p - powierzchnia jednostkowa 1 stanowiska parkowania samochodu osobowego w m2

Dopuszczalne są 3 warianty umieszczania stanowisk parkowania w stosunku do osi jezdni:

6,00 m - przy ustawieniu prostopadłym

5,00 m - przy ustawieniu pod kątem 60o

4,50 m - przy ustawieniu pod kątem 45o

Teren parkowania dzielimy na:

 1. parkowanie przy obiekcie hotelarskim

 1. parkowanie w obiekcie hotelarskim

4

urządzenia paraturystyczne

urządzenia turystyczne

baza towarzysząca

baza gastronomiczna

baza noclegowa

Baza Materialna Turystyki

W = Pm/Pp

Pp = (M/m)*pWyszukiwarka

Podobne podstrony:
baza zywieniowa W5, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa i rekreacyjno-sportowa, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Urzadzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
podstawowe zagadnienia, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Strefy i lasy, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Obiekty bazy noclegowej, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wymagania dla moteli i hoteli W12, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
jednostka mieszkalna, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
pojemnosc cd., zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wskazniki pojemnosci, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza noclegowa,żywieniowa zagospodarowanietir
Planowanie przestrzenne wykłady
Rozkład materiału Ekonomia Gospodarka Przestrzenna
Materiał2, Politechnika, Sprawozdania, projekty, wyklady, Techniki wytwarzania
Planowanie przestrzenne wykłady
wyklady 1-5tak, umb rok 3, materiały, mikroby, MIKROBY EGZ, wyklady 1 5
wyklady 1-5tak z matka, umb rok 3, materiały, mikroby, egzamin mikro, wyklady z matka x5
MateriałoznawstwoII, odpowiedzi na zagadnienia, Wykład 7

więcej podobnych podstron