decyzje, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


Decyzja- świadomy nie losowy wybór jednego z wielu możliwych sposobów działania

-Dec.menedźerskie- mają aspekt poznawczy(możliwe rozwiązania) i aksjologiczny(wybór najlepszego rozwiązania) i wolicjonalny (postanowienie realizacyjne).

Przesłanki do zaistnienia procesu decyzyjnego

-reaktywne- defensywne i ofen.

odpowiedź na zdarzenie

-proaktywne- wyprzedzające lub kreujące przyszłe zdarzenie.

Schemat sekwencji wyborów dokonywanych przy rozwiązywaniu problemów menedżerskich.

- identyfikowanie problemów wymagających szybkiego rozwiązania

-iden.prob. prze jakimi stoi organizacja

-rozw.prob.,szukanie wariantów rozwiązań, ocena każdego warian.,wybranie najlepszego

-wdrożenie wybranych warian.

-modyfikowanie pierwotnych war.

-ustalenie zasad rozwiązywania powtarzalnych problemów

Typy decyzji menedżerskich

1.Decyzje wg.treści rozwiązywanego problemu.

-produkcyjne, finansowe i inwestycyjne, marketingowe i handlowe, kadrowe, logistyczne, techniczne i technologiczne, związane z tworzeniem przedsiębiorstwa, zwią. z bieżącym funkcjonowaniem przeds., likwidacyjne.

2.Decyzje wg. Funkcji

-planistyczne(cele i zadania)

-koordynacyjne (stałe i przejściowe łączenie i czasowo przestrzenne zgrywanie działań wykonawczych przez różne części organizacji i różne pracujące w niej jednostki)

-motywacyjne (wybieranie metod zachęcania i mobilizowania prac)

-kontrolne (określenie norm standardów, osiągnięć, oraz kontrola w celu wprowadzenia niezbędnych działań korygujących)

3. Decyzje wg. zakresu

-dec. strategiczne- najszerszy zakres, dotyczą terminów długookresowych, rozstrzygają o kierunku rozwoju całego przedsi.

-dec.taktyczne (polityczne) dopracowanie wyborów strategicznych

-dec.operacyjne(rutynowe) dotyczą zarządzania realnymi procesami w określonym czasie przy użyciu danych zasobów)

Obiektywne uwarunkowania decyzji menedżerskich

Czynniki kształtujące charakter otoczenia zewnętrznego

-czynniki ekonomiczne (stopy wzrostu gosp.,kurs wymiany walut, inflacja itp.)

-cz. polityczne zachowania rządu (ustrój i stabilność polityczna, relacje państwo gospodarka,regulacje rządowe, polityka pieniężna i fiskalna)

-cz.rynkowe (siła nabywcza ludności, wielkość popytu)

-cz.technologiczne (cykle życia produktów, tempo zmian technologicznych, nowe technologie bazowe)

-cz.społeczne (trendy demograficzne, rynek pracy, styl życia, wartości społ., postawy ludzi)

Modele decyzji

Model wielokryterialny

-identyfikacja problemu (rozbieżność między stanem istniejącym a pożądanym)

-identyfikacja kryteriów decyzyjnych (sposób oceny)

-przypisywanie wag do poszczególnych kryteriów (od najważniejszych do najmniej ważnych)

-generowanie wariantów rozwiązywania problemów (zbiór możliwych rozwiązań)

-ocena i porównywanie poszczególnych wariantów

- wybór wariantu rozwiązania problemu (możliwy do zaakceptowania wg. przyjętych kryteriów)

- wdrożenie wybranego wariantu

- ocena skutków wdrożenia wybranego wariantu

Model faworyta

(retrospektywny)

-określenie problemu, celu

- zidentyfikowanie faworyzowanego rozwiązania

- zid. wariantów z góry skazanych na przegraną

- zid. alternatywnego wariantu mającego posłużyć do utwierdzenia pozycji faworyta

- sprawdzenie czy dotychczasowe zasady oceny dostatecznie uzasadniają wyższość rozwiązania faworyzowanego nad alternatywnym

-jeżeli tak to decyzja zostaje podjęta, jeżeli nie to następuje zmiana zasad na korzystniejsze dla faworyta

- dokonanie wyboru (rozwiązanie faworyzowane od początku)

Model kosza na śmiecie

Procesy decyzyjne przypominają komponowanie doraźnych układów z róznego rodzaju odpadków, które znajdują się w koszu jakim jest organizacja. Znajdują się tam problemy, decydenci, rozwiązania i pojawiające się możliwości dokonywania wyboru. Każdy odpadek ma swoją etykietę. Problemy, decydenci, rozwiązania i okazje decyzyjne krążą po organizacji jak niezależne strumienie.

Przypadkowe zderzenia tych strumieni tworzą sytuację decyzyjną.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zachowania organizacyjne, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administracji publiczn
sciaga z OZ, OZ - Organizacja i Zarządzanie w administracji publicznej - Dynowska
Motywowanie pracowników, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
CAŁOŚĆ, studia, Administracja I stopnia, I rok Administracji, Organizacja i zarządzanie w administra
Menedżer, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
W 9.10.2009 Organizacja i zarzadzanie w administracji publicznej, administracja
organizacja i zarzadzanie w Administracji Publicznej, ★ Studia, Administracja, Organizacja i zarządz
Całość materiału jest w załączniku (6, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administr
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - wykład III, ★ Studia, Administracja, Organiza
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 6, Organizacja i zarządzanie(3)
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, 1 semestr
OZ, OZ - Organizacja i Zarządzanie w administracji publicznej - Dynowska
szkoła ilościowa, Studia, Administracja umcs, Semestr II, Organizacja i zarządzanie w administracji
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 2, Organizacja i zarządzanie(3)
01.12.2009, semestr 1, organizacja i zarządzanie w administarcji publicznej
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 4, Finanse Publiczne, Organizacja i zarządzanie
DEZINFORMACJA, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administracji publicznej

więcej podobnych podstron