Prawo cywilne wykład III

Wykład III.

Aukcja – bezpośrednie składanie ofert i wybór najkorzystniejszej przez organizatora, zawarcie umowy następuje w chwili udzielenia przybicia.

Przetarg – nie wymaga osobistego udziału oferentów. Organizator wybiera najkorzystniejszą z wcześniej złożonych a następnie informuje pisemnie uczestników o rozstrzygnięciu

Wadium – możliwość zastrzeżenia w warunkach aukcji / przetargu obowiązku wpłaty określonej sumy pieniężnej pod rygorem niedopuszczenia

Unieważnienie aukcji / przetargu:

- żądanie unieważnienia umowy, jeśli strony, uczestnik, osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji / przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami

- termin -> miesiąc od dnia w którym uprawniony dowiedział się, nie później niż rok od zawarcia umowy

Negocjacje – polegają na wzajemnej wymianie propozycji dotyczących treści planowanego stosunku prawnego, strony nie są związane swoimi propozycjami aż do momentu uzyskania porozumienia co do wszystkich postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

Gdy strona rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy – naprawienie szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy. Podobna sytuacja w przypadku wykorzystania informacji poufnych.

Forma czynności prawnej – jest to sposób złożenia oświadczenia woli – zasadą jest, że możę być w dowolnej formie pod warunkiem, że wola osoby dokonującej czynność ujawniona jest w sposób dostateczny

Szczególne formy czynności prawnych:

- pisemna zwykła (równoważna z tą formą czynności prawnej jest forma elektroniczna umowy, ale pod warunkiem, że będą spełnione dwa warunki:

1) musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym

2) podpis musi być weryfikowany przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu

- pisemna kwalifikowana:

a) z datą pewną (organ administracji umieści na naszym dokumencie jakąś wzmiankę, że umowa została zawarta konkretnego dnia lub osoba podpisana na tym dokumencie umrze – to dzień śmierci tej osoby jest datą pewną)

b) z urzędowym poświadczeniem podpisu (notariusz poświadcza podpis)

c) akt notarialny (w tym przypadku notariusz sporządza całą umowę)

Skutki niezachowania odpowiedniej formy czynności prawnej:

  1. Pod rygorem nieważności

- niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważność czynności jedynie wtedy kiedy ustawa tak stanowi

- niezachowanie innej formy szczególnej powoduje nieważność czynności prawnej

2. Dla celów dowodowych

- Forma pisemna zwykła bez zastrzeżenia sankcji

- Czynność prawna jest ważna ale występują ograniczenia dowodowe: brak możliwości prowadzenia dowodu ze świadków ani dowodu z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.

- Wyjątki:

a) spór konsument – przedsiębiorca

b) obie strony wyrażają na to zgodę

c) uprawdopodobnienie dokonania czynności za pomocą pism

3. Dla wywołania określonych skutków prawnych

- Niezachowanie odpowiedniej formy:

a) umowa jest ważna

b) możliwości dowodowe

c) nie wywołuje wszystkich skutków prawnych

Przedawnienie roszczeń – oznacza upływ zastrzeżonego przez ustawodawcę terminu wraz ze związanym z tym skutkiem w postaci możliwości uchylenia się od zaspokojenia roszczenia. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązanie staje się zobowiązaniem naturalnym (tj. takie zobowiązanie, które jest, ale osoba której jesteśmy winni nie może żądać zapłaty) :

Terminy przedawnienia

- 10 lat dla roszczeń

a) stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu (lub innego właściwego organu)

b) stwierdzonych ugodą

c) ogólny termin przedawnienia

- 3 lata

a) świadczenia okresowe

b) roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (ale wynikające ze sprzedaży w ramach przedsiębiorstwa 2 lata!!)

Zawieszenie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia:

- nie rozpoczyna się

- rozpoczęty ulega zawieszeniu (po ustaniu przyczyny biegnie dalej)

Zawieszenie biegu przedawnienia:

- roszczenie jednego małżonka przeciwko drugiemu

- dzieci przeciwko rodzicom

- uprawniony z powodu siły wyższej nie może dochodzić swoich praw przed sądem

Przerwanie biegu przedawnienia

Po zdarzeniu przerywającym bieg przedawnienia – biegnie ono od nowa

Przerwanie następuje skutek:

- każda czynność przed sądem przedsięwzięta bezpośrednio w celu wyegzekwowania, ustalenia, zabezpieczenia roszczenia

- uznanie roszczenia

- wszczęcie mediacji

Terminy prekluzyjne (zawite) – rygorystycznie przestrzegane terminy do dokonania czynności najczęściej przed organem stosującym prawo.

- po upływie terminu prekluzyjnego roszczenia wygasa, nie można go dochodzić

- sąd bierze upływ terminu z urzędu

- o przerwaniu, zawieszeniu biegu terminu stosuje się przepisy dotyczące przedawnienia

Działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a takżę działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Wyłączenia:

- działalność wytwórcza w rolnictwie

- świadczenie w gospodarstwach rolnych usług związanych z pobytem turystów

Przedsiębiorca – jest to osoba fizyczna, osoba prawda i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, na której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Mikro, mały, średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

  1. Mikro - zatrudniał mniej niż 10 pracowników średniorocznie oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

  2. Mały - zatrudniał mniej niż 50 pracowników średniorocznie oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

  3. Średni - zatrudniał mniej niż 250 pracowników średniorocznie oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

Przedsiębiorstwo – jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ustawy odnoszące się do definicji konsumenta:

- szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

- o kredycie konsumenckim

- o inspekcji handlowej

Zasada zwiększonej ochrony konsumenta.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PRAWO CYWILNE - Wyklad III, [.] Prawo, Prawo cywilne
PRAWO CYWILNE - Wyklad III, Wykład III - 07
Prawo cywilne wykład III 16 10 2012 Forma czynności prawnych
Prawo cywilne wykład 1, administracja, II ROK, III Semestr, rok II, sem III, Prawo cywilne, PC W
Prawo cywilne Wykład XII 11 12 2012 Delikty cz III
Prawo cywilne wykład
prawo cywilne wykłady (6)
Prawo cywilne I wykład 6
Prawo cywilne I wykład 15
prawo cywilne wyklad VAGYOHWPUMGM3DRGZGOAVU4IZBGPBNVQUAOLLFI
prawo cywilne - wyklad6, Prawo cywilne
prawo cywilne - wykład, Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
prawo cywilne - wyklad5, Prawo cywilne
prawo cywilne - wyklady, ADMINISTRACJA i nie tylko, Podstawy cywila
Prawo cywilne I wyklady
PRAWO CYWILNE - Wyklad IV, Wykład

więcej podobnych podstron