program adaptacyjny(1), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, zabawy dla przedszkolaków


PROGRAM ADAPTACYJNY

DLA DZIECI JEDNOROCZNEGO

ODDZIAŁYWANIA

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4

W DZIAŁDOWIE

„ UCZYMY SIĘ ŻYĆ RAZEM

OPRACOWAŁA: KRYSTYNA SZTRAMSKA

SPIS TREŚCI

Wstęp…………………………………………………………………………………

Cele i zadania programu adaptacyjnego…………………………………………

Kryteria sukcesu……………………………………………………………………

Realizacja……………………………………………………………………………

Arkusz obserwacji dziecka………………………………………………………..

Ankiety dla rodziców…………………………………………………….

Scenariusze zabaw, zajęć, spotkań, imprez , konkursów ………………………

Literatura …………………………………………………………………………….

Rady dla rodziców…………………………………………………………………...

Ewaluacja……………………………………………………………………………..

WSTĘP

Przystosowanie należy do podstawowych mechanizmów regulujących stosunki człowieka ze środowiskiem. Wiek przedszkolny to okres osiągania dojrzałości intelektualnej i fizjologicznej. Nowe środowisko, nowe sytuacje, nowi ludzie nastręczają dziecku jednorocznego nauczania kłopotów i trudności. Tylko niewiele osób zna się z tego samego podwórka czy ulicy. Nowa jest pani, nowi koledzy i koleżanki. Sześciolatki z przerażeniem patrzą na nowe środowisko. W tym początkowym okresie dziecko nie ma przynależności do grupy, poczucia wspólnoty co obniża jego poczucie bezpieczeństwa i rodzi sytuacje dyskomfortu psychicznego. Mimo, że ogromna większość dzieci chce pójść do „zerówki”, pragnie zostać przedszkolakiem, jest ciekawa świata, pociągają ją nowe przeżycia i wrażenia to towarzyszy temu lęk przed nowym środowiskiem, wymaganiami, obawa przed brakiem akceptacji, strach przed karą.

Można temu zaradzić przez celowo organizowane sytuacje wychowawcze. Pozytywne nastawienie do przedszkola, miła, serdeczna atmosfera, wspólne zabawy prowadzące do integracji, wzajemnego poznania, tolerancji, szacunku to podstawowe czynniki decydujące o tym czy dziecko czuje się w przedszkolu dobrze, czy będzie mogło się dobrze uczyć i prawidłowo rozwijać.

Znając zasięg tego problemu postanowiłam napisać program adaptacji dziecka oddziaływania jednorocznego Obejmuje on te czynności, zabawy i zajęcia, które pozwalają na wzajemne poznanie się dzieci, nauczycieli i rodziców, na przestrzeganie zasad i norm owiązujących w przedszkolu, na otwartość i przezwyciężenie strachu, na współpracę z innymi grupami .Wydaje mi się, że nauczyciele grup zerowych nie zawsze przywiązują dość uwagi na stworzenie odpowiedniej atmosfery, na dbanie o dobre samopoczucie dzieci, na ich integrację. Dziecko najlepiej uczy się poprzez działanie, gry i zabawy. Dlatego poprzez aktywne formy może nauczyć się prawidłowych zasad współżycia, może poczuć się współgospodarzem przedszkola, jego cząstką, kimś ważnym i potrzebnym, a przede wszystkim akceptowanym.Za motto mojego programu przyjęłam słowa: „Powiedz mi, a zapomnę Pokaż, a zapamiętam Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem.”

Cele i zadania programu adaptacyjnego

Dzień, w którym dziecko po raz pierwszy trafia do oddziału przedszkolnego, jest jednym z najważniejszych w jego życiu. Dlatego bardzo ważne jest aby je odpowiednio przygotować do podjęcia różnorodnych zadań, które wiążą się z przebywaniem w przedszkolu.

Cel główny:

Nadrzędnym celem adaptacji dziecka w przedszkolu jest :

Z celu nadrzędnego wynikają następujące cele szczegółowe:

Zadania , którymi powinien kierować się nauczyciel wdrażając program adaptacyjny:

KRYTERIA SUKCESU

DZIECKO:

RODZICE:

NAUCZYCIELKA:

SPOSÓB WPROWADZANIA PROGRAMU:

REALIZACJA

Termin: 3 miesiące

Zagadnienia:

 1. Zabawy integracyjne i autoprezentacyjne

 2. Integracja z innymi grupami nauczycielami i rodzicami:

 1. pasowanie na „Zerówkowicza”

 2. grill

 3. zawody sportowe

 4. konkurs plastyczny

 1. Ustalenie zasad i norm w grupie:

a) przykłady z literatury: wiersze,

opowiadania, zagadki, inscenizacje

b) gazetka tematyczna „Prawa i

obowiązki dziecka”

c) zajęcia z wykorzystaniem

przykładowych scenariuszy

 1. zabawy tematyczne.

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE:

1, diagnozujące:

- czy dziecko chętnie przebywa z rówieśnikami;

- czy jest otwarte z obcymi dorosłymi;

- w jakim stopniu porozumiewa się z otoczeniem;

- jak kontakt z nowym otoczeniem wpływa na zachowanie

dziecka

Rodzice otrzymują ankietę na temat dziecka . ankiety zbierane SA na zakończenie zajęć.

2.zdiagnozowanie dziecka pod kątem samodzielności i samoobsługi.

- jak dziecko zachowuje się w obecności osób obcych bez rodziców,

- jak potrafi samodzielnie podejmować zabawę,

- czy zna własne imię i nazwisko,

- jak reaguje na polecenia nauczyciela,

- jak reaguje na rozstanie z rodzicami

- jak informuje o braku bezpieczeństwa

- czy jest samodzielne

MONITORING:

 1. ankieta dla rodziców- czego oczekują od przedszkola.

 2. założenie kart obserwacji dziecka, uzupełnienie ich o informacje przekazywane przez rodziców,

 3. pod koniec listopada uzyskanie informacji zwrotnych na temat osiągniętych celów.

EWALUACJA:

 1. Podsumowanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przebiegu prowadzonych działań

ARKUSZ OBSERWACYJNY DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO

I.

1. Imię i nazwisko ...................................................................................................

2. Adres ...................................................................................................................

3. Wstępna obserwacja nauczyciela :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

4.Uwagi uzyskane od rodziców:………………………..........................................

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

II. Podsumowanie obserwacji w I półroczu.

1. Samodzielność ....................................................................................................

.............................................................................................................................

2. Zachowanie .........................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Pozycja w grupie ................................................................................................

.............................................................................................................................

4. Aktywność ..........................................................................................................

.............................................................................................................................

5. Rozwój mowy .....................................................................................................

.............................................................................................................................

6. Sprawność manualna (lateralizacja) ...................................................................

............................................................................................................................. 7. Sprawność fizyczna ............................................................................................

.............................................................................................................................

8. Postępy dziecka z zakresu czytania, przygotowanie do pisania, liczenia itp.:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

III. Podsumowanie obserwacji całorocznej.

1. Znajomość adresu ...............................................................................................

2. Nauka czytania ...................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Nauka pisania .....................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

4. Przyswajanie pojęć matematycznych

a) znajomość figur geometrycznych ...................................................................

b) znajomość cyfr ...............................................................................................

c) liczenie ............................................................................................................

d) stosowanie znaków +, -, =, >, < .....................................................................

5. Znajomość pór roku ...........................................................................................

6. Znajomość dni tygodnia .....................................................................................

7. Specjalne uzdolnienia .........................................................................................

8. Wymagana praca wyrównawcza ........................................................................

9. Osiągnięcie dojrzałości szkolnej ........................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice.

Ta ankieta pozwoli nam poznać Państwa opinię na temat funkcjonowania naszego przedszkola. Wasze opinie i uwagi będą dla nas inspiracją do podejmowania działań w tym kierunku. Oczekujemy szczerych odpowiedzi na postawione pytania.

1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z funkcjonowania przedszkola?

Proszę postawić X w wybranym miejscu skali

nie jestem

jestem zadowolona

zadowolona

2.Czy Pana(i) dziecko chętnie chodzi do przedszkola?

Proszę znakiem X zaznaczyć wybraną odpowiedź

3.Czy Pana(i) zdaniem przedszkole sprzyja rozwojowi intelektualnemu, społecznemu, moralnemu i kulturalnemu dziecka?

Proszę wstawić X w wybranym miejscu skali

w małym w znacznym

stopniu stopniu

3. Które cechy wg Pana(i) są najważniejsze w edukacji przedszkolnej Waszego dziecka?

 1. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 2. Miłe i serdeczne otoczenie

 3. Indywidualne traktowanie dziecka

 4. Pomoce dydaktyczne

 5. Bezpieczeństwo dziecka

 6. Właściwa edukacja

 7. Dogodne godziny zajęć

 8. Niskie opłaty.

wpisz w kolejności litery oznaczające, która

cecha jest najważniejsza

 1. Czy jest Pan(i) zadowolona z godzin pracy przedszkola?

Zaznacz X właściwą odpowiedź

tak nie trudno powiedzieć

Jeśli nie, to jakie zmiany proponuje Pan(i) wprowadzić?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

5. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z oferty zajęć dodatkowych?

Tak nie trudno powiedzieć

6. Które z zajęć dodatkowych najbardziej są potrzebne zdaniem Pana(i) dla waszego dziecka?

Proszę znakiem X zaznaczyć wybrane

Odpowiedzi

Jakie jeszcze zajęcia dodatkowe mogłyby Twoim zdaniem być organizowane w przedszkolu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. czy dziecko mialo trudności z adaptacją w przedszkolu?

Proszę wpisać X w odpowiednim

Miejscu.

Tak nie trudno powiedzieć

8. jak ocenia Pan(i) współpracę z nauczycielem?

Bardzo dobra dobra dostateczna zła

9. jaka forma kontaktów z przedszkolem odpowiada Panu(i) najbardziej

Proszę wstawić znak X w odpowiednim miejscu.

10. czy chętnie Pan(i) przybywa na spotkania organizowane w przedszkolu?

Tak raczej tak nie

11. Jak ocenia Pan(i) zebrania z rodzicami organizowane w przedszkolu?

Proszę wstawić znak X w odpowiednie miejsce

 1. Są dobrze przygotowane

 2. Odbywają się w przyjaznej atmosferze

 3. Dowiaduje się wielu rzeczy o przedszkolu i o dziecku

 4. Jest to strata czasu

 5. Bardziej odpowiadają mi kontakty indywidualne

 6. Są dla mnie stresujące

 7. Nie mam czasu, choć chętnie na nich uczestniczę

12. Jak ocenia Pan(i) sposób przekazywania informacji o postepach dziecka?

Proszę wstawić znak X w odpowiednim miejscu

 1. Są rzetelne i wyczerpujące

 2. Najczęściej dowiaduję się tylko o niedociągnięciach

 3. Nie jestem informowana o postepach mojego dziecka

 4. Są przekazywany w inny sposób - jaki?...............................................

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………........................

13. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z usługi edykacyjnej przedszkola?

Proszę postawic X w odpowiednim miejscu skali

0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.

14. Jakie zalety Pana(i) zdaniem ma nasze przedszkole?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. co wymaga zmian lub poprawy w przedszkolu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. jeśli ma Pan(i0 inne uwagi proszę je wpisac tutaj

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

DZIĘKUJEMY.

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i wyrażenie swojej opinii na temat spotkań adaptacyjnych dla dzieci objętych jednorocznym nauczaniem. Wiedza uzyskania dzięki niniejszej ankiecie, pomoże nam, nauczycielom, usprawnić i wzbogacić spotkania adaptacyjne w następnych latach.

Ankieta jest anonimowa.

ANKIETA

1. Czy braliście Państwo w spotkaniach: ( proszę zakreślić właściwą odpowiedź)

- tak, we wszystkich,

- tak , w większości,

- tak, okazjonalnie,

- nie - dlaczego? ………………………………………………………………..

2. czy po każdym kolejnym dniu dziecko wyrażało ochotę na następne spotkanie w przedszkolu?

- tak, zawsze,

- częściowo,

- nie,

- zdecydowanie nie.

3. Co podoba się Państwu i dziecku najbardziej?

- zabawy dowolne,

- zajęcia z całą grupą,

- zajęcia plastyczne

- zajęcia muzyczne,

- gimnastyka,

- spacery i wycieczki,

- spotkania , zajęcia i zabawy z rodzicami,

- zabawy na boisku,

- słuchanie i oglądanie bajek,

inne ( jakie)…………………………………………………………………..

4. Co podoba się najbardziej Państwu?

…………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

5. Co należałoby zmienić lub z czego zrezygnować?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Czy zaspokoiliśmy Państwa oczekiwania?

…………………………………………………………………………………………

7. Jak Państwo oceniacie spotkania adaptacyjne?

- dobre, potrzebne,

- pomocne dla mnie,

- dobrze prowadzone,

- słabe, niepotrzebne,

- niczego nie dają,

- słabo prowadzone.

Uprzejmie dziękujemy!

ZABAWY INTEGRACYJNE.

Historia mojego imienia. Dziecko dowiaduje się w domu w jaki sposób rodzice wybrali mu imię , co o tym zadecydowało , czy wiąże się z tym jakaś anegdota, co ono oznacza itp.

Wędrująca paczka. Nauczycielka przygotowuje w sekrecie drobne fanty od dzieci .Wkłada jeden z nich do paczki i zapisuje na kartce imię adresata. Dzieci siedząc w kole przekazują sobie paczkę. Adresat otwiera paczkę i znajduje swoją zgubę. Do paczki wkładamy nowy fant.

Co powiem. Nauczycielka wypowiada jakieś polecenie do którego dzieci muszą się zastosować np. kto ma niebieskie oczy niech ukucnie, albo, kto jest wysoki niech wyklaszcze rytm podanej piosenki, lub kto lubi rysować niech podskakuje itp.

Kipi mleko. Dzieci siedzą w kole. Nauczycielka rzuca piłkę do dziecka wymieniając jego imię i dodaje: W domu Marysi kipi mleko. Osoba wywołana łapie piłkę i mówi: nie , to nie u mnie , to kipi u Krysi. I podaje piłkę do Krysi. Zabawa trwa tak długo aż wszystkie dzieci wezmą w niej udział.

Czyj to głos? Dzieci siedzą w gromadce. Jedno dziecko odchodzi dalej i odwraca się plecami. Wyznaczone dziecko woła je po imieniu. Osoba stojąca tyłem odgaduje kto ją wołał.

Kogo nie ma? Nauczycielka wybiera kilkoro dzieci które stają jeden obok drugiego. Pozostałe dzieci odwracają się tyłem. Nauczycielka zasłania jedno dziecko np. kocem. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie kogo nie ma.

Trzęsienie ziemi. Dzieci dobierają się trójkami. Dwoje trzyma się za ręce - to zamek. Do środka wchodzi trzecie dziecko - to król albo królowa. Prowadzący daje polecenia. Na hasło: król - dzieci ze środka zmieniają swoje zamki. Na hasło: zamki - dzieci w parach zmieniają swojego króla. Na hasło: trzęsienie ziemi - wszystko się rozpada . Trzeba zbudować nowe zamki dobierając się w nowe trójki w tym także prowadzący. Teraz osoba która nie znalazła swojej trójki jest prowadzącą.

Magnetyczne dłonie. Dzieci stoją w parach. Jedno porusza dłońmi w dowolny sposób, drugie naśladuje jego ruchy starając się aby jego ręce nie zetknęły się z dłońmi partnera. Po pewnym czasie zmiana ról.

Idziemy - stop. Dzieci chodzą po sali w dowolnych kierunkach. Każde ma prawo powiedzieć - idziemy - wtedy wszyscy idą, każdy też może powiedzieć - stop - wtedy wszyscy się zatrzymują.

Ludzie do ludzi. Uczestnicy chodzą po klasie witając się w sposób zaproponowany przez prowadzącą np. łokciami, kolanami, nosami, czołami, plecami, piętami, dłońmi itp. Na hasło: - Ludzie do ludzi wszyscy zmieniają swoich partnerów. Parę tworzy też prowadząca. Osoba, która teraz zostaje bez pary rozpoczyna zabawę od początku.

Imię i gest. Dzieci stoją w kole. Każde mówi swoje imię ilustrując je dowolnym gestem. Grupa powtarza imię i gest. Gdy wszystkie dzieci przedstawią się zabawę powtarzamy w następujący sposób; każdy pokazuje swój gest - grupa odgaduje imię, lub każdy przypomina swoje imię - grupa pokazuje imię.

Gorące krzesło. Dzieci siedzą na krzesełkach ustawionych w kole. Dodatkowo w środku siedzi prowadzący. Na jakieś hasło np. dzieci, które mają długie włosy, lub osoby, które mają w swoim stroju czerwony kolor - wszyscy wywołani wstają, biegają w kole i szukają wolnego krzesełka. Po kilku takich seriach prowadzący woła ; - `' gorące krzesło `' - wtedy wszyscy uczestnicy wstają i biegnąc zmieniają miejsca . krzesło w kole zajmuje także osoba prowadząca. Dziecko , które nie znajdzie miejsca w kole musi zająć miejsce w środku- teraz to ono jest osobą prowadzącą i zabawa rozpoczyna się od początku.

Imię i misio. Dzieci siedzą w kole. Jedna osoba trzyma maskotkę. Podaje ją osobie z prawej strony i mówi - mam misia, podaję go a Asi. Asia bierze maskotkę i podaje ją dalej mówiąc - `'dostałam misia od Zosi a teraz daję go Ewie. Ewa podaje misia dalej i mówi - `'dostałam misia od Asi, która dostała go od Zosi, a teraz daję go Tomkowi itd. Im dalej miś wędruje tym więcej imion trzeba wymienić. Zabawa kończy się wtedy, gdy miś dojdzie do pierwszej osoby

Sałatka owocowa. Nauczycielka wyznacza dzieci które będą jakimiś owocami np. jabłkami, gruszkami, śliwkami, wiśniami itp. Nauczycielka siedzi w środku koła, dzieci na jego obwodzie. Nauczycielka mówi - `' Robię sałatkę owocową, potrzebne będą mi jabłka.'' Dzieci - jabłka , biegają w środku koła do momentu, gdy prowadząca wypowie inne zdanie np. - Robię sałatkę owocową, potrzebne są mi gruszki. Teraz dzieci - gruszki biegają po kole. Prowadząca może wywoływać owoce pojedynczo lub kilka naraz. Na hasło - sałatka owocowa - wszystkie `'owoce'' biegają, wstaje także prowadząca , i zajmują miejsca. Ten ,kto nie znajdzie miejsca na obwodzie koła wchodzi do środka i zabawa rozpoczyna się od początku.

Zapraszam tych, którzy....Zabawa przy wesołej muzyce. Uczestnicy stoją w kole. Prowadząca mówi - Zapraszam tych, którzy...... np. mają okulary, lubią lody, lubią śpiewać itp. Wymienione osoby wchodzą do środka i tańczą przy muzyce.

ZABAWY AUTOPREZENTACYJNE

Wizytówka. Dzieci siedzą w kole. Otrzymują wizytówki w dowolnym kształcie. Piszą na niej swoje imię lub rysują swoją twarz. Na wizytówce może być także rysunek ulubionego kwiatka, zwierzątka, zabawki. Później dzieci omawiają swoje wizytówki.

Wywiad radiowy lub telewizyjny. Nauczycielka trzymając w dłoni mikrofon zadaje wybranemu dziecku pytania na temat rodziny lub ulubionych zabaw. Pyta o zainteresowania koleżanki itp.

Ulubione zabawy. Dzieci wykonują pracę plastyczną na temat ulubionej zabawy. Na zakończenie omawiają swoje prace.

Jaki jestem - taniec. Dziecko improwizuje ruchem swoją osobowość. W tańcu wyraża swój charakter, nastrój; temperament.

Cztery pory roku. Nauczycielka ustala że każdy kąt w klasie to jakaś pora roku: wiosna, lato jesień zima. Dzieci wybierają ulubioną porę roku i stają w odpowiednim miejscu. Nauczycielka zadaje pytanie: - dlaczego lubicie właśnie tę porę roku? Dzieci odpowiadają że np. lubią wiosnę bo jest zielono, śpiewają ptaki, rosną liście na drzewach itd. Podobnie opisują odczucia związane z latem, jesienią i zimą.

Kwiaty. Początek jak wyżej, tylko że w kolejnych kątach ustawiają się dzieci, które lubią np. tulipany, róże, chabry i lilie. Dzieci muszą uzasadnić swój wybór.

Kolory. Zabawa podobna jak wyżej, tylko zamiast pór roku czy kwiatów w rogach klasy ustalamy kolory np. niebieski, biały, czerwony i zielony. Dzieci mówią który kolor im się podoba i dlaczego.

Torba na zakupy. Uczestnicy mają papierowe torby i kolorowe czasopisma. Wycinają z gazet obrazki przedmiotów które chciałyby mieć lub sytuacje w których chciałyby się znaleźć. Następnie dobierają się w pary i opowiadają sobie o swych marzeniach. Po pewnym czasie zmieniają partnera.

Krasnoludek. Rolę krasnoludka może pełnić każda maskotka miła w dotyku. Dziecko które trzyma maskotkę opowiada o sobie. Gdy skończy podaje krasnoludka następnej chętnej osobie.

ZABAWY WYCISZAJĄCE .

Uspokajający guzik. Duży ozdobny guzik na tasiemce zakładamy dziecku na szyi w sytuacji gdy jest potrzebne ściszenie zbyt podniesionego głosu, wzmocnienie głosu nieśmiałego, wyłączenie marudzenia..

Magiczna grzechotka. Magiczna grzechotka gdy zagra zmusza wszystkie dzieci do uspokojenia, zaniechania rozmów, słuchania poleceń nauczycielki.

Krzesło myślenia. Krzesło z takim napisem stoi w spokojnym miejscu. Zapraszamy na nie dziecko, przemyślało sobie swoje złe zachowanie, a następnie je skomentowało i podjęło określone postanowienia.

W królestwie dobrej wróżki. Dobra wróżka oprowadza dzieci po swoim królestwie. Zaprasza na swój czarodziejski fotel dziecko spokojne i uśmiechnięte. Gdy gra cicha i spokojna muzyka dzieci spacerują po królewskich ogrodach. Gdy muzyka milknie dzieci zatrzymują się a wróżka robi im zdjęcia. Później za dotknięciem czarodziejskiej różdżki dzieci zamieniają się np. w kolorowe motyle i biegają leciutko na palcach machając skrzydełkami lub w kwiaty i przechylają delikatnie główki albo w trawy i kłaniają się nisko do ziemi. Zabawę można urozmaicać wg własnych pomysłów.

Czyste źródełko. Każde dziecko ma swoje źródełko w którym znajduje się woda życia tak czysta że kto się w niej przejrzy staje się lepszy - promienieje dobrą energią, a kto się z niego napije - myśli tylko o dobrych rzeczach.

Tajemniczy kufer. Na środku sali stoi duży karton - tajemniczy kufer. Nauczycielka wyznacza jedno dziecko tak by inni tego nie widzieli [ dzieci mają zamknięte oczy ]. Wybrane dziecko wchodzi do kufra i zamyka wieko. Dzieci otwierają oczy i recytują wyliczankę:

„kto do kufra tego wejdzie

niech pozdrowi wszystkie dzieci

i niech życzy im wszystkiego

co najlepsze jest na świecie.

Dziecko z kufra pozdrawia wszystkie dzieci i składa im ułożone przez siebie życzenia. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie imienia dziecka, które mówiło z kufra.

Pamiątkowe obrazki. Dzieci leżą na dywanie z zamkniętymi oczami. Nauczycielka prosi dzieci, aby wyobraziły sobie najpiękniejsze widoki które chciałyby zobaczyć. Marzeniom towarzyszy cicha muzyka. Gdy muzyka ucichnie ,dzieci siadają przy stolikach i rysują obrazki, które zapamiętały.

SCENARIUSZ ZAJĘCIA ADAPTACYNJNEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH JEDNOROCZNEGO ODDZIAŁYWANIA.

TEMAT: POZNAJEMY I NAZYWAMY UCZUCIA

Opracowała Krystyna Sztramska

Cele:

 1. Uświadamianie dzieciom, co to są uczucia.

 2. Zapoznanie z różnymi rodzajami uczuć.

 3. Uczenie rozpoznawania uczuć i nazywanie oraz ujawnianie ich w różnych sytuacjach.

 4. Dostarczanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, otwartości i szczerości

Przebieg zajęć:

 1. Zaśpiewania wspólnie z dziećmi znanej i lubianej piosenki „Przedszkole pod topolą”

 2. Zabawa „Wszystkie dzieci, które…………” . dzieci tańczą w kole do żywej muzyki. Nauczycielka wywołuje do środka koła dzieci, którym odpowiada treść zawołania np.

„Zapraszam dzieci, które……………..

……….lubią chodzić do przedszkola,

……….złoszczą się gdy ktoś je bije,

……… nie maja w klasie żadnego kolegi,

………wstydzą się powiedzieć pani, że chcą się załatwić,

………lubią rysować,

………lubią śpiewać itp.

 1. Wypowiadanie się na temat oglądanych obrazków przedstawiających różne twarze: szczęśliwe, smutne,, złe, znudzone, zdziwione, zawstydzone. Próby przedstawienia mimiką wyglądu danej twarzy. Wybór twarzy, z którą dziecko się identyfikuje. Rysowanie swojej twarzy oglądanej w lusterku.

 2. Zabawa „Ludzie do ludzi ”. Dzieci tańczą w kółeczkach do żywej muzyki. Na hasło „Ludzie do ludzi” każde dziecko szuka nowej pary, przedstawia się, opowiada o swojej ulubionej zabawce, zwierzątku, kwiatku, kolorze itp.

 3. Zabawa i inscenizacyjna „Przyjacielski krąg”

 4. przedstawienie przez dziecko rysunku swojej twarzy i omówienie go np. ”Tu jestem smutny, bo…………, tu jestem wesoły, bo………..itp.”

SCENARIUSZ ZAJĘCIA ADAPTACYJNEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH JEDNOROCZNEGO ODDZIAŁYWANIA.

TEMAT: „ POZNAJEMY SIĘ WZAJEMNIE.

Opracowała: Krystyna Sztramska

CELE:

 1. Wzajemne poznanie dzieci.

 2. stworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu własnych uczuć, przezwyciężanie nieśmiałości.

 3. Kształcenie i rozwijanie umiejętności komunikowania się.

 4. Integrowanie grupy.

 5. zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

Przebieg zajęcia:

 1. Przedstawienie dzieciom przebiegu zajęcia: „co będziemy robić: bawić się, rozmawiać, poznawać się, śmiać się.

 2. Rozmowa na temat, czego nie będziemy robić: nudzić się, wyzywać, uspokajać, zmuszać do zabawy, oceniać efektów.

 3. Wyjaśnienie dzieciom co to jest krąg i kiedy go tworzymy .Wspólne wykonanie kręgu.

 4. Przedstawienie się nauczycielki dzieciom- wykorzystanie np. pacynki.

 5. Zabawa „Wykrzykiwanie imion” dzieci wspólnie z nauczycielka wykrzykują kolejne imiona dzieci.

 6. Zabawa „Imię i nastrój”. Dzieci wypowiadają swoje imiona radośnie, smutno, w złości itp.

 7. Zabawa „Pociąg - hej” nauczycielka-lokomotywa biegnie małymi kroczkami dotykając kolejne dzieci-wagoniki, które doczepiają się do pociągu. Za każdy razem śpiewają piosenkę zmieniając imię np. „To Asia, to Asia pociągiem w dal wyrusza. Chodź Asiu, chodź Asiu, bo pociąg już wyrusza.”

 8. Zabawa „ Imiona i piłka” dzieci siedzą w kręgu. Nauczycielka podaje piłkę wymieniając ich imiona. Później dzieci same podają sobie piłkę i mówią imiona.

 9. Zaśpiewanie przez dzieci ulubionej piosenki.

 10. Pożegnanie „Iskierka przyjaźni” dzieci wraz z nauczycielką stoją w kręgu. Przekazują sobie dotyk dłoni tak jakby w nich coś było. W podobny sposób można kończyć kolka następnych zajęć.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE PRZY GRILLU.

ZAWODY SPORTOWE.

DATA : 19.05.2004

PROWADZĄCA : Krystyna Sztramska.

CELE: -Propagowanie wśród rodziców zdrowego stylu życia oraz wspólnego

spędzania czasu wolnego.

-Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, z dziećmi i rodzicami

naszej grupy.

PRZEBIEG:

1.Przygotowanie miejsca spotkania ( przybory do zawodów, stoły, krzesła,

grille itp. )

2.Powitanie i przedstawienie programu spotkania.

3.Odczytanie regulaminu zawodów sportowych.

4.Zawody sportowe.

5.Podsumowaniw punktów.

6.Wyłonienie I, II, III miejsca.

7.Nagrodzenie wszystkich uczestników zawodów ( kolorowanki, książeczki,

lizaki ).

8.Wspólne smażenie kiełbasek na grillu.

9.Posprzątanie miejsca spotkania (pomoc rodziców i dzieci).

10.Pożegnanie.

Regulamin zawodów sportowych.

ZAWODY SPORTOWE

PRZEBIEG:

1.Bieg slalomem.

Dzieci ustawione w rzędzie na linii startu-mety. Na sygnał prowadzącego

biegną pomiędzy ustawionymi chorągiewkami slalomem i wracają na

na miejsce.

2.Wyscig kelnerów.

Dzieci ustawione na linii startu. W ręku trzymają łyżkę z jajkiem -niespodzia-

nką. Na sygnał dzieci biegną do mety. Jeśli jajko upadnie trzeba je podnieść

i dokończyć bieg.

3.Wyścig „Chińczyków”

Dzieci kładą krążki na głowę. Na sygnał ruszają do mety. Jeśli krążek spadnie

trzeba go podnieść i dokończyć bieg.

4.Skaczace żabki.

Dzieci stoją na linii startu. O stopy zaczepiają szarfę trzymając ją jednocześnie

rękoma. Na sygnał „skaczą” do mety na dwóch nogach.

5.Celowanie do obręczy.

Dzieci stoją na linii startu. Na sygnał rzucają woreczkiem do obręczy.( 3x )

6.Wyścig kotów.

Dzieci poruszają się na czworakach od linii startu do linii mety.

7.Bocian.

Dzieci stoją rozproszone na trawie. Na sygnał stają na jednej nodze .Osoba,

która się podeprze, albo stanie na dwóch nogach siada. Wygrywają osoby,

którym najdłużej udało się utrzymać równowagę

8.Karuzela.

Dzieci w rozsypce .Każde ma obręcz ( hula-hop). Na sygnał kręcą kołem na

biodrach. Wygrywa osoba, której najdłużej uda się kręcić kołem.

9.Płotki.

Dzieci na linii startu. Chętne osoby trzymają trzy linki pomiędzy linią startu

i mety. ( ok.50 cm nad ziemią ) Na sygnał dzieci biegną do mety przeskakując

trzykrotnie „płotki”.

10.Toczenie piłki.

Dzieci ustawione na linii startu. Na sygnał toczą małe piłeczki od linii startu

do mety i z powrotem.

POMOCE I PRZYBORY: chorągiewki, łyżki i jajka, krążki, szarfy, obręcze,

piłki, linki

.

RADY DLA RODZICÓW.

 1. Wspólne zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego;

 2. Zwiedzenie przez dziecko przedszkola, sali, obejrzenie zabawek, przyborów, książeczek, sprzętu na boisku.

 3. Rozmowa z dziecka z rodzicami czy dziecko chętnie przebywa poza domem pod opieka innych osób. Jeśli jest w szczególny sposób związane z rodzicami i nigdy nie było bez nich , należy wykorzystać okres wakacji na zostawianie dziecka na krótki czas pod opieka cioci, przyjaciółki itp.

 4. Zapoznanie dzieci z przyborami do rysowania, malowania, wycinania itp..

 5. Odprowadzanie dziecka do przedszkola przez osobę mniej zżytą z dzieckiem co ułatwi rozstanie.

 6. Pozwolenie dziecku na zabranie do przedszkola swojej ulubionej zabawki.

 7. Przez pierwsze dni nie pozostawianie dziecka od razu na 5 godzin, zwłaszcza gdy dziecko nigdy nie przebywało nigdzie bez rodziców.

 8. Pozostanie z dzieckiem w miarę możliwości gdy dziecko płacze, pozostać jednak na uboczu nie absorbując go swoja obecnością.

KONSPEKT ZAJĘCIA INTEGRACYJNEGO.

DATA: 7.11..2003r

GRUPA 0”A”

PROWADZĄCA: KRYSTYNA SZTRAMSKA.

CELE: - Poznanie imion dzieci i rodziców naszej grupy.

PRZEBIEG:

1.Zabawa „Wizytówka”

Każdy uczestnik otrzymuje wizytówkę w kształcie liścia. Pisze na niej swoje

imię ( rodzice pomagają dzieciom ) i ozdabia wg własnego pomysłu.

Następnie każdy prezentuje swoją wizytówkę i mówi kilka słów o sobie.

2.Zabawa”Gorące krzesło”

Uczestnicy siedzą w kole na krzesełkach. W środku prowadząca. Na hasło

np. „zmieniają miejsca osoby w okularach” osoby te muszą wstać i poszukać

innego krzesełka. Na hasło „ gorące krzesło” wszyscy zmieniają miejsca,

w tym także prowadząca. Osoba , która nie znajdzie miejsca przejmuje

rolę prowadzącej.

3.Zabawa „Zapraszam tych, którzy.......”

Zabawa w kole przy wesołej muzyce. Do środka koła wchodzą i tańczą osoby

Wywołane przez prowadzącą np. „zapraszam tych, którzy lubią pomidory” itp.

4.Zabawa „Ludzie do ludzi”

Uczestnicy witają się w parach różnymi częściami ciała podanymi przez

Prowadzącą np. witamy się kolanami, łokciami, czołami, ramionami itp.

Na hasło „Ludzie do ludzi” pary zmieniają się i zabawa toczy się dalej.

5.Zabawa „Torba na zakupy”

Każdy uczestnik otrzymuje torbę wyciętą z papieru. Wkleja do niej wycięte

z czasopism obrazki, które symbolizują spełnienie marzeń. Na zakończenie

rozmawia o swoich marzeniach z innymi uczestnikami grupy.

7.Prezentacja umiejętności grupy.

8.Pożegnanie „Przyjacielski krąg”

Uczestnicy idą po okręgu śpiewając piosenkę i inscenizując ją ruchem.

„Już czas zawiązać krąg, niech w dal popłynie śpiew,

bo w kręgu przyjaciół wesoło zawsze jest.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

DATA: 16.04.2004r

GRUPA 0”A”

PROWADZĄCA KRYSTYNA SZTRAMSKA

TEMAT: ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM METODY WERONIKI

SHERBORNE.

CELE: Stwarzanie możliwości do zaspokajania u dzieci poczucia własnej

wartości, możliwości, bliskości z drugim człowiekiem, odczucia

energii własnej i cudzej oraz zaufania do siebie i innych.

1.ZABAWA „FOTELIK”

Mama siada na dywanie i ze swoich nóg robi fotelik dla dziecka. Obejmuje go łagodnie, kołysze, obraca się trzymając dziecko jedną ręką, przytula, śpiewa kołysankę itp. Dziecko wciela się w różne role: jest kapryśne, złe, zbuntowane, senne, radosne, szczęśliwe, gaworzy, wyciąga rączki, głaszcze mamę po policzku itp.

2..ZABAWA „WORKI”.

Dziecko to worek z ziemniakami. Worek jest bardzo ciężki. Mama musi zanieść worek do piwnicy.

3.ZABAWA”DYRYGENCI”

Chętni uczestnicy biorą patyczki-to są batuty. Pozostali to orkiestra. Każdy członek

orkiestry wyobraża sobie, że gra na jakimś instrumencie. Dyrygenci dyrygują , orkiestra gra utwór Vivaldiego „Wiosna”

4.ZABAWA „WĄŻ”.

Dzieci i rodzice dobierają się po sześcioro. Osoba pierwsza w rzędzie to głowa,

ostatnia to ogon. Wąż biegnie w różnych kierunkach. Głowa usiłuje złapać ogon, ale on wykonuje takie ruchy , aby nie dać się złapać.

5.ZABAWA „MOSTEK”.

Rodzice w klęku podpartym tworzą mostek. Dziecko przechodzi pod mostkiem, dookoła mostku. Rodzice tworzą w klęku szereg. Dzieci przechodzą kolejno pod tunelem.

6..ZABAWA”TANIEC MOTYLI”.

Uczestnicy naśladują wyklucie się gąsienicy, która wychodzi z kokonu, prostuje skrzydła, fruwa nad łąką, zmęczona siada na kwiatku i zasypia.

Muzyka „Walc Minutowy” Chopina.

7.ZABAWA „CIEŃ”

Rodzic idzie przed swoim dzieckiem i pokazuje mu różne ruchy. Dziecko naśladuje go. Po pewnym czasie zmiana ról.

8.ZABAWA „NIEWIDOMI”

Dziecko zamyka oczy a rodzic je prowadzi. Po pewnym czasie zmiana ról.

19.TANIEC INTEGRACYJNY ”PRZYJACIELSKI KRĄG”

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA 5 LATKÓW, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, zabawy dla przedszk
Zabawy integracyjne(1), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, zabawy dla przedszkolaków
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla 6-latków (Kim dla siebie jesteśmy), Edukacja przedszkolna i wcze
PROGRAM ADAPTACYJNY dziecka w przedszkolu(1)
Wesołe przedszkole i przyjaciele Program wychowania i edukacji przedszkolnej
Zabawy dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, 4. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (hasł
ZABAWY KOŁOWE, Materiały edukacyjne- przedszkole, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
tabliczka mnożenia uśmiechu, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, gotowe wiersze i piosenki do po
Gdybym wyładniała, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, gotowe wiersze i piosenki do powieszenia
daj reke wiosenko, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, gotowe wiersze i piosenki do powieszenia
metody aktywne-pedag.zabawy, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika przedszkolna
szumiał las, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, gotowe wiersze i piosenki do powieszenia na tab
zabawy dla przedszkolaków, różne pomoce dydaktyczne, Adaptacja
Program adaptacji, wszystko do przedszkola, Dla rodziców
Piosenka Lato oho, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, gotowe wiersze i piosenki do powieszenia
Biedronka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, gotowe wiersze i piosenki do powieszenia na tabli
murzynek Bambo, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, gotowe wiersze i piosenki do powieszenia na
ROLA ZABAWY W ROZWOJU I EDUKACJI DZIECKA, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika przedsz

więcej podobnych podstron