Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 4, Finanse Publiczne, Organizacja i zarządzanie


Organizacja i zarządzanie w administracji

wykład 4

4. Organizowanie

4.1. Projektowanie organizacji i struktura organizacyjna

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI- ustalenie struktury organizacyjnej najodpowiedniejszej przy danej

strategii, zasobach ludzkich, technologii i zadaniach organizacji.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA- układ określający sposób, w jaki dzieli się działania organizacji, grupuje je i koordynuje.

4.1.1. 4 podstawowe elementy budowania organizacji

Organizowanie jest nieustającym procesem. Zmieniają się zarówno strategie, jak i warunki

otoczenia. Menedżerowie, aby zapewnić skuteczność i sprawność organizacji podejmują w procesie

organizowania 4 niżej wymienione kroki:

  1. dzielą pracę na zadania, które mogą być wykonywane przez poszczególne osoby lub grupy - jest to podział pracy,

  2. łączą zadania w sposób logiczny i sprawny - grupowanie pracowników i zadań określa się jako departamentalizację,

  3. określają kto podlega komu w organizacji- takie ustalenie zależności prowadzi do utworzenia hierarchii organizacyjnej,

  4. wprowadzają mechanizmy integrowania działalności i kontrolują skuteczność integracji- proces ten nosi nazwę koordynowania.

4.1.1.1.Podział pracy

ADAM SMITH (1723 - 1770) Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów„Jeden robotnik wyciąga drut, drugi go prostuje, trzeci tnie, czwarty zaostrza, piąty szlifuje koniec, aby osadzić główkę.”

10 ludzi pracując w ten sposób, produkowało 48 tysięcy szpilek w ciągu 1 dnia. Jeśliby jednak „każda z tych osób pracowała samodzielnie”w najlepszym razie wytwarzałaby 20 szpilek dziennie. Jak zauważył Smith, wielką zaletą podziału pracy na proste odrębne operacje, w których robotnicy mogli się specjalizować, był geometryczny wzrost łącznej wydajności.

Podział pracy - rozkładanie złożonego zadania na części, w wyniku czego poszczególne osoby ponoszą odpowiedzialność za kilka wybranych czynności, a nie za całość zadania. Jak podział pracy wpływa na wzrost wydajności? Żaden (lub prawie żaden) człowiek nie jest ani psychicznie, ani fizycznie zdolny do wykonania wszystkich operacji, które składają się na złożone zadania- nawet jeśli założymy, że byłby zdolny opanować wszystkie potrzebne umiejętności. Natomiast podział pracy umożliwia podzielenie operacji na proste zadania, których można się stosunkowo szybko nauczyć.

Podział pracy przyczynia się do rozwoju specjalizacji. Każdy pracownik staje się specjalistą w wykonywaniu określonego zadania. Dzięki podziałowi pracy uzyskujemy dużą rozmaitość zadań.

To z kolei sprawia, że ludzie mogą wybierać albo mogą być przydzielani do zadań, które odpowiadają ich uzdolnieniom i zainteresowaniom.

POJAWIENIE SIĘ CYWILIZACJI MOŻNA PRZYPISAĆ ROZWOJOWI SPECJALIZACJI, KTÓRA ZAPEWNIŁA LUDZKOŚCI ŚRODKI NA ROZWIJANIE SZTUKI, NAUKI I OŚWIATY.

Podział pracy (specjalizacja zadań) ma także (niestety) złe strony. Jeżeli zadanie dzieli się na bardzo drobne oddzielne cząstki i jeśli pracownik odpowiada tylko za jedną taką cząstkę, to łatwo może dojść do alienacji. Ubocznym skutkiem ciągłego powtarzania wyspecjalizowanych zadań, niedających osobistego zadowolenia może być znużenie. Jedną z firm przodujących w przezwyciężaniu alienacji

i znużenia jest koncern VOLVO, w którym zrezygnowano z tradycyjnych linii montażowych na rzecz elastycznych metod opartych w dużym stopniu na pracy zespołowej (nie tylko zadania rutynowe, ale również wymagające przemyśleń i inicjatywy).

4.1.1.2.Departamentalizacja

Departamentalizacja -grupowanie podobnych i logicznie powiązanych czynności w działy.

Departamentalizacja to wynik decyzji menedżerów, jakie rodzaje czynności, po ich podziale na zadania, można połączyć w podobne grupy.

4.1.1.3.Hierarchia

Od dawna menedżerowie zastanawiali się, ilu ludzi i ile działów może skutecznie nadzorować jeden człowiek. Pytanie to dotyczy rozpiętości kierowania. Rozpiętość kierowania oznacza liczbę osób oraz działów podległych bezpośrednio jednemu kierownikowi. Po dokonaniu podziału pracy, utworzeniu

działów i wyborze rozpiętości kierowania można ustalić linie podporządkowania.

W wyniku tych działań powstaje wieloszczeblowy układ, który nosi nazwę hierarchii. Na szczycie hierarchii organizacyjnej jest menedżer najwyższego szczebla. Inni kierownicy niższych stopni

znajdują się na niższych szczeblach hierarchii.

Wybór rozpiętości kierowania decyduje o ilości szczebli zarządzania:

- mała rozpiętość, struktura wysmukła,

- duża rozpiętość, struktura płaska.

4.1.1.4.Koordynowanie

Koordynowanie- proces integrowania działalności odrębnych części organizacji mający zapewnić osiąganie celów organizacji.

Zróżnicowanie - różnice w postawach i stylu pracy powstające w naturalny sposób wśród członków różnych działów organizacji:

Zróżnicowanie:

organizacyjnymi,

potrzeb występujących w poszczególnych działach.

Integracja - stopień, w jakim członkowie różnych działów współpracują ze sobą w ujednolicony sposób.

4.1.2.Projektowanie organizacji

4.1.2.1.Podejście klasyczne

Jedyny dobry sposób - zbiór zasad tworzenia struktury organizacyjnej, który byłby odpowiedni w każdej sytuacji.

Klasyczny sposób projektowania organizacji- najskuteczniejsze i najsprawniejsze organizacje mają strukturę hierarchiczną, w której członkowie organizacji kierują się poczuciem obowiązku wobec organizacji oraz zbiorem racjonalnych reguł i przepisów.

4.1.2.2.Podejście zadaniowo-technologiczne

Podejście zadaniowo-technologiczne - lata sześćdziesiąte XX w.

Technologia zadań danej organizacji wywiera wpływ zarówno na jej strukturę,

jak i na powodzenie.

Grupy technologii zadaniowych:

wymagań klienta,

w odrębnych fazach (np. części maszyn montowane potem w zespoły),

czasem na linii montażowej (np. zespoły elektroniczne),

(np. wyroby chemiczne i leki).

Joan Woodward z zespołem - 3 wnioski ogólne.

  1. Im bardziej złożona technologia (od produkcji jednostkowej do procesów ciągłych), tym większa liczba kierowników i szczebli zarządzania; złożone technologie prowadzą do smukłych struktur organizacyjnych i wymagają silniejszego nadzoru i koordynacji.

  2. Rozpiętość kierowania rośnie u kierowników najniższego szczebla w miarę przechodzenia od produkcji jednostkowej do masowej i maleje przy przechodzeniu od produkcji masowej do procesów ciągłych.

  3. W miarę coraz większej złożoności technologicznej, rośnie ilość prac biurowych i zadań niezwiązanych bezpośrednio z produkcją.

4.1.2.3.Podejście środowiskowe

Tom Burns i G. M. Stalker- projektowanie organizacji uwzględniające jej środowisko.

w grupach i otwartością w komunikowaniu się.

4.1.3.Rodzaje struktur organizacyjnych

Struktury organizacyjne można tworzyć na trzy główne sposoby:

1. wg funkcji,

2. wg wyrobu lub rynku

3. albo w układzie macierzowym.

4.1.3.1.Organizacja funkcjonalna

Organizacja funkcjonalna - rodzaj organizacji, w której w jednej jednostce grupuje się określoną

działalność funkcjonalną.

Organizacja funkcjonalna - rodzaj organizacji, w której w jednej jednostce grupuje się określoną

działalność funkcjonalną.Podstawowa forma departamentalizacji.

Zalety:

Wady:

4.1.3.2.Organizacja o podziale strukturalnym

Organizacja o podziale strukturalnym wg wyrobu -rodzaj organizacji podzielonej na zakłady grupujące tych, którzy zajmują się produkcja i marketingiem jednego wyrobu lub grupy pokrewnych wyrobów.

Organizacja o podziale strukturalnym wg rynku -rodzaj organizacji podzielonej na zakłady grupujące

tych, którzy działają na określonym terenie lub mają do czynienia z określona grupą klientów.

4.1.3.3.Organizacja o strukturze macierzowej

Struktura macierzowa - struktura organizacyjna, w której dany pracownik podlega równocześnie kierownikowi funkcjonalnemu i kierownikowi programu lub zespołu.

Struktura hybrydowa; cel - osiągnięcie korzyści obu wcześniej omówionych typów oraz uniknięcie ich słabości.

Dwie linie podporządkowania:

Struktura macierzowa - zalety:

złożonych problemów.

Struktura macierzowa - wady:

4.1.3.4.Formalna a nieformalna struktura organizacyjna

Nieformalna struktura organizacyjna- niezapisane w dokumentach i oficjalnie nieuznawane wzajemne stosunki między członkami organizacji powstające w wyniku osobistych i grupowych potrzeb pracowników.

4.2. Władza i autorytet

Władza - możliwość wywierania wpływu na innych tj. możliwość doprowadzania do zmiany postaw

lub zachowań grup względnie indywidualnych osób.

Autorytet - zdolność sprawowania władzy w wyniku dysponowania określonymi wartościami np. wiedzą.

4.2.1. Źródła władzy

Pięć źródeł (podstaw) władzy(J. R. P. French, B. Raven The Bases of Social Power):

4.2.2. Autorytet

Autorytet - jedna z postaci władzy.

Autorytet formalny - władza z mocy prawa.

Uznanie legalności dążeń kierowników do wywierania wpływu na innych. Prawo wynikające ze stanowiska zajmowanego w organizacji.

Człowiek może uznać i uzna polecenie za obowiązujące wtedy, gdy:

1. jest w stanie zrozumieć polecenie i rozumie je,

2. w momencie podejmowania przez siebie decyzji uzna, że polecenie nie jest sprzeczne z celami

organizacji,

3.w momencie podejmowania przez siebie decyzji uzna, że polecenie jest zgodne z jego interesami

osobistymi,

4.jest w stanie pod względem umysłowym i fizycznym wykonać polecenie.

4.2.3. Władza liniowa

Władza liniowa- władza kierowników bezpośrednio odpowiedzialnych za osiąganie celów organizacji.

Podstawa władzy liniowej - władza z mocy prawa.

Firma produkcyjna - funkcjami liniowymi mogą być np. produkcja i sprzedaż.

Supermarket - np. działalność departamentu zakupów i sprzedaż.

4.2.4.Władza sztabowa

Władza sztabowa- władza osób i grup ludzi służących kierownikom liniowym radami i świadczących na ich rzecz usługi. Sztab zapewnia kierownikom różne formy pomocy i udziela porad eksperckich.

Autorytet sztabu wynika przede wszystkim z władzy eksperckiej. Sztab może pomagać we wdrażaniu

przyjętej polityki i w sprawowaniu nadzoru.

4.2.5.Władza funkcjonalna

Władza funkcjonalna- prawo sprawowania kontroli przez członków zespołów sztabowych nad czynnościami innych działów odpowiednio do zakresu odpowiedzialności tych zespołów. W organizacjach często występuje władza funkcjonalna.

Jej cel - zapewnienie odpowiedniego stopnia jednolitości i umożliwienie korzystania z wiedzy

eksperckiej. Opiera się na władzy z mocy prawa i władzy eksperckiej.

4.2.6.Delegowanie

Delegowanie- przekazanie podwładnemu władzy oraz odpowiedzialności za wykonanie określonych działań.

4.2.6.1.Zalety delegowania

Im więcej zadań kierownik deleguje, tym większe ma możliwości zwiększania własnego zakresu odpowiedzialności i przejmowania jej od kierowników wyższych szczebli. Delegowanie skłania pracowników do przyjmowania odpowiedzialności i do samodzielnego myślenia. Delegowanie zazwyczaj prowadzi do podejmowania lepszych decyzji. Delegowanie przyspiesza podejmowanie

decyzji.

4.2.6.2.Przeszkody w delegowaniu

Ja to zrobię lepiej.

Moi pracownicy po prostu nie mają dostatecznych umiejętności.

Zbyt wiele czasu zajmie wyjaśnianie im, co ma być zrobione.

Kto w końcu odpowiada - ja czy mój pracownik?

Delegowanie ograniczy mój autorytet.

A co, jeśli pracownik wykona zadanie zbyt dobrze, lepiej niż ja bym to zrobił?

4.2.6.3.Skuteczne delegowanie

Chęć kierownika do dania pracownikom swobody w wykonywaniu powierzonych

zadań.

Swoboda w komunikowaniu się kierowników z pracownikami. Umiejętność analizowania przez

kierownika takich czynników, jak:

1. Ustal, które zadania można delegować.

2. Ustal, kto ma otrzymać dane zadanie.

3. Zapewnij środki niezbędne do wykonania danego zadania.

4. Przydziel zadanie.

5. W razie potrzeby przygotuj się na interweniowanie.

6. Stwórz system sprzężenia zwrotnego.

4.3.Zarządzanie zmianą

4.3.1.Obszary zmian

Zmiany mogą wystąpić w:

4.3.2. Pojęcie zmiany organizacyjnej

Zmiana organizacyjna to przejście firmy ze stanu dotychczasowego do innego stanu (wyraźnie

odmiennego). Zmiana organizacyjna objawia się w trwałej korekcie lub modyfikacji relacji między celami, zadaniami i zasobami firmy.

Zmiana planowa- systematyczne dążenie do przeprojektowania firmy w sposób ułatwiający jej

dostosowanie się do zmian w otoczeniu albo osiąganie nowych celów.

4.3.3.Dlaczego planowa zmiana jest potrzebna?

Rosnąca zmienność otoczenia. Wzrost ilości informacji docierających do kierowników zarówno z otoczenia, jak i też wnętrza organizacji.

Zasypywanie kierowników nowymi pomysłami, nowymi produktami i nowymi wyzwaniami. Coraz mniej czasu na podejmowanie decyzji.

4.3.4.Kompleksowość zmian

Zazwyczaj zmiany zachodzą w różnych obszarach. W takiej sytuacji ważne jest równoczesne:

WAŻNE!

pozwalają tak zarządzać zmianą, aby osiągać cele zmiany i realizować założoną wizję.

4.3.5.Model procesu zmian

Model Kurta Lewina:

Siły prowadzące do zmiany :

Siły prowadzące do utrzymania status quo:

4.3.6.The Change Formula- formuła zmiany

Trudność w kreowaniu gotowości do zmian może być rozpatrywana pod kątem kosztu zmiany

ponoszonego przez pracowników. Zmiana może nastąpić tylko wtedy, kiedy koszt ten będzie ważył mniej niż czynniki, które motywują do zmian.

Relacje między pozytywnymi siłami wspierającymi zmianę, a kosztem zmian można wyrazić

następującą formułą:

Zm = Nz x M x P > K zm

Zm - zmiana

Nz - niezadowolenie ze status quo

M - nowy model zarządzania lub nowy model organizacji (można tutaj zamiast określenia model użyć określenia wizja)

P - proces zarządzania zmianą

K zm - koszt zmiany ponoszony przez pracowników

WIZJA:cel, który chcemy osiągnąć, szerokokątna fotografia organizacji pokazująca, jak organizacja ma wyglądać po zmianie.

Niezadowolenie ze status quo- Z doświadczenia wiadomo, że niezadowolenie, aby motywowało do zmiany musi być bardzo duże.

Firmy nie podejmują zmian dopóki nie uznają, że są poważne powody np.:

Co w sytuacji, kiedy tylko kilka osób w firmie jest niezadowolonych (odczuwa dyskomfort z powodu stanu, w jakim jest firma)? W takiej sytuacji choćby firma miała najwspanialszą wizję i doskonale

opracowany plan wprowadzenia zmiany, zazwyczaj okazuje się, że ten najlepszy plan ląduje na półce i nigdy nie będzie zrealizowany.

WIZJA

Jeśli poziom niezadowolenia ze status quo jest dostateczny, potrzebna jest wizja:

WIZJA powinna zawierać coś, z czym pracownicy się identyfikują. Jeśli tak jest, to pracownicy chętnie

angażują się w przeprowadzenie zmiany. Jeśli pracownicy i kierownicy widzą siebie w firmie opisanej w wizji, to ich zaangażowanie w proces zmian wzrasta.

Proces zmiany

Dobrze przygotowany proces zmiany to trzeci czynnik, który musi zaistnieć, aby zmiana zakończyła się sukcesem. Przygotowałem wszystko na tip-top -nieprawda; menedżerowie często nie doceniają czynników hamujących proces zmiany.

Koszt zmiany (opór wobec zmiany)

Opór wobec zmiany to ten czynnik z 4 zawartych w formule zmiany, którym najtrudniej jest zarządzać.Opór może mieć wiele form.

Oprócz oporu ze strony pracowników mogą występować zewnętrzne czynniki oporu np.:

Próbuj zarządzać wszystkimi czterema czynnikami zapisanymi w formule zmiany. Opór przeciw zmianie jest potężny, dlatego siły napędzające zmianę powinny być jeszcze potężniejsze.

TYLKO TAK MOŻESZ OSIĄGNĄĆ SUKCES WSPÓLNIE Z WSZYSTKIMI CZŁONKAMI ORGANIZACJI.

4.3.10. Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą jest świadomym i zorganizowanym działaniem mającym na celu zaplanowanie i wprowadzenie zmian w firmie.

4.3.11. Istota zmiany

4.3.12.Zarządzanie zmianami-idee przewodnie

podsystemach.

4.3.15.Etapy zarządzania zmianą

4.3.16. Źródła oporu wobec zmiany

1. Tkwiące w osobowości człowieka.

2. Wynikające z oddziaływania grupy społecznej.

3. Wynikające z samej zmiany.

4. Uwarunkowane organizacją procesu zmiany.

4.3.17.Działania minimalizujące opór

Powiedz mi - zapomnę. Pokaż

- może zapamiętam. Włącz mnie

w działanie - na pewno zrozumiem

i zapamiętam.

4.3.18.Taktyka radzenia sobie z oporem wobec zmian

1. Szkolenie i komunikowanie się.

2. Uczestnictwo i zaangażowanie.

3. Ułatwianie i wsparcie.

4. Negocjacje i dochodzenie do porozumienia.

5. Manipulacja i kooptacja.

6. Jawne lub domniemane wymuszenie.

4.3.20.Uwarunkowania sprawności firmy w czasie zmiany

TREŚĆ ZMIANY:

CZYNNIKI METODOLOGICZNE:

CZYNNIKI KADROWE (zasoby ludzkie):

CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE:

4.3.21.Ocena zmiany

Oceniając zmianę należy:

Należy przy tym pamiętać, że:

• możliwości i chęci ludzi do ponoszenia wyrzeczeń lub wzrostu wysiłku,

• możliwości finansowe firmy,

• możliwości i gotowość otoczenia do czekania na efekty zmiany.

Przy zmianie należy pamiętać o skupieniu wszystkich pracowników wokół celów, jakie mają być osiągnięte dzięki zmianie, o partnerstwie w stosunkach z pracownikami, o prawidłowym podejściu do

zespołu - o docenianiu członków zespołu.

Przy zmianie należy umieć zidentyfikować przyczyny dołka:

Przy zmianie należy zwrócić uwagę:

na zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa,

na stworzenie skutecznego systemu komunikacji gwarantującego, że:

Przy zmianie należy pamiętać, że skutecznemu wprowadzaniu zmiany sprzyja:

odwaga w podejmowaniu decyzji i to zarówno trafnych, jak i błędnych,

Menedżera, który chce być skuteczny w zarządzaniu zmianą, nie może paraliżować strach przed złą decyzją.

Nie może być tak, że menedżer będzie analizował problem w nieskończoność, bo w końcu problem go przerośnie i stanie się dla firmy zdecydowanie większym zagrożeniem od nietrafnej decyzji.

Przy zmianie należy pamiętać, że cechy menedżera, które pomagają mu skutecznie wdrażać zmianę, to:

12Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 3, Finanse Publiczne, Organizacja i zarządzanie
decyzje, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Zachowania organizacyjne, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administracji publiczn
sciaga z OZ, OZ - Organizacja i Zarządzanie w administracji publicznej - Dynowska
Motywowanie pracowników, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
CAŁOŚĆ, studia, Administracja I stopnia, I rok Administracji, Organizacja i zarządzanie w administra
Menedżer, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
W 9.10.2009 Organizacja i zarzadzanie w administracji publicznej, administracja
zarzadzanie egzamin sciaga, ▬ Studia Administracja Publiczna, Semestr 2, Psychologia organizacji
organizacja i zarzadzanie w Administracji Publicznej, ★ Studia, Administracja, Organizacja i zarządz
Całość materiału jest w załączniku (6, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administr
Organizacja i zarządzanie opracowanie pojęć do egzaminu, UJ-Bezpieczeństwo Narodowe, Administracja p
Organizacja i zarządzanie w administracji, Administracja publiczna
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - wykład III, ★ Studia, Administracja, Organiza
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 6, Organizacja i zarządzanie(3)
24 194658 zarzadzanie , ▬ Studia Administracja Publiczna, Semestr 2, Psychologia organizacji
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, 1 semestr

więcej podobnych podstron