Odpowiedzi na egzamin z Podstaw Zarządzania (dr M. Pawłowski WSM Warszawa Kawęczyńska), Pliki, Materiały pomocnicze na studia, Podstawy Zarządznaia


1. Cztery kroki organizowania pracy traktować jako cztery klocki, z których buduję się organizację. Są one widoczne nawet w barze szybkiej obsługi:

podział pracy, departamentalkacja, hierarchia organizacyjna, koordynowanie

2. Hierarchia, jest to układ wielu szczebli w strukturze organizacyjnej, na którego szczycie znajduje się:

MENADŻER Wyższego Szczebla

3. Wybór odpowiedniej rozpiętości kierowania w hierarchii organizacyjnej jest ważny z dwóch powodów:

1)Ma wpływ na to co się dzieje w danym dziale.

2) Po drugie rozpiętość wpływa na szybkość podejmowania decyzji w sytuacjach, w które z konieczności są zaangażowane różne szczeble hierarchii.

4. Przykładowe struktury organizacyjne to:

1) linowa

2) funkcjonalna

3) sztabowa

5. Wyróżnia się rozpiętość kierowania:

formalną, potencjalną i rzeczywisą

6. Więzi organizacyjne mogą być:

służbowa, funkcjonalna, techniczna, kapitałowe, informacyjne

7. Struktura organizacyjna oznacza sposób w jaki:

dzieli, grupuje i koordynuje działalność organizacji

8. Sformułowanie teorii cyklu działania zorganizowanego zawdzięczamy:

Francuski inżynier Le Chatelier

9. Twórca cyklu działania zorganizowanego zauważył, udowodnił i opisał, że:

w każdym dobrze zorganizowanym przedsięwzięciu należy uwzględnić niezbędne w nim elementy. Bez tych elementów nie ma działania zorganizowanego, albowiem pominięcie któregoś dezaktualizuje to działanie jako działanie zorganizowane

10. Elementy działania zorganizowanego to m.in.: )

Planowanie

Wykonanie

Kontrola

11. Niektórzy z autorów (np. J. Kurnal) twierdzą, że zamiast pięciu można wymienić trzy: zasady organizacji pracy

-fragmentaryczność

- partycypacja

- systemowa teoria organizacji

12. Prawidłowo określony cel powinien być:

13. Analiza powinna polegać na:

14. Aby plan pracy spełniał pokładane w nim nadzieje, powinien być m.in.:

1)celowy

2)wykonalny

3)konsekwentny albo inaczej - zgodny wewnętrznie

4)operatywny, tzn. łatwy do zastosowania w konkretnym działaniu.

5)elastyczny

6)dostatecznie szczegółowy

w należytym stopniu długodystansowy

7)terminowy

8)kompletny (zupełny), czyli uwzględniający całość działania.

9)racjonalny

10)sprawny

11)komunikatywny

15. Realizacja wymaga:

wykonania działań według planu,

pracy we właściwym czasie, bo układ w czasie jest jednym z istotnych cech dobrego planu i właściwego wykonania,

praca musi się odbywać na właściwie przygotowanym stanowisku roboczym, gdyż dobry plan przewiduje przebieg działań w sposób sprawny,

stosowania właściwych sił, gdyż ich użycie do właściwych celów jest czynnikiem sprawności,

użycia właściwych środków, czyli użycie tego co przewidywał plan.

16. Kontrola musi być:

  1. Opracowany przez F.W. Taylora system różnicowych stawek akordowych:

spowodował, że niektórzy menedżerowie wyzyskiwali zarówno robotników, jak i klientów.

18. Do zasad wydajności H. Emersona należą::

19. H. Fayol prowadził badania dotyczące:

Zachowania kierowników. Istnienia analogii między przedsiębiorstwami, czy są jakieś powtarzalne czynności.

20. Niemiecki socjolog Max Weber był reprezentantem kierunku administracyjnego oraz twórcą:

teorii biurokracji

21. Model biurokratyczny został stworzony na podstawie analizy organizacji:

państwa pruskiego

22. W pojęciu biurokracji mieści mądry system kierownictwa, to jest taki system w którym:

pracownik ma nad sobą jednego Pana

23. Ch. Barnard uważał, że można utrzymać równowagę celów osobistych i organizacyjnych gdy:

kierownicy znają strefę obojętności pracownika

24. W modelu organicznym porównuje się organizację do:

Organizmu ludzkiego

25. Model racjonalny powstał:

na początku II wojny światowej

26. Na ogół przyjmuje się, że do najczęściej spotykanych rodzajów instytucji należą:

27. W instytucji można wyodrębnić:

28. Do elementów otoczenia bezpośredniego organizacji można zaliczyć:

29. Rozróżnia się trzy typy zachowań otoczenia organizacji:

30. Większość autorów wyróżnia dwa człony otoczenia organizacji:

bezpośrednie, dalsze

31. Próbując bliżej określić otoczenie ogólne organizacji, można wymienić następujące jego elementy:

kulturowe, techniczne, edukacujne, policyjne, prawne, ekonomiczne, socjologiczne, demograficzne, naturalne

32. R.W. Griffin podaje, że do opisu sposobu oddziaływania otoczenia na organizacje można użyć trzech podstawowych charakterystyk:

33. R.W. Griffin wymienia wiele różnych modeli skuteczności organizacji:

34. Według P.F. Druckera jasne określenie celu sprzyja:

Określenie celu (zadania) dla stanowiska umożliwia dobór środków materialnych i organizacyjnych koniecznych do realizacji tych zdań. Sprzyja m.in zainteresowaniu człowieka wykonywana praca i jest istotnym czynnikiem motywacji (tzw. Zarządzanie przez cele)

35. Zarówno zadania zbyt łatwe, jak i nadmiernie trudne:

Nie mobilizują do pracy, a przeciwnie wywołują bierność i zniechęcenie.

36. „Problematyka o wyraźnie zarysowanych konturach, jasnych zadaniach i określonych metodach, wypiera problematykę ważną: wypiera problematykę ważną, jeśli ta jest zarysowana niejasno i mgliście

37. Osoba odpowiedzialna za coś - jak pisze J. Zieleniewski - musi mieć: Określony stopień swobody wyboru sposobu wykonania swoich obowiązków

38. W celu samoregulacji systemu można wykorzystać: wykorzystać właściwości umysłu i osobowości człowieka, a zwłaszcza jego zdolność niezależnego myślenia i działania. Potrafi on niejednokrotnie sam przezwyciężyć niesprawności systemu. Istotne wydaje się zwłaszcza kształtowanie w ludziach poczucia współodpowiedzialności za losy systemu i wyrabianie w nich niezbędnej wrażliwości organizacyjnej

39. Skomplikowane przedsięwzięcie (praca) staje się łatwiejsza (bardziej wydajna), gdy: gdy różne czynności podzielimy na logiczne grupy, i poszczególne grupy czynności powierzymy do wykonania innej osobie. Grupowanie jednorodnych czynności i lokowanie ich na określonym stanowisku pracy, lokowanie ich w rękach określonych osób pozwala na specjalizowanie się tych osób w danej grupie czynności.

40. Zazwyczaj jakie sytuacje zwracają uwagę kierowników na możliwość wystąpienia problemu:


• odchylenie od dotychczasowych osiągnięć
• odchylenie od planu
• inni ludzie
• działalność konkurentów

41. Wśród problemów decyzyjnych w zarządzaniu rozróżniamy problemy:

- problemy rzeczywiste i pozorne (odpowiadające na pytania: co jest? jaka jest? jak zależne),
- operacyjne i strategiczne (odpowiadające na pytania: co osiągnąć? w jaki sposób i przy pomocy kogo lub czego osiągnąć?)

42. W organizacjach występują trzy rodzaje decyzji:

- indywidualne; organizacyjne (dotyczące funkcjonowania organizacji);kierownicze.

43. Istnieją następujące podziały decyzji:

- wg kryterium ich wagi - na: strategiczne, taktyczne, operacyjne i realizacyjne,
- wg kryterium formy - na: z własnej inicjatywy, aprobujące, kolektywne (grupowe) i jednoosobowe,
- wg typu problemu - na jakościowe (heurystyczne), ilościowe (matematyczne) i mieszane,
- wg charakteru problemu - na rozwiązujące problemy i orientacyjne.

44. Decyzje racjonalne można podzielić na:

 Decyzje racjonalne można podzielić na: 1. Przygotowanie decyzji. -rozpoznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej (bodziec, zrozumienie problemu), - określenie alternatywnych wariantów rozwiązania problemu 2. Podjęcie decyzji. - ocena wariantów decyzyjnych (wykonalność, wystarczalność, konsekwencje), - wybór najlepszego wariantu (na najwyższym poziomie, optymalizujący, subiektywny). 3.Wdrożenie decyzji.--przekazanie decyzji do realizacji,--obserwacja i kontrola rezultatów.

45. W etapie naukowym zarządzania ludzie postanowili odpowiedzieć na społeczne zapotrzebowanie pytaniem:

„Jak ludzką pracę (zwłaszcza zespołową) uczynić bardziej wydajną a jednocześnie łatwiejszą”.

46. Osiągnięcie większej wydajności w pracy jest możliwe dzięki istnieniu:

Dwanaście zasad wydajności H. Emersona:

nagroda za wydajność (nagradzanie efektywności)

47. Człowiekowi od zarania dziejów właściwa jest umiejętność (przydatna późniejszym zarządzaniu):

organizowania i usprawniania

48. Pierwsze wzmianki świadczące o intelektualnej refleksji nad problemami organizacji i kierowania zbiorowym działaniem pochodzą:

Ze starożytności.

49. Pierwsze wzmianki świadczące o intelektualnej refleksji nad problemami organizacji i kierowania zbiorowym działaniem dotyczyły:

działań służących zaspokajaniu wielorakich, własnych i cudzych, stale rosnących i zmieniających się potrzeb biologicznych, społecznych, kulturowych

50. Z historii wiemy, że najwyższy stopień zorganizowania wykazywały organizacje:

Wojskowe i religijne

51. Powstanie zadziwiających wielkich budowli starożytności umożliwiła:

długofalowe planowanie, sprawna organizacja masowego zaopatrzenia, odpowiedni podział czynności między tysiące niewolników, skuteczny nadzór i kontroai realizacji wykonywanych przez nich zadań, a więc - zarządzanie

52. Kierowanie zbiorowym działaniem w historii przybierało - w zależności od źródła władzy organizacyjnej i przedmiotu działania - formę:

rządzenia, administrowania, dowodzenia, przewodzenia

53. Henry Mintzberg wyróżnia trzy główne typy ról jakie najczęściej odgrywają menedżerowie:

interpersolnalna, iformacyjna, decyzyjna

54. Formalizacja to pisemne sformułowanie zasad, reguł i norm, którym obowiązkowo są poddane wyraźnie określone aspekty funkcjonowania:

55. Formalizacja znajduje wyraz w dokumentach organizacyjnych takich jak:

schemat organizacyjny
regulamin
opis stanowiska pracy
zakres czynności
instrukcja organizacyjna
zarządzenia
polecenia służbowe

56. Zasięg formalizacji to zakres spraw, procesów i zachowań organizacyjnych regulowanych przez : formalne zapisy

57. Rygoryzm formalizacji to po pierwsze dokładność i częstotliwość kontroli przestrzegania formalnych przepisów oraz surowość sankcji za ich nieprzestrzeganie

58. Wyróżnia się cztery podstawowe typy struktur:

Liniowa

Sztabowo- liniowa

Funkcjonalna

Organizacyjna/techniczna

59. Misje i cele organizacji są możliwe do realizacji tylko dzięki:

takiemu porządkowaniu elementów składowych działania, by wszystkie przyczyniały się do osiągnięcia celu.

60. Zasoby materialne organizacji to:

61. Zasoby niematerialne organizacji to:

62. Można wyróżnić następujące podstawowe rodzaje procesów organizacyjnych: podstawowe i pomocniczeWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ko o Pim 2 odpowiedzi, na studia, Podstawy inżynierii materiałowej, PIM, kolokwia
Pytania i odpowiedzi do egzaminu z organizacji i zarządzania, ekonomia - zarządzanie
Pytania i odpowiedzi na egzamin z podstaw zarządzania i organizacji, Organizacja i zarządzanie
odpowiedzi na robotykę, AGH WIMIR AiR, Semestr 5, Podstawy Robotyki, egzamin podstawy robotyki, egza
ODPOWIEDZI NA PYTANIA, Logistyka - materiały, semestr 1, Podstawy zarządzania
Hopej - Pytania na egzamin, I stopień Zarządzanie PWR, 1semestr, Podstawy zarządzania
Opracowanie na egzamin z podstaw zarzadzania, Podstawy Zarządzania Sobków
Odpowiedzi na pytania z egzaminu 1, Akademia Morska, 2 rok, Podstawy automatyki i robotyki, automaty
notatek pl egzamin z podstaw zarzadzania najczestsze pytania z odpowiedziami
odpowiedzi na egzamin hodowla owiec
Odpowiedzi na egzamin cz 2
kartografia odpowiedzi na egzamin
ODPOWIEDZI NA EGZAMIN Z PRAWA 1
Odpowiedzi na egzamin
Pytania i odpowiedzi na egzamin, Budownictwo - studia, I stopień, I rok, Chemia
zadanie-z-zakresu-prawa-administracyjnego-na-egzamin-radcowski-31.08.2012-r , EGZAMIN RADCOWSKI - py
pytania i odpowiedzi na egzamin, SGGW Technika Rolnicza i Leśna, NOM

więcej podobnych podstron