Planowanie przestrzenne, OCHRONA ŚRODOWISKA, planowanie przestrzenne


Planowanie przestrzenne

1. Materialne środowisko człowieka złożone ze środowiska naturalnego oraz trwałego zainwestowania to:

c) Przestrzeń geograficzna

2. Wybierz niewłaściwe sformułowanie. Obszar problemowy to:

b) Obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentami planistycznymi kształtującymi gospodarkę przestrzenną są:

4. Rozmieszczenie majątku trwałego (poziom zainwestowania) na danym obszarze to:

e) Zagospodarowanie przestrzenne

5. Kształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno estetyczne, to:

b) Ład przestrzenny

6. Gospodarowanie na obszarach NATURA 2000 oznacza, że:

b) Obszary te są dostępne do wykorzystania przez człowieka i nie muszą być obszarami poddanymi ścisłej ochronie, ale gospodarka na ich obszarze podlega pewnym ograniczeniom

7. Wybierz niewłaściwe sformułowania: Sieć Natura 2000:

c) Oznacza, iż planowane przedsięwzięcia są możliwe, o ile uwzględniają listę wszystkich zakazów zawartą w przepisach prawnych o ochronie przyrody

8. Wymień obszary problemowe w Polsce (zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju):

9. Usystematyzowane oddziaływanie władz publicznych na przestrzenne zachowania podmiotów gospodarujących to:

a) Polityka przestrzenna

10. Wybierz niewłaściwe. Treść Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczy:

b) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające terenu o różnym przeznaczeniu

11. Wybierz niewłaściwe sformułowanie: w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo:

c) Zasady wydzielania obszarów zagrożonych bezrobociem

12. Wybierz niewłaściwe sformułowania: Plany ochrony sporządzane są dla:

e) Obszarów chronionego krajobrazu

13.Wybierz niewłaściwe sformułowanie: Prognoza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

a) Ustala zakres monitoringu wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko

14. Wybierz niewłaściwe sformułowania: Opracowanie ekofizjograficzne:

a) Sporządzane jest przed przystąpieniem do prac nad realizacją inwestycji

15. Wybierz niewłaściwe sformułowanie. Przy sporządzaniu dokumentów planistycznych poziomu gminnego muszą być uzgadniane w przypadku występowania następujących form ochrony przyrody:

d) Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

16. Wybierz niewłaściwe. Obszary metropolitalne w Polsce (łącznie z potencjalnymi obszarami metropolitalnymi) to następujące:

c) Opolski obszar metropolitalny

17. Wybierz niewłaściwe. Ogólna opłacalność decyzji przestrzennych oznacza:

b) Opłacalność dla budżetu państwaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
z prezentacji, Ochrona Środowiska, Planowanie Przestrzenne
kampus, OCHRONA ŚRODOWISKA, planowanie przestrzenne
calosc wykladow, OCHRONA ŚRODOWISKA, planowanie przestrzenne
notatki - forma sciagi, OCHRONA ŚRODOWISKA, planowanie przestrzenne
Załącznik, Ochrona Środowiska, Planowanie Przestrzenne
Komentarz do ustawy o planowaniu, Ochrona Środowiska, Planowanie Przestrzenne
analiza zieleni, OCHRONA ŚRODOWISKA, planowanie przestrzenne
planowanie przestrzenne - kompletne, OCHRONA ŚRODOWISKA, planowanie przestrzenne
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środow
01i Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
rozkłady przestrzenne liczenia populacji, Ochrona środowiska, Natura 2000
EKONOMIKA PRZESTRZENNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, Ekologia
Kształtowanie i ochrona środowiska (ćwiczenia) - notatki, Gospodarka przestrzenna - notatki, Kształt
OCHRONA ŚRODOWISKA W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM I PRZY REALIZACJI INWESTYCJI
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowisk
prawne podstawy ochrony srodowiska, gospodarka przestrzenna
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowis
testB, Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

więcej podobnych podstron