7 Struktura organizacyjna przedsiebiorstwa, Materiały Edukacyjne, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Przedsiebiorstwo


Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

STRUKTURA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA

W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wyróżnia się więc dwa elementy:

Więzami organizacyjnymi nazywa się relacje współzależności zachodzące pomiędzy elementami struktury, które mają znaczenie dla realizacji celów całego przedsiębiorstwa. Więzi organizacyjne wyrażają się przepływem informacji albo rzeczy, nasileń między częściami przedsiębiorstwa.

Statyczne ujęcie struktury organizacyjnej

obejmuje układ stanowisk pracy, układ jednostek i komórek organizacyjnych, pionów funkcjonalno - kompetencyjnych i innych większych elementów razem z wyznaczonymi między nimi zależnościami organizacyjnymi, rozmieszczeniem ludzi i środków ich działania, podział pracy, zakresu kompetencji i odpowiedzialności oraz system informacyjno - decyzyjny.

Dynamiczne ujęcie struktury organizacyjnej

obejmuje powiązania czynnościowe i funkcjonalne oraz obiegi strumieni zasileniowych, materiałowych, energetycznych i informacyjnych.

Można wyróżnić następujące typy więzi organizacyjnych:

to zależności podwładnych od przełożonych, które wyrażają się w uprawnieniu przełożonych do określania zadań podwładnym; jest to również możliwość organów wyższego stopnia do decydowania w sprawach rozpatrywanych przez organy stopnia niższego.

wyrażają się w pomaganiu i doradzaniu przy wykonywaniu funkcji i realizowaniu zadań

polegają na wzajemnych zależnościach członków zespołu z działalności związanej z wymianą nasileń i informacji.

polegają na jednostronnym lub wzajemnym informowaniu się o stanach rzeczy i o ich zmianach.

W pojęciu instytucjonalnym struktura organizacyjna przedsiębiorstwa stanowi zespół podmiotów gospodarczych o różnym stopniu samodzielności i niezależności powiązanych ze sobą więzami podporządkowania i więzami współzależności, które pozostają pod wspólnym kierownictwem.

W znaczeniu praktycznym przedsiębiorstwo składa się z poszczególnych jednostek organizacyjnych, w skład których wchodzą ich wewnętrzne komórki organizacyjne, które składają się z poszczególnych stanowisk pracy.

Podstawowym elementem przedsiębiorstwa w jego zarządzaniu jest komórka organizacyjna, a w sferze produkcyjno - usługowej jednostka organizacyjna.

Wyodrębnienie organizacyjne komórki organizacyjnej następuje wówczas, gdy jednostce tej można przyporządkować określony cel lub cele, zadania i funkcje.

Komórka organizacyjna powstaje w wyniku podziału celu, zadań i funkcji przedsiębiorstw. Jest ona najprostszą całością organizacyjną utworzona z zespołu ludzi, ze środków ich działania i kierowana przez jednego przełożonego. Komórkę organizacyjną można traktować jako sumę stanowisk pracy zgrupowanych w odpowiednie zespoły.

Stanowisko jest najprostszym i jednocześnie podstawowym zbiorem zadań, funkcji i czynności przypisanych jednemu pracownikowi.

Do wyodrębnienia jednostek organizacyjnych oprócz podziału funkcji, celów i zadań stosuje się też inne kryteria tj. terytorialny zakres działania, specjalizację działalności i inne.

Jednostki i komórki organizacyjne tworzą większe i mniejsze całości zorganizowane. Każda całość zorganizowana składa się z członu kierowniczego i wykonawczego. Oba te człony realizują zawsze cele przedsiębiorstwa.

W każdym przedsiębiorstwie można wyróżnić jego sferę wewnętrzna i zewnętrzną.

Sfera wewnętrzna obejmuje działalność wewnętrzną przedsiębiorstwa, natomiast sfera zewnętrzna obejmuje współdziałanie przedsiębiorstwa z otoczeniem na rzecz, którego przedsiębiorstwo działa.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Z punktu widzenia dostosowania bieżącego i rozwoju przedsiębiorstwa rozróżnia się dwa rodzaje restrukturyzacji:

 1. Naprawcza

Celem restrukturyzacji naprawczej jest odwrócenie niekorzystnych tendencji ekonomicznych, przede wszarskim braku płynności finansowej. Restrukturyzacja to ma charakter zmian doraźnych.

Do głównych cech tej restrukturyzacji należą:

 1. selektywne prowadzenie działań restrukturyzacyjnych, które obejmują tylko wybrane obszary działalności przedsiębiorstwa i dotyczą okresu od jednego roku do dwóch lat;

 2. poprawa wyniku finansowego przede wszystkim przez pełniejsze wykorzystywanie rezerw w przedsiębiorstwie;

 3. koncentracja na utrzymaniu dotychczasowej produkcji

 4. osiąganie przez przedsiębiorstwo szybko odczuwalnych korzyści

 1. Rozwojowa

Restrukturyzacja rozwojowa jest oparta na decyzjach strategicznych przedsiębiorstwa i obejmuje okres od 2 do 5 lat.
Efektem tej restrukturyzacji jest przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa przez wykorzystanie istniejących szans.

Do cech zalicza się:

 1. Dokonywanie na szeroką skalę zmian jakościowych i strukturalnych w tym wyjście po za dotychczasowy zakres działalności przedsiębiorstwa;

 2. wysoka innowacyjność techniczna i produkcyjna i marketingowa

 3. Ponad przeciętne ryzyko podejmowania przedsięwzięć

 4. antycypacyjne rozwiązywanie problemów.

Z punktu widzenia obszarów zmian wyróżnia się dwa rodzaje restrukturyzacji:

 1. Operacyjna

Przez restrukturyzacje operacyjną rozumiane są zmiany w podstawowej działalności gospodarczej czyli produkcji, handlu lub usługach i związanych z nią zasobach przedsiębiorstwa czyli ludziach, środkach rzeczowych i organizacyjnych.

Obejmuje ona zmiany w podstawowej działalności gospodarstwa, które wyraża się zyskiem lub stratą operacyjna. Ma ona swoje odbicie w zmianach stanu i struktury aktywów przedsiębiorstwa.

 1. Finansowa

Restrukturyzacja finansowa obejmuje zmiany w gospodarce pieniężnej przedsiębiorstwa czyli w kapitale obrotowym, w kontach i źródłach finansowania.

Własnościowa

Uzupełnieniem tych dwóch obszarów zmian jest restrukturyzacja własnościowa.

W jej ramach dokonuje się prywatyzacje przedsiębiorstw państwowych, polega ona na istotnych zmianach w strukturze własności i władzy w przedsiębiorstwie. Jej celem są przekształcenia w strukturze kapitałów własnych przedsiębiorstwa i związane z tym zmiany zakresu władzy.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawy zarządzania Franciszek Tomaszewski, zarzadz-8, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Podstawy zarządzania Franciszek Tomaszewski, zarzadz-7, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Podstawy zarządzania Franciszek Tomaszewski, zarzadz-11, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Podstawy zarządzania Franciszek Tomaszewski, zarzadz-3, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Podstawy zarządzania Franciszek Tomaszewski, zarzadz-10, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Podstawy zarządzania Franciszek Tomaszewski, zarzadz-12, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
struktura organizacyjna przedsiębiorstw-podstawowe pojęcia (, Zarządzanie(1)
Podstawy zarządzania Franciszek Tomaszewski, zarzadz-6, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Podstawy zarządzania Franciszek Tomaszewski, zarzadz-4, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
05.12.08 Podstawy Zarzadzania, Temat: Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
Podstawy zarządzania Franciszek Tomaszewski, zarzadz-13, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa , Materiały Edukacyjne, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Prz
struktura organizacyjna przedsiebiorstw 2, zarzadzanie
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, Zarządzanie, Organizacja w zarządzaniu
Podstawy zarządzania Franciszek Tomaszewski, zarzadz-5, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZEDSIEBIORSTWO, Materiały Edukacyjne, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Przedsiebiorstwo

więcej podobnych podstron