zwf wyklad Notatek pl

Zakładanie Własnej Firmy

dr Aleksandra Banaszkiewicz

UMK


Pomysł na działalność gospodarczą przyszły przedsiębiorca musi sobie odpowiedzieć na pytanie: dlaczego chce założyć firmę? co zamierza robić w ramach swojej działalności i w jaki sposób. Założenie własnej firmy mysi zostać więc poprzedzone starannym zaplanowaniem swojej przyszłej działalności.

Wiedza i kwalifikacje Czy jestem wystarczająco dobry w tym co zamierzam robić? Jaki jest mój stosunek do zdobywania nowej wiedzy? Czy mam umiejętności realnej oceny sytuacji?

Ponadto Jak prowadzenie własnej firmy wpłynie na moje Zycie rodzinne? Czy mam wystarczającą ilość pieniędzy by uruchomić swoje przedsiębiorstwo i czy godzę się na ich ewentualna utratę w przypadku niepowodzenia?

Negatywne czynniki pojawiające się podczas prowadzenia własnego biznesu:

Analiza rynku i konkurencji

Własna firma: dobra dla osób o oryginalnym pomyśle na działalność, o wysokich kompetencjach w określonej dziedzinie, chcących świadczyć usługi, czyli sprzedawać własną wiedze i umiejętności określonej grupie odbiorców.

Działalność gospodarcza: jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły( ustawa z dnia 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej)

Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną-wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Obowiązki przedsiębiorcy:

Obowiązki przedsiębiorcy

Akty prawne regulujące działalność gospodarczą

Dwie podstawowe zasady:

 1. Zasada wolności gospodarczej, zgodnie z którą podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne.

 2. Zasada równości wszystkich podmiotów gospodarczych przy podejmowaniu, wykonywaniu i zakończeniu działalności gospodarczej.

Od formy organizacyjno-prawnej zależy m.in.:

Status osoby fizycznej

 1. Firma jest prowadzona przez jedną osobę na zasadzie samo zatrudnienia lub innymi słowy prowadząc indywidualną działalność gospodarczą

 2. W przypadku spółki cywilnej( spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka)

Status osoby prawnej:

 1. Spółka jawna

 2. Spółka komandytowa

 3. Spółka akcyjna

 4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 5. Spółdzielnia

 6. Fundacja

 7. Stowarzyszenie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dla jej powstanie niezbędne jest:

Organy obligatoryjne- zgromadzenie wspólników i zarząd

Organy fakultatywne- rada nadzorcza i komisja rewizyjna

Spółka jawna

Spółka cywilna

Indywidualna działalność gospodarcza- samozatrudnienie????

Jest podejmowana przez osoby które pragną stworzyć od podstaw przedsiębiorstwo, rozwijając je, zarabiając w ten sposób na życie i czerpiąc z tego satysfakcję zawodową. Są to osoby dla których samo zatrudnienie jest okresem przejściowym a ich celem jest stworzenie dużego przedsiębiorstwa.

Osoby, które pragną wykonywać swoją działalność jako wolny zawód, na rzecz wielu zleceniodawców, korzystając ze swobody jaką daje organizacja pracy. Przykłady: adwokaci, doradcy podatkowi, architekci, tłumacze, konsultanci.

Osoby, które ze względu na spodziewane korzyści ekonomiczne albo nakłonieni do tego przez pracodawcę, podejmują czy kontynuują karierę pracowniczą działając formalnie w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zalety samo zatrudnienia:

Wady:

Rejestracja działalności gospodarczej

Jest to zarobkowa…. patrz def. działalności gospodarczej

Założenie własnej firm wymaga przeprowadzenia procedury rejestracyjnej, która w praktyce sprowadza sie do dopełnienia formalności w kilku urzędach, przede wszystkim takich jak: urząd gminy (miasta), urząd skarbowy czy ZUS

Jeśli firma ma osobowość prawną to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

KROK 1.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Od 01.04.2009 roku wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o REGON, NIP oraz zgłoszeniem płatnika do ZUS-u.

Wpisu do ewidencji można nie uzyskać w przypadku:

Można odwołać się do wojewody.

Jeżeli po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczych nastąpiły jakiekolwiek zmiany w zakresie danych, przedsiębiorca ma 14 dni od dnia powstania tych zmian na powiadomienie o tym urzędu ( formularz EDG-1)

KROK 2.Koncesje, licencje, zezwolenia i działalność regulowana

Koncesje udzielane są na postawie decyzji administracyjnej na czas oznaczony-nie krótszy niż 5 lat, a nie dłuższy niż lat 50, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o koncesję na czas krótszy niż 5 lat. Udzielenie koncesji dotyczy min. takich rodzajów działalności jak:

Uzyskanie zezwolenia dotyczy min. takich rodzajów działalności jak:

Prowadzenia działalności wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, do ich wykonywania przez przedsiębiorcę lub zatrudnianego przez niego pracownika.

Uzyskanie licencji wiąże się z wykonywaniem min. takiej działalności jak:

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności wymaga posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych. W takim przypadku niezbędne jest uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Do Działalności Regulowanej zalicza się min. następujące rodzaje działalności:

KROK 3. Regon to 9-cyfrowy urzędowy numer podmiotu gospodarczego, obowiązujący dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz ich jednostek lokalnych.

KROK 4. Pieczątka firmowa

Standardowo umieszcza się w niej taki informacje jak:

KROK 5. Firmowy rachunek bankowy

Firmowy rachunek bankowy jest niezbędny do wykonywania części rozliczeń, przede wszystkim takich jak:

O założeniu konta bankowego należy obowiązkowo powiadomić Urząd Skarbowy oraz ZUS.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest również powiadomienie wyżej wymienionych urzędów o zaistniałych zmianach dotyczących rachunku bankowego w terminie 14 dni od daty ich wystąpienia.

Wybierając bank warto zwrócić uwagę na:

Do wniosku należy przeważnie dołączyć takie dokumenty jak:

KROK 6. Urząd Skarbowy

Wizyta w Urzędzie Skarbowym ma na celu dopełnienie następujących formalności:

a) wybór formy opodatkowania

b) rejestracja na potrzeby podatku VAT

Numer identyfikacji podatkowej NIP:

krok a) wybór formy opodatkowania

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia jak i spółki cywilnej mają do wyboru następujące formy opodatkowania:

Jeżeli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, zostanie on opodatkowany na zasadach ogólnych.

Zmiana zasad opodatkowania następuje od nowego roku podatkowego, po złożeniu stosownego oświadczenia do 20 stycznia nowego roku podatkowego.

VAT Value Added Tax (podatek od wartości dodanej)

Rys 1 Handel towarami sprzedaż

Firma A Odbiorca Y

podatnicy zakup towarów VAT za 100 zł marża 50 % FA- wartość towarów100+50%=150=183+podatek 22%=3320 VAT należny jnbjkbjkbkjb Dostawca X faktura

opracowanie rysunku

krok b) rejestracja na potrzeby podatku VAT

1. Przedsiębiorca ma prawo dokonać wyboru, czy chce być podatnikiem podatku VAT lub też skorzystać ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z rozpoczęcia działalności gospodarczej.

2. Limit obrotów zwalniający z podatku VAT wynosi 50 000 w skali roku.

3. Podatnicy korzystający ze zwolnienia zobowiązani są do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży VAT.

4. Ze zwolnienia nie mogą skorzystać podatnicy, którzy min.:

5. Korzyści wynikające ze zwolnienia z VAT są następujące:

6. Do wad wynikających ze zwolnienia z VAT można zaliczyć:

Podatnicy, którzy zdecydowali się zrezygnować ze zwolnienia, czyli chcą zostać czynnym podatnikiem podatku VAT, zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem wykonania pierwszej czynności objętej opodatkowaniem podatkiem VAT.

KROK 7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Osoba samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą, dla której jest ona jedynym źródłem dochodu, czyli jedynym tytułem do objęcia ubezpieczeniami, podlega ubezpieczeniom społecznym takim jak; emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne.

Ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorcy:

Ubezpieczenie zdrowotne: podstawą naliczania składki- nie mniej niż 75 % przeciętnego wynagrodzenia w 2009 roku. Np.: dla 2010 roku 3456,61 3456,61*75%=2592,46 najniższa składka 2592,46*9%=233,32 kwota odliczana od podatku 2592,46*7,75%=200,12 2592,46*1,25%=32,4przedsiębiorca spłaca z własnych środków

Ubezpieczenie społeczne dla pracownika Podstawa naliczania składki- wynagrodzenie brutto np.1500 zł

+składka na fundusz pracy 1500*2,45%=36,75 + składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 1500*0,1%=1,5

RAZEM: 240,90+38,25=279,15

Ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika

Wynagrodzenie brutto * składka na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę 9%

1500*206,65=1294,35

1294,35*7,75%=100,31potrąca się z zaliczki na podatek dochodowy 1294,35*1,25%=16,18 potrąca się z wynagrodzenia po opodatkowaniu

Rozliczenie z ZUS następuje:

Do dokonania zgłoszenia niezbędne są następujące dokumenty:

KROK 8. Państwowa Inspekcja Pracy

Pracodawca rozpoczynający działalność gospodarczą i zatrudniający pracowników zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie właściwego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Powiadomienie ma formę pisemną (urzędowy formularz) i powinno być dokonane w terminie 30 dni od daty zatrudnienia pracownika.

Na mocy przepisów pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania odpowiednich warunków pracy na terenie:

KROK 9.Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologina

Pracodawca zobowiązany jest również do powiadomienia właściwego Inspektora Sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników w terminie 30 dni od daty zatrudnienia pracowników.

W przypadku prowadzenie działalności gospodarczej w postaci sklepu spożywczego, rożnego rodzaju placówek gastronomicznych lub gabinetu kosmetycznego konieczne jest uzyskanie zgody na prowadzenie działalności w danym lokalu. Zgoda następuje po inspekcji lokalu przez Sanepid.

KROK 10. Inne urzędy

a) Urząd Celny

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych zobowiązani są do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi Urzędu Celnego.

Zgłoszenie, o którym mowa dokonuje się przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

b) Gmina- podatek od nieruchomości

Jeżeli przedsiębiorca (os. fizyczna) jest podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do lokalu tzn. :

c) Gmina- podatek transportowy

Właściciele środków transportowych tzn. samochodów ciężarowych o masie pow. 3,5 tony, ciągników siodłowych, przyczep itp. Składają w gminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy.

Jeśli obowiązek powstał poźniej-0 to do 14 dni od daty powstanie obowiązku.

d) Główny Inspektor Informacji Finansowej

Zgłoszenia do GIIF dokonują m.in.:

KROK 11.Biuro Rachunkowe

Przedsiębiorca, jak i zatrudniana przez niego księgowa nie mają obowiązku posiadania odpowiednich uprawnień, wykształcenia lub doświadczenia zawodowego w dziedzinie rachunkowości i to niezależnie od formy zatrudnienia- umowy o pracę, o dzieło czy zlecenia.

Natomiast w przypadku biura rachunkowego wymagane jest posiadanie przez niego odpowiednich uprawnień.

Zatrudnienie własnej księgowej jest korzystniejsze z takich względów jak fakt, iż znajduje się ona na miejscu w firmie i łatwo się z nią skontaktować. Minusem natomiast jest wyższe wynagrodzenie w porównaniu z biurem rachunkowym oraz ponoszenie kosztu szkoleń literatury fachowej.

W przypadku biura rachunkowego- przedsiębiorca traci możliwość łatwego kontaktu z osobą prowadzącą księgi, ale za to usługa jest tańsza. Dodatkowym kosztem w tym przypadku jest ubezpieczenie OC księgowego.

W zakresie obiegu dokumentów należy upewnić się co do:

CZTERY WARIANTY OPODATKOWANIA

Wariant opodatkowania zależy od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa oraz rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej.

Wybierając formę opodatkowania należy wziąć pod uwagę:

Formy opodatkowania Osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczą jest zobowiązana tylko do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewentualnie do prowadzenia innych prostych rejestrów. Dopiero gdy obrót z pozarolniczej działalności gospodarczej osoby fizycznej przekroczy w skali roku 120 000 euro, jest ona zobowiązana do prowadzenia tzw. pełnej księgowości, choć dalej podatek dochodowy rozlicza na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Osoby fizyczne mają do swobodnej dyspozycji cały wypracowany przez siebie dochód- tylko pod warunkiem wcześniejszego jego opodatkowania.

Osoby prawne i osoby fizyczne ustalają przychody, koszty uzyskania przychodu i dochód poza podstawą formalną wg analogicznie unormowanych zasad.

Wybierając formę opodatkowania dla małej firmy należy rozważyć, która forma jest dla nas korzystniejsza. Źle wybrane opodatkowania nie tylko spowoduje większe ciężary podatkowe ale może nawet doprowadzi do upadłości małej firmy. Co więcej, jeśli okaże się w trakcie roku podatkowego, że inna forma opodatkowanie jest korzystniejsza, ze zmianą trzeba będzie poczekać do następnego roku.

I. Karta podatkowa

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać małe przedsiębiorstwa prowadzące określoną działalność handlową, usługową lub gastronomiczną m.in. w zakresie:

Nie można rozliczać się formie karty podatkowej jeśli przedsiębiorca:

Zalety karty podatkowej:

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym sprowadza się do co miesięcznych wpłat na konto urzędu określonej kwoty w postaci stałej miesięcznej stawki podatku dochodowego.

Stawka podatku jest ustalana w drodze decyzji, po wzięciu pod uwagę rodzaju działalności, liczby mieszkańców gminy, na terenie której ma by prowadzona działalność oraz liczby zatrudnionych pracowników. Aktualne –na dany rok podatkowy- stawki zawarte są zawsze w obwieszczeniu Ministra Finansów określającym stawki karty podatkowej.

Wady karty podatkowej:

Rozliczenie za pomocą karty podatkowej jest możliwe po złożeniu wniosku o zastosowanie tej formy opodatkowania.

Wniosek (PIT-16) składa się do Urzędu Skarbowego nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego-przed rozpoczęciem działalności.

Urząd Skarbowy wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy.

W kolejnych latach działalności US sam przesyła decyzję o wysokości stawki podatku obowiązującej w kolejnym roku.

Podatek dochodowy wynikający z decyzji, podatnik obniża o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy płacą podatek dochodowy bez wezwania, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień- w terminie do 28 grudnia roku podatkowego na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

W terminie do 21 stycznia podatnik jest zobowiązany złożyć we właściwym US roczną deklarację wg wzoru (PIT-16A) o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Podatnik nie musi wystawiać faktur ani rachunków swoim odbiorcom, chyba że na życzenie klienta.

Wystawione faktury i rachunki muszą być przechowywane przed okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

Należy zgłaszać wszelkie zmiany, jakie nastąpiły od momentu złożenia wniosku, a które mogą mieć wpływ na utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej lub na zmianę wysokości stawki.

Przedsiębiorca ma prawo do rezygnacji z opodatkowania na zasadzie karty podatkowej, jeśli w odpowiedzi na złożony wniosek Urząd Skarbowy przyzna prawo do karty, jednak stawki podatku jakie określił zostaną przez podatnika uznane za zbyt wysokie, może on zrzec się tej formy podatku.

II. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJINOWANYCH

III. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przedsiębiorca wybierając opodatkowanie podatkiem progresywnym ma możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych ulg i odliczeń oraz może rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

19% od dochodów niezależnie od ich wysokości.

Wybierając tę formę opodatkowania można odliczyć wyłącznie takie elementy jak: strata z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (od przychodów), oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (od podatku).

Nie można: korzystać z żadnych ulg, rozliczać się wspólnie z małżonkiem, korzystać z opodatkowania preferencyjnego dla samotnych rodziców, nie przysługuje też kwota walna od podatku.

Z podatku liniowego nie mogą skorzystać osoby, które wykonują na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy usługi, a usługi te są takie same jak czynności wykonywane w ramach umowy o pracę. Taki zakres obowiązuje przez okres 2 lat od momentu rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą.

OBOWIĄZKI EWDENCYJNE I SPRAWOZDAWCZE MAŁEJ FIRMY

Obowiązek ewidencji Małe firmy zobowiązane są do prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych i sporządzania deklaracji o wysokości zobowiązań podatkowych. Podstawa prawna-prawo podatkowe.

Dowody księgowe Są sporządzane prawidłowo jeśli są:

Rodzaje dokumentów księgowych:

1.Faktura VAT-dokumenty funkcjonujące na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Fakturę wystawia się nie później niż 7-go dnia od dnia dokonania sprzedaży. Poprawienie faktury następuje wyłącznie poprzez wystawienie faktury VAT korygującej lub noty korygującej.

2.Pozostałe dokumenty w tym:

I. Karta podatkowa

Zwolniona z prowadzenia ksiąg podatkowych, a przy zatrudnianiu pracowników występuje obowiązek ewidencji zatrudnionych osób.

Ewidencja zatrudnienia:

II. Ryczałt ewidencjonowany

a)ewidencja przychodów b)ewidencja zatrudnienia c)wykaz środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych d)obowiązek sporządzania remanentów na koniec każdego roku- w przypadku utrzymania zasobów trwałych.

Ada) Ewidencja przychodów

Służy do ewidencjonowania dokumentów potwierdzających przychody firmy, czyli należności z prowadzenia działalności, ze sprzedaży, z wyposażenia, ze sprzedaży środków trwałych, odsetek od środków na rachunku bankowym, przychodów z najmu dzierżawy itp.

Ewidencje należy prowadzić rzetelnie i poprawnie.

Ewidencja może być prowadzona elektronicznie pod warunkiem jej wydrukowania.

Podatnik może nie prowadzić ewidencji w ogóle , jeżeli prowadzi ewidencje sprzedaży VAT.

Ad.c)Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wykaz ten powinien zawierać m.in.:

Add)Remanent (spis z natury)

Zawiera m.in. następujące informacje:

III. Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ewidencja obejmuje dokonywania zapisów dotyczących zarówno przychodów jak i rozchodów.

Powinna być prowadzona rzetelnie i niewadliwie.

Może być prowadzona w komputerze.

Dodatkowe ewidencje:

Ewidencja podatku VAT:

Zatrudnianie pracownika:

Zgodnie z art.22 Kodeksu Pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania takich danych osobowych jak:

Ponadto pracodawca ma prawo żądać udokumentowania wyżej wymienionych danych (dowód osobisty, dyplom itp.)

Badania lekarskie- każda przyjmowana do pracy osoba powinna poddać się wstępnym badaniom lekarskim, które potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Na takie badania pracodawca wydaje skierowanie i pokrywa ich koszt.

Umowa o pracę – podpisanie umowy o prace oznacza, ze pomiędzy stronami tej umowy (pracownikiem i pracodawcą) nawiązany został stosunek pracy. Nawiązani stosunku pracy jest jednoznaczne z tym, że :

Rodzaje umów o pracę:

Umowa na okres próbny:

Umowa na czas wykonywania określonej pracy:

Umowa na czas określony

Umowa o zastępstwo

Umowa na czas nieokreślony

OBOWIĄZKI PRACODAWCY:

a) szkolenie BHP Do obowiązków pracodawcy należy przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkole w tym zakresie.

Szkolenie BHP odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

b) zgłoszenie do ZUS Pracodawca jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne ma obowiązek zgłosić swojego nowozatrudnionego pracownika do ZUS-u i odprowadzać za niego odpowiednie składki. Zgłoszenie do ZUS odbywa się na formularzu ZUS ZWA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zatrudnienia.

Pracodawca zobowiązany jest także do opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowania Świadczeń Pracowniczych.

Do obowiązków pracodawcy nie należy tylko zagłoszenie pracownika do ubezpieczeń ale także ich comiesięczne obliczenie, potrącanie, rozliczanie oraz wpłacanie na odpowiednie konto w ZUS-ie.

Dokumentacja pracownicza

Do istotnych zadań pracodawcy należy prowadzenie prawidłowej i pełnej dokumentacji pracowniczej zawierającej:

BIZNESPLAN

Jest zestawieniem dokumentów-analiz i programów- w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy oraz sposobów ich osiągnięcia przy wszystkich istniejących uwarunkowania natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej, technologicznej itp.

Biznesplan pomaga w trzech dziedzinach:

Główne zadania biznesplanu:

Istota biznesplanu:

Odbiorcy biznesplanu:

Biznesplan musi podkreślać siłę przedsiębiorstwa, ukazywać mocne strony, przedstawiać stan bieżący i potrzeby oraz przyszłe perspektywy, zamierzenia ale jednocześnie ukrywać trudności oraz sposoby ich pokonania.

Biznesplan jest wykorzystywany jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie rozwoju przedsiębiorstwa i przewidywanie wszelkich zmian w przyszłości.

Zasady poprawnej konstrukcji biznesplanu:

- kompleksowość ,

- długofalowość ,

- wykonalność ,

- zgodność wewnętrzna,

- operatywność ,

- wariantowość ,

- elastyczność .

- adekwatność ,

- zgodność ze standardami,

- czytelność ,

- zwięzłość ,

- wiarygodność danych,

- poprawność rachunkowa,

- poufność.

Schemat biznesplanu

 1. Streszczenie-podsumowanie wykonawcze

 2. Krótka historia firmy

 3. Plan strategiczny

 4. Szczegółowy opis produktu lub usługi

 5. Plan marketingowy

 6. Plan działalności operacyjnej

 7. Plan organizacji i zarządzania

 8. Plan finansowy

 9. Załączniki


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
techniki komunikacyjne wyklad 4 Notatek pl
strategie?nowe wyklady Notatek pl
etyka wyklad #1-Notatek.pl, Etyka
rachunek kosztow - wyklady-Notatek.pl, rachunek kosztów dla inżynierów
ochrona wlasnosci intelektualnej wyklad 5[1].1-Notatek.pl, studia, Ochrona własności intelektualnej
wyklad Notatek pl
polityka pieniezna - wyklady-Notatek.pl, Studia, WSB Gdańsk, Polityka pieniężna
Rynek finansowy - notatki z wykładu (notatek.pl), Studia UMK FiR, Licencjat, II rok - moduł Rachunko
notatek pl ekologia wyklady zielen miejska
GO, notatek pl wyklad 4 regionalne plany gospodarki odpadami wyklad
notatek pl rynki finansowe wyklady
notatek pl budowa mechanizm wsalania i wysalania bialek wyklad
notatek pl podstawowe zagadnienia wyklady
GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
GO, notatek pl wyklad 8 sztuczne kruszywa lekkie wyklad
notatek pl ekologia i zarzadzanie srodowiskiem wyklad 4

więcej podobnych podstron