koncepcje zarzadzania 14 2015 studia stacjonarne podstawowe informacje

Harmonogram realizacji zajęć z przedmiotu KZ _Studia Stacjonarne DUM Z1

2014/2015 sem. Zimowy (30 w + 15 ćw)

Lp. Wykłady- co tydzień
1. Podejście sieciowe jako podstawowa koncepcja współczesnego zarządzania
2. Koopetycja - Koncepcja dla sieci gospodarczych
3. Koncepcje zarządzania klastrami
4. Orientacja na innowacje i innowacyjność
5. Koncepcja interesariuszy i kapitału społecznego
6. Koncepcja kapitał intelektualny
7. Orientacja na człowieka i koncepcje wspomagające (Zarz. talentami, Przywództwo transformacyjne, Zarz. partycypacyjne, Coaching, Mentoring)
8. Koncepcja zarządzania dynamicznego
9. Koncepcja organizacyjnego uczenia się
10. Koncepcja organizacji uczącej się
11. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
12. Podejście sytuacyjne w zarządzaniu
13. Teoria gry organizacyjnej
14. Klasyczne koncepcje zarządzania
15. Podsumowanie wykładów

Literatura podstawowa

  1. Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, pod red. A.K. Koźmińskiego i D. Latusek-Jurczak, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

  1. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 (copyright 2004).

  2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, pod red. R. Krupskiego, PWE, Warszawa 2005.

  3. Platonoff A.L., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.

  4. Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, pod red. M. Czerskiej, A. Szpitter, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Literatura dodatkowa

Dostępne pozycje najnowszej literatury z zakresu sieci gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem klastrów.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie egzaminu w innej - uzgodnionej z wykładowcą - formie (np. egzamin ustny, wykonanie projektu, przygotowanie eseju na zadany temat).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Animacja jako koncepcja upowszechniania kultury, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 2, P
Koncepcje Zarządzania sciaga KM, studia, koncepcje zarządzania
Koszty w przedsiebiorstwie (14 stron), studia UMK, Podstawy ekonomii (mikro i makro)
koncepcje zarządzania - streszczenia prezent., Studia mgr, Koncepcje - cwiczenia opracowania
materialy na kolokwium z zarzadzania jakoscia w logistyce studia stacjonarne
podstawowe informacje o ochronie prawnej wzorów przemysłowych, Studia - Politechnika Śląska, Zarządz
Program laboratorium Sieci komputerowe 10 11 II rok studia stacjonarne zarządzanie informacją
PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE PRAWNEJ znaków towarowych, Studia - Politechnika Śląska, Zarządzani
14 zasad dotyczących zarządzania, Dokumenty, studia, notatki, itp, Koncepcje zarzadzania
podstawowe informacje o ochronie prawnej wzorów przemysłowych, Studia - Politechnika Śląska, Zarządz
Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Podstawy pra
Podstawy biologicznego rozwoju człowieka opracowane zagadnienia z roku 14 2015
wstęp i podstawowe informacje, Automatyka i Robotyka, Semestr II, Ekologia i zarządzanie środowiskie
Ćwiczenia laboratoryjne PBiI (1) - konspekt, Studia INiB, Podstawy bibliotekoznawstwa i informacji n
3 zagadnienia do kolokwium zarzadzanie procesami 14 2015
Projekt 2 - Ewa Litwinek, Akademia Górniczo - Hutnicza, Technologia Chemiczna, Studia stacjonarne I

więcej podobnych podstron