Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008

background image

Przedmiot: Podstawy zarz

ądzania

Ćwiczenia 6

Grupa C11

Katowice, 26 stycze

ń 2008

Wy

ższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Prowadz

ący:

Dr Marcin Lis

background image

2

Podstawy zarz

ądzania

Wymagania wobec studentów i warunki
zaliczenia przedmiotu

Ø

Kluczowe zasady zaliczenia przedmiotu Podstawy Zarz

ądzania:

Ø

Obecno

ść na zajęciach obowiązkowa, stanowi podstawę zaliczenia

– kryterium oceny

Ø

Aktywno

ść na zajęciach ćwiczeniowych – kryterium oceny

Ø

Kolokwium zaliczeniowe (test – pytanie – odpowied

ź) – kryterium oceny

Ø

Sprawdzanie wiedzy – 2 kartkówki – kryterium oceny

Ø

Inne wa

żne informacje:

Ø

Sprawdzanie obecno

ści na każdych zajęciach

Ø

Mo

żliwość zaliczenia na wyższą ocenę na ostatnich zajęciach przy 100% obecności na zajęciach

– forma ustna

Ø

Skala ocen od 2-5

Ø

UWAGA: osoby nieobecne musz

ą odrobić zajęcia – należy przygotować się

z tematyki zaprezentowanej na

ćwiczeniach

(ostatnie zaj

ęcia)

background image

3

Podstawy zarz

ądzania

Organizacja zaj

ęć ćwiczeniowych

Ø

Harmonogram zaj

ęć ćwiczeniowych z przedmiotu: Zarządzanie Jakością:

Ø

Zaj

ęcia 6 – 26.01.2008 (sobota)

Ø

Bloki merytoryczne zaj

ęć ćwiczeniowych (godziny):

Ø

8:30–10:45

Ø

11:00-13:15

Ø

Przerwa 45 min (Konsultacje ze studentami)

Ø

14:00-16:15

Ø

16:30-18:45

Ø

Konsultacje ze studentami:

Ø

Po ka

żdych zajęciach ćwiczeniowych oraz w każdy wtorek (12:00–16:00) oraz

w poniedzia

łek po godz. 16:00 ul Bankowa, Parter pokój numer 7

Ø

Mo

żliwa konsultacja poprzez e-mail

background image

4

Podstawy zarz

ądzania

Organizacja zaj

ęć ćwiczeniowych

– bloki merytoryczne [1/3]

Merytoryczna zawarto

ść planowanych ćwiczeń:

1.

Przes

łanki tworzenia organizacji. Pojecie organizacji i jej rodzaje. Cechy organizacji

2.

Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy. Cykl dzia

łania zorganizowanego

3.

Ewolucja koncepcji zarz

ądzania (rozwój myśli organizatorskiej). Szkoły (kierunki) organizacji

i zarz

ądzania

4.

Struktura zarz

ądzania. Zarządzanie zasobami organizacji

5.

Istota i funkcje struktury organizacyjnej. Elementy struktury organizacyjnej. Etapy procesu

organizowania. Klasyfikacja struktur organizacyjnych. Formalizacja organizacji

6.

Zarz

ądzanie projektowaniem organizacji. Uniwersalne i sytuacyjne podejście do projektowania

organizacji. Strategia, a projekt organizacji. Projektowanie i grupowanie stanowisk pracy

7.

Planowanie w organizacji. Zarz

ądzanie celami organizacji i planowanie. Rodzaje planów organizacji.

Zarz

ądzanie i planowanie strategiczne

v
v

v

v

v

v

background image

5

Podstawy zarz

ądzania

Organizacja zaj

ęć ćwiczeniowych

– bloki merytoryczne [2/3]

Merytoryczna zawarto

ść planowanych ćwiczeń:

8.

Techniki i metody planistyczne

9.

Narz

ędzia podejmowania decyzji

10. Realizacja funkcji kontrolnej. Istota kontrolowania. Cel i obszary kontroli. Etapy procesu

kontrolowania. Formy kontroli operacji i kontroli organizacyjne. Kontrola i controlling.

Wybór stylu kontrolowania. Narz

ędzia kontroli budżetowej i finansowej

11. Zarz

ądzanie jakością, wydajnością i działalnością operacyjną. Istota i znaczenie jakości.

Kompleksowe zarz

ądzanie jakością. Kierunki zarządzania wydajnością.

Projektowanie i wykorzystanie systemów operacyjnych. Poznanie ISO 9001:2000

v

background image

6

Podstawy zarz

ądzania

Organizacja zaj

ęć ćwiczeniowych

– bloki merytoryczne [3/3]

Merytoryczna zawarto

ść planowanych ćwiczeń:

12. Zarz

ądzanie systemami informacyjnymi. Rola informacji w pracy menedżera.

Rodzaje systemów informacyjnych. Wp

ływ systemów informacyjnych na organizacje

13. Istota i znaczenie motywowania do pracy. Modele motywacji. Instrumenty motywowania do pracy

14. Wykorzystanie systemów nagradzania do kszta

łtowania motywacji

15. Kolokwium zaliczeniowe

background image

7

Podstawy zarz

ądzania

Pozycje literaturowe

1.

R.W. Griffin: Podstawy zarz

ądzania organizacjami,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2.

Zarz

ądzanie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A. K.

Ko

źmińskiego i W. Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2007.

3.

J.A.F.Stoner, R.F.Freeman, D.R.Gilbert: Kierowanie, PWE,

Warszawa 2001.

4.

Podstawy zarz

ądzania przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod

red. H. Bienioka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice

2000.

background image

8

Podstawy zarz

ądzania

Pozycje literaturowe – zaj

ęcia 6

1.

R.W. Griffin: Podstawy zarz

ądzania organizacjami,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 – Rozdzia

ł VII -VIII.

2.

Zarz

ądzanie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A. K.

Ko

źmińskiego i W. Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2007.

3.

J.A.F.Stoner, R.F.Freeman, D.R.Gilbert: Kierowanie, PWE,

Warszawa 2001.

4.

Podstawy zarz

ądzania przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod

red. H. Bienioka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice

2000, cz. I – Rozdzia

ł VII.

background image

Utrzymywanie Systemu Zarz

ądzania Jakością

– proces auditowania

Praktyczne wskazówki

Wy

ższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

background image

10

Podstawy zarz

ądzania

Planowanie audytu

POWÓD

ZAKRES

KRYTERIA

PRZEKAZANIE PLANU

KOMUNIKACJA

PRZYGOTOWANIE PLANU

GROMADZENIE

INFORMACJI

INICJOWANIE

background image

11

Podstawy zarz

ądzania

Odpowiedzmy na pytania

background image

12

Podstawy zarz

ądzania

Lista pyta

ń kontrolnych

background image

13

Podstawy zarz

ądzania

Metoda trzech kroków

background image

14

Podstawy zarz

ądzania

Proces i jego ryzyko

background image

15

Podstawy zarz

ądzania

System- proces- dzia

łania- zadania

background image

16

Podstawy zarz

ądzania

Co to jest ryzyko ?

background image

17

Podstawy zarz

ądzania

Post

ępowanie z ryzykiem

background image

18

Podstawy zarz

ądzania

Post

ępowanie z ryzykiem

background image

19

Podstawy zarz

ądzania

Post

ępowanie z ryzykiem

background image

20

Podstawy zarz

ądzania

Post

ępowanie z ryzykiem

background image

21

Podstawy zarz

ądzania

Post

ępowanie z ryzykiem

background image

22

Podstawy zarz

ądzania

Post

ępowanie z ryzykiem

background image

23

Podstawy zarz

ądzania

Post

ępowanie z ryzykiem

background image

24

Podstawy zarz

ądzania

Nic si

ę nie sprawdza – zmień biznes !

background image

25

Podstawy zarz

ądzania

Proces Audytu

UZGODNIENIE ZAKRESU

I CELÓW

POTWIERDZENIE

SZCZEGÓ

ŁOWEGO PLANU

WYJA

ŚNIENIE ZASAD

RAPORTOWANIA

SPOTKANIE

OTWIERAJ

ĄCE

PYTANIA

WERYFIKACJA

DOWODY

INNE DOKUMENTY

GROMADZENIE

INFORMACJI

ŚCIEŻKA

AUDYTOWA

ZARZ

ĄDZANIE CZASEM

PIONOWA

POZIOMA

PRZYPADKOWA

PRÓBKOWANIE

NOTOWANIE

background image

26

Podstawy zarz

ądzania

Gromadzenie informacji – pytanie ?

background image

27

Podstawy zarz

ądzania

Klucz do czynnego s

łuchania

background image

28

Podstawy zarz

ądzania

Proces Audytu

RAPORTOWANIE

NIEZGODNO

ŚCI

RAPORT Z AUDYTU

PODSUMOWANIE

OBSERWACJE

NIEZGODNO

ŚCI

KATEGORYZACJA SPOSTRZE

ŻEŃ

OZNACZENIA

GODNE UWAGI

REKOMENDACJE

WYJA

ŚNIENIE

SPOSTRZE

ŻEŃ

ZACH

ĘTA DO DOSKONALENIA

SPOTKANIE

ZAMYKAJ

ĄCE

WYMAGANIA

DOWÓD

B

ŁĄD

CZAS NA DZIA

ŁANIA KORYGUJĄCE

background image

29

Podstawy zarz

ądzania

Co to jest niezgodno

ść ?

background image

30

Podstawy zarz

ądzania

Interpretujemy niezgodno

ści

background image

31

Podstawy zarz

ądzania

Magazyn hurtowni materia

łów budowlanych

background image

32

Podstawy zarz

ądzania

Dzia

ł zakupów supermarketu

background image

33

Podstawy zarz

ądzania

Recepcja hotelu

background image

34

Podstawy zarz

ądzania

Serwis samochodowy

background image

35

Podstawy zarz

ądzania

Post

ępowanie ze spostrzeżeniami

background image

36

Podstawy zarz

ądzania

Co powinien zawiera

ć raport z audytu ?

background image

37

Podstawy zarz

ądzania

Czego nie powinien zawiera

ć raport z audytu ?

background image

38

Podstawy zarz

ądzania

Planowanie dzia

łalności

przedsi

ębiorstwa

Planowanie – jest procesem definiowania celów oraz

okre

ślania skutecznych i adekwatnych do

przysz

łych warunków działania, skutków ich

osi

ągania.

background image

39

Podstawy zarz

ądzania

Proces planowania

Na planowanie sk

ładają się następujące

czynno

ści:

Ø

Diagnoza obecnej sytuacji

Ø

Projektowanie i wybór celu (okre

ślenie miejsca w przyszłości)

Ø

Projektowanie i wybór sposobów realizacji celów (jak cele maj

ą być

osi

ągnięte ?)

background image

40

Podstawy zarz

ądzania

W

łasności charakteryzujące

proces planowania

Ø

Sformalizowanie – oznacza,

że przebiega ono według określonych

zasad oraz procedur i ko

ńczy się sporządzeniem planu lub planów w

formie dokumentów. Plan przygotowany przez specjalist

ę.

Ø

Planowanie jest zorientowane na otoczenie – zwi

ązane z planowaniem

strategicznym, stanowo ono element i podstaw

ę procesu zarządzania

strategicznego.

Ø

Heurystyczny charakter planowania – stosowanie wielu kryteriów

selekcji informacji i wyboru decyzji oraz wykorzystywaniu metod

sprzyjaj

ących kreowaniu nowych rozwiązań.

background image

41

Podstawy zarz

ądzania

W

łasności charakteryzujące

proces planowania

Ø

Adaptacyjno

ść – procesy planowania nie są jednorazowe, lecz

wielostopniowe i ci

ągle kontynuowane. Przedsiębiorstwo funkcjonuje

poprzez sukcesywne podejmowanie kolejnych decyzji i dzia

łań, ocenę

ich rezultatów i dokonywaniu korekt.

Ø

Z

łożoność i kosztowność – badanie i prognozowanie rozwoju dużej

liczby wzajemnie powi

ązanych zjawisk zachodzących w otoczeniu jest

skomplikowane i pracoch

łonne.

background image

42

Podstawy zarz

ądzania

System planów organizacji

1.

Plany strategiczne

Ø

Plany wyznaczaj

ące ogólną strategię przedsiębiorstwa

Ø

Plany dotycz

ące jednostek strategicznych

Ø

Plany okre

ślające strategie zarządzania funkcjami

2. Plany operatywne (operacyjne)

Ø

Plany rzeczowe (zaopatrzenie, zatrudnienie)

Ø

Plany finansowe (rentowno

ść)

Ø

Preliminarze finansowe (bud

żet)

3. Plany trwale obowi

ązujące

Ø

Wytyczne polityki (standardy zachowania)

Ø

Procedury (sposób wykonania czynno

ści)

Ø

Regu

ły (nakazy, zakazy, zakaz opuszczania terenu)

4. Biznes plany

Ø

np. plany przedsi

ęwzięć inwestycyjnych

background image

43

Podstawy zarz

ądzania

System planów organizacji

cd 4.

Biznes plany

Ø

Zawiera zarówno strategiczne decyzje planistyczne jak i decyzje operatywne, ma zatem

cechy planu strategicznego jak i operatywnego

Ø

Na jego tre

ść nie tylko opis celów i środków

ich realizacji lecz tak

że szczegółowe uzasadnienie

podj

ętych decyzji planistycznych, uzasadnienie

w postaci za

łączników, wyników nadań

rynkowych, analiz ekonomicznych

Ø

Jest opracowywany nie tylko dla potrzeb

wewn

ętrznych lecz także jest przedstawiany

potencjalnym inwestorom

Ø

Ma posta

ć dokumentu o standardowym

uk

ładzie

background image

44

Podstawy zarz

ądzania

Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne – to proces o relatywnie d

ługim

horyzoncie czasowym (d

ługofalowy), którego przedmiotem

jest sprecyzowanie celów przedsi

ębiorstwa, ustalanie zasad

(polityki) jego funkcjonowania oraz opracowanie programów

potrzebnych do realizacji tych planów.

background image

45

Podstawy zarz

ądzania

Planowanie strategiczne
- cechy

1.

Przedmiotem planowania strategicznego s

ą podstawowe

i fundamentalne zagadnienia dla przysz

łości danego przedsiębiorstwa

(czym si

ę zajmujemy ?, czym powinniśmy się zajmować ?)

2.

Planowanie strategiczne wyznacza ramy planowania bardziej

szczegó

łowego stanowiącego podstawę codziennych decyzji

3.

Obejmuje swym zasi

ęgiem relatywnie długi okres czasu (czas

okre

ślany w zależności od wielkości przedsiębiorstwa)

4.

W planowaniu strategicznym musi uczestniczy

ć naczelne kierownictwo

background image

46

Podstawy zarz

ądzania

Prezentacja przygotowana przez:

Imi

ę i Nazwisko:

Dr Marcin Lis

Funkcja:

Pe

łnomocnik Rektora ds. Jakości

E-mail:

mlis@wszop.edu.pl


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawy zarządzania 26 01 2008
Finanse przedsiębiorstw ćw. 26.10.2008, Zarządzanie i marketing
Podstawy zarządzania i marketingu 07.01.12, WSF, RÓŻNE
Podstawy zarządzania - ćw, Wszystko i nic
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ćw 20.03.10 20, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia
Podstawy zarzadzania (ĆW) 13 04 07
Podstawy zarządzania ćw 5 dzienne
podstawy metrologia artykul laboratorium 01 2008
podstawy zarządzania ćw
Podstawy zarządzania Ćw 1
Podstawy zarządzania 6 01 2008 C11 ćw 5
Podstawy zarządzania 6 01 2008 C11 ćw 5
ZESTAW 01, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojciech
KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB

więcej podobnych podstron