notatek pl podstawowe zagadnienia wyklady

background image

WYKŁAD 1 - 24.02.2010r.

Wiedza jako podstawowy zasób:

- orientacja: oparta na wiedzy
- otoczenie: sieciowe, turbulentne
- dominująca koncepcja zarządzania: zarządzanie wiedzą i zasobami opartymi na wiedzy
- główny problem: jak sprawnie zarządzać zasobami wiedzy
- główna maksyma: wygrywa ten, kto potrafi sprawnie wygenerować wyróżniającą się wiedzą i potrafi
ją wykorzystać.

135,153

GOW – gospodarka oparta na wiedzy

- wg Komitetu Rozwoju Ekonomicznego Australii to gospodarka, w której produkcja, dystrybucja i
wykorzystanie wiedzy jest główną siłą napędową wzrostu, kreowania bogactwa i zatrudniania wzdłuż
wszystkich przemysłów

- wg L. Zielińskiego to gospodarka, w której wiedza, jako nakłady i stan wiedzy staje się ważniejszym
czynnikiem determinującym tempo rozwoju i jego poziom, od nakładów i stanu środków trwałych

- wg Banku Światowego to gospodarka, w której wiedza jest nabywana, tworzona, rozpowszechniana
i wykorzystywana efektywnie, w celu wsparcia rozwoju gospodarczego

NOWA EKONOMIA: wizja i teoria dot. mikro- i makroekonomii.
Zasadniczą różnicą między nową ekonomią a ekonomią klasyczną(operującą kategorią trzech
czynników: kapitału, ziemi i pracy) jest przyjęcie, że wiedza jest podstawowym czynnikiem
wytwórczym w sensie jej decydowania o sposobie racjonalnego wykorzystywania pozostałych
czynników wytwórczych.

NOWA EKONOMIA wg C. Kardellant:

pierwsze w odniesieniu do giełdowej „bańki spekulacyjnej” towarzyszącej spółkom
technologicznym i internetowym

w znaczeniu makroekonomicznym opisuję erę, w której gospodarka oparta jest na wiedzy

znaczenie mezoekonomiczne oznacza sektor gospodarki związany z nowymi technologiami
przetwarzania informacji i komunikacji

znaczenie metaekonomiczne opisuje nową rzeczywistość wykonywaną przez coraz bardziej
powszechne zastosowania Internetu

WYKŁAD 2 - 3.03.2010r.

Wśród walorów gospodarki opartej na wiedzy wyróżnić można m.in.:

1. Rozwijającą się globalizacja.
2. Wysoką turbulencje otoczenia – chaos tworzony przez sygnały niskogłosowe.
3. Sieciowość – rozwój powiązań między organizacjami, które tworzą między sobą

konkurencyjne sieci organizacyjne. Rozwój sieci potęguje szerokie wykorzystanie aliansów
strategicznych i outsourcing.

4. Dynamiczny rozwój sektora usług i e-biznesu.

background image

5. Wzrost zastosowań technik komputerowych w realizacji działalności gospodarczej.
6. Nadmiar możliwości – czynniki rzadkości zasobów i odległości przestają być barierą

ograniczającą rozwój działalności gospodarczej.

7. Faworyzowanie bytów niematerialnych – rozwój ZZL, zarządzania wiedzą i kapitałem

intelektualnym.

8. Szybki rozwój sektora wiedzą poprzez rozwój tzw. organizacji opartych na wiedzy (ponad 50%

wartości).

9. Źródłem przewagi konkurencyjnej staje się wiedza.
10. Coraz szersze wykorzystanie marketingu relacyjnego, który wypiera tradycyjne narzędzia

marketingowe.

ELEMENT

NORMA DOTYCHCZASOWA

NOWA NORMALNOŚĆ

Cykle gospodarcze

Przewidywalne

Brak

Wzrosty i zwyżki

Określone (średnio co 7 lat)

Nieregularne,

nieprzewidywalne

Spadki i recesje

Określone (średnio co 10

lat)

Nieregularne,

nieprzewidywalne

Potencjalny wpływ na wyniki

przedsiębiorstwa

Niski

Wysoki

Ogólna charakterystyka sposobu

inwestowania

Ekspansywne,

wielokierunkowe

Ostrożne, ukierunkowane

Tolerancja ryzyka rynkowego

Akceptowane

Unikane

Postawa konsumencka

Pewność siebie

Niepewność

Preferencje konsumenckie

Stabilne, ewoluujące

Pełne lęku i walki o

bezpieczeństwo

Sposoby zachowania się społeczeństwa tuż przed zaistnieniem gospodarki opartej na wiedzy.

Przed zaistnieniem GOW

Po zaistnieniu GOW

Praca

Indywidualna lojalność
pracownika wobec pracodawcy

Przedsiębiorcza, lojalność
pracownika w stosunku do siebie

Uczenie się

Tradycyjne klasowe sposoby
uczenia się w klasycznych
instrukcjach. Instruktaż.

W każdym miejscu i czasie, przez
całe życie, wspomagane
komputerowo.

Życie społeczne

Przyjaźnie lokalne i rodzinne.
Media pojedyncze. Koncentracja
na pojedynczych sprawach.

Zainteresowanie globalne, e-
przyjaciel, zainteresowanie
wieloma sprawami

Inwestowanie

Rozważenie ryzyka. Doradztwo.
Orientacja transakcyjna.

Wrażliwość cenowa, samo
decydowanie, orientacja na zwrot

Konsumpcja

Lojalność w stosunku do marki.
Konsumpcja lokalna.

Komfort, koniec istnienia bariery
odległości

background image

Kierunki rozwoju organizacji i zmian ról pracowników:

2000


Korporacja

Zarządzanie wiedzą


1990

„Motorem” napędowym rozwoju współczesnej gospodarki są tzw. organizacje oparte na wiedzy
(organizacje wiedzy).

Organizacje wiedzy (oparte na wiedzy) – to organizacje, których działalność bazuje na wiedzy i
szeroko rozbudowanych relacjach. Ich wiedza w połączeniu z wiedzą partnerów jest zasadniczym
źródłem tworzenia wartości, przy czym wartość ta ukierunkowana jest nie tylko na właściciela czy
klienta, ale na wszystkie podmioty wchodzące w te interakcje, a więc pracowników, społeczeństwo,
organizacje partnerskie i inne, także konkurencyjne, poprzez fakt możliwości współistnienia i
rozwoju.

ORGANIZACJE WIEDZY

Organizacja sieciowa

Organizacja wirtualna

Organizacja ucząca się

Organizacja intelektualna

Kapitał

intelektualny

Pracownicy wiedzy

Liderzy zmian i telepracownicy

ORGANIZACJA TRADYCYJNA O

STRUKTURZE:

- sieciowej

- tensorowej

- hybrydowej

- macierzowej

- zadaniowej

- dewizowej

- funkcjonalnej

- sztabowo-liniowej

Organizacja zdrowa
Organizacja zhumanizowana

Menedżerowie, przywódcy i

pracownicy

Wyspecjalizowani kierownicy i
pracownicy

Przedsiębiorca – właściciel,
mistrzowie i robotnicy

background image

Tworzą i sprzedają one produkty, w których wartość wiedzy przewyższa wartość materii lub/i usługi
oparte na wiedzy, a klient zmuszony jest z nich korzystać, gdyż wiedza w nich zawarta charakteryzuje
się albo rzadkością występowania i jest chroniona, albo jest na tyle specjalistyczna, że jej pozyskanie
jest utrudnione (zbyt kosztowne lub czasochłonne).

WYKŁAD 3 – 10.03.2010r.

Zasoby przedsiębiorstwa w przekroju zasobów wiedzy -> KSIĄŻKA (rys, Zasoby organizacji początek
XXI wieku)

Posiadanie trwałej grupy klientów jest dość sporym kosztem

Każde przedsiębiorstwo chce zatrudnić jak najlepszych pracowników; ale nikt nie chce płacić
podatków.

Organizacja tradycyjna

Organizacja GOW

Cel

Wypracowanie zysków

Tworzenie wartości globalnej (wartości
dla klienta, właściciela, państwa i innych
interesariuszy)

Skupienie uwagi Na masowej produkcji dóbr

materialnych

Na produkowaniu i zastosowaniu
technologii, informacji i wiedzy

Strategia

Bierna lub reaktywna, a więc brak
reakcji organizacji na zmiany
zachodzące o otoczeniu lub
reagowanie z opóźnieniem

Reaktywna, czyli wyprzedzanie zmian
zachodzących w otoczeniu i wcześniejsze
przygotowanie organizacji i
mechanizmów działania do nich, tak aby
wykorzystać je jako szanse

Dominujące
zasoby

Kapitał rzeczowy i finansowy

Wiedza i kapitał intelektualny

Wartość
rynkowa

Dominujący
kierunek
inwestycji

Kultura

Podejście do
niepewności

Musimy się przygotować
odpowiednio do kryzysy; musimy
robić wszystko, żeby zminimalizować
straty;

Sposoby
działania

U nas jest tendencja do formalizacji;
standardy można tworzyć dla działań
masowych, powtarzalnych; tam gdzie
to możliwe powinniśmy dostosować
działanie do sytuacji

Podstawowa
wiedza

Interdyscyplinarna; można zmieniać
kierunek na II stopniu studiów; trzeba
zdobywać wiedze z różnych działów
naukowych

background image

Podejście do
zmian

Podkreślanie stabilizacyjnej roli
organizacji

Źródło wiedzy
menadżerów

Ma być wiedza; ten kieruje pracą zespołu
kto ma wiedze; zespoły powinny być
samo zarządzające swoimi celami,
działaniami;

Relacji władzy

Zależność
pracownika

Duża autonomia wsparta wiedzą i
profesjonalizm

Role zespołów
kierowniczych

Relacje między
ludźmi

Formy
organizacyjne

Wśród zmian w filozofii i sposobach działania organizacji wymienić można:

1. Punktem odniesienia dla działalności gospodarczej staje się cały świat. Dążenie do obniżenia

kosztów prowadzi do przenoszenia jednostki gospodarczej do krajów tworzących lepsze i
tańsze warunki tworzenia wartości.

2. Uelastycznienie organizacji poprzez decentralizację, spłaszczenie struktur, zmniejszenie

znaczenia zależności hierarchicznych, tworzenie małych jednostek gospodarczych
powiązanych sieciowo, których struktury budowane są powiązane wzajemnie zespołu
pracownicze posiadające szerokie zakresy samodzielności.

3. Zmianę ról funkcji ludzi pracujących dla organizacji. Duży nacisk na zatrudnienie pracowników

posiadających rozbudowane kompetencje zawodowe (pracowników wiedzy i talentów), a
także zmiana form zatrudnieni i wzrost elastyczności zatrudnienia.

4. Nastawianie na współpracę, a przez to wchodzenie w różnorakie i zróżnicowane czasowo

powiązania kooperacyjne z organizacyjnymi zewnętrznymi. Trwałe włączenie się do
współpracy w ramach organizacji sieciowej oraz elastyczne przystępowanie do przedsięwzięć
prowadzonych w ramach organizacji wirtualnych. Ciągłe identyfikowanie i budowanie
kapitału relacyjnego.

5. Identyfikowanie i intensywne budowanie niematerialnych zasobów opartych na wiedzy.

Mierzenie wartości kapitału intelektualnego oraz zarządzanie wiedzą staje się zasadniczym
narzędziem rozwoju i lepszego wykorzystania zasobów opartych na wiedzy. Dostosowanie
pozostałych podsystemów zarządzania (jak np. ZZL, zarządzania jakością, zarządzanie
relacjami z klientami) do potrzeb zarządzania wiedzą.

6. Zmianę kierunków inwestycji finansowych. Obniżenie nakładów finansowych na zasoby

rzeczowe a zwiększenie nakładów na rozwój zasobów niematerialnych poprzez inwestycje
w edukację ludzi pracujących dla organizacji, prace badawczo-rozwojowe, markę produktu,
budowanie reputacji organizacji wśród wszystkich grup interesariuszy.

7. Tworzenie systemów zarządzania relacjami z klientami, które na trwałe mają związać

z organizacją klientów wnoszących największe wartości oraz klientów przyszłościowych,
którzy w perspektywie przyszłości mogą stać się wartościowymi dla organizacji. Systemy te

background image

muszą posiadać zdolność do szczegółowego monitorowania zmian w otoczeniu i zachowań
klientów w otoczeniu i zachowań grup klientów wynikających ze zmiany ich potrzeb.

8. Tworzenie w organizacjach komputerowej platformy systemowej umożliwiającej sprawne

włączenie się z realizowaną działalnością do gospodarki elektronicznej oraz ciągłe inwestycje
w system zarządzania informacjami, który jest podstawą funkcjonowania pozostałych
systemów w organizacji determinuje sprawność podejmowanych przedsięwzięć.

Zmianom w gospodarce towarzyszą również zmiany w innych obszarach życia. Wzmożona
wirtualizacja życia społecznego, politycznego, kulturalnego, religijnego prowadzi niejednokrotnie
do:

I.

Zaniku tradycyjnych więzi rodzinnych

II.

Częstych zmian pracy

III.

Wzrostu bezrobocia

IV.

Izolowania jednostek

V.

Tworzenie mocnych relacji typu: Człowiek-maszyna

VI.

Depersonalizacja stosunków międzyludzkich

VII.

Wzrostu liczby rozwodów

VIII.

Reorientacji nauki na szybkie produkty (skrócenie cyklu kształcenia, wzrastającej liczby
kierunków, specjalności i specjalizacji).

Rosnącego zainteresowania tematyką fantasy i sf


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
notatek pl podstawy ekonometrii wyklady towarzystwo ekonometryczne
notatek pl podstawy zarzadzania zagadnienia cz 1
notatek pl rynki finansowe wyklady
notatek pl promocja zagadnienia na egzamin
notatek pl podstawy zarzadzania pytania i odpowiedzi cz 3
Ratownictwo 1 podstawowe zagadnienia, Wykład 6
notatek pl podstawy zarzadzania pytania
notatek pl teoria polityki wyklady
notatek pl krajobraz kulturowy wyklady 1 5
notatek pl podstawy zarzadzania pytania odpowiedzi cz 1
notatek pl finanse przedsiebiorstwa wyklad
notatek pl rynki finansowe wyklady
notatek pl socjologia organizacji wyklady dr slawomir pilipiec
notatek pl podstawy zarzadzania 30 godzin

więcej podobnych podstron