GO, notatek pl wyklad 4 regionalne plany gospodarki odpadami wyklad

background image

WYKŁAD NR 4

REGIONALNE PLANY GOSPODARKI ODPADAMI

-

obejmuj wszystkie odpady powstaj ce na terenie regionu

region-

obszar, który ł czy wytwarzaj cych odpady pod względem wspólnych interesów w

gospodarce odpadami. Jego granice nie s administracyjnie narzucone, może to być np.
powiat + gmina. Regiony charakteryzuj się wspólnot interesów: razem przetwarzaj
odpady, bo s podobne, dzięki temu jest to bardziej ekonomiczne, energooszczędne, a co za
tym idzie proekologiczne. W obrębie regionu następuje również wymiana odpadów (mój
odpad

twój surowiec),czyli działanie w kierunku racjonalnej gospodarki.

Wytwórcy:

-

wytwarzaj odpady na bazie surowców pobranych ze środowiska

-

pobieraj odpady lub przetwarzaj , aby użyć je do produkcji.

PLAN GOSPODARKI ODPADA

MI DLA ZAKŁADÓW WYTWARZAJ CYCH ODPADY

Tworzenie planu:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji.

Plan winien zawierać:

1. Charakterystyka działalności zakładu.
2. Rodzaje i ilości odpadów oraz źródła ich powstawania.
3. Klasyfikacja i podział odpadów.

przed ponownym użyciem odpadów musimy znać ich własności, parametry.

4. Charakterystykę i właściwości odpadów oraz sposób postępowania z nimi.
5. Magazynowanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania lub

wykorzystania.
nałożono kary za składowanie odpadów; opłaty środowiskowe wnosi wytwórca
odpadów lub zarz dca środowiska co roku.
Za segregowane odpady się nie płaci, lub tylko symbolicznie.
magazynowanie

gromadzenie w większ ilość, by ponownie wykorzystać lub

przekazać innym do wykorzystania.

6. Adresy firm przyjmujących odpady do wykorzystania lub unieszkodliwiania.
7. Transport odpadów.

aby je transportować trzeba spełniać pewne warunki tj. oznakowany samochód,
zezwolenie.

background image

8. Prowadzenie ewidencji odpadów.

zostały wprowadzone Karty Ewidencji Odpadów. Każdy wytwórca musi j sporz dzić
(jeden egzemplarz). Zawiera:
-

pełny kod odpadu

-

ilość powstaj cych odpadów

-

co zostało z nimi zrobione

sami użyliśmy, daliśmy komuś, by użył, daliśmy komuś,

kto zbiera.

Karta Przekazania Odpadów (3 egzemplarze: dla wytwórcy, dla kierowcy, dla
odbiorcy).

Dzięki temu karta cały czas jest przy odpadzie, więc nie można go

porzucić.
technologia proszkowa-

minimalizacja powstawania odpadów.

9. Ograniczenie i minimalizacja odpadów.
10. Rodzaje i ilości odpadów wcześniej wytworzonych, a nie używanych, tylko

składowanych.

11. Wskazanie przyczyn powyższego postępowania.
12. Propozycje i możliwości ewentualnego wykorzystania ww. odpadów, obecnie

lub w przyszłości.
wskazanie, co można z nich zrobić, szukanie nowych odbiorców, jak zarobić na
odpadach

13. Obowiązki zakładu jako wytwórcy odpadów.
14. Analizę możliwości i etapowania realizacji Planu Gospodarki Odpadami.

wieloletnie planowanie.

Katalog odpadów

jest podzielony na 20 grup, zwi zanych ze źródłami ich powstawania.

GR.1-

z górnictwa

GR. 20- komunalne

GR. 16-

nie zwi zane ze źródłem. S to odpady, które nie mieszcz się w innych grupach,

przede wszystkim poużytkowe.

GR 1

podgrupa 01=górnictwo węglowe

podgrupa 02=górnictwo rud

01 01 03

 z przeróbki węgla kamiennego

Istnieje 99 rodzajów odpadów

Skatalogowanych jest ok. 800 rodzajów odpadów

background image

99

 wszystkie inne, nieujęte w katalogu

Np. 010103*

gwiazdka= odpad niebezpieczny

np. 150102

makulatura, opakowania

Katalog jest elementem porz dkowania odpadów. Kod sugeruje właściwości chemiczne
odpadów. Od 1997r. zaczęło się badanie odpadów.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
GO, notatek pl wyklad 8 sztuczne kruszywa lekkie wyklad
GO, notatek pl wyklad 2 cykl zycia unieszkodliwanie odpadow wyklad
GO, notatek pl wyklad 7 odpady torfowe weglowe wyklad
GO notatek-pl-wyklad-6-odpady-przerobcze-wyklad
GO, notatek pl podzial odpadow komunlanych wyklad
plany gospodarki odpadami
PLANY GOSPODARKI ODPADAMI JAKO NARZĘDZIE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA
notatek pl wyklad 3 model krazenia odpadow wyklad
Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami
GO analiza spalin, Studia, III Semestr, Gospodarka odpadami
Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami
notatek pl wyklady
sem III GO egz wyklady planowanie w gospodarce odpadami
GO wykłady, ZUT-Energetyka-inżynier, VI Semestr, Gospodarka odpadami, Wykład
sem III GO egz wyklady przepisy regulujące gospodarkę odpadami
notatek pl ekologia wyklady zielen miejska

więcej podobnych podstron