CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ SPOŁECZNĄ


CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ SPOŁECZNĄ, TEN ZAŚ, KTO NIE ŻYJE W SPOŁECZEŃSTWIE JEST BESTIĄ ALBO BOGIEM - Arystoteles

MYŚL FILOZOFICZNO-PRZEDSOCJOLOGICZNA

Dzikie Dzieci


 Jednostka ludzka istotą społeczną - konieczność życia i doświadczenia społecznego

Człowiek rodzi się ludzki, co oznacza, że rodzi się z takimi predyspozycjami, cechami, które pozwalają mu na przystosowanie się a co za tym idzie reprodukowanie środowiska, z którego się wywodzi. Wychodzimy na świat jako potencjalne istoty społeczne. Tylko przez życie zbiorowe istota ludzka może rozwinąć w pełni swoje człowieczeństwo, przez życie w społeczeństwie dochodzi do pełni człowieczeństwa.

Czy człowiek może żyć niezależnie od społeczeństwa?

Trzy koncepcje pojmowania jednostki ludzkiej w socjologii (wg Pawła Rybickiego)

Wskazuje na jednostkę ludzką jako podmiot działań i zachowań

Nie bierze pod uwagę wartości, motywów działania

Istnieją jedynie rzeczy jednostkowe, a całości, systemy są jedynie tworami umysłu ludzkiego

Jednostka jako przedstawiciel gatunku, reaguje na bodźce zewnętrzne

Jednostka sama w sobie nie ma celów, spełnia jedynie funkcje względem organizmu

Gdyby jednostka znajdowała się poza ludzkim środowiskiem społecznym, nie rozwinęłaby cech typowo ludzkich.

Jednostka pod wpływem społeczeństwa i kultury rozwija swoją osobowość (postawy, wartości, systemy i wzory postępowania).

Główne koncepcje, kształtujące człowieka jako istotę społeczną

PODSTAWY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

„Życie społeczne” to ogół zjawisk, wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości przebywających na odpowiednio wyodrębnionej przestrzeni

Podstawy życia społecznego (wg J. Szczepańskiego):

 1. Przyrodnicze (biologiczne, geograficzne, demograficzne)

 2. Ekonomiczne (proces produkcji, forma własności środków produkcji, stosunki produkcji)

 3. Kulturowe

Kultura

Pojęcie „kultura” pochodzi od słowa łacińskiego

„ cultura agri”, co oznacza uprawę i uszlachetnianie roli

Cyceron użył już tego wyrazu w znaczeniu przenośnym mówiąc o cultura mentis, czy cultura animi - dosłownie uprawa umysłu

Począwszy od Cycerona termin kultura zaczęto wiązać z wszelką czynnością ludzką mającą na celu pielęgnowanie, kształcenie, doskonalenie.

powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem celowej refleksji i działalności ludzkiej. Wszystko co nie jest przyrodą składa się na kulturę. Obejmuje jedynie wytwory działalności ludzkiej, zwane „wyższymi”, które wytworzono „bezinteresownie” np. nauka, sztuka, literatura, religia, moralność, prawo, idee polityczne i społeczne, zwane wytworami ducha, które nie są konieczne, jak wytwory pracy fizycznej, do zaspokajania potrzeb biologicznych człowieka

1) rzeczy; 2) znaki: 3) zachowania.

przekazano ją następnym pokoleniom. Dziedzictwo kulturalne - wg S. Ossowskiego - obejmuje nie tylko przekazywane przedmioty i wartości, ale także i dyspozycje do postaw wobec nich i towarzyszącym im przeżyć.

Stanowi ono kluczowy czynnik narodotwórczy . Dziedzictwo kulturalne to : język, literatura narodowa, religia, sztuka, tradycja, zwyczaje i obyczaje.

Mechanizm wpływu kultury na jednostkę (wg J. Szczepańskiego):

 1. socjalizacja i kształtowanie osobowości jednostki

 2. ustanawianie systemów wartości i kryteriów

 3. ustalanie wzorów zachowania i postępowania

 4. konstruowanie modeli (ideałów) zachowań, instytucji i systemów

Socjalizacja

- naśladowanie

- internalizacja

- interioryzację (uwewnętrznianie)

Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne

Klasyfikacja grup społecznych

Wyróżniamy następujące kryteria:

 1. Struktura grupy - grupy małe i duże

 1. Dominujący typ więzi w grupie - grupy pierwotne i wtórne

 2. Stopień sformalizowania instytucji dominującej w danej grupie - grupy formalne i nieformalne.

 3. Stopień łatwości wejścia do grupy - grupy inkluzywne i ekskluzywne

 4. Stopień przynależności do grupy - grupy „swoje" i „obce”

 5. Wola jednostek - wspólnoty i zrzeszenia

RODZINA

Rodzina jest atrakcyjnym przedmiotem opisu socjologii, ponieważ jest:

Socjologia traktuje rodzinę jako:

 1. Grupę społeczna

 2. Instytucję

społeczną

Rodzina jako grupa społeczna

Pojęcie rodziny jako:

W tym ujęciu rodzina pełni funkcje osobowe: małżeńską/partnerską, rodzicielską, braterską, dzieci.

Rodzina jako instytucja społeczna

Funkcje instytucjonalne rodziny:


Małżeństwo trzonem rodziny

Typy rodzin

Rodziny małe mogą być: pełne i niepełne

Rodziny poligamiczne mogą być: poligyniczne i poliandryczne

b. usytuowanie domu: matrylokalne, patrylokalne, bilkokalne, neolokalne

Struktura rodziny

Zależy od:


Od umowy społecznej do miłości

W wyniku procesów industrializacji zmianie uległy:


Alternatywne modele rodziny


NARÓD

Naród to trwała wspólnota ludzi, ukształtowana historycznie w obrębie danego terytorium, na gruncie określonych tradycji i języka, połączona więzami ekonomicznymi, mająca własne instytucje polityczne, swoistą kulturę oraz poczucie tożsamości i odrębności wobec innych narodów.

Sposoby klasyfikacji narodu jako struktury sołecznej

1. rasowo-antropologiczna

2. psychologiczno-kulturowe ( F. Znaniecki, J. Chałasiński)

3. etatystyczny (M. Weber)

Weber „ naród to wspólnota uczuć wyrażająca się we własnym państwie”

4. historyczny ( Z. Krawczyk)

Krawczyk „naród to trwała wspólnota ludzi, ukształtowana historycznie w obrębie danego terytorium, na gruncie określonych doświadczeń, tradycji i języka, posiadająca więzi ekonomiczne i własne instytucje polityczne, charakteryzująca się własnym poczuciem tożsamości i odrębności wobec innych grup narodowych i etnicznych”

Naród to wspólnota


Stadia rozwoju narodu

Według ewolucjonistów można wyróżnić następujące stadia rozwoju narodu:


Czynniki narodowotwórcze

1. obiektywne czynniki narodotwórcze (język, terytorium, państwo, gospodarka)

2. subiektywne czynniki narodowotwórcze ( religia, wspólnota doświadczeń historycznych, tradycja, kultura, ideologia, przywódcy)

Czynniki procesu narodotwórczego:


Drogi formułowania się narodów

Charakter narodowy

Doniosłość narodu polega na

Świadomość społeczna

Świadomość społeczna (Z. Cackowski - filozof) to wiedza, wartości i normy postępowania powszechnie przez daną zbiorowość uznawane i regulujące zbiorowe działania.

Na świadomość społeczną wpływają:

Świadomość narodowa i państwowa

Osobowość Postawy Konformizm.

Osobowość

Internalizacja

Wartości

- Wartości uznawane - przedmioty w stosunku do których żywimy przekonanie, ze posiadają jakąś wartość obiektywną

- Wartości odczuwane - atrakcyjne dla jednostki emocjonalnie

Kształtowanie osobowości

Osobowość kształtuje się w procesie socjalizacji. Wyróżnia się socjalizację:

Stadia rozwoju elementów osobowości:

Elementy osobowości społecznej

1. Kulturowy ideał osobowości

2. Rola społeczna

Rola społeczna - względnie stały, wewnętrznie spójny system zachowań, będący reakcjami na zachowanie innych ludzi. Zachowania te przebiegają wg wzoru przyjętego w danej grupie, w której pełni się różne role (np. studenta, kolegi, ojca, matki).

Role społeczne to postawy, zachowania, wartości, które dana jednostka wypełnia, kiedy posiada określony status (pewną pozycję) w grupie. Trzy znaczenia terminu rola:

Zakres realizacji danej roli uzależniony jest od:

Zespoły ról - komplety stosunków, ról, której jednostka posiada dzięki zajmowaniu poszczególnego statusu społecznego (np. lekarz - inne oczekiwania ma w stosunku do niego pacjent, pielęgniarka, kolega, żona, dzieci, rodzice)

Wielość ról - wynika z ilości pozycji zajmowanych przez jednostkę (jestem studentem, matką, koleżanką, córką, nauczycielem, żoną, itd.)

Mechanizmy stabilizujące zespoły ról:


3. Jaźń subiektywna

Jaźń subiektywna - jest to zespół wyobrażeń o sobie wytworzonych na podstawie traktowania nas przez otoczenie społ. i wskazujące kim człowiek jest "naprawdę”.

Często stanowi chorobliwe wyobrażenia zwane kompleksami kompensującymi nasze braki intelektualne, fizyczne lub charakterologiczne.

4. Jaźń odzwierciedlona

Jaźni odzwierciedlona - obraz siebie jakim jednostka się posługuje, a który uzyskuje w drodze własnej interpretacji siebie przez innych.

Koncepcja jaźni odzwierciedlonej obejmuje zachodzące w świadomości jednostki procesy:

Adam Podgórecki wprowadził cztery rodzaje jaźni:


Typy osobowości

1) Hipokrates

a) sangwinik

b) choleryk

c) melancholik

d) flegmatyk

 2) Erster Kretschmer

a) Pyknik - niski, masywny - łagodny

b) Astenik - wysoki, wątły, chudy - niezbyt miły dla otoczenia

c) Atletyk - dobrze zbudowany fizycznie - zrównoważony psychiczne

d) Dysplastyk - niekształtny - złośliwy, męczący

3) Jung

a) Introwertyk - ukierunkowany na własne działania, zamknięty, niechętnie dzielący się swoimi uczuciami

b) Ekstrawertyk - przeciwieństwo introwertyka

4) E. Spranger

 1. Teoretyk - jego dziedziną jest nauka, poszukuje sensu życia

 2. Ekonomik - dąży do bogactwa i zdobywania dóbr materialnych

 3. Estetyk - fascynuje się sztuką

 4. Typ społeczny - chętny do pomocy innym

 5. Polityk - zabiega o władzę

 6. Typ religijny

5) F. Znaniecki

a) Ludzie dobrze wychowani

b) Ludzie pracy

c) Ludzie zabawy

d) Ludzie zboczeńcy (nadnormalni i podnormalni)

e) Ludzie "dobrzy a mądrzy”

6) J. Szczepański

a) Ludzie twórcy

b) Ludzie przeciętni

c) Ludzie aktywni negatywnie

d) Jednostki zdane na pomoce i opiekę innych


Tożsamość

Tożsamość, czyli koncepcję siebie jaką jednostka ma o sobie.

Tożsamość może być

Tożsamość osobowa jest stała, natomiast społeczna ulega ciągłym zmianom, transformacjom.

I. Wg Thomasa i Znanieckiego postawa to dążność jednostki do określonych wartości. Jednostka dokonuje tzw. definicji sytuacyjnej, czyli (1) wyróżnia obiekty, które mają dla niej znaczenie, (2) przeprowadza ich selekcję, grupowanie, sprawdzanie, przetwarzanie i dostosowanie do konkretnej sytuacji. Po ustaleniu przechodzi do działań. Postawa w tym ujęciu nie jest gotowością do działania, ale do interpretacji sytuacji i definiowania jej. Znaniecki wprowadził postawy idealne (myślenie o czynnościach) i realne (dotyczące konkretnych czynności w określonej sytuacji)

II. Wg Meada postawa to element osobowości, to gotowość jednostki do określonego zachowania się względem danego przedmiotu postawy. Postawa to samoświadome „ja”, zorganizowane zbiory reakcji.

Wyróżnia się trzy komponenty postawy:

Przedmiotem postaw mogą być osoby, grupy, wartości, wszelkie przedmioty, czyli wszystko to co znamy.

Cechy postaw:


Klasyfikacja postaw zgodna z treścią przedmiotową:

a . personalne (osób)

b. rzeczowe (przedmiotów)

c . ideowe (instytucji, norm, czynności, teorii, doktryn)

Wyróżnia się postawy:


Typy postaw

Specyficzną postawę stanowią stereotypy. Wg Lippmanna stereotyp to obraz w umyśle ludzkim odnoszący się do jakiegoś faktu lub zjawiska społecznego. Jest to obraz cząstkowy, jednostkowy i przede wszystkim schematyczny. Stereotypy są wytworem kultury, są narzucane człowiekowi. Prowadzą do zniekształcenia postrzegania rzeczywistości społecznej w skutek schematycznego i emocjonalnego ujęcia obiektu poznania. Należy wykazywać bezzasadność stereotypów i ich szkodliwość.

Konformizm

 1. KONFORMIZM - zmiana w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyimaginowanego wpływu innych ludzi(def. psychologii społecznej). Bezkrytyczne, nadmierne podporządkowanie się wartościom, poglądom, zasadom i normom postępowania, obowiązującym w danej grupie społecznej.

 2. KONFORMIZM - umiejętności dostosowania się do grupy (def. socjologiczna). R. Merton tłumaczy to jako zgodę na realizację celów społecznych grupy, przy pomocy społecznie uznawanych środków lub w szerszym znaczeniu - realizacje norm społecznych i wartości danej grupy odniesienia. W tym tłumaczeniu oznacza, że umiemy się dostosować, przestrzegać panujących reguł, współpracować z innymi. Gdy w grupie jest wielu konformistów, oznacza to, że jest ona spójna. Odejście od zachowań konformistycznych Merton określa nawet jako dewiację społeczną, gdyż jest to dla grupy niekorzystne.

Przyczyny konformizmu

1. Informacyjny wpływ społeczny

Informacyjny wpływ społeczny - wpływ innych ludzi wynika stąd, że postrzegamy ich jako źródło informacji, dające wskazówki dla naszego postępowania. Dostosowujemy się, bo wierzymy, że cudza interpretacja niejasnej sytuacji jest lepsza niż nasza. Przyjmujemy informacje od osób wiarygodnych.

Pojawia się gdy sytuacja jest: nowa, niejasna, nieokreślona, brakuje nam informacji, nie wiemy jak reagować i co myśleć. Wyróżnia się tu:

Kiedy jesteśmy szczególnie podatni na ten rodzaj wpływu?

Normatywny wpływ społeczny

Normatywny wpływ społeczny - ukryte albo jasno sprecyzowane reguły grupy dotyczące akceptowalnych zachowań, wartości i przekonań jej członków (normy). Ma miejsce gdy chcemy być akceptowani.

Ten typ konformizmu przejawia się w życiu codziennym poprzez modę i akceptowane reguły społecznego zachowania.

Kiedy ludzie podporządkowują się temu wpływowi?


Posłuszeństwo autorytetowi

Konformizm

Niezainteresowany świadek” - jako typ konformisty

Reakcje na wpływ społeczny

Antykonformizm- brak samodzielnego myślenia, automatyczne przeciwstawianie się pragnieniom i oczekiwaniom innych.

ZMIANA SPOŁECZNA

Panta rhei”

„Do tej samej rzeki nie można wejść dwa razy”

Heraklit

Zmiana społeczna

ZMIANA SPOŁECZNA - różnica między stanem systemu społecznego (grupy, organizacji) w jednym momencie czasu i stanem tego samego systemu w innym momencie czasu

Różne aspekty zmiany:

I. ZMIANA SKŁADU SYSTEMU

II.ZMIANA STRUKTURY SYSTEMU

Wyłaniają się:


III. ZMIANA FUNKCJI

IV. ZMIANA GRANICY SYSTEMU

V. ZMIANY W OTOCZENIU SYSTEMU

Trzy zasadnicze stałe źródła zmiany społecznej:

Zmiany nabrały tempa w epoce nowożytnej, w ciągu ostatnich 200 lat. Giddens stwierdza, że przyczyniły się do tego:

Proces społeczny

PROCES SPOŁECZNY - ciąg, sekwencja następujących po sobie i przyczynowo uwarunkowanych zmian systemu, które nazywamy fazami lub etapami

Rozwój społeczny

ROZWÓJ SPOŁECZNY - proces kierunkowy napędzany czynnikami endogennymi, w których poziom pewnych istotnych zmiennych jest stale rosnący

Odróżniamy:

Postęp społeczny

POSTĘP SPOŁECZNY - proces (rozwojowy) przybliżający nieustannie do takiego stanu społeczeństwa, w którym realizują się jakieś ważne społeczne wartości; stanu uważanego za dobry, słuszny, sprawiedliwy, szczęśliwy, godny itp. To proces oceniane pozytywnie.

REGRES - proces, który oddala społeczeństwo od stanu uważanego za pożądany z punktu widzenia rozpowszechnionych w społeczeństwie wartości

Pojęcie postępu jest zrelatywizowane :

Losy idei postępu

Cztery wizje postępu:


Na aktywność społeczeństwa prowadzącą do twórczych przekształceń wpływa:


O postępowości decyduje więc ludzka potencja, dążność do osiągania, liczą się również pojedyncze postępowe jednostki (organizatorzy, reformatorzy, rewolucjoniści, politycy, ideologowie), też teorie, doktryny i ideologie.

Teorie zmiany społecznej

 1. Teorie linearne

 2. Teorie cykliczne

 3. Teorie dychotomiczne

W socjologii wyróżnia się również typologie społeczeństw

TRAUMA ZMIAN SPOŁECZNYCH

Trauma - wstrząs powodowany zmianą społeczną

Nie każda zmiana społeczna staje się powodem traumy. Charakter traumatogenny przybierają najczęściej zmiany o szczególnych właściwościach:

Trauma kulturowa

Najbardziej wrażliwa na zmianę jest dziedzina kultury (wartości, normy, reguły, wzory, obyczaje)

TRZY POZIOMY TRAUMY KULTUROWEJ

Symptomy traumy

Strategie radzenia sobie z traumą

PRZEZWYCIĘŻENIE TRAUMYWyszukiwarka

Podobne podstrony:
wos-czlowiek i panstwo (2) , CZŁOWIEK - jest istotą społeczną w tym sensie iż nie może egzystować be
Człowiek jest istota społeczną
Czlowiek jest istota spoleczna, NWSP, RESOCJALIZACJA - PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
Człowiek jako istota społeczna
człowiek jako istota społeczna KVZCBNJNHG3QSNGW3KES2TOZACH7L4TVMQRJFRI
Czlowiek jako istota spoleczna Nieznany
Człowiek jako istota społeczna
Człowiek jako istota społeczna
Człowiek jako istota społeczna, Studia rok I, Socjologia ogólna
Człowiek jako istota społeczna, Filologia polska, Psychologiczne podstawy nauczania i wychowania
Człowiek jako istota społeczna Socjalizacja Potrzeby Role społeczne
Człowiek jako istota społeczna, Prace dyplomowe, pedagogika i psychologia
czlowiek jako istota spoleczna , Materia nauka, Wos
konspekty, rozne, Czlowiek jako istota spoleczna
Człowiek jako istota społeczna
Człowiek jako istota społeczna Socjalizacja Potrzeby Role społeczne

więcej podobnych podstron