PRL Przytyk-poprawiony, Planowanie przestrzenne


I. OBSZAR PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Obszar: Gmina Przytyk

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

1. POŁOŻENIE

Gmina Przytyk położona jest w powiecie radomskim, w południowej części województwa mazowieckiego. Zajmuje obszar 13.412 ha, zamieszkały przez ponad 7.181 mieszkańców w 26 sołectwach. Gmina Przytyk sąsiaduje z gminami: Radzanów, Stara Błotnica, Zakrzew, Wolanów, Wieniawa, Potworów i jest położona w odległości 17 km od Radomia. Średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 53 osoby/km2.

2. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują między innymi:

IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Gmina ma opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które wskazują obszary do objęcia sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- ze względu na przepisy szczególne,

- ze względu na istniejące uwarunkowanie,

3. GOSPODARKA.

Gmina jest typową gminą o charakterze rolniczym. W ostatnim okresie na terenie gminy powstała część zbiornika wodnego „Domaniów” o powierzchni 500 ha. Główną funkcję zbiornika jest poprawienie retencji, ale również ma on spełniać funkcje rekreacyjną. Przewiduje się, że gmina utrzyma w przyszłości swoją funkcję rolniczą z jednoczesnym szybkim rozwojem o charakterze turystyczno-rekreacyjnym.

Głównie działalność ta będzie realizowana poprzez nowotworzone gospodarstwa agroturystyczne, które będą wspierać dochody w istniejących gospodarstwach rolnych.
W przyszłości przewiduje się powstawanie stałych obiektów turystycznych na terenach, dla których opracowano plany miejscowe.

IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI

Udział gleb klas I - IV stanowi 65% użytków rolnych. Ukształtowane, obok tradycyjnych, kierunki produkcji rolniczej obejmujące uprawy owoców i warzy, w tym przede wszystkim papryki pod osłonami oraz produkcję zwierzęcą (chów trzody chlewnej, bydła i drobiu). Liczba tuneli (o przeciętnej powierzchni 240 m2) z uprawą papryki wynosi około 4000 sztuk z systematycznym przyrostem liczby producentów. Wzrastająca aktywność ludności w zakresie rozwoju pozarolniczej działalności produkcyjnej (wskaźnik zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 ludności w gminie wynoszący - 35, przy analogicznym w gminach wiejskich subregionu radomskiego - 34).

Potencjalne warunki dla szybkiego rozwoju funkcji wypoczynkowej gminy związanej przede wszystkim z wybudowanym zbiornikiem wodnym „Domaniów” na rzece Radomce (gminy Przytyk, Wieniawa, Wolanów) z powierzchnią lustra wody 475 ha. Wielofunkcyjność największego w subregionie radomskim zbiornika wodnego z możliwością rozwoju różnorodnych form wypoczynku (wypoczynek sobotnio-niedzielny i codzienny, dłuższe pobyty dzieci i młodzieży, sporty wodne) przesądza o dużych szansach dla gminy Przytyk .

4. SFERA SPOŁECZNA

Sytuacja demograficzna i społeczna terenu

Obszar gminy o powierzchni 13.412 ha zamieszkuje 7181 osób w 26 sołectwach. Średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 53 osoby na km2.

Gmina Przytyk jest obszarem zrównoważonego rozwoju demograficznego, a podstawowe procesy demograficzne cechuje między innymi;

Kształtujące się w miarę korzystne trendy procesów demograficznych oraz uwarunkowania gospodarcze gminy wynikające z jej położenia, zasobów i wyposażenia stanowiły w określeniu kierunkowej prognozy ludności gminy w wielkości określonej w granicach pomiędzy prognozą biologiczną a prognozą pomigracyjną tj. 7300 - 8500 osób.

OKREŚLENIE GRUP SPOŁECZNYCH WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA

W gminie prawo do korzystania z pomocy społecznej przysługuje osobom bez źródeł dochodów lub o bardzo niskich dochodach nie przekraczających najniższej emerytury. Pomoc udzielana jest w formie zasiłków stałych, dodatków do zasiłków stałych, zasiłków okresowych, świadczeń celowych. Świadczeniami przyznawanymi w ramach zadań zleconych i zadań własnych objętych zostało 2016 osób co stanowi 449 rodzin.

RYNEK PRACY

Głównym źródłem utrzymania dla mieszkańców gminy stanowi rolnictwo.

W sektorze indywidualnym jest około 70% ludności w wieku produkcyjnym. Wiąże się to z położeniem gminy w rejonie podmiejskim oraz w rejonie koncentracji intensywnych upraw ogrodniczych (uprawa warzyw, w tym przede wszystkim papryki pod osłonami oraz owoców zwłaszcza truskawek) wymagających zwiększonego nakładu pracy.

IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW W SFERZE SPOŁECZNEJ

Do najczęstszych problemów w sferze społecznej na terenie gminy zalicza się:

III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE

1. PLANOWANE ZMIANY W STRUKTURZE GOSPODARCZEJ

W związku z wybudowaniem nowego zbiornika wodnego „Domaniów”, którego jedną z funkcji jest funkcja rekreacyjna, gmina opracowała plan miejscowy dla terenów przyległych dla zbiornika.

Plan wskazuje tereny do powstania przystani wodnej, obiektów szkoleniowo-wypoczynkowych, obiektów usługowych o charakterze gastronomicznym itp., a także terenów pod zabudowę mieszkaniowo-letniskową. Założenia wynikające z planów powinny stworzyć nowe miejsca pracy. Miejsca pracy powinny powstać obsługi dla nowych obiektów o charakterze komunalnym.

  1. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI

PRODUKCYJNEJ.

Gmina posiada dobre gleby, charakteryzuje się wysoką wartością rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Tereny preferowane do zalesienia to przede wszystkim nieużytki, grunty najniższych klas bonitacyjnych opracowany projekt granicy polno-leśnej w 1996 roku uwzględnia małą lesistość gminy. Przewidywane zwiększenie lesistości o 2018 ha spowoduje zwiększenie lesistości do 28,4 % (obecnie 13,6%).

  1. PLANOWANE ZMIANY W SPOSOBIE UŻYTKOWANIA TERENU.

Oddanie zbiornika wodnego „Domaniów” wzmogło zapotrzebowanie na organizowanie rekreacji na terenach przyległych. Zaszła potrzeba przekształcania gruntów rolnych w klasach V i VI na tereny rekreacyjne, szczególnie pod zabudowę letniskową. W miarę zagospodarowania tych terenów będzie zachodzić potrzeba zmiany użytkowania dalszych terenów na tereny rekreacyjne.

4. PLANOWANY ROZWÓJ SYTEMU KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY.

Drogi gminne stanowią 82 km z czego powierzchnię asfaltową posiada 20 km dróg. Planowy rozwój systemu komunikacji w pierwszej kolejności zakłada budowę dróg o nawierzchni asfaltowe, które będą łączyć drogi wyższej kategorii tj. drogi wojewódzkie względnie powiatowe, tym samym będzie następować poprawa stanu technicznego całego systemu komunikacyjnego.

5. PLANOWANE DZIAŁANIA W CELU POPRAWY STANU ŚRODOWISKA

NATURALNEGO.

Działanie te realizowane są w oparciu o opracowany przez Związek Gmin „Radomka” program ochrony zlewni rzeki Radomki. Główne założenia wynikające z tego programu w gminie Przytyk to: dokończenie wodociągowania gminy poprzez wybudowanie dwóch nowych ujęć wody w Glinicach i Wólce Domaniowskiej oraz budowa oczyszczalni ścieków w Zameczku i Wólce Domaniowskiej.

6. PLANOWANE DZIAŁANIA W CELU POPRAWY STANU ŚRODOWISKA

KULTUROWEGO.

Utrzymywanie układu przestrzennego miejscowości Przytyk jako układu zabytkowego oraz sprawowania nadzoru nad obiektami wpisanymi do Centralnego Rejestru decyzją Konserwatora Zabytków:

w Przytyku, Wrzeszczowie, Wrzosie, Oblesie i Zameczku.

7. PLANOWANE DZIAŁANIA W CELU POPRAWY WARUNKÓW

i JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO:

W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

W ZAKRESIE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO:

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sci±ga III, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania
sciaga planowanie, planowanie przestrzenne
Przestrzeń, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
cw zakres KMB, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, ustawy
planowanie przestrzenna, urbanistyka
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna
Planowanie przestrzenne ściąga
Planowanie przestrzenne, OCHRONA ŚRODOWISKA, planowanie przestrzenne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wykład
Planowanie przestrzenne wyklady 12
GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
PLANOWANIE PRZESTRZENE (cw) SLOWNICZEK

więcej podobnych podstron