KONCEPCE ZARZADZANIA 2009 CZ.2, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB


Koncepcje zarządzania

Mgr Marek Rutka

Lean Management

Plan wykładu

• Geneza Lean Management

• Definicja

• Idea metody

• Źródła marnotrawstwa

• Lean Management w świetle badań empirycznych

Lean Management

Choć samą nazwę metoda ta uzyskała później w nomenklaturze amerykańskiej, to jej idea powstała w Japonii w latach 50., kiedy to dyrektor fabryki Toyota, w ramach wymuszonego wojną oszczędzania, ograniczył o 25% zasoby potrzebne do produkcji samochodów.

Dotyczyło to: powierzchni produkcyjnej, załogi, przewidywanych inwestycji itd. Takie działanie nazwano później „zarządzaniem wyszczuplającym”, czyli Lean Management.

Lean Management

Istotą Lean Management, zarządzania „bez tłuszczu” jest walka z muda.

To japońskie słowo muszą znać wszyscy pracownicy bez względu na stanowisko. "Muda" oznacza marnotrawstwo - a dokładniej wszelką działalność, która wymaga nakładów pracy, a nie tworzy wartości

Lean Management

Tak więc "muda" to:

usterki wymagające naprawy,

produkcja rzeczy, których nikt nie chce, które w rzeczywistości są niepotrzebne,

przemieszczanie się pracowników i transport towarów z miejsca na miejsce, bez żadnego celu,

ludzie stojący przy kolejnej operacji produkcyjnej i czekający, ponieważ wcześniejsza operacja nie dostarczyła im na czas tego, czego potrzebują,

towary i usługi, które nie spełniają oczekiwań klienta

K. Burkhard przedstawia 10 tez odchudzonej produkcji:

Lean production nie jest wyłącznie japońską formą organizacji pracy - przeciwnie, jest stosowana na całym świecie.

Wykorzystuje się ją w różnych gałęziach przemysłu, a nie tylko w motoryzacji.

Jest skuteczną formą organizacji pracy dla wszelkich typów przedsiębiorstw.

Dotyczy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Właściwa rewolucja polega na odchudzeniu lub spłaszczeniu hierarchii.

K. Burkhard przedstawia 10 tez odchudzonej produkcji:

Reorganizacja produkcji nie może odbywać się według standardowych wzorów.

Lean Management skłania do zmiany zewnętrznych i wewnętrznych funkcji przedsiębiorstwa.

Zwiększa ona zdolność konkurencyjną firmy.

W przeciwieństwie do logistyki, Lean Management jest rewolucyjną zmianą w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Dużym wyzwaniem dla odchudzonej produkcji jest wytworzenie w firmie klimatu zaufania i partnerskiej współpracy z klientami i z dostawcami.

M. Stadelmann i W. Lux zauważają natomiast, że koncepcja Lean Management opiera się na sześciu komponentach, które nazywają strategiami cząstkowymi

koncentracja na potrzebach klienta i odchudzona produkcja, ciągły przepływ materiałów oraz dostaw zgodnie z zasadą „just in time”,

nieustanne doskonalenie jakości,

przyspieszanie rozwoju nowych produktów i szybkie wprowadzanie ich na rynek,

stosowanie aktywnego marketingu w celu pozyskania nowych klientów i większa dbałość o dotychczasowych klientów,

zdolność do wzrostu i pozyskania inwestora strategicznego,

harmonijne powiązanie przedsiębiorstwa ze społeczeństwem.

Lean Management - definicja

Lean Management polega na ograniczeniu zasobów

potrzebnych do produkcji…

…unikanie marnotrawstwa i osiąganie

racjonalności we wszystkich obszarach

działalności przedsiębiorstwa

Zasoby: ludzie, powierzchnia budynki, czas,

nakłady inwestycyjne

Lean Management

Cechy Lean Management

Wysoka integracja procesu produkcyjnego;

Praca zespołowa i stosowanie rotacji w pracy;

Niski stopień sformalizowania i centralizacji struktur

zarządzania;

Płaska struktura organizacyjna;

Uznanie pracownik za najwaŜniejszy element

organizacji oraz stałe ich kształcenie i doskonalenie;

Bezpośrednie kontakty oraz partnerska wspłpraca z dostawcami

Cechy Lean Management

Wydzielanie z organizacji pewnych funkcji i

obszarów oraz przenoszenie ich do

wyspecjalizowanych agend lub poza

przedsiębiorstwo (outsourcing).

• Włączenie handlowców i klientów w procesy

wytwarzania i procesy innowacyjne;

• Skrócony czas przygotowania produktu i

Podstawowe składniki

praca grupowa

decentralizacja decyzji

orientacja na klienta

ciągłe ulepszanie - kaizen

spłaszczona hierarchia

odrzucenie błędów u źródła

unikanie rozrzutności i marnotrawstwa

kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Źródła marnotrawstwa

Nadprodukcja

Produkcja zbyt wiele i zbyt szybko.

W rezultacie niewłaściwy przepływ

informacji lub materiałów oraz zapasów.

Źródła marnotrawstwa

Braki

Częste błędy pracowników biurowych, problemy z

jakością produktu, dostawy wadliwych

materiałów.

Źródła marnotrawstwa

Zbędne zapasy

Nadmierne zapasy i opźnienia informacji lub

produktów.

W rezultacie nadmierne koszty i niewłaściwa

obsługa klienta.

Źródła marnotrawstwa

Niewłaściwe metody wytwarzania

Zastosowanie niewłaściwych narzędzi, procedur,

metod, często w sytuacji gdy prostsze podejście

może okazać się bardziej efektywne.

Źródła marnotrawstwa

Nadmierny transport

Zbędny ruch ludzi, informacji lub materiałów.

W rezultacie zmarnowany czas, wysiłek i rosnące koszty.

Źródła marnotrawstwa

Przestoje

Długie okresy bezczynności ludzi, informacji lub materiałów.

W rezultacie niewłaściwe przepływy i długie cykle produkcyjne.

Źródła marnotrawstwa

Zbędny ruch

Niewłaściwa organizacja stanowisk pracy wynikająca z nieergonomicznego zagospodarowania przestrzeni roboczej,

np. nadmierne zgięcie się, a pźniej rozprostowywanie.

CELE !!!

• krótki cykl produkcyjny, wysoka integracja

procesu produkcyjnego,

• terminowość dostaw, partnerska

współpraca z dostawcami,

• minimalne zapasy,

• maksymalne wykorzystanie zdolności

Instrumenty za pomocąktórych można zwiększyćefektywność organizacji:

komunikacja i informacja

• delegowanie odpowiedzialności

• tworzenie zespołów

• powoływanie struktur projektowych

• zarządzanie projektem

• potrzeba kształcenia i udział w seminariach

Zastosowanie lean management w ponad150 przedsiębiorstwach niemieckich w1994 r. dało następujące wyniki:

redukcję zapasów, co spowodowało obniżenie

zaangażowania kapitału o 45%

• skrócenie czasu przestawiania urządzeń o 40%

skrócenie cyklu produkcyjnego średnio o 37%

• zwiększenie produktywności o 35% w ciągu dwóch lat

• zmniejszenie zapotrzebowania na personel o 30% w ciągu

dwóch lat

• zmniejszenie absencji z powodu choroby do mniej niż 3%

• zmniejszenie liczby wyrobów z brakami z 2.5 do 0,4%

OUTSORCING

Idea outsourcingu jest bardzo podobna do Lean Management, dotyczy bowiem także ograniczenia pewnych funkcji w dotychczasowej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, które niejako „despecjalizują” jego profil ze względu na działania podstawowe. Outsourcing różni się jednak od innych metod tym, że przewiduje się w niej dalsze losy komórek wydzielonych z organizacji.

M. Trocki formułuje to w nastę­pujący sposób: „Outsourcing definiowany bywa zazwyczaj jako przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym”

Wśród głównych przyczyn, z powodu których firmy stosują outsourcing poszczególnych działalności i procesów, należy wymienić

trudności i problemy związane z zarządzaniem poszczególnymi procesami przedsiębiorstwa;

brak niezbędnych zasobów;

możliwość uzyskania redukcji i kontroli kosztów działalności;

możliwość czasowego pozyskania dodatkowych środków finansowych; uwolnienie środków finansowych zamrożonych w działalności nie mającej podstawowego charakteru dla organizacji;

możliwość przesunięcia zasobów przedsiębiorstwa na inne cele;

rozproszenie ryzyka działalności;

Wśród głównych przyczyn, z powodu których firmy stosują outsourcing poszczególnych działalności i procesów, należy wymienić

zapewnienie dostępu do najlepszych rozwiązań w skali światowej;

możliwość skoncentrowania się przez przedsiębiorstwo na tych procesach i obszarach działalności, w których ma lub upatruje przewagę konkurencyjną.

OUTSORCING

Idea outsourcingu zakłada, że dla prawie każdej funkcji reali­zowanej w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa można znaleźć alternatywę w postaci usług oferowanych przez inne, niezależne i wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Można więc przyjąć, że outsourcing to koncepcja udoskonalania działalności przed­siębiorstwa polegająca na korzystaniu z usług jakie oferują inne organizacje. Zasadniczym celem outsourcingu jest obniżenie kosztów wytwarzania wyrobów bądź usług przy jednoczesnym podnoszeniu ich jakości, a tym samym poprawa potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Strategią realizacji tego celu jest skoncentrowanie sił na procesie zasadniczym dla przedsiębiorstwa poprzez przekazanie kooperantowi zadań pomocniczych, przy założeniu, że zostaną one wykonane taniej i lepiej przez kooperanta aniżeli wewnątrz przedsiębiorstwa.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
koncepcje zarzadzania cw
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
arkusz 2009 x cz 2
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
Rachunkowość zarządcza ćw 1
organ i zarządz (ćw )i planowanie
arkusz 2009 y cz 2
AKO 2009 cz 7
AKO 2009 cz 4
klucz 2009 cz i 1
Podstawy zarządzania - ćw, Wszystko i nic
wykład 16 - 16.04.2009 - cz.2, FARMACJA, ROK 5, TPL 3, Zachomikowane
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ćw 20.03.10 20, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia
zarządzanie13, zarządzanie ćw
zarządzanie 10, zarządzanie ćw
I Elitystyczne koncepcje polityki ćw, Politologia, Nauka o polityce, Ćwiczenia

więcej podobnych podstron