Egzamin Metody organizacji i zarządzania


METODY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

ZARZĄDZANIE PRZEZ DELEGOWANIE - najważniejszą zasadą jest przekazywanie innej osobie, na niższym szczeblu zarządzania części formalnej władzy i odpowiedzialności za wykonanie określonych zadań. Delegować należy zadania oraz kompetencje rutynowe i operatywne, ale nie zadania strategiczne.

DELEGOWANIE - przekazanie określonemu pracownikowi do wykonania zadań lub czynności leżących w zakresie odpowiedzialności kierownika. Zarządzanie wymaga delegowania zadań, które pracownicy muszą wykonać, aby osiągnąć pożądane prze firmę rezultaty. Delegować oznacza: przydzielenie zadań innym, upoważnienie do ich wykonywania, powierzanie im odpowiedzialności za rezultat.

CELE DELEGOWANIA - efektywne radzenie sobie przez Lidera z realizacją zadań, zapewnienie optymalnego wykorzystania umiejętności pracowników, umożliwienie właściwego wykorzystania zasobów przy realizacji zadań, motywowanie pracowników, zwiększanie kompetencji.

CO MUSI, POWINNO I MOŻE BYĆ DELEGOWANE?

Zadania, które:

DELEGUJE SIĘ, GDY - jest dużo pracy, wiesz, że pracownik posiada umiejętności, ma potencjał i może rozwiązać swoje kompetencje przywódcze poprzez wzięcie na siebie odpowiedzialności, widzisz, że pracownik jest/będzie zainteresowany zadaniem.

NIE DELEGUJE SIĘ, GDY - zadanie może mieć poważne konsekwencje, sam nie chciałbyś zajmować się takim zadaniem, pracownik nie ma kompetencji, niezbędnych do realizacji zadania.

PRAKTYKA DELEGOWANIA:

ZASADY DELEGOWANIA:

  1. Co trzeba zrobić?

  2. Kto jest odpowiedzialny?

  3. Dlaczego zadanie musi być wykonane?

  4. W jaki sposób zadanie ma być wykonane?

  5. Do kiedy zadanie powinno zostać zakończone?

  6. Pisemny opis zadania.

  7. Zrozumienie zadania.

  8. Monitorowanie i informacja zwrotna.

  9. Wsparcie i poinformowanie innych pracowników.

  10. Jakość.

  11. Okazywanie zaufania.

  12. Akceptacja błędów.

  13. Motywacja.

  14. Elastyczność

PAMIĘTAJ, ŻE…

ZARZĄDZANIE PRZEZ DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ:

- odciążanie przełożonych zwłaszcza od wykonywania działań rutynowych i powtarzalnych na rzecz rozwiązywania problemów strategicznych, a także ewentualnego przejmowania zwiększonych obowiązków od kierowników wyższego szczebla

- poprawę jakości podejmowania decyzji

- przyśpieszenie procesu podejmowania decyzji

- zbiurokratyzowanie organizacji

- nadmierna stabilizacja rozwiązań strukturalnych

- potencjalność konfliktogenność wynikająca z niechęci delegowania uprawnień przez kierowników oraz niechęci do jej podejmowania przed podwładnych.

ZARZĄDZANIE PRZEZ PARTYCYPACJĘ - Celem zarządzania przez partycypację jest wzrost aktywności podwładnych oraz zaspokojenie ich potrzeb wyższego rzędu (samorealizacji, uznania, przynależności) w drodze dopuszczenia ich do procesu podejmowania decyzji.

- ociężałość w podejmowaniu decyzji spowodowaną koniecznością długotrwałych dyskusji, uzgodnień, a nawet sporów między rzecznikami różnych opcji decyzyjnych,

- rozmycie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, które okazały się błędne lub wątpliwe,

- konieczność odpowiedniego przygotowania podwładnych do pracy zespołowej oraz wyzwolenia w nich aktywności, innowacyjności oraz poczucia współodpowiedzialności za zarządzanie i wyniki ekonomiczne,

PROCES PARTYCYPACJI - może się wyrażać w różnej formie, w szczególności:

PARTYCYPACJĘ DZIELI SIĘ WEDŁUG:

- formalną (która dokonuje się wyniku prawnej regulacji odpowiednich organów władzy),

- nieformalną (ukształtowaną w wyniku długotrwałych, rzeczywistych zachowań partycypacyjnych członków danej organizacji).

- bezpośrednią (wyraża się szerokim zakresem współudziału pracowników w sprawowaniu władzy i podejmowaniu decyzji, głownie typu taktycznego i operacyjnego np. narady pracowników z kierownikiem, zespołów zadaniowych)

- pośrednią (sprawowana przez pracowników poprzez swoich przedstawicieli w np. radach nadzorczych, komisjach).

ZAKRES I STOPIEŃ PARTYCYPACJI W DANEJ ORGANIZACJI ZALEŻY OD WIELU CZYNNIKÓW:

MODELE ROZWOJU RÓŻNORODNYCH FORM PARTYCYPACJI POŚREDNIEJ:

Model ten ma zapewnić:

- Sprawność i efektywność przedsiębiorstwa,

- Jasne określenie zasad działania,

- Eliminację dowolności w interpretacji rozwiązań organizacyjnych pomiędzy

kierownictwem i związkami

- Pokój społeczny pomiędzy kapitałem i pracą,

ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWACJĘ - motywowanie polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców, które przekształcają się w motywy działania uruchamiające jego aktywność. W zarządzani przez motywację trudno jest sformułować konkretną procedurę postępowania kierowniczego z podwładnymi, ponieważ musiałaby ona uwzględnić całe bogactwo różnorodnych, indywidualnych postaw i zachowań pracowniczych. Motywowanie do pracy polega na stosowaniu szeregu zróżnicowanych indywidualnie narzędzi i instrumentów oddziaływania na człowieka. W szczególności pobudzanie do pracy sprowadza się do: stwarzania określonych zachęt - materialnych lub niematerialnych, stwarzania sytuacji przymusowej. Motywować to Pobudzać człowieka do działania.

HIERARCHIA LUDZKICH POTRZEB - Z punktu widzenia motywacji z Teorii Maslowa wynika, że chociaż żadna potrzeba nie jest zaspokojona w pełni, to jednak taka, która została zaspokojona w znacznym stopniu, przestaje motywować.

CZY PIENIĄDZE SĄ NIEWAŻNE?

PROSES MOTYWACYJI OBEJMUJE:

TEROTIA X I TEORIA Y D.MC GREGORA

- Przeciętny człowiek nie lubi pracy i będzie jej unikał.

- Z powodu niechęci do pracy trzeba go stale do niej zmuszać, kontrolować i grozić karą.

- Przeciętny człowiek jest mało ambitny i unika odpowiedzialności, wobec czego woli być kierowany i zmuszany do pracy.

- Zarówno fizyczny i umysłowy wysiłek przy pracy jest taką samą potrzebą naturalną człowieka jak odpoczynek i zabawa.

- Osobiste zaangażowanie w realizację wytyczanych celów wynika nie tylko z korzyści materialnych, ale przede wszystkim z chęci zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu.

- Mimo uciążliwości pracy odczuwa zadowolenie, gdy uda się wykonać trudne zadanie, co spełnia rolę pozytywnej motywacji do podejmowania dalszych zadań.

- Ludzie są skłonni do podejmowania się z własnej inicjatywy trudnych zadań i przyjmowania za nie odpowiedzialności.

- Większość ludzi posiada wrodzoną wyobraźnię, pomysłowość i chęć do pracy, oczekując od firmy jedynie stworzenia odpowiednich warunków.

Niematerialne bodźce są bardziej skuteczne od bodźców negatywnych. Dlatego w zarządzaniu należy zdecydowanie preferować bodźce pozytywne, znacząco wyzwalają aktywność i produktywność pracowników. Rola bodźców pozytywnych i negatywnych a tzw. Teoria wzmocnienia. Teoria wzmocnienia głosi, że zachowanie wywołujące nagrody będzie prawdopodobnie powtarzane, a zachowanie pociągające za sobą karę ma mniejsze szanse powtórzenia.

WARUNKI SPRAWNEGO STOSOWANIA TECHNIKI ZPM:

ZARZĄDZANIE PRZEZ KONFLIKTY - jest sposobem wpływania na członków organizacji (pracowników) wszelkimi sposobami, które mają na celu przeciwdziałać skutkom konfliktów a mianowicie: niskiej aktywności, braku zaangażowania i marazmowi. Efektem tego stylu zarządzania powinno być pobudzenie wewnętrznej inicjatywy działania oraz wykształcenie twórczego procesu rozwiązywania problemów. Polega również na możliwie wczesnym wykrywaniu potencjalnych źródeł sporów i nieporozumień, aby podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze. Konflikty w organizacji są czymś zupełnie normalnym a wręcz uważa, że dzięki nim generuje się cenna różnica potencjałów między stronami konfliktu, którą należy spożytkować na korzyść dla wszystkich. We współczesnej literaturze dominujące poglądy potwierdzają, że zarządzać organizacją to de facto zarządzać zmianami.

ZAŁOŻENIA METODY:

RODZAJE KONFLIKTÓW:

PRZYCZYNY KONFLIKTU:

Bardzo często niedostrzegalnym źródłem konfliktów są intrygi i plotki.

FAZY KONFLIKTU:

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM:

- zapobiega stagnacji firmy,

umożliwia wykorzystanie twórczej inicjatywy stron konfliktu przez określone formy

- współzawodnictwa i rywalizacji,

- wyzwala twórczy potencjał produkcyjny i wynalazczy,

- umożliwia wykrycie i eliminację źródła konfliktu,

- ukierunkowuje wyzwoloną energię fizyczną i psychiczną w określone, pożądane formy aktywności,

- intryguje strony konfliktu, jeśli został on pozytywnie rozwiązany.

- brak harmonii i współpracy obniżający efektywność,

- wyczerpanie sił (stres) stron biorących udział w konflikcie

- potencjalne niebezpieczeństwo wymknięcia się spod kontroli reakcji stron konfliktu i wyzwolenia nieobliczalnych skutków (np. strajk, wandalizm),

- postępująca dezintegracja grupy lub osobowości jednostki (np. apatia),

- zwiększona absencja, fluktuacja i podatność na nieszczęśliwe wypadki,

- eskalacja konfliktu nosi w sobie groźbę samounicestwienia całego systemu (np. upadek firmy),

- niesprzyjający klimat społeczny w grupie.

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metody organizacji i zarządzania7
metody organizacji i zarzadzaniasc
Metody organizacji i zarządzania, BCG, Analiza i projektowanie portfela produkcji za pomocą macierzy
wszystko odnosnie metod organizacji, biznes, Metody organizacji i zarządzania
Metody organizacji i zarządzania 2 RW4UNFOPNDMATMGMYWMALSXB5CQPAMMHDEO66UI RW4UNFOPNDMATMGMYWMALSXB5
metody organizacji i zarzadzania ściąga
moiz, Metodyoiz pojecia, Metody organizacji i zarządzania
moiz, METODY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
METODY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA - wykłady, Studia Licencjackie, Organizacja i Zarządzanie
Nowoczesne metody organizacji i zarzadzaniasektorempublicznym
metody organizacji i zarządzania 3, zarzadzanie
Metody organizacji i zarządzania - opracowanie, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Zarządzanie
METODY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA(1), Zarządzanie, poczta itp
Metody organizacji i zarządzania pytania i odpowiedzi

więcej podobnych podstron