Demografia (wykład), demografia alicja szuman, Podstawowe pojęcia z zakresu baz danych


Demografia

Nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium.

Zajmuje się ona opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem i oceną zmian wynikających z dotychczasowego i przewidywanego ruchu naturalnego i wędrówkowego.

Słowo `demografia' użyte zostało po raz pierwszy przez A. Guillarda (1855r.) - powstało z dwóch greckich słów - `demos' (lud) i `graphea' (opis).

Subdyscypliny demografii

Powiązania demografii z innymi dziedzinami

0x01 graphic

Ścisłe związki z innymi dziedzinami:

0x01 graphic

Demografię charakteryzuje interdyscyplinarność - korzysta z dorobku innych dziedzin nauki.

Jednostka, cechy i zdarzenie demograficzne

Jednostki demograficzne

Jednostkami demograficznymi badania są osoby, pary małżeńskie, rodziny i związane z nimi gospodarstwa domowe:

Jednostki dzielimy na:

 1. Proste - to osoby - nie podlegają podziałowi

 2. Złożone - są to pary małżeńskie i rodziny - składają się z kilku osób, między którymi występują więzi

Podstawową jednostką w obserwacji i analizie demograficznej jest osoba.

Cechy

Cechy człowieka będące przedmiotem badań demograficznych dzieli się na:

 1. Cechy absolutne - to właściwości, które posiada każdy człowiek niezależnie od istnienia innych osób (płeć, wiek)

 2. Cechy relatywne - to właściwości jednostek wynikające z określonej sytuacji, w jakiej znajduje się względem innych osób (m.in. stan cywilny, stosunek do głowy rodziny, wykształcenie) - podlegają one zmianom w różnych stadiach życia człowieka

Minimum demograficzne - to trzy podstawowe cechy: wiek, płeć, stan cywilny.

Wiek - w demografii stanowi on różnicę między momentem obserwacji a momentem urodzenia

Stan cywilny - wyróżniamy 4 kategorie: osoby stanu wolnego (panny, kawalerowie), osoby będące w stanie małżeńskim (mężatki, żonaci), osoby rozwiedzione, wdowy i wdowcy

Jednostki demograficzne

W zbiorowości rodziny wyróżniamy:

Wyróżniamy trzy typy gospodarstw domowych:

Głowa gosp. domowego - osoba, która dostarcza całkowicie lub w przeważającej części środków utrzymania dla danego gospodarstwa domowego.

Poszczególne jednostki tworzą zbiorowości zwane populacjami. Populację można wyodrębnić na podstawie wspólnoty przestrzennej i czasowej. Do zbiorowości należeć będą osoby lub ich zespoły, które w danym czasie mieszkają na określonym terytorium.

Kohorta - podzbiorowość ludzka wyodrębniona ze zbiorowości na podstawie zdarzenia demograficznego lub społecznego, wspólnego wszystkim członkom podzbiorowości w ściśle określonym miejscu i czasie, np.

Kohorty, które zostały wyodrębnione na podstawie wspólnej daty urodzenia nazywamy generacją.

Zdarzenia demograficzne

Tabela 1. Klasyfikacja zjawisk i zdarzeń demograficznych

Lp.

Zjawisko

Zdarzenie

Symbol

1.

Zawieranie małżeństw

Małżeństwo bez rozróżnienia kolejności

Małżeństwo k-tej kolejności

M

M(k)

2.

Rozwiązywanie małżeństw

Rozwód bez rozróżnienia kolejności

Rozwód k-tej kolejności

Owdowienie bez rozróżnienia kolejności

Owdowienie k-tej kolejności

Rd

Rd(k)

Ow

Ow(k)

3.

Rozrodczość, rodność, płodność

Urodzenie bez rozróżnienia kolejności

Urodzenie k-tej kolejności

U

U(k)

4.

Umieralność

Zgon

Z

5.

Migracje wewnętrzne

Napływ ludności

Przyjazd bez rozróżnienia kolejności

Przyjazd k-tej kolejności

N

N(k)

Odpływ ludności

Wyjazd bez rozróżnienia kolejności

Wyjazd k-tej kolejności

O

O(k)

6.

Migracje zewnętrzne

Imigracja ludności

Imigracja bez rozróżnienia kolejności

Imigracja k-tej kolejności

I

I(k)

Emigracja ludności

Emigracja bez rozróżnienia kolejności

Emigracja k-tej kolejności

E

E(k)

Każde zdarzenie demograficzne musi być rozważane w stosunku do pewnej jednostki. Może nią być konkretna osoba lub zespół ludzi wyodrębnionych na podstawie związków istotnych dla badanego zjawiska.

W analizie demograficznej wyróżniamy:

Teorie ludnościowe

Starożytne Chiny

Konfucjusz (551 - 479 p.n.e.) - Filozof chiński i jego uczniowie zajmowali się koncepcją optimum ludności

Starożytna Grecja

Platon (427 - 347 p.n.e.) - Grecki filozof

Arystoteles (384 - 322 p.n.e.)

Starożytny Rzym

Juliusz Cezar (100 - 44 p.n.e.)

Octavian August (63 p.n.e. - 14 n.e.)

Chrześcijańskie średniowiecze

Muzułmańskie średniowiecze

Arytmetycy polityczni

Kierunek powstał w Anglii w połowie XVII w.

W. Petty (1623 - 1687)

J. Graunt (1620 - 1674) - ojciec statystyki i demografii

T.R. Malthus - w 1798 r. sformułował I teorię ludnościową → prawo Malthusa: stwierdził, że liczba ludności wzrasta w postępie geometrycznym i podwaja się co 25 lat, a produkcja środków żywnościowych wzrasta w postępie arytmetycznym

Teoria ta jest oparta na wyspecyfikowanych założeniach i precyzyjnym toku wnioskowania. Oparta jest na fikcyjnym założeniu, że działa prawo zmniejszających się przychodów z ziemi, które uniemożliwiają wzrost produkcji artykułów żywnościowych.

Maltuzjanizm - opowiada się za ograniczeniem tempa przyrostu na drodze przeszkód represyjnych i prewencyjnych

Neomaltuzjanizm - opowiada się za ograniczeniem przyrostu ludności za pomocą regulacji urodzeń

Wybrane cykliczne teorie wzrostu ludności

0x01 graphic

Teoria G. Bouthoula

Bouthoul w 1937 r. na Kongresie Demograficznym w Paryżu wysunął tezę, że zarówno we Francji jak i w całej Europie występują fale hossy i bessy o mniej więcej jednakowej długości. W oparciu o dane średniej liczby ludności Francji wskazał na stuletni rytm występowania wojen. Fal demograficznych jest 10. Przyczyną wojen mógł być powstały nadmiar ludności, a zadaniem wojen było przywrócenie stanu równowagi.

Teoria W. Abla

Korzystając z tego samego materiału, co Bouthoul stwierdził, że fal demograficznych jest 5.

Prawa Demograficzne wojny (1931r.)

Profesor E. Rosset stwierdził na kongresie demograficznym, że wojenny cykl demograficzny składa się z dwóch kolejno po sobie występujących faz: destrukcyjnej i kompensacyjnej.

Następstwem wojen są na przemian występujące wyże i niże urodzeń powodujące falowanie procesów demograficznych. Konsekwencją tego zjawiska jest tzw. echo demograficzne, które może nasilać się i słabnąć w zależności od okoliczności. Każde następne echo powoduje coraz mniej intensywne zmiany w częstości urodzeń.

Teoria wzrostu logistycznego

Zakłada ona, że wzrost wszystkich żywych populacji, w tym populacji ludzkiej, przebiega wg krzywej logistycznej.

0x01 graphic

W pierwszej połowie cyklu stopa wzrostu populacji jest mała, następnie rośnie po woli, dalej tempo jej stale się zwiększa, aż do pewnego momentu, od którego poczynając przyrost na jednostkę czasu staję się wolniejszy, dążąc do zera. W końcowej fazie tego cyklu krzywa logistyczna biegnie asymptotycznie nie przekraczając pewnego poziomu.

Teoria C. Gini (1929)

Podstawą tej teorii było założenie, że ewolucja ludności ma charakter cykliczny. Na cykl te składają się następujące po sobie okresy wzrostu i spadku. Zdaniem C. Gini'ego motorem zmian jest złożony kompleks rotacji czynników biologicznych i ekonomicznych. Cykl ten obejmuje trzy fazy:

Pandemografizm → na pierwsze miejsce wysuwają zagadnienia ludnościowe

Teoria A. Loscha

W oparciu o dane liczby ludności Szwecji wskazał, że fale urodzeń powstałe w następstwie wielkich głodów, wojen i zaraz są przyczyną cyklów koniunkturalnych.

Teoria J. C. Russella

Teoria o pierwszeństwie zjawisk demograficznych i wtórności zjawisk historycznych. Teorię tę wysunął J. C. Russell pod koniec lat 40. Jego zdaniem wielkie przemiany historyczne były poprzedzone o 100 lat (lub nieco więcej) przez wielkie przemiany demograficzne.

Modernizacja

Oznacza zasadnicze zmiany zachodzące w społeczeństwie w sferze ekonomicznej, społecznej, filozoficznej, kulturowej i demograficznej. Zmiany te następują pod wpływem systematycznego wzrostu wiedzy, industrializacji, urbanizacji, przejścia od przewagi gospodarki naturalnej w rolnictwie do przewagi produkcji rynkowej w tym dziale.

Efektem modernizacji jest społeczeństwo zupełnie odmienne od tradycyjnego. Modernizacja jest procesem złożonym i długotrwałym, a jej nieodłącznym elementem jest przejście demograficzne.

Teoria przejścia demograficznego (1929-1945)

Bez któregokolwiek z tych autorów, którzy prowadzili niezależne badania, nie można by mówić o teorii przejścia demograficznego.

Wkład w powstawanie teorii:

0x01 graphic

Faza I - tradycyjna - charakteryzuje się wysoką niekontrolowaną płodnością i umieralnością

Faza II - przejściowa - charakteryzuje się spadkiem umieralności i rozrodczości

Faza III - nowoczesna - faza kontrolowanej reprodukcji

0x01 graphic

Faza I - względna stabilność stanu ludności, osiągana drogą wysokiej rozrodczości i wysokiej umieralności sprawiła, że przyrost naturalny w niewielkim stopniu odbiega od zera

Faza II - osiągnięcia medycyny i zasięg oddziaływania służby zdrowia powodują obniżanie poziomu umieralności i wydłużenie się trwania życia ludzkiego. W fazie tej zmniejszenie się umieralności obserwowane jest przy nadal wysokim poziomie rozrodczości.

Faza III - faza ta charakteryzuje się zwolnieniem tempa obniżania się poziomu umieralności i początkowo powolnym, a następnie szybkim spadkiem płodności.

Na przełomie II i III fazy przyrost naturalny osiąga najwyższy poziom.

Faza IV - następuje nowa stabilizacja ludności przy niskim poziomie umieralności i rozrodczości

Hipoteza Easterlina

Hipoteza ta powstała pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Zakłada ona, że cykliczność w procesie rozrodczym opiera się na mechanizmie socjoekonomicznym, którego działanie prowadzi do określonych postaw i zachowań prokreacyjnych. Zdaniem Easterlina zmiany w procesie rozrodczym mają charakter cykliczny, a długość cyklu wynosi od 20 do 25 lat. Easterlin uważa, że generacje urodzone w okresie wysokiej płodności, biorąc pod uwagę trudne warunki startu i silną konkurencję na rynku pracy, decydują się na mniejszą liczbę dzieci. Z kolei ta mało liczna generacja, dostrzegając niedogodności wynikające z małej liczby rówieśników, decyduje się na powołanie do życia licznego potomstwa.

Dirk van de Kaa

Demograf holenderski Dirk van de Kaa uważa, że w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo nastąpiło drugie przejście demograficzne. Charakterystyczną cechą drugiego przejścia demograficznego jest spadek płodności poniżej poziomu gwarantującego ciągłą zastępowalność pokoleń. W modelu drugiego przejścia demograficznego zmniejszanie się dzietności, przy bardzo niskim poziomie umieralności, przypisywane jest dążeniu obojga rodziców do osiągnięcia własnych źródeł dochodów z pracy oraz odpowiedniego wykształcenia i zadowolenia z życia. Doniosłą rolę zaczynają odgrywać motywacje do stałego podnoszenia poziomu życia rodzinnego.

Procesy przejścia w Polsce

Badaniem procesów przejścia w Polsce zajmował się wybitny uczony światowej sławy, pełniący m.in. funkcję prorektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, profesor Borowski. Badanie prowadzone przez niego wyraźnie dowiodły, że procesy przejścia w Polsce rozpoczęły się ok. roku 1870.

Obecnie Polska znajduje się w IV fazie przejścia, która zasługuje na szczególną uwagę:

Trzy typy przejścia demograficznego

Chesnais opracował klasyfikację przejścia i wyróżnił trzy typy:

Koncepcja zmiennych pośredniczących

K. Davis i J. Blacke - opublikowali swoją koncepcję w 1956 r. Autorzy dokonali uszeregowania zmiennych nazywając je zmiennymi pośredniczącymi wpływającymi na poziom płodności. Zmienne pośredniczące to czynniki biologiczne i fizjologiczne, zwyczaje i praktyki. Wyróżnili 11 zmiennych pośredniczących, które ujęli w 3 grupy.

0x01 graphic

Zdaniem autorów każdy czynnik społeczny, ekonomiczny i kulturowy musi oddziaływać na płodność za pośrednictwem zmiennych pośredniczących.

Teorii ekonomicznej dzietności

H. Leibenstein opublikował w 1957r. pracę Rozwój i zacofanie gospodarcze, w której podjął próbę sformułowania teorii określającej czynniki wyznaczające pożądaną liczbę urodzeń w rodzinie (podstawy tzw. teorii ekonomicznej dzietności).

Teoria ta dotyczy skali mikrodemograficznej. Wychodzi ona z założenia, że fakt powołania do życia dziecka jest poprzedzony swego rodzaju rachunkiem ekonomicznym, a więc decyzja podejmowana jest w wyniku kalkulacji korzyści (użyteczności) i kosztów.

Leibenstein wyróżnił 3 rodzaje użyteczności dziecka:

Koszty posiadania dodatkowego dziecka Leibenstein dzieli na :

Poziom rozwoju ekonomicznego kraju kształtuje koszty i użyteczności dziecka oraz skłania do realizowania wysokiej lub niskiej płodności. Płodność, zdaniem Leibensteina, kształtowana jest przez zdarzenia towarzyszące rozwojowi ekonomicznemu. Tymi zdarzeniami są: postępująca urbanizacja, podnoszenie wykształcenia członków rodziny, zróżnicowanie siły roboczej oraz majątek rodziny.

0x01 graphic

Leibenstein wyróżnił 3 rodzaje zmian występujących w toku rozwoju ekonomicznego. Zmianom tym nadaje nazwy:

Teoria ekonomicznej dzietności

W 1960r. teorię ekonomiczną dzietności sformułował Becker opierając się na założeniach Leibensteina. Punktem wyjścia było założenie, że w społeczeństwie rozwiniętym ekonomicznie korzyści z posiadania dzieci są równe zero. Pod względem ekonomicznym dziecko stanowi dla rodziców obciążenie a nie źródło dochodów. Becker przyjął, że dzieci są źródłem korzyści psychicznej dla rodziców i nie przysparzają im dochodu pieniężnego ani nie stanowią zabezpieczenia na starość. Dzieci spełniają taka samą rolę jak dobra luksusowe. Użyteczności dzieci można porównywać z użytecznościami innych dóbr za pomocą krzywych obojętności. Kształt tych krzywych jest określany przez gusty rodziców, które mogą być zdeterminowane przez religię, rasę, wiek rodziców, wykształcenie. Rodzina musi decydować ile chce mieć dzieci ile chce na nie wydać. Dzieci, na które poniesiono większe wydatki, nazywa Becker dziećmi wyższej jakości (nie są moralnie lepsze). Przy wyższych poziomach dochodu rodziny powinny mieć więcej dzieci i więcej na nie wydawać. Aktualna dzietność zależy w ujęciu jakościowym i ilościowym od dochodów rodziny, kosztów wychowania dziecka, gustów, wiedzy antykoncepcyjnej, niepewności.

Teoria R.A. Easterlina

1976r. teoria R.A. Easterlina - nowe podejście w ocenie kształtowaniu czynników kształtujących płodność. Zdaniem Easterlina wszystkie determinanty płodności oddziałują poprzez jeden lub więcej z następujących czynników:

 1. Popyt na dzieci wyrażony liczbą dzieci dożywających wieku dorosłego, jaką rodzice chcieliby mieć gdyby kontrola urodzeń nie pociągała żadnych kosztów

 2. Potencjalna liczba urodzonych dzieci wyrażona liczbą dzieci dożywających wieku dorosłego, jaką rodzice mieliby, gdyby świadomie nie kontrolowali płodności

 3. Koszty kontroli urodzeń

Easterlin za podstawową zmienną zależną uznaje liczbę dzieci dożywających wieku dorosłego, gdyż rodzice są zainteresowani właśnie tą liczbą a nie liczbą urodzeń.

Za bezpośrednie determinanty popytu na dzieci autor uznaje:

Z kolei potencjalna liczba dzieci zależy od płodności naturalnej oraz prawdopodobieństwa dożycia dziecka do wieku dorosłego. Koszty regulacji urodzeń obejmują koszty subiektywne i koszty obiektywne. Jeśli istnieje nadwyżka popytu to posiadana liczba dzieci jest równa potencjalnej liczbie dzieci. Jeżeli występuje nadwyżka podaży to posiadana liczba dzieci jest niższa od potencjalnej liczby urodzeń.

Teoria spadku płodności Caldwella

J.C. Caldwell opublikował w 1982r. pracę Theory of Fertility Decline, w której podsumował swoje poglądy w zakresie oceny zmian płodności w krajach Afryki i Azji, w większości oparte na wynikach własnych badań. Duże znaczenie dla konsolidacji wzorca rozrodczości charakterystycznego dla społeczeństwa tradycyjnego ma rodzinny sposób produkcji. Jego istotą jest praca kobiety w gospodarstwie domowym i zaspakajanie w domu szeregu potrzeb, wiąże się to z dużą rodziną i wysoką dzietnością. Modernizacja podważa rodzinny sposób produkcji poprzez urynkowienie szeregu zajęć. Powoduje to, że w zmodernizowanym społeczeństwie realizowany jest model małej rodziny i niskiej dzietności. Teoria ta wiąże dzietność ze sposobem produkcji. Caldwell stawia tezę, że zarówno w społeczeństwie przed jak i po transformacji demograficznej zachowania ludzkie w sferze prokreacji są racjonalne. Wysoka jak i niska płodność są uzasadnione, jeśli gwarantują rodzinie korzyści społeczne i ekonomiczne. Modernizacja powoduje, że dziecko przestaje być traktowane jako czynnik dochodotwórczy.

Źródła informacji demograficznej

Podstawowych źródeł informacji o wielkości i strukturze ludności dostarczają spisy ludności i ewidencja bieżąca ludności. Spis powszechny jest metodą gromadzenia danych dotyczących ludności wyodrębnionego terytorium w ustalonym momencie. Spis ten obejmuje całą ludność a więc zalicza się do badań całkowitych. Wymóg ustalenia momentu, do którego odnoszą się informacje nadaje mu charakter statyczny.

Historia spisów

Cechy spisów (biuro statystyczne ONZ)

Dziewiętnaście pytań programowych dla krajów europejskich podanych przez Komisję Statystyczną ONZ

 1. Cechy geograficzne:

 1. Informacje dotyczące gospodarstwa domowego

 1. Cechy osobiste

 1. Cechy ekonomiczne

 1. Cechy dotyczące wykształcenia

W okresach międzyspisowych przeprowadzane są tzw. mikrospisy (1984, 1995 w Polsce) przy pomocy metody reprezentacyjnej(przeprowadzane na próbie, wyniki dla całej zbiorowości). Na podstawie spisów można dokonywać prognoz.

Ewidencja bieżąca

Ewidencja bieżąca różni się od spisu powszechnego tym, że nie jest badaniem jednorazowym, lecz ciągłym wykonywanym stale. Przykładowo urzędy stanu cywilnego notują urodzenia, zawarcia małżeństw, rozwody, zgony.

Pierwotnymi dokumentami są karty statystyczne:

 1. Karty statystyczne małżeństwa

 2. Karty statystyczne urodzonego dziecka

 3. Karty statystyczne zgonu

Cecha charakterystyczna: te same charakterystyki dotyczące osób np.: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania. W karcie statystycznej dziecka podana jest nawet godzina urodzenia, rodzaj porodu, miejsce, numer kolejnego urodzenia.

Karta statystyczna zgonu składa się z 2 części:

 1. Wypełniana przez lekarza, charakterystyki jak w karcie małżeństw + przyczyny zgonu

 2. Wypełnia urząd stanu cywilnego

Biura meldunkowe zajmują się ruchami wędrówkowymi a MSW migracjami.

Rejestracja bieżąca należy do badań całkowitych. Są jeszcze badania specjalne należące do częściowych: retrospektywne i prospektywne:

 1. Retrospektywne dotyczą zdarzeń z przeszłości. Metoda anamnestyczna: respondenci udzielają informacji z pamięci (kwestionariusz ankietowy np.: badania umieralności, dzietności) Wadą jest to, że polegamy na pamięci, więc mogą wystąpić błędy. Wykorzystywane w analizie kohortowej.

 2. Prospektywne dotyczą zdarzeń mogących wystąpić w przyszłości przykładowo dotyczące planów matrymonialnych i prokreacyjnych. Są to projekcje, oczekiwania (prof. Ignatczyk prowadzi takie badania na AE).

Metody stosowane w demografii

Współczynniki demograficzne: podstawowym celem wszystkich badań i analiz demograficznych jest wykrycie lub potwierdzenie prawidłowości zjawisk ludnościowych, w analizie tej posługujemy się liczbami absolutnymi i względnymi.

Wielkości absolutne powstają w wyniku pomiaru statystycznego interesujących nas zjawisk w określonej zbiorowości w różnych momentach lub okresach. Wielkości, które charakteryzują stan badanych zjawisk w danym momencie noszą nazwę zasobów.

Wielkości dla pewnych okresów nazywamy strumieniami.

Liczby względne są to wzajemne relacje zasobów i strumieni. Możemy wyróżnić relacje:

Tak otrzymane wielkości noszą nazwę współczynników demograficznych. Większość współczynników tworzona jest przez relacje strumienia do zasobów. Są to współczynniki natężenia!

Ogólna postać współczynnika demograficznego:

0x01 graphic

0x01 graphic
- liczba określonego rodzaju faktów demograficznych w danej zbiorowości w okresie t

0x01 graphic
- constans(1,100,1000 lub 10000)

0x01 graphic
- liczba osób w danej zbiorowości w czasie t

0x01 graphic
-możemy traktować jako liczbę urodzeń wg stanu na 30 czerwca roku t albo jako średnią liczbę ludności wyznaczaną ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie 0x01 graphic
na początku badanego okresu 0x01 graphic
na końcu badanego okresu

Współczynnik cząstkowy:

0x01 graphic

0x01 graphic
- pojedyncze zdarzenie

0x01 graphic
- liczebność podzbiorowości badanej liczebności

W analizie demograficznej wyróżniamy 2 kategorie współczynników:

Współczynniki demograficzne są najstarszą i najczęściej stosowaną metodą demograficzną.

Ocena poziomu natężenia badanego zjawiska oparta na ogólnych współczynnikach może powodować fałszywe wnioskowanie, albowiem ogólne współczynniki demograficzne są kształtowane bezpośrednio przez dwa czynniki:

 1. Natężenie badanych procesów w poszczególnych grupach wieku

 2. Przez strukturę ludności wg wieku w porównywanych okresach czy rejonach.

Możemy uwzględnić 3 przypadki:

 1. Różnym strukturom ludności wg wieku odpowiadają różne poziomy zjawisk w poszczególnych grupach wiekowych

 2. Takim samym strukturom ludności wg wieku odpowiadają różne natężenia badanych zjawisk w poszczególnych grupach wieku

 3. Takie samo natężenie procesów w odpowiednich grupach wieku, ale z różnymi strukturami wieku ludności.

Metoda standaryzacji

Ogólny współczynnik w okresie n:

0x01 graphic

lub

0x01 graphic

0x01 graphic
- ogólny współczynnik dla okresu n lub obszaru n

0x01 graphic
- wartość współczynnika cząstkowego w okresie n

0x01 graphic
- liczebności podzbiorowości w okresie n

Indeksy podstawowe np. wszechstronny (zmiennego składu) określa dynamikę badanego zjawiska z uwzględnieniem wpływu obu czynników

0x01 graphic

0x01 graphic
lub 0x01 graphic

Gdzie:

0x01 graphic
- indeks wszechstronny

0x01 graphic
- ogólny współczynnik demograficzny z okresu(obszaru) n

0x01 graphic
- ogólny współczynnik demograficzny z okresu(obszaru) 0 (podstawowego)

0x01 graphic
- cząstkowy współczynnik demograficzny z okresu(obszaru) n

0x01 graphic
- cząstkowy współczynnik demograficzny z okresu(obszaru) 0 (podstawowego)

ln -liczebność cząstkowa badanej zbiorowości z okresu(obszaru)n

0x01 graphic
-liczebność cząstkowa badanej zbiorowości z okresu(obszaru)0 podstawowego

0x01 graphic
-liczebność całej zbiorowości z okresu(obszaru) n

0x01 graphic
-liczebność całej zbiorowości z okresu(obszaru) 0 podstawowego

Analiza wzdłużna i poprzeczna

Kohorta to podzbiorowość ludzka wyodrębniona ze zbiorowości na podstawie zdarzenia demograficznego lub społecznego, wspólnego wszystkim członkom podzbiorowości w ściśle określonym miejscu i czasie. Wyodrębnienia dokonuje się celem obserwacji i analizy wyróżnionych podzbiorowości, poczynając od wspólnego im zdarzenia.

Generacją natomiast nazywamy kohortę, której wspólnym zdarzeniem (dla badanej zbiorowości) jest ich urodzenie.

Natężenie wyraża ogólny poziom zjawiska. Kalendarz to rozkład tego zjawiska w czasie. Z obserwacją kohort wiąże się możliwość charakterystyki niektórych zjawisk natężeniem i kalendarzem.

Analiza:

 1. Poprzeczna wg generacji - polega na obserwowaniu zdarzeń, które nastąpiły w danej populacji w określonym momencie lub przedziale czasu

 2. Wzdłużna inaczej kohortowa polega na obserwowaniu zdarzeń, które zachodzą w jednej generacji, tj. w zbiorowości osób urodzonych w tym samym roku w ciągu całego okresu istnienia tej generacji.

Przykładowo w kohortowej analizie płodności za miarę natężenia urodzeń uważa się sumę współczynników płodności wg wieku kobiet w całym okresie rozrodczym, a wg kalendarza urodzeń uważa się tę strukturę płodności wg wieku kobiet.

Zastosowany podział na kohorty i generacje nie gwarantuje dostatecznej jednorodności wyodrębnionych subpopulacji. Dalszy podział kohort prowadzi do utworzenia subkohort. Pogrupowane w ten sposób kohorty i generacje noszą nazwę rzeczywistych lub realnych. Każda populacja poddana obserwacji w ustalonym okresie składa się z wieku kohort i bywa określana mianem kohorty hipotetycznej.

Analiza wzdłużna i poprzeczna nie wykluczają się nawzajem. Kohortowa nie może zastąpić poprzecznej. Służy ona badaniu procesów demograficznych tak jak one powstają i układają się z upływem czasu wraz z wszystkimi towarzyszącymi zmianami sytuacji materialnej, społecznej i kulturowej danej kohorty. Należy brać pod uwagę w analizach, oddziaływania całokształtu wymiernych i niewymiernych czynników świata zewnętrznego, a w tym środowiska człowieka i wydarzeń historycznych.

Analiza poprzeczna ułatwia ocenę różnych procesów demograficznych w danym odcinku czasu w powiązaniu z konkretnymi zdarzeniami tegoż odcinka czasu.

Źródła: historyczne (księgi metrykalne populacji już wymarłej), retrospektywne, ewidencja bieżąca

Siatka demograficzna Lexisa: W demografii podstawowe znaczenie mają dwie skale: czasu i wieku. Na skali czasu poszczególnym momentom przyporządkuje się najczęściej daty kalendarzowe. Skala wieku ma różny stopień szczegółowości. Wiek w dniach, miesiącach, ukończonych latach. Umieszczenie tych dwóch skal w prostokątnym układzie współrzędnych prowadzi do otrzymania siatki demograficznej. Linia życia (45 stopni od początku wykresu) pokazuje długość życia badanej zbiorowości od momentu urodzenia do momentu zgonu.

Linie poziome to linie wieku; Linie pionowe to linie obserwacji do osi czasu.

0x01 graphic

Cykl życia rodziny obejmuje okres pomiędzy zawarciem małżeństwa a zgonem ostatniego współmałżonka.

Cztery fazy życia rodziny:

Koncepcja WHO zakłada istnienia 6 faz:

Cykl życia rodziny obrazuje przemiany zachodzące z upływem czasu uwzględniając preferencje biorące swe źródło w odmienności funkcji, jaką spełnia ona w dzisiejszych latach.

Fazy

Zdarzenie charakteryzujące

Początek

Koniec

Fazy (podfazy)

1. Formowanie się rodziny

Zawarcie małżeństwa

Narodzenie pierwszego dziecka

2. Rozwój rodziny

2.1 Rodzina z dziećmi w wieku przedszkolnym

2.2 Rodzina z dziećmi w wieku szkolnym

2.3 Rodzina z dziećmi w wieku przysposobienia zawodowego

Narodziny pierwszego dziecka

Najstarsze dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej

Najstarsze dziecko rozpoczyna szkołę ponadpodstawową

Pierwsze dziecko kończy wiek przedszkolny

Najstarsze dziecko kończy szkołę podstawową

Narodziny ostatniego dziecka

3. Stabilizacja rozwoju rodziny

I. Stadium

II. Stadium

Narodziny ostatniego dziecka

Rozpoczęcie pracy przez jedno dziecko

Rozpoczęcie pracy przez jedno dziecko

Pierwsze dziecko opuszcza dom rodzinny

4. Kurczenie się rodziny

Pierwsze dziecko opuszcza dom rodzinny

Ostatnie dziecko opuszcza dom rodzinny

5. Puste gniazdo

Ostatnie dziecko opuszcza dom rodzinny

Zgon pierwszego współmałżonka

6. Rozpad rodziny

Zgon pierwszego współmałżonka

Zgon pozostałego współmałżonka

Liczba i rozmieszczenie ludności

Dokładna liczba ludności świata jest nieznana z uwagi na to, że spisy ludności nie były wszędzie przeprowadzane. Liczba ta jest wyliczana ze spisów i z współczynnika gęstości zaludnienia (w roku 1800 spisy objęły zaledwie 1% liczby ludności). W 1999 liczba ludności przekroczyła 6 mld, ale są to szacunki.

Współczynnik gęstości zaludnienia obliczany jest jako stosunek liczby ludności do powierzchni badanego terytorium. Należy jednak odróżnić:

Badając rozmieszczenie ludności i gęstość zaludnienia wyznacza się z reguły trzy typy obszarów:

Czynniki decydujące o rozmieszczeniu ludności

Podstawowymi czynnikami determinującymi rozmieszczenia ludności są

W przeszłości pierwszy czynnik odgrywał bardzo wielka rolę (ponad połowa ludności zamieszkiwała tereny 200 km w pasie nadmorskim), we współczesnym świecie głównym czynnikiem jest z góry celowe rozmieszczenie ludności.

Liczba ludności świata w latach 1000 - 1999

Lata

Ludność w milionach

Lata

Ludność w milionach

1500

446

1950

2522

1600

486

1960

3022

1750

791

1970

3696

1800

978

1980

4440

1850

1262

1990

5266

1900

1650

1999

5978

Liczba ludności świata w latach 1800-2150. Szacunki i projekcje wg ONZ

0x01 graphic

Seria 1 - wysoki przyrost - zakłada, że w roku 2150 liczba ludności wyniesie 28 mld - przy założeniu, że nie zmniejszy się dzietność w Azji i Afryce.

Seria 2 - średni przyrost - zakłada, że w roku 2150 liczba ludności wyniesie 11,5 mld.

Seria 3 - niski przyrost - zakłada, że w roku 2150 liczba ludności wyniesie 4,3 mld.

Oceniając tempo przyrostu ludności świata demografowie ONZ wprowadzili podział zamieszkanych obszarów wg stopnia rozwoju gospodarczego. Podział świata na regiony bardziej i mniej rozwinięte pozwala wstępnie naświetlić źródła wzrostu zaludnienia.

Przeciętne tempo wzrostu zmian ludności (tempo wzrostu [%])

Lata

Świat

Regiony bardziej rozwinięte

Regiony mniej rozwinięte

1650-1750

0,3

-

-

1750-1800

0,4

0,4

0,4

1800-1850

0,5

0,7

0,5

1850-1900

0,4

1,0

0,3

1900-1950

0,8

0,8

0,9

1950-1960

1,8

1,3

2,1

1960-1970

2,0

1,0

2,4

1970-1980

1,9

0,8

2,3

1980-1990

1,7

0,6

2,1

W XIX wieku tempo przyrostu ludności w rejonach bardziej rozwiniętych było wyższe niż w regionach mniej rozwiniętych. W XX wieku spada tempo wzrostu zaludnienia w regionach bardziej rozwiniętych, natomiast rosło osiągając rekordowy poziom 2,4 % rocznie w dziesięcioleciu 1960-1970 w regionach mniej rozwiniętych. W latach 80-tych tempo wzrostu w krajach bardziej rozwiniętych osiągnęło tylko 1/3 tempa w krajach mniej rozwiniętych.

Można wyróżnić 4 wyjątkowo gęsto zaludnione rejony świata:

Kraje o największej liczbie ludności


Chiny - 1266,8mln osób

Indie - 956,8mln osób

USA - 273,1mln osób

Rosja - 147,2mln osób


Liczba ludności Polski

Rok

Liczba w milionach

1800

9,0

1900

25,6

1939

35,1

1950

25,0

1970

32,6

1980

35,9

1999

38,6

2000

Bez zmian

Współczynnik gęstości zaludnienia dla całej Polski wynosi 124 os./km2

Najwyżej na Śląsku 396 os./km2

Woj. Małopolskie 214 os./km2

Woj. Wielkopolskie 112 os./km2

Liczba ludności w 1998 r. wg województw

Województwo

Liczba w tys.

Mazowieckie

5066,60

Śląskie

4882,40

Wlkp.

3351,40

Małopolskie

3215,90

Dolnośląskie

2982,10

Łódzkie

2663,60

Lubelskie

2239,50

Pomorskie

2185,70

Podkarpackie

2122,20

Zachodniopomorskie

1731,80

Warmińsko-Mazurskie

1463,50

Świętokrzyskie

1326,30

Podlaskie

1223,80

Opolskie

1089,60

Lubuskie

1022,50

Kraje europejskie o największej liczbie ludności:

Kraj

1938 rok

Kraj

1972 rok

Kraj

1998r

ZSRR

170600

ZSRR

247451

Rosja

147860

Niemcy

68558

RFN

59570

Niemcy

82060

UK

47494

UK

55790

UK

59084

Włochy

42976

Włochy

54350

Francja

58723

Francja

41100

Francja

51720

Włochy

57563

Polska

34682

Hiszpania

34490

Ukraina

52001

Hiszpania

33279

Polska

33068

Hiszpania

39348

-

-

-

-

Polska

38660

Najmniej ludne kraje w Europie:

Kraj

Liczba osób

Watykan

1000

San Marino

25000

Liechtenstein

31000

Monaco

32000

Struktura ludności

Struktura ludności wg cech demograficznych (wiek; płeć; stan cywilny;):

Struktura ludności wg cech demograficznych daje podstawę do określenia wielu społeczno-ekonomicznych konsekwencji na dziś i na przyszłość(np. zapotrzebowania na miejsca w szkołach, miejsca pracy, liczba małżeństw - mieszkania). Struktura ludności wg płci ma bezpośredni wpływ na reprodukcję ludności przez odpowiednie kształtowanie się procesu zawierania małżeństw, urodzeń i zgonów.

Stosowanymi miernikami pozwalającymi badać strukturę ludności wg płci są:

0x01 graphic

0x01 graphic

Gdzie C=1;100;1000;

Ludność wybranych krajów wg płci w 1999 roku:

Przewaga mężczyzn nad liczbą kobiet w krajach: Turcja, Chiny, Egipt, Indie, Pakistan

Przewaga kobiet nad liczbą mężczyzn: Łotwa, Rosja, Portugalia, Austria, Polska, Włochy, Hiszpania, Niemcy, USA.

Liczba kobiet na 1000 mężczyzn w Polsce:

Lata

K/1000M

1850

1073

1880

1056

1900

1011

1920

1069

1930

1056

1946

1185

1950

1098

1960

1068

1970

1059

1980

1052

1990

1052

1999

1062

(Wlkp. 107 kobiet na 100 mężczyzn)

Struktura ludności wg płci i wieku

Wyróżniamy trzy zasadnicze typy struktury ludności wg płci i wieku

0x01 graphic

 1. Społeczeństwo młode o stosunkowo dużej rosnącej z roku na rok liczbie urodzeń. Cechą charakterystyczną jest stały wzrost liczby ludności. Graficznym obrazem struktury wieku takiej zbiorowości jest piramida w kształcie trójkąta równoramiennego (podstawa to duża liczba urodzeń).

 2. Mamy do czynienia ze zbiorowością, w której roczna liczba urodzeń równa jest rocznej liczbie zgonów, a każdy następny rocznik urodzeń zbliżony jest do poprzedniego. Graficznym obrazem tej struktury jest piramida w kształcie dzwonu.

 3. Mamy do czynienia z malejąca z roku na rok liczbą urodzeń, graficznym obrazem takiej struktury jest piramida o wąskiej podstawie przypominająca kształt wrzeciona.

Piramida wieku jest to wykres sporządzony na osi współrzędnych prostokątnych. Umiejętność właściwego odczytywania piramidy wieku polega na:

Cechy charakterystyczne struktury wieku ludności w Polsce:

W strukturze tej występują dwie wyrwy. Pierwsza z nich obejmuje mniej liczne roczniki urodzono w okresie I Wojny Światowej, które podczas II Wojny najbardziej narażone były na wyniszczenie. Druga wyrwa to zmniejszona liczba urodzeń z okresu II Wojny Światowej.

Na piramidzie widoczna jest nadwyżka liczebna kobiet nad mężczyznami w starszych grupach wieku. Mamy również nadwyżkę mężczyzn nad kobietami w młodszych grupach wieku. Mamy silne roczniki z wyżu demograficznego z roczników lat 50-tych. Kolejne wyże i niże są konsekwencją poprzednich.

Mediana wieku to jeden z najważniejszych parametrów - dzieli na połowę wartości szeregu. Mediana występuje w szeregach otwartych o nierównych przedziałach klasowych, dlatego nie liczymy średniej arytmetycznej. Mediana wieku systematycznie wzrasta:

0x08 graphic
25 lat w roku 1950

32 lata w roku 1992 To powoduje, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym

34 lat w roku 2000

W analizie zmian struktury wieku ludności wyróżnić możemy trzy etapy:

 1. Obejmuję analizę zmian struktury wieku dziecięcego;

 2. Obejmuję analizę zmian struktury wieku produkcyjnego;

 3. Obejmuję analizę zmian struktury wieku poprodukcyjnego;

W celu wskazania proporcji wyznaczamy współczynnik obciążeń demograficznych:

(stosunek ludności przed- i po- produkcyjnej do produkcyjnej)

0x01 graphic

L0-14-dzieci w wieku 0-14 lat

L15-59-osoby między 15 a 59 rokiem życia

L60+-osoby 60 i więcej

Przyczyny zwiększania ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności:

 1. Zmniejsza się corocznie liczba urodzeń,

 2. Przedłużenie się przeciętnej długości trwania życia,

 3. Przesuwanie się przez kolejne grupy wieku roczników wyżowych i niżowych.

Im większy stopień rozwoju ekonomicznego, im wyższy pozom opieki społecznej, tym wyższe stadium procesu starzenia się ludności.

Współczynnik, który wyraża strukturę liczby dzieci do liczby osób w wieku 60 i więcej (ilu wnuków przypada na jednego dziadka) to najlepszy miernik, który obrazuje młodość o starość demograficzną.

Podstawowe informacje, co do stanu cywilnego dostarczają spisy i bieżące ewidencje. Znając liczbę małżeństw możemy oszacować liczbę dzieci a dalej liczbę miejsc w przedszkolach i żłobkach.

Urbanizacja

Urbanizacja - proces społeczno ekonomicznej integracji ludności w miastach i rozpowszechniania się miejskiego stylu życia.

Poziom urbanizacji - mierzony jest proporcją ludności do ogólnej liczby ludności danego obszaru

Zespoły metropolitarne (aglomeracje miejskie lub konurbacje) to zespół miast tworzących pewną całość o wspólnej sieci komunikacyjnej.

Zwiększenie udziału ludności miast w ogólnej liczbie ludności powodują 3 czynniki.

10 największych aglomeracji na świecie:

1992 rok

Prognoza na 2010

Tokio

Tokio

Sao Paulo

Sao Paulo

New York

Bombaj

Meksyk

Szanghaj

Szanghaj

Lagos

Bombaj

Meksyk

Los Angeles

Pekin

Buenos Aires

Dakka

Seul

New York

Pekin

Dżakarta

W Polsce - aglomeracja Katowicka

W przybliżeniu 62 % odsetek ludności miejskiej w Polsce

1970 rok

tys.

Prognoza na 2010

tys.

Warszawa

1915

Warszawa

1625

Łódź

762

Łódź

812

Kraków

588

Kraków

740

Wrocław

526

Wrocław

639

Poznań

471

Poznań

580

Gdańsk

365

Gdańsk

461

Szczecin

338

Szczecin

419

Katowice

305

Bydgoszcz

386

Bydgoszcz

282

Lublin

356

Lublin

238

Katowice

349

Przeobrażenia struktury społeczno-zawodowej w Polsce

Struktura - oznacza układ i wzajemne relacje elementów stanowiących całość, czyli wewnętrzną budowę

Struktura społeczeństwa - to układ wszystkich grup społecznych, zrzeszeń i innych form życia społecznego wchodzących w skład danej zbiorowości.

Podstawowym komponentem makrostruktury społeczeństwa jest struktura zawodowa, czyli podział społeczeństwa na kategorie społeczno zawodowe.

Międzysektorowa ruchliwość

Podział gospodarki narodowej najczęściej spotykany przy analizach struktury ludności czynnej zawodowo - wyróżniamy 3 sektory

 1. Rolniczy (obejmuje też leśnictwo, rybołówstwo)

 2. Przemysłowy (zalicza się budownictwo)

 3. Usługowy - najbardziej zróżnicowany, obejmuję resztę działań gospodarczych

Powyższy podział to najstarszy i najczęściej stosowany podział przyjęty przez międzynarodowe biuro pracy. Klasyfikacja ta opiera się na mechanicznym podziale zatrudnienia bez uwzględnienia zmian poszczególnych sektorów.

Przemiany struktury czynnych zawodowo wg głównych sektorów polegają na przegrupowaniach siły roboczej sektora pierwszego na drugi i z drugiego na trzeci. W efekcie wzrasta zróżnicowanie społeczne pod względem zatrudnieniowym.

W okresie międzywojennym najistotniejsza cechą struktury była koncentracja siły roboczej w rolnictwie (ponad 70 % ogólnej liczby zatrudnionych). Zatrudnieni w drugi i trzecim sektorze <=30%.

Po wojnie odsetek czynnych zawodowo jest nadal wysoki, ale niższy niż wcześniej, w drugim i trzecim sektorze wzrasta liczba zatrudnionych.