style kierowania, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA


STYLE KIEROWANIA

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW :

 1. Wewnętrzna struktura, spoistość i normy grupy społecznej.

 1. Cechy indywidualne członków grupy, ich wiedza teoretyczna i praktyczna oraz postawy,

 1. Rodzaj i stopień trudności realizowanych zadań,

 1. Czas w jakim zadania są realizowane,

 1. Fizyczne i społeczne warunki działania,

 1. Cechy osobowościowe kierownika,

 1. Wiedza praktyczna i teoretyczna kierownika.

Styl kierowania jest to ogólny charakter działania kierownika ze względu na jego preferencje do stosowania określonych sposobów postępowania.

 1. Styl autokratyczny - dyrektywny. Charakteryzuje się ostrym podziałem na kierujących i kierowanych oraz tym, że siła i władza skoncentrowane są u jednej osoby.

 1. Styl demokratyczny - scalający, integracyjny.

Przyjmuje optymistyczny pogląd na człowieka, a podstawowym celem jest maksymalne i wszechstronne aktywizowanie podwładnych :

DEMOKRATA

To współpracownik zajmujący stanowisko kierownicze w grupie, na pierwszy plan wysuwa się : wspólne działanie, wspólna kontrola, wspólne myślenie i inicjowanie (występowanie z pomysłami).

 1. Styl liberalny - nieingerujący

(hasło francuskich liberałów : dajcie ludziom robić,

co im się podoba, pozwólcie zdarzeniom biec, jak biegną).

LIBERAŁ:

Liberał przyjmuje rolę reprezentanta zespołu na zewnątrz, przy zupełnym braku zainteresowania działalnością zespołu.

Styl ten może przynosić efekty tylko w wyjątkowych sytuacjach :

STYLE PRZYWÓDCZE

 1. Styl zorientowany na zadania : kierownik ściśle nadzoruje podwładnych w trakcie realizacji zadań, ustala sztywne normy pracy, zadania organizuje w najdrobniejszych szczegółach, wyznacza metodę pracy.

 1. Styl zorientowany na pracowników : kierownik zachęca podwładnych do udziału w ustalaniu celów i podejmowaniu decyzji oraz pomaga w zapewnieniu wysokiej efektywności poprzez inspirowanie zaufania i szacunku.

Siatka kierownicza Blake`a i Moutona.

Określa skalę zachowań kierowniczych na podstawie różnych sposobów łączenia stylów. Każdy styl przedstawia się w skali ciągłej w przedziale od 1 do 9.

Renis Likert - model skuteczności kierowania

Na podstawie podstawowych stylów opracował czteropoziomowy model :

System 1 : - eksploatujący - autorytarny.

Wszystkie decyzje dotyczące pracy kierownicy podejmują sami, wykonanie nakazują podwładnym Sztywne normy i metody pracy opracowuje kierownik. Niezrealizowanie celów prowadzi do kar. Kierownik nie ma zaufania do podwładnych, którzy się go boją i uważają, że mają z nim niewiele wspólnego.

System 2 : protekcjonalny - autorytarny. Kierownik wydaje polecenia, podwładni mają określoną swobodę w komentowaniu i wykonywaniu zadań, jednak w ściśle określonych granicach i wg wyznaczonych procedur. Kierownik nagradza podwładnych realizujących lub przekraczających ustalone cele. Kierownik przyjmuje postawę protekcjonalną (wyniośle opiekuńczą, lekceważąco pobłażliwą), podwładni w postępowaniu z nim zachowują pewien dystans.

System 3 : konsultujący. Kierownik ustala cele i ogólne polecenia po omówieniu ich z podwładnymi. Podwładni decydują o sposobach wykonania zadań. W celu motywacji stosowane są raczej nagrody. Kierownik jest pewien, że podwładni dobrze wywiążą się ze swoich zadań, podwładni mogą większość spraw związanych ze swoją pracą omawiać z kierownikiem.

System 4 : uczestniczący. Jest systemem idealnym. Grupa ustala cele i podejmuje decyzje związane z pracą. Jeżeli kierownik oficjalnie podejmuje decyzje, to uwzględnia propozycje i opinie innych członków grupy. Cel lub decyzja podjęta grupowo mogą być odmienne od tych, które osobiście odpowiadają kierownikowi. Do motywowania, oprócz bodźców materialnych kierownik stosuje wzbudzanie poczucia własnej wartości i znaczenia podwładnych. Kontakty między kierownictwem i podwładnymi oparte na zaufaniu.

Wybór rodzaju stylu zależy od :

 1. Sił tkwiących w kierowniku.

 2. Cech podwładnych.

 3. Sił sytuacji


SIATKA KIEROWNICZA

MAŁA TROSKA O LUDZI DUŻA

9

1.9

9.9

8

7

6

5

5.5

4

3

2

1

1.1

9.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MAŁA DUŻA

TROSKA O ZADANIA

  1. kierowanie zubożone

1.9 kierowanie klubowe 9.1 kierowanie autorytarne 9.9 kierowanie zespołowe 5.5 kierowanie zrównoważoneWyszukiwarka

Podobne podstrony:
UMIEJĘTNOŚCI I ROLE KIEROWNICZE, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
CECHY SKUTECZNYCH KIEROWNIKÓW, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
CZYM ZAJMUJĄ SIĘ KIEROWNICY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
UMIEJĘTNOŚCI I ROLE KIEROWNICZE, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
SZCZEBLE KIEROWNICZE W SŁUŻBIE ZDROWIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
SZCZEBLE KIEROWNICZE W SŁUŻBIE ZDROWIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
7 PRZYKAZAŃ, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
stosunki miedzyludzkie, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
aktywizowanie procesu kształcenia, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
PROCES KADROWY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
zasady krytykowania, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
Finansowanie opieki zdrowotnej, Naukowe, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA, zarządzanie w
fluktuacja, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
Wykład 11 - STYLE KIEROWANIA, Organizacja i Zarządzanie
style kierowania, Organizacja i zarządzanie
transport wewnątrzszpitalny, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
WARTOŚCIOWANIE PRACY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

więcej podobnych podstron