fluktuacja, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA


FLUKTUCJA

RUCHLIWOŚĆ KADR - środek realizacji celów ekonomicznych.

Jest to złożony proces, nie można go oceniać jednoznacznie jako zjawisko negatywne czy pozytywne. Każdy człowiek ma prawo do zmiany zakładu pracy i miejsca pracy - powinno to prawo być tak samo respektowane jak inne prawa zagwarantowane przepisami i ustawami. Swoboda wyboru stanowi wartość autonomiczną i musi być zapewniana nawet wtedy, gdy wchodzi w konflikt z interesem zakładu pracy.

Rozmieszczenie zasobów pracy nie powinno być podporządkowane usytuowaniu środków trwałych : nie zawsze należy przemieszczać ludzi do miejsc pracy.

Ważne jest tworzenie możliwości zatrudnienia w regionach obfitych w zasoby ludzkie.

Ruch zatrudnionych obejmuje dwa elementy :

  1. Ruchliwość społecznie i ekonomicznie pożądaną.

  1. Ruchliwość nadmierną - fluktuację kadr, prowadzącą do zmniejszenia efektywności wykorzystania zasobów pracy i ogólnej efektywności gospodarowania w zakładzie pracy.

Skutkiem jest zwiększenie kosztów rekrutacji nowych pracowników :

Motywy podejmowania decyzji o zmianie pracy mogą być racjonalne i emocjonalne.

CZYNNIKI POWODUJĄCE NADMIERNĄ FLUKTUACJĘ KADR :

są to uwarunkowania zewnętrzne, poza zakładem pracy: sytuacja na rynku pracy, polityka płac

i awansów.

Zjawisko nadmiernego ruchu zatrudnionych występuje w warunkach deficytu siły roboczej. Pojawia się konkurencja między zakładami

w zdobywaniu nowych pracowników (lepsze warunki, wyższe płace, obniżenie wymagań dotyczących dyscypliny).

Zmniejsza to możliwości awansu stabilnej części załogi i skłania ją do zmiany miejsca pracy, nawet jeżeli nie jest to pożądane z punktu widzenia rozwoju zawodowego pracowników z tej grupy. Powstaje swoisty mechanizm przyśpieszonego awansu płacowego poprzez zmiany miejsca pracy, który pogłębia procesy fluktuacji.

REZYGNACJA Z ZAWODU

Wśród pielęgniarek odchodzących z zawodu (z przyczyn najczęściej osobistych i ekonomicznych) znajdują się pielęgniarki z wyższym wykształceniem.

Przyczyny :

  1. taryfikator klasyfikacyjny.

  2. brak możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach.

  3. niechęć pozostałego personelu medycznego, zarówno pielęgniarskiego, jak i lekarskiego.

ROZMOWA ZE ZWALNIANYMI PRACOWNIKAMI.

A/ Poznanie lub wyjaśnienie przyczyn.

B/ Jeżeli pracownik zwalniany jest dyscyplinarnie, to należy przedstawić ocenę jego pracy oraz uzyskać akceptację tej oceny.

Ocena całościowa pracy zwalnianego pracownika przedstawiana jest w formie opinii pisemnej. Pracownik musi mieć możliwość odwołania się

od podstawy opinii i formy jej przedstawienia. Pracownikowi przysługuje prawo odwołania się

do komisji odwoławczej do spraw pracy oraz

do Sądu Pracy.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
UMIEJĘTNOŚCI I ROLE KIEROWNICZE, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
7 PRZYKAZAŃ, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
style kierowania, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
SZCZEBLE KIEROWNICZE W SŁUŻBIE ZDROWIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
stosunki miedzyludzkie, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
aktywizowanie procesu kształcenia, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
PROCES KADROWY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
CECHY SKUTECZNYCH KIEROWNIKÓW, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
zasady krytykowania, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
Finansowanie opieki zdrowotnej, Naukowe, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA, zarządzanie w
CZYM ZAJMUJĄ SIĘ KIEROWNICY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
transport wewnątrzszpitalny, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
WARTOŚCIOWANIE PRACY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
Kontrola, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
UPRAWNIENIA pielęgniarek, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
zachowanie się pracownika, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

więcej podobnych podstron