Człowiek jako istota społeczna

Człowiek jest istota społeczną ponieważ pełni funkcje ma aspiracje uczy się życia w społeczeństwie
Człowiek jako istota społeczna – człowiek i społeczeństwo są zjawiskami korelatywnymi: człowiek jest produktem społeczeństwa a społeczeństwo jest produktem tworzących je jednostek. Człowiek nie może istnieć w izolacji od innych ludzi.
Fenotyp – to zbiór cech osobistych człowieka, Genotyp – to zbiór wrodzonych cech człowieka, Osobowość – jest układem trwałych cech jednostki wyznaczających i regulujących jej zachowanie ukształtowanie na podłożu biologicznym i psychicznym, a także pochodzących z wpływów kultury i zbiorowości w których jednostkach została wychowana i w których uczestniczy
Rola społeczna – odnosi się jednocześnie do osobowości ludzkiej struktury społecznej i kultury
Konflikt ról – polega na nachodzeniu na siebie dwóch funkcji
Aspiracje – to zespół dążności dominujących w strukturze osobowości
Aksjologia – to określona koncepcja wartości lub ogólna teoria wartości zajmująca się rozważaniem ich natury. Podstawami i kryteriami wartościowania.
Motywacja – to termin używany w odniesieniu do pragnień i życzeń oraz idei stanowiących świadomościowe przesłanki działania.
Socjalizacja – służy przystosowaniu jednostki do życia w społeczeństwie oraz umożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie i odgrywanie ról według akceptowanych reguł, daje podstawy ładu społecznego i sprawia że ludzie zachowują się w społecznie akceptowany
Internalizacja- jest pożądanym efektem socjalizacji.(Konformizm, indywidualizm, bunt, relatywizm, wycofanie.)
Grupa społeczna- zbiór ludzi powiązanych systemem więzi społecznych lub stosunków społecznych.
-małe i duże, naród/koledzy, - pierwotne i wtórne, rodzina /koledzy, - formalne i nieformalne, uczniowie/zainteresowania, - w sobie i dla siebie, wiek.

Trzy ujęcia struktury społecznej: funkcjonalne- od pełnionej funkcji, dychotomiczne – przeciwstawne klasy, gradacyjne – stanowisko w pracy.
Klasa społeczna - nazywamy grupy podstawowe istniejące w społeczeństwie. Klasy społeczne różnią się między sobą rolą i pozycją ekonomiczną w społeczeństwie. Są to grupy o charakterze ekonomicznym. 
Warstwy społeczne – część klasy czyli grupa wewnątrz klasowa. Warstwy maja odrębne cechy i interesy. Różnią się stanem posiadania rodzajem działalności gospodarczej poziomem wykształcenie i kwalifikacjami, obejmuje kategorie społeczno zawodowe.
Koncepcje sprawiedliwości: -każdemu to samo, -każdemu według jego potrzeb, -każdemu według jego zasług, -każdemu według jego dzieł, -każdemu według jego pozycji.
Ruchliwość społeczna – oznacza przechodzenie jednostki lub grup z jednego miejsca struktury społecznej w inny (40%). Pozioma np. miejsce zamieszkania, zawodowe. Pionowa- zmiana pozycji społecznej pracownik --> dyrektor.
Awans społeczny – przepływ jednostek z warstw niższych do wyższych. Degradacja społeczna – przepływ jednostek z warstw wyższych do niższych.
Przemiany społeczeństwa polskiego w warunkach transformacji ustrojowej(okrągły stół 1989r.)
Ład społeczny – to forma organizacji życia zbiorowego oparta na poszanowaniu i przestrzeganiu tradycyjnych norm i wzorów zachowań.
Korupcja – przyjmowanie korzyści materialnych w zamian za wykonanie czynności urzędowej lub zatajenie przestępstwa.
Kultura obejmuje: język, wiedzę, wierzenia, rytuały, obrzędy, sztukę, moralność, prawo, obyczaje. Obejmuje całą dziedzinę materialnej działalności człowieka: narzędzia przedmioty itp.
Etyka- dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych.
Moralność – zbiór zasad które określają co jest dobre a co złe.

Człowiek jest istota społeczną ponieważ pełni funkcje ma aspiracje uczy się życia w społeczeństwie
Człowiek jako istota społeczna – człowiek i społeczeństwo są zjawiskami korelatywnymi: człowiek jest produktem społeczeństwa a społeczeństwo jest produktem tworzących je jednostek. Człowiek nie może istnieć w izolacji od innych ludzi.
Fenotyp – to zbiór cech osobistych człowieka, Genotyp – to zbiór wrodzonych cech człowieka, Osobowość – jest układem trwałych cech jednostki wyznaczających i regulujących jej zachowanie ukształtowanie na podłożu biologicznym i psychicznym, a także pochodzących z wpływów kultury i zbiorowości w których jednostkach została wychowana i w których uczestniczy
Rola społeczna – odnosi się jednocześnie do osobowości ludzkiej struktury społecznej i kultury
Konflikt ról – polega na nachodzeniu na siebie dwóch funkcji
Aspiracje – to zespół dążności dominujących w strukturze osobowości
Aksjologia – to określona koncepcja wartości lub ogólna teoria wartości zajmująca się rozważaniem ich natury. Podstawami i kryteriami wartościowania.
Motywacja – to termin używany w odniesieniu do pragnień i życzeń oraz idei stanowiących świadomościowe przesłanki działania.
Socjalizacja – służy przystosowaniu jednostki do życia w społeczeństwie oraz umożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie i odgrywanie ról według akceptowanych reguł, daje podstawy ładu społecznego i sprawia że ludzie zachowują się w społecznie akceptowany
Internalizacja- jest pożądanym efektem socjalizacji.(Konformizm, indywidualizm, bunt, relatywizm, wycofanie.)
Grupa społeczna- zbiór ludzi powiązanych systemem więzi społecznych lub stosunków społecznych.
-małe i duże, naród/koledzy, - pierwotne i wtórne, rodzina /koledzy, - formalne i nieformalne, uczniowie/zainteresowania, - w sobie i dla siebie, wiek.

Trzy ujęcia struktury społecznej: funkcjonalne- od pełnionej funkcji, dychotomiczne – przeciwstawne klasy, gradacyjne – stanowisko w pracy.
Klasa społeczna - nazywamy grupy podstawowe istniejące w społeczeństwie. Klasy społeczne różnią się między sobą rolą i pozycją ekonomiczną w społeczeństwie. Są to grupy o charakterze ekonomicznym. 
Warstwy społeczne – część klasy czyli grupa wewnątrz klasowa. Warstwy maja odrębne cechy i interesy. Różnią się stanem posiadania rodzajem działalności gospodarczej poziomem wykształcenie i kwalifikacjami, obejmuje kategorie społeczno zawodowe.
Koncepcje sprawiedliwości: -każdemu to samo, -każdemu według jego potrzeb, -każdemu według jego zasług, -każdemu według jego dzieł, -każdemu według jego pozycji.
Ruchliwość społeczna – oznacza przechodzenie jednostki lub grup z jednego miejsca struktury społecznej w inny (40%). Pozioma np. miejsce zamieszkania, zawodowe. Pionowa- zmiana pozycji społecznej pracownik --> dyrektor.
Awans społeczny – przepływ jednostek z warstw niższych do wyższych. Degradacja społeczna – przepływ jednostek z warstw wyższych do niższych.
Przemiany społeczeństwa polskiego w warunkach transformacji ustrojowej(okrągły stół 1989r.)
Ład społeczny – to forma organizacji życia zbiorowego oparta na poszanowaniu i przestrzeganiu tradycyjnych norm i wzorów zachowań.
Korupcja – przyjmowanie korzyści materialnych w zamian za wykonanie czynności urzędowej lub zatajenie przestępstwa.
Kultura obejmuje: język, wiedzę, wierzenia, rytuały, obrzędy, sztukę, moralność, prawo, obyczaje. Obejmuje całą dziedzinę materialnej działalności człowieka: narzędzia przedmioty itp.
Etyka- dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych.
Moralność – zbiór zasad które określają co jest dobre a co złe.

Człowiek jest istota społeczną ponieważ pełni funkcje ma aspiracje uczy się życia w społeczeństwie
Człowiek jako istota społeczna – człowiek i społeczeństwo są zjawiskami korelatywnymi: człowiek jest produktem społeczeństwa a społeczeństwo jest produktem tworzących je jednostek. Człowiek nie może istnieć w izolacji od innych ludzi.
Fenotyp – to zbiór cech osobistych człowieka, Genotyp – to zbiór wrodzonych cech człowieka, Osobowość – jest układem trwałych cech jednostki wyznaczających i regulujących jej zachowanie ukształtowanie na podłożu biologicznym i psychicznym, a także pochodzących z wpływów kultury i zbiorowości w których jednostkach została wychowana i w których uczestniczy
Rola społeczna – odnosi się jednocześnie do osobowości ludzkiej struktury społecznej i kultury
Konflikt ról – polega na nachodzeniu na siebie dwóch funkcji
Aspiracje – to zespół dążności dominujących w strukturze osobowości
Aksjologia – to określona koncepcja wartości lub ogólna teoria wartości zajmująca się rozważaniem ich natury. Podstawami i kryteriami wartościowania.
Motywacja – to termin używany w odniesieniu do pragnień i życzeń oraz idei stanowiących świadomościowe przesłanki działania.
Socjalizacja – służy przystosowaniu jednostki do życia w społeczeństwie oraz umożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie i odgrywanie ról według akceptowanych reguł, daje podstawy ładu społecznego i sprawia że ludzie zachowują się w społecznie akceptowany
Internalizacja- jest pożądanym efektem socjalizacji.(Konformizm, indywidualizm, bunt, relatywizm, wycofanie.)
Grupa społeczna- zbiór ludzi powiązanych systemem więzi społecznych lub stosunków społecznych.
-małe i duże, naród/koledzy, - pierwotne i wtórne, rodzina /koledzy, - formalne i nieformalne, uczniowie/zainteresowania, - w sobie i dla siebie, wiek.

Trzy ujęcia struktury społecznej: funkcjonalne- od pełnionej funkcji, dychotomiczne – przeciwstawne klasy, gradacyjne – stanowisko w pracy.
Klasa społeczna - nazywamy grupy podstawowe istniejące w społeczeństwie. Klasy społeczne różnią się między sobą rolą i pozycją ekonomiczną w społeczeństwie. Są to grupy o charakterze ekonomicznym. 
Warstwy społeczne – część klasy czyli grupa wewnątrz klasowa. Warstwy maja odrębne cechy i interesy. Różnią się stanem posiadania rodzajem działalności gospodarczej poziomem wykształcenie i kwalifikacjami, obejmuje kategorie społeczno zawodowe.
Koncepcje sprawiedliwości: -każdemu to samo, -każdemu według jego potrzeb, -każdemu według jego zasług, -każdemu według jego dzieł, -każdemu według jego pozycji.
Ruchliwość społeczna – oznacza przechodzenie jednostki lub grup z jednego miejsca struktury społecznej w inny (40%). Pozioma np. miejsce zamieszkania, zawodowe. Pionowa- zmiana pozycji społecznej pracownik --> dyrektor.
Awans społeczny – przepływ jednostek z warstw niższych do wyższych. Degradacja społeczna – przepływ jednostek z warstw wyższych do niższych.
Przemiany społeczeństwa polskiego w warunkach transformacji ustrojowej(okrągły stół 1989r.)
Ład społeczny – to forma organizacji życia zbiorowego oparta na poszanowaniu i przestrzeganiu tradycyjnych norm i wzorów zachowań.
Korupcja – przyjmowanie korzyści materialnych w zamian za wykonanie czynności urzędowej lub zatajenie przestępstwa.
Kultura obejmuje: język, wiedzę, wierzenia, rytuały, obrzędy, sztukę, moralność, prawo, obyczaje. Obejmuje całą dziedzinę materialnej działalności człowieka: narzędzia przedmioty itp.
Etyka- dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych.
Moralność – zbiór zasad które określają co jest dobre a co złe.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
człowiek jako istota społeczna KVZCBNJNHG3QSNGW3KES2TOZACH7L4TVMQRJFRI
Czlowiek jako istota spoleczna Nieznany
Człowiek jako istota społeczna
Człowiek jako istota społeczna
Człowiek jako istota społeczna, Studia rok I, Socjologia ogólna
Człowiek jako istota społeczna, Filologia polska, Psychologiczne podstawy nauczania i wychowania
Człowiek jako istota społeczna Socjalizacja Potrzeby Role społeczne
Człowiek jako istota społeczna, Prace dyplomowe, pedagogika i psychologia
czlowiek jako istota spoleczna , Materia nauka, Wos
konspekty, rozne, Czlowiek jako istota spoleczna
Człowiek jako istota społeczna
Człowiek jako istota społeczna Socjalizacja Potrzeby Role społeczne
1 Człowiek jako istota społeczna
czlowiek jako istota spoleczna

więcej podobnych podstron