7 Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opracował metodę kompleksowej oceny jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej: Waloryzacja Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (WRPP).

W metodzie tej zostały uwzględnione następujące czynniki przyrodnicze:

- jakość gleb (wg klas bonitacyjnych),

- agroklimat,

- warunki wodne,

- rzeźba terenu.

Jakość poszczególnych czynników jest oceniana w punktach. Wpływ danego czynnika na plonowanie roślin znajduje odzwierciedlenie w rozpiętości skali punktów. Do oceny jakości gleb przyjmuje się skalę 100-punktową, według której gleby najlepsze kl. I otrzymują 100 punktów, a gleby najsłabsze kl. VI maksimum 18 punktów. Podstawę ustalania punktów stanowi poziom plonów uzyskiwanych na gruntach poszczególnych klas bonitacyjnych.

Tabela. Ocena punktowa jakości gleb (do waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej)

Grunty orne TUZ
Klasy gleb Plony zbóż w t/ha
I 5,26
II 4,88
IIIa 4,72
IIIb 4,22
IVa 3,67
IVb 3,24
V 2,60
VI 1,82

Warunki agroklimatyczne terenów równinnych ocenia się w skali 15-punktowej. Jako kryterium oceny punktowej, przyjęto poziom plonów wyrażony w jednostkach zbożowych.

Tabela. Ocena punktowa warunków agroklimatycznych

Plon w j. z./ha 28 29 30 31 32 33 34 35
Liczba punktów 1 3 5 7 9 11 13 15

Ocena punktowa warunków wodnych środowiska polega na przyporządkowaniu odpowiedniej liczby punktów (od 1 do 10) wyodrębnionym terenom rolniczym:

Charakterystyka terenu Liczba punktów
Przewaga gleb o częstym i długotrwałym (ewentualnie stałym) nadmiarze wody 2,5
Przewaga gleb o okresowym nadmiarze gleb 6
Przewaga gleb o relatywnie optymalnej ilości wody 10
Przewaga gleb o okresowym niedoborze wody 4
Przewaga gleb o stałym niedoborze wody. 1

Skala rzeźby terenu wynosi od 0,1 do 10 punktów. Ze względu na potrzeby produkcji rolniczej wyróżnia się tereny:

bardzo korzystne 10,0 – 8,1
korzystne 8,0 – 6,1
średnio korzystne 6,0 – 4,1
niekorzystne 4,0 – 2,1
bardzo niekorzystne 2,0 – 0,1

Suma punktów za jakość poszczególnych czynników środowiska stanowi syntetyczny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dokonano dla wszystkich gmin, a także – osobno – dla większych przedsiębiorstw rolnych. Po zestawieniu wyników obliczeń stwierdzono, że żaden rejon nie uzyskał większej liczby punktów niż 100. na tej podstawie opracowano przedziały klasowe, które określają jakość środowiska rolniczego jako:

Wyjątkowo korzystne 90,1 – 100
Bardzo korzystne 80,1 – 90
Korzystne 70,1 – 80
Średnio korzystne 60,1 – 70
Mało korzystne 50,1 – 60
Niekorzystne 40,1 – 50
Wyjątkowo niekorzystne 40,0 i mniej

Średni wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla województwa podkarpackiego wynosi 72,4 punkty, zaś dla kraju 66,6 punktów.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Syntetyczny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej antastic pl
prywatyzacja w rolnictwie na przykładzie polskich cukrowni (, Ekonomia
Rolnictwo, rolnik2015, produkcja roslinna
opr uksw 040120f, DZIEDZICZENIE WKŁADU GRUNTOWEGO W ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ
Środki finansowe na działalność rolniczą u progu wejscia Polski do Unii Europejskiej
EKOLOGIA I BIOLOGIA CHWASTÓW, 1. ROLNICTWO, Podstawy Produkcji Roślinnej i Leśnej
7 1 POZIOM PRODUKCJI ROLNICZEJ, POZIOM PRODUKCJI ROLNICZEJ
Walory turystyczne środowiska geograficznego Polski wykłady
Początki kapitalizmu (2) , Geneza i początki kapitalizmu w rolnictwie na ziemiach polskich (poł
mati - referat, Wizerunek wsi i rolnictwa w kontekście przystąpienia Polski do UE
podstawy produkcji rolniczej(1), rolnik2015, produkcja roslinna
Przestrzenne zagospodarowanie Polski G Węcławowicz
Analiza trendów i zróżnicowania przestrzennego produkcji żywności na świecie
Przestrogi dla Polski Miasta

więcej podobnych podstron