Socjologia wyklad 03 Jednostka

background image

Jednostka

Jednostka

dr Dariusz Dudzik

Wykład III

background image

Socjologiczna koncepcja

Socjologiczna koncepcja

człowieka

człowieka

Osobowość

Natura ludzka

Postawy

Rola społeczna

Jaźnie

Więź społeczna

background image

Osobowość społeczna

Osobowość społeczna

zespół trwałych cech jednostki, wpływających na

jej postępowanie, wyrastających na podbudowie

cech biologicznych i psychicznych, a

pochodzących z wpływu kultury i struktury

zbiorowości, w których jednostka została

wychowana i w których uczestniczy. (wg Jana

Szczepańskiego).
Biologiczne podstawy osobowości – to różne cechy

i funkcjonowanie organizmu;
Psychiczne podstawy osobowości – pamięć,

inteligencja, temperament, charakter,

zainteresowania i zamiłowania, uczucia;

background image

Jaźnie

Jaźnie

jaźń pierwiastkowa

najbardziej osobisty, wewnętrzny własny pogląd na siebie bez

względu na to, co sądzą o nas inni ludzie i jak nas traktują;

jaźń fasadowa

przejawia się reklamowaniem własnej osoby;

jaźń odzwierciedlona

zawiera elementy opisowe, które dotyczą wyobrażeń jednostki o

tym, co inni o niej sądzą;

jaźń zobiektywizowana

suma wiedzy, mądrości i doświadczenia, które dana jednostka

zdobyła w procesie socjalizacji i dalszego rozwoju osobniczego. Jaźń

ta stanowi najbardziej trafne spojrzenie na samego siebie i swoją

globalną ocenę.

Cztery wersje własnej osobowości: (Adam Podgórecki)

background image

Rola społeczna

Rola społeczna

spójny system zachowań wynikających z
przynależności jednostki do określonych grup i
innych zbiorowości. Dlatego nawet potocznie
mówimy o pełnieniu roli członka rodziny, kolegi,
studenta, żołnierza, itp. „Grając” pewną rolę
wypełniamy pewne prawa i obowiązki, przywileje
i powinności.

background image

Rola społeczna

Rola społeczna

Zakres realizacji roli społecznej jest uzależniony od wielu

czynników, a przede wszystkim od:

1.

Właściwości anatomiczno-psychicznych danej jednostki,

2.

Wzoru osobowego akceptowanego w określonej grupie
czy innego typu zbiorowości ludzkiej,

3.

Sposobu zdefiniowania danej roli, zarówno przez jej
„nosiciela”, jak i zbiorowości, z która dana rola się
kojarzy,

4.

Struktury i organizacji grupy oraz sankcji, jakimi
dysponuje wobec swoich członków zasługujących na
pozytywne bądź negatywne wyróżnienie.

background image

Postawy

Postawy

systemy pozytywnych bądź negatywnych ocen i
emocji oraz za i przeciw motywacjom do
jakiegokolwiek działania danej jednostki, lub
„gotowość jednostki do reagowania w określony
sposób na odpowiednie obiekty, jakimi mogą być
zarówno przedmioty materialne (rzeczy, ludzie,
zwierzęta) jak również idee”

Stanisław Kosiński, Socjologia ogólna

background image

Komponenty postawy

Komponenty postawy

komponent poznawczy

na niego składają się wiadomości, przekonania, przypuszczenia

lub wątpliwości;

komponent emocjonalny

składa się z uczuć wyższych (radość, miłość, zachwyt,

szacunek) oraz z odpowiadającym tym uczuciom przeciwieństw;

  komponent behawioralny

zachowanie danej jednostki – reakcje mimiczne,

pantomimiczne, wokalne, werbalne oraz działania czyli

czynności ukierunkowane na konkretny cel który ma osiągnąć

jednostka.

background image

Struktura i sposób

Struktura i sposób

manifestowania postawy

manifestowania postawy

Źródło: S. Kosiński, Socjologia ogólna...

background image

Postawy

Postawy

konformistyczna – wyraża poglądy zgodne z normami
akceptowanymi w określonej grupie;

nonkonformistyczna – stanowi odwrotność powyższej. Jawne nie
respektowanie norm społecznych a nawet prawnych;

legalistyczna (lub zasadnicza – L. Petrażycki)- przejawia się w
uznawaniu norm prawa obowiązującego, niezależnie od kontekstu
społecznego oraz okoliczności, w jakich jednostka się znajduje.

przestępcza – jednostka w konspiracyjnej formie i z wyraźną
nadzieją na korzyści narusza obowiązujące normy prawne.

background image

Kontrola społeczna

Kontrola społeczna

Kontrola społeczna – kontrola ludzi nad
ludźmi, wzajemna kontrola społeczna. Zjawisko
to zdefiniował amerykański socjolog Edward
Ross. Kontrolę tą głównie spełnia społeczeństwo
nad jego członkami. Jest to zamierzone
panowanie społeczeństwa nad jednostkami. W
przeciwieństwie do działań niezamierzonych to
jest świadome postępowanie. Stosuje nawet
pewne środki przymusu (normy społeczne),
które ludzie akceptuje.

background image

Kontrola społeczna

Kontrola społeczna

Kontynuatorzy

Rossa

zrezygnowali

z

określenia “zamierzone”. W każdej kulturze
pewne wzory są akceptowane a pewne nie –
jest to zakorzenione w świadomości ludzkiej.

Obok pojęcia socjalizacji istnieje pojęcie
internalizacji – jest to uznanie tego, co nam
wpoiło społeczeństwo za nasze własne
zasady.

background image

Źródła norm i postępowań

Źródła norm i postępowań

normatywnych

normatywnych

Obyczaje i zwyczaje – są bardziej

neutralnie społecznie (np. ranne mycie).

Normy zwyczajowe często przechodzą w

normy prawne.

Sprawa moralności – sublimacja obyczajów

(uświęcanie czegoś), choć z drugiej strony

obyczaje są negatywnie oceniane przez

etykę (np. rasizm, grabież pokonanych).

Religie – nauczają pewnych wzorów

zachowań.

Normy

prawne

najbardziej

skodyfikowane, ujęte w kodeks

background image

Kontrola społeczna

Kontrola społeczna

Kontrola

społeczna

cały

system

oddziaływania na jednostki i grupy przez

perswazję,

nacisk

czy

przymus.

Jest

warunkiem tworzenia harmonijnego życia

społecznego (chodzi tu o normy istotne dla

społeczeństwa). Jest to objęcie wszystkich,

choć w różnym stopniu (od liberalizmu do

wojska czy zakładów karnych). Wszyscy

uczestniczą w kontroli społecznej.
Ludzie

kontrolując

(oceniając)

innych

wzmacniają swoją własną samokontrolę.

background image

Sankcje społeczne

Sankcje społeczne

wywodzące się z doświadczenia
społecznego

w

toku

metod

wymuszania

konformizmu,

czyli

zdolności działania i postępowania w
narzuconych wzorach postępowania.
Z

punktu

widzenia

socjologii,

sankcje to nie tylko kary, ale również
nagrody, które są bardziej skuteczne.

background image

Sankcje społeczne

Sankcje społeczne

1.

formalne – prawne, regulaminy w

zakładach

pracy,

instrukcje

postępowania

2.

nieformalne

3.

bezpośrednie – ktoś z najbliższego

otoczenia zwraca nam uwagę

4.

pośrednie – z depersonalizowane,

mogą być realizowane na odległość z

tyt. wykonywania określonego zawodu

background image

Ze względu na treść

Ze względu na treść

sankcji możemy je

sankcji możemy je

podzielić na:

podzielić na:

prawne

etyczne – związane z klasyfikacją
moralną

satyryczne – drwina, ośmieszanie,
lekceważenie. Wg badań wynika,
że jest najbardziej skuteczna

nagrody i kary w życiu
pozaziemskim

background image

Trzy etapy kontroli

Trzy etapy kontroli

społecznej:

społecznej:

Samokontrola – człowiek dąży do tego,
żeby żyć zgodnie z normami
społecznymi

Kontrola otoczenia

Państwowy system kontroli i porządku
społecznego

background image

Więź społeczna

Więź społeczna

Ogół

stosunków,

połączeń

i

zależności

skupiających jedności w zbiorowości ludzkie.
Składnikami więzi są czynniki obiektywno –
formalne i spontaniczno – subiektywne.

Spontaniczno – subiektywne czynniki wyjaśniane są przez
psychologów, w kontekście identyfikacji jednostki z grupą
lub innymi zbiorowościami.

Czynniki obiektywno – formalne leżą

w gestii

zainteresowań teoretyków organizacji i socjologów.

background image

Etapy powstawania więzi

Etapy powstawania więzi

społecznej

społecznej

więź rozwija się stopniowo (etapy powstawania więzi) i jest
uzależniona od następujących czynników , których kolejność
nie jest przypadkowa:

1. styczność przestrzenna

2. styczność psychiczne

 I etap powstawania,

3. styczność społeczna

4. wzajemne oddziaływanie II etap powstawania,
5. działania społeczne

III etap powstawania,

6. stosunki społeczne

IV etap powstawania,

7. wzajemne zależności

V etap powstawania,

background image

Więź społeczna

Więź społeczna

Jeżeli więź zaistnieje i ukształtuje

się w danej grupie społecznej lub

innej zbiorowości, możemy ją

przyporządkować do jednego z

poniższych typów, który będzie nam

mówił o rodzaju grupy:

background image

Więź społeczna

Więź społeczna

1.

więzi naturalne – wspólne pochodzenie i
pokrewieństwo członków danej grupy (rodzina,
zbiorowość etniczna,

2.

więzi zrzeszeniowe – tworzone na zasadzie
dobrowolności

pomiędzy

jednostkami

funkcjonującymi w organizacjach społecznych
(stowarzyszenia, związki zawodowe),

3.

więzi stanowione – narzucone jednostce z
zewnątrz

lub

siłą

(więzienie,

jednostka

wojskowa).

background image

Pojęcia:

Pojęcia:

rola społeczna

postawa

kontrola społeczna

sankcje społeczne

więź społeczna

background image

Literatura:

Literatura:

Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii,
Oficyna Naukowa, Warszawa 2003;

strona 121 - 177

strona 121 - 177

Sztompka

Piotr,

Socjologia,

Wydawnictwo

ZNAK, Kraków 2002.

strona 45 – 112

strona 45 – 112

Kosiński Stanisław, Socjologia ogólna, PWN,
Warszawa 1987;


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Socjologia wykład( 03
Socjologia Wyklad 03
Socjologia wyklad 12 Organizacja i zarzadzanie
Wyklad 03 Białka3
BO WYKLAD 03 2
Kardiologia wyklad 03 11 2011
Wykład 03 2009
IM 5 dyfuzja wyklad 03
Socjologia - wykład 11, geografia UJ, socjologia, wykłady 2010
Wykład 3  03 2014
Wykład  03
wykład 03 2012
FIZJOLOGIA człowieka (VI wykład,1 03 2011)
Socjologia wykład 3 WIMIM
Marketing personalny wykład 03 2012 r

więcej podobnych podstron