GO, notatek pl wyklad 2 cykl zycia unieszkodliwanie odpadow wyklad

background image

WYKŁAD 2


unieszkodliwianie odpadów- redukowanie ich negatywnego wpływu na środowisko:

 Izolowanie od środowiska (zapakowanie do pojemników, w szczelną folię);

 Zabetonowanie, zaasfaltowanie odpadów;

 Chemiczne metody unieszkodliwiania:

poddanie odpadów jakiejś reakcji, która zmienia ich właściwości szkodliwe(np.
redukcja stopnia utlenienia

 chrom (VI) bardzo mobilny można sprowadzić do

chromu (III), a najlepiej do postaci metalicznej. Chrom występuje w garbarstwie, w
osadach ściekowych, barwnikach, farbach);

 Biologiczne metody unieszkodliwiania:

Biorą w nich udział mikroorganizmy. Zaszczepia się je do odpadów lub trwają w nich,
np. drożdże do wina

 fermentacja.

 Fermentacja-jest to proces beztlenowych przemian enzymatycznych związków

chemicznych (przede wszystkim zawierających grupę hydroksylową), której
efektem jest uzyskanie energii

umożliwia jednocześnie uzyskanie gazu na

potrzeby energii

 możemy więc produkty tego procesu wykorzystać, a

pozostałości fermentacji to składnik nawozu;

 Kompostowanie- polega na rozkładzie substancji organicznej przez

mikroorganizmy

– bakterie tlenowe, nicienie, etc. Jest to proces przetwarzania

substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w
odpowiedniej temperaturze i

wilgotności;

 Bakterie, które pobierają szkodliwe związki z odpadów;

 Dżdżownice, które oczyszczają odpad z metali ciężkich, metal się w nich

kumuluje, a ich odchody są zmienioną formą odpadów.

Metody biologiczne zawsze trwają w czasie.

 Fizyko-chemiczne metody unieszkodliwiania

 Procesy termiczne, np. spalanie, piroliza(to proces rozkładu termicznego

substancji prowadzony poprzez poddawanie ich dzi

ałaniu wysokiej

temperatury, ale bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami

utleniającymi).

Wszystkie procesy termiczne unieszkodliwiają odpady, co prowadzi do
zmniejszenia ilości i objętości odpadów. Można tez termicznie dostać odpad
jeszcze bardziej toksyczny. Unieszkodliwianie termiczne stosuje się m.in.
podczas zaraz, przy odpadach medycznych.

background image

Jak dotąd nikomu nie udało się odpadów unicestwić. Kierowanie odpadów na składowisko to
ostateczność. Dąży się do tego, by odpady:
-

były odizolowane od środowiska

-

zajmowały jak najmniej przestrzeni

-

tworzyły nowe złoża surowców dla przyszłych pokoleń(kontrolowanie, prowadzenie

dokumentacji).

Analiza cyklu życia produktu

środowisko

surowiec/kopalnia eksploatacyjna

przeróbka=wzbogacanie

rafinacja/przetwórstwo

produkcja

gotowy produkt

dystrybucja(pakowanie)

transport

handel

np. długopis

odpad

wykorzystanie

unieszkodliwianie

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

background image

(na exam konkretny przykład)

Na każdym etapie powstają inne odpady. Najlepiej te odpady, które powstają ponownie
wykorzystać w tym samym etapie produkcji, lub jeśli się nie da w innymRECYKLING

Recykling, czyli zawracanie odpadów do procesu produkcji lub do innej produkcji.
Dzielimy go na:
-jednorodny-do tej samej produkcji
-

różnorodny- do innej produkcji


-

zamknięty- nie wychodzi poza ramy procesu, w jednym miejscu

-otwarty

-energetyczny- odrzucony.

pod pojęciem recyklingu "rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym

przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie

produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym

lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku
energii."

Podejmowano próby produkcji bezodpadowej, jednak bezskutecznie, tak więc cel

technologie małoodpadowe.

PODZIAŁ ODPADÓW:

ze względu na:

 rodzaj:

-komunalne;
-niebezpieczne;
-inne.

 zawartość węgla:

-

organiczne(ulegają rozkładowi);

-

nieorganiczne(nie zawierają C).

 źródło ich powstawania:

-

z górnictwa;

-z hutnictwa;
-

z przemysłu ciężkiego;

background image

-

z przemysłu chemicznego;

-

z przemysłu lekkiego;

-

z przemysłu rolno-spożywczego;

-

z gospodarki komunalnej(np. oczyszczanie ścieków).

 powstające w procesie produkcji:

-

poprodukcyjne(powstające w wyniku procesów produkcji);

-

poużytkowe(powstają w związku z użyciem narzędzi, maszyn, służą do

zabezpieczania procesów produkcji).

Dążenie do czystszej produkcji- działania mające na celu ograniczenie negatywnego
oddziaływania procesów produkcji na pozostałe elementy środowiska.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
GO, notatek pl wyklad 4 regionalne plany gospodarki odpadami wyklad
GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
GO, notatek pl wyklad 8 sztuczne kruszywa lekkie wyklad
GO, notatek pl wyklad 7 odpady torfowe weglowe wyklad
GO notatek-pl-wyklad-6-odpady-przerobcze-wyklad
GO, notatek pl wyklad 4 regionalne plany gospodarki odpadami wyklad
GO, notatek pl podzial odpadow komunlanych wyklad
notatek pl wyklad 3 model krazenia odpadow wyklad
notatek pl pomiar czasu zycia nosnikow ladunku w polprzewodnikach cwiczenie 15
notatek pl wyklady
notatek pl ekologia wyklady zielen miejska
notatek pl rynki finansowe wyklady
techniki komunikacyjne wyklad 4 Notatek pl
zwf wyklad Notatek pl
Cykl życia systemu informatycznego, WSB Bydgoszcz, Informatyka wykłady
2)WYKŁAD 3 ?F UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
notatek pl budowa mechanizm wsalania i wysalania bialek wyklad
notatek pl podstawowe zagadnienia wyklady

więcej podobnych podstron