(1996) WSPÓLNIE MIESZKAĆ W JEDNOŚCIid 919

background image


Wspólnie

mieszkać w

jednościbackground image

„Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają ze sobą w

jedności!” (Psalm 133:1, NW )

Niniejsze wytyczne powinni przestudiować wszyscy członkowie rodziny Betel,

należący do Religijnej Społeczności Specjalnych Sług Pełnoczasowych, zarówno w

Biurze Głównym, jak i w biurach oddziałów. W trakcie zapoznawania się z tą

broszurą zechciej odszukać i odczytać wszystkie zamieszczone wersety biblijne.

Broszura ta stanowi własność Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego —
Strażnica Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania i jest przeznaczona jedynie dla
członków rodziny Betel. Nie wolno jej przepisywać, powielać ani zabierać z domu, w którym się
mieszka. Gdyby ktoś opuszczał rodzinę Betel, powinien zwrócić tę publikację do Biura Betel
wraz z kluczami i kartą identyfikacyjną.


© 1996

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Wszelkie prawa zastrzeżone

Poprzednie wydanie: 1993

Wydawca:

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Dwelling Together in Unity

Polish (dw-P)

background image

Wspólnie mieszkać w jedności

WITAMY w Betel! W języku hebrajskim „Betel” znaczy dosłownie „dom Boży” (1

Mojż. 28:17-19). Zostałeś członkiem rodziny Betel, co otwiera przed tobą drogę do
wielu przywilejów służby. Cieszymy się, że przyjąłeś zaproszenie i przybyłeś, by tu
usługiwać (Izaj. 6:8). Jesteśmy pewni, że jako osoba całkowicie oddana Jehowie i
Jego Królestwu pod władzą Chrystusa Jezusa, będziesz sobie cenić pobyt w Betel.

Zamieszkanie w jednym z Domów Betel należących do Towarzystwa oznacza wielką

zmianę w twym życiu. Chcielibyśmy jednak zrobić wszystko, żeby ci ułatwić
dostosowanie się do nowych warunków. Co mogłoby ci w tym pomóc?

2

Zechciej spojrzeć wstecz. Gdy zetknąłeś się z prawdą, zacząłeś przeobrażać swój

umysł i napełniać go stosownymi myślami. Czytanie Słowa Bożego, Biblii, oraz
publikacji Towarzystwa dostarczało ci wiadomości i sprawiało radość. Poznane
prawdy wzbudzały w tobie zachwyt. Stary system rzeczy przestał cię kształtować, a

dzięki przeobrażaniu umysłu przyswoiłeś sobie nowy styl życia, dający szczęście i

zadowolenie. Co więcej, pragniesz żyć w nowym systemie. Toteż w dalszym ciągu
poznajesz Jehowę i Jego Syna, wiedząc, że „to znaczy życie wieczne” (Jana 17:3;
Rzym. 12:2).

3

Jeżeli przed przybyciem tutaj naprawdę dokonałeś już takich zmian w osobowości i

postępowaniu, to dostosowanie się do ustalonego porządku i planu pracy w Betel nie
powinno ci sprawić trudności. Trzeba przyznać, że życie w Betel wygląda inaczej niż
w domu rodzinnym. Niemniej trudno jest dziś wskazać lepsze miejsce pobytu.
Będziesz tu mieszkać i pracować z ludźmi, którzy w pełnym znaczeniu tego słowa są

twymi duchowymi braćmi i siostrami, ojcami i matkami (Marka 10:29, 30). Gorąco
miłują cię za to, że zgłosiłeś się tu ochotniczo, aby z nimi współpracować, i pragną
uczynić wszystko, co w ich mocy, by ci ułatwić dostosowanie się do warunków
panujących w Betel i byś mógł się tu czuć jak u siebie w domu.

4

Niektóre rodziny Betel są małe, dzięki czemu łatwo jest się z każdym zapoznać;

postaraj się to zrobić. Ale są też na świecie znacznie większe rodziny Betel, w których
setki braci i sióstr z różnych grup etnicznych i środowisk mieszka oraz współpracuje
ze sobą w jedności. Jeżeli rodzina jest tak liczna, mogłoby się wydawać, że jesteśmy
do tego stopnia zajęci pracą w biurze, drukarni czy w jakimkolwiek innym miejscu

Betel oraz służbą kaznodziejską i uczęszczaniem na zebrania zborowe, iż trudno
znaleźć czas na zwykłe: „Dzień dobry”. Niemniej od samego początku śmiało
przedstawiaj się pierwszy. My także się o to postaramy, bo przecież wszyscy należymy
do jednej rodziny.

5

My, którzy mieszkamy tu dłużej od ciebie, przejawiamy zadowolenie wypływające ze

zbożnego oddania (1 Tym. 6:6-8). Trzymamy się określonych metod postępowania
oraz zwyczajów, które uważamy za pomocne w spełnianiu naszych zadań. Normy te

są oparte na Słowie Bożym i pozwalają nam owocnie pracować. Uważamy je za
słuszne i mamy nadzieję, iż tobie również się spodobają. Zapewne nie oczekujesz, że
wszyscy będą dopasowywać swój styl życia i ustalony porządek do każdego nowego
członka rodziny Betel. To raczej ty będziesz musiał dokonać pewnych zmian,

chcielibyśmy jednak, byś się poczuł w Betel jak w swoim domu. Pragniemy, żebyś się
czuł szczęśliwy i zadowolony i żebyś z powodzeniem pełnił tu służbę.

6

Betel jest miejscem jedynym w swoim rodzaju. Współpracujemy tu z ‘całą

społecznością naszych braci na świecie’ (1 Piotra 5:9). Jeszcze bardziej docenisz ten
wyjątkowy przywilej, gdy dostrzeżesz związek między przydzieloną ci pracą a

ogólnoświatowym dziełem głoszenia dobrej nowiny, wykonywanym przez naszych
braci w terenie. Każdy z nas otrzymał jakiś przydział służby i wszyscy pilnie się z
niego wywiązujemy, dążąc do tego samego celu. Będziesz tu prowadził pracowite

background image

życie, w którym zaznasz sporo satysfakcji, ‘wiedząc, że twój trud w związku z Panem
nie jest daremny’ (1 Kor. 15:58).

7

Chcąc wspólnie mieszkać w jedności, musimy dbać o dobre stosunki z Jehową

Bogiem i Chrystusem Jezusem, jak również z członkami rodziny Betel (Ps. 133:1; 1
Kor. 1:10; Kol. 3:12-17). Dzięki temu będziemy utrzymywać przyjacielskie kontakty z

najbliższymi współpracownikami, z nadzorcami oraz ze wszystkimi innymi członkami
rodziny (Rut 2:4; Efez. 6:5-9).

8

Każdy członek rodziny Betel znajdzie w tej broszurze podstawowe informacje o

specjalnych postanowieniach podjętych z myślą o nim oraz niezbędne wskazówki i

zasady regulujące życie całej rodziny. Wprawdzie publikacja ta nie odpowiada na
wszystkie pytania, ale służy za przewodnik, oparty na zasadach wyłuszczonych w
Słowie Jehowy (Ps. 19:8-11; 2 Tym. 3:16, 17). Z pewnością pomoże ci mieszkać w

jedności z drugimi oraz prowadzić sensowne i owocne życie.

9

Chcielibyśmy teraz zapoznać cię pokrótce z naszym codziennym podziałem zajęć.

Niektórzy z nas wykonują prace biurowe, inni sprzątają, piorą, przyrządzają i podają
pożywne posiłki. Wielu pracuje w drukarniach, przygotowując i wysyłając publikacje,

a jeszcze inni zajmują się na farmach produkcją żywności. Ponadto studiujemy Biblię

i udzielamy się w miejscowych zborach. Wszyscy jesteśmy oddanymi Bogu
pełnoczasowymi sługami Jego Królestwa i regularnie bierzemy udział w głoszeniu i
nauczaniu oraz w zebraniach zborowych. Ponadto rodzina Betel ma ważny i

niezbędny program duchowy. Pragniemy, żebyś razem z nami radował się tymi
błogosławieństwami duchowymi.

Na członkach rodziny Betel spoczywa poważna odpowiedzialność

10

Po złożeniu uroczystego ślubowania zostałeś przyjęty do Religijnej Społeczności

Specjalnych Sług Pełnoczasowych i serdecznie powitany w rodzinie Betel. Jako jej
członek, złożyłeś ślubowanie posłuszeństwa i ubóstwa, podobnie jak wszyscy, którzy
pełnią specjalną służbę pełnoczasową, a więc nadzorcy podróżujący, misjonarze i
pionierzy specjalni.

11

Pamiętaj, iż przynależność do tej rodziny i do społeczności specjalnych sług

pełnoczasowych nie jest równoznaczna z jakąś szczególną nominacją, która by cię
stawiała ponad twoimi braćmi. Członkowie rodziny Betel oraz inne osoby pełniące
specjalną służbę pełnoczasową zdają sobie sprawę z powagi swego uroczystego

przyrzeczenia oraz z tego, że ich przywilej służby wiąże się z dodatkowymi
obowiązkami i ofiarnością.

Usposobienie duchowe

12

Największym skarbem w Betel jest grono dojrzałych, duchowo usposobionych

mężczyzn i kobiet, którzy „mają władze poznawcze wyćwiczone, aby odróżniać
właściwe od niewłaściwego” (Hebr. 5:14). Pobyt w tym miejscu może wpłynąć
korzystnie na twój rozwój duchowy, co powinno być tym bardziej widoczne, im dłużej

jesteś członkiem rodziny Betel (1 Tym. 3:15). Co może przyśpieszyć ten wzrost?
Codziennie rano, od poniedziałku do soboty, rozważamy przez 15 minut tekst dzienny
i słuchamy stosownych rozważań biblijnych, po czym następuje modlitwa. Pomaga
nam to dobrze rozpocząć dzień. Od wszystkich członków rodziny oczekuje się, że
będą obecni, oczywiście z wyjątkiem tych, którzy mają wolne lub są chorzy.

Spodziewamy się też, iż w każdy poniedziałek wieczorem będziesz korzystać z
rodzinnego studium Strażnicy. Jest ono niezwykle budujące i kieruje naszą uwagę na
sprawy, które możemy poruszać na cotygodniowym studium w zborze. Niekiedy w
poniedziałkowe wieczory rodzinie Betel jest też przedstawiany dodatkowy program

duchowy.

background image

13

Ani na poranne omawianie tekstu dziennego, ani na rodzinne studium Strażnicy w

poniedziałkowy wieczór nie zaprasza się nikogo spoza rodziny Betel, wyjąwszy gości,
którzy w tym dniu nocują w Domu Betel.

14

Nie da się przecenić roli, jaką w zachowaniu sił duchowych i robieniu postępów

odgrywa ‘upewnianie się co do rzeczy ważniejszych’ (Filip. 1:10). Pomoże ci to
prowadzić w Betel sensowne życie i zaznawać radości w służbie na rzecz Królestwa
Jehowy.

15

Oprócz tego będziesz mieć możliwość współpracy z jakimś zborem. Chodzenie na

zebrania i udział w nich oraz uczestniczenie w służbie polowej da ci sposobność

pomagania drugim, jak to czyniłeś przed przyjściem do Betel. Dzięki korzystaniu w
pełni ze wszystkich tych postanowień będziesz robić postępy, wzrastać duchowo i
staniesz się błogosławieństwem dla drugich.

Widzialna organizacja teokratyczna

16

Zastanówmy się teraz nad pewnymi zagadnieniami, z którymi powinieneś się

zaznajomić; dotyczą one widzialnej części teokratycznej organizacji Jehowy. Ogólny

nadzór nad sprawami Królestwa na całej ziemi roztacza Ciało Kierownicze Świadków

Jehowy, reprezentujące klasę niewolnika wiernego i roztropnego. Członkowie Ciała
Kierowniczego usługują w różnych komitetach. Każdy komitet zajmuje się czym
innym, a mianowicie: 1) Komitet Przewodniczącego koordynuje pracę wszystkich

komitetów oraz podejmuje specjalne działania, gdy gdzieś na świecie słudzy Jehowy
znajdą się w nagłej potrzebie lub w krytycznej sytuacji. 2) Komitet Personalny
troszczy się o pomyślność duchową i fizyczną członków rodzin Betel na całym świecie
oraz organizuje spotkania starszych Betel, zamianowanych przez Ciało Kierownicze.

3) Komitet Wydawniczy nadzoruje przedsięwzięcia finansowe, prawne i budowlane
oraz zajmuje się innymi sprawami dotyczącymi korporacji i przedstawicielstw,
którymi Towarzystwo posługuje się na całym świecie w celu wydawania i rozsyłania
literatury. 4) Komitet Służby nadzoruje działalność ewangelizacyjną na całym świecie
oraz organizuje pracę pionierów, pionierów specjalnych, misjonarzy, zborów,
obwodów i podróżujących przedstawicieli Towarzystwa. 5) Komitet Nauczania

zajmuje się przekazywaniem wskazówek duchowych braciom na całym świecie —
zarówno w Betel, jak i na różnych kursach Towarzystwa. Organizuje zgromadzenia
okręgowe, obwodowe i specjalne oraz przygotowuje ich programy. 6) Komitet
Redakcyjny
kieruje przygotowywaniem pokarmu duchowego w formie publikacji
oraz kaset magnetofonowych i wideo przeznaczonych dla wszystkich domowników
wiary. Odpowiada też na pytania biblijne otrzymywane listownie lub telefonicznie i
nadzoruje niezbędną pracę tłumaczy na całym świecie.

17

Ponadto w USA działa szereg komitetów pomocniczych, które współpracują z wyżej

wymienionymi komitetami Ciała Kierowniczego. Należą do nich: a) Komitet Biura
Zgromadzeń
, zajmujący się od strony organizacyjnej przygotowaniami do
zgromadzeń okręgowych w USA; b) Komitet Administracyjny, który koordynuje i

nadzoruje funkcjonowanie domów, drukarni i farm należących do Towarzystwa w
USA oraz c) Komitet Działu Służby, bezpośrednio nadzorujący służbę kaznodziejską i
działalność zborów w USA.

18

W krajach, gdzie Towarzystwo ma Biuro Oddziału, Ciało Kierownicze powołuje

Komitet Oddziału. Komitet ten zajmuje się na podległym mu obszarze wszystkimi
sprawami, nad którymi czuwają wymienione komitety pomocnicze. Jeśli zachodzi
potrzeba wyjaśnienia jakiejś kwestii, Komitet Oddziału konsultuje się z odpowiednim

komitetem Ciała Kierowniczego.

19

Do organizowania działalności głoszenia o Królestwie i pozyskiwania uczniów Ciało

Kierownicze posługuje się na całym świecie licznymi korporacjami. Watchtower Bible

background image

and Tract Society of Pennsylvania czuwa nad ogólnoświatową działalnością
Królestwa, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. nadzoruje
działalność w USA. Pieczę nad działalnością Królestwa w innych krajach Świadkowie
Jehowy sprawują za pomocą różnych korporacji prawnych, takich jak International

Bible Students Association.

20

Tak w ogólnym zarysie wygląda ogólnoświatowa organizacja, którą Jehowa raczy

posługiwać się w naszych czasach do prowadzenia dzieła głoszenia o Królestwie.
Pozostaje nam więc lojalnie popierać postanowienia teokratyczne (pochodzące od

Boga) i współpracować ze sobą w jedności i pokoju. Jeżeli będziemy tak czynić,

Jehowa z pewnością obdarzy nas swą łaską i licznymi dobrodziejstwami.

21

Jehowa wyraźnie pobłogosławił swą ziemską organizację wieloma dobrami

materialnymi: nieruchomościami, Domami Betel, drukarniami, kosztownymi

maszynami i wyposażeniem — wszystkim, co jest niezbędne, by do ogólnoświatowej

braterskiej społeczności głosicieli Królestwa mogło docierać orędzie w postaci
drukowanej i w różnych innych formach. Zostaliśmy zaproszeni, by mieszkać i
pracować w Betel, toteż jesteśmy zobowiązani jak najlepiej korzystać z tych obiektów

i ich wyposażenia do przysparzania czci Jehowie. Niezależnie od tego, czy pracujemy
w drukarni, w biurze czy w samym Domu Betel, cieszymy się przywilejem dostępnym
niewielu głosicielom, usługujemy bowiem braciom na całym świecie, zaspokajając ich
potrzeby. Niewątpliwie cenisz sobie ten szczególny przywilej służby w organizacji

Jehowy.

22

Jednakże ani przynależność do rodziny Betel, ani rodzaj wykonywanej pracy nie

powinny nas wbijać w pychę bądź wywoływać poczucia wyższości. Przeciwnie,
musimy się odznaczać pokorą i uniżonością umysłu (Filip. 2:1-4). Powinniśmy
doceniać całą wspaniałą organizację Jehowy i uważać siebie za jej drobną cząstkę.
Każda część ciała ludzkiego spełnia ważne funkcje. Tak samo każda zlecona nam

praca przyczynia się do popierania spraw Królestwa (por. 1 Kor. 12:20-26).

Przydział i plan pracy

23

Członkom rodziny Betel przydzielają pracę zamianowani nadzorcy. Nie prosimy

poszczególnych osób, by ją sobie wybrały, uważamy raczej za właściwe nastawienie
Izajasza, który powiedział: „Oto jestem, poślij mnie!” (Izaj. 6:8). Służenie Jehowie na
każdym powierzonym odcinku pracy powinno ci przysparzać szczęścia — i

chcielibyśmy, żeby tak było. Każde zajęcie w Betel jest świętą służbą dla Jehowy, jest
przywilejem i zaszczytem (Ps. 84:11; Rzym. 12:1, 2; Kol. 3:23, 24).

24

Wykonanie pilnych zadań może wymagać przeniesienia do innej pracy. Nasze

obowiązki w dużej mierze wynikają z aktualnych potrzeb. Postaramy się jednak
przydzielić ci taką pracę, żebyś mógł jak najlepiej wykorzystać swe umiejętności (1

Piotra 4:10). Ewentualna zmiana przydziału zawsze ma jakiś uzasadniony powód, ale
wcale nie musi oznaczać, że nadzorcy są niezadowoleni z tego, co robiłeś do tej pory.
Oczywiście gdybyś się ociągał, nie doceniał swych przywilejów albo gdyby wyłoniły
się jakieś trudności, któryś ze starszych Betel lub odpowiedzialnych braci życzliwie

udzieli ci niezbędnych rad (Prz. 13:4). Uważnie ich wysłuchaj i dokonaj koniecznych
zmian.

25

Nadzorcy poszczególnych działów mają spore doświadczenie. Mogą cię czegoś

nauczyć, jeśli będziesz chętny. Być może nasuną ci się jakieś propozycje usprawnienia
wykonywanej pracy. Jednakże gdybyś nawet w jakiejś dziedzinie miał niemałe
doświadczenie, mądrość nakazuje najpierw stosować metody zalecane przez

Towarzystwo, zanim taktownie coś zaproponujesz. Ponieważ określone zadanie
można wykonać na różne sposoby, więc najprawdopodobniej już je wypróbowaliśmy i
wybraliśmy ten, który okazał się najlepszy. Przekonasz się, że najwięcej zadowolenia z

background image

pracy przyniesie ci pokorne stosowanie się do otrzymanych wskazówek. Sumiennie
wypełniaj przydzielone ci zadania i raduj się z przywileju należenia do zjednoczonej
rodziny Betel (Prz. 10:4; 21:5).

26

Oczekujemy, że będziesz zaczynać i kończyć pracę w wyznaczonym czasie (Łuk.

16:10). Punktualność jest bardzo ważna. Dzień roboczy trwa osiem godzin, a w soboty
— cztery. Nie dla wszystkich zaczyna się on i kończy o tej samej porze. Zależy to od
rodzaju zajęć, odległości i miejscowych warunków.

27

Czasami możesz być proszony o wykonanie jakiejś niezbędnej pracy w godzinach

nadliczbowych. Może chodzić o zmywanie naczyń, dyżur w recepcji, pilnowanie

obiektu albo jeszcze coś innego. Za te dodatkowe zajęcia nie przewiduje się
ekwiwalentu w postaci równoważnej ilości wolnego czasu. Wykonanie takiej
dodatkowej pracy z pewnością sprawi ci radość.

28

Należy pamiętać, że w godzinach pracy nie wolno opuszczać swego stanowiska bez

zgody odpowiedzialnego nadzorcy. Jeżeli otrzymaliśmy do wykonania jakieś zadanie,
nie powinniśmy zajmować się w tym czasie załatwianiem spraw osobistych lub
zborowych. Możemy być pewni, że Jehowa pobłogosławi wysiłki tych, którzy

przykładają się pilnie do pracy (Prz. 22:29).

29

Przydział i plan pracy w poszczególnych oddziałach ustala Komitet Oddziału.

Urlop

30

Wszystkim członkom rodziny Betel przysługuje urlop. Oblicza się go na podstawie

miesięcy i lat służby. Miesiąc służby zaczyna się pierwszego i kończy ostatniego dnia

każdego miesiąca. Rok służbowy trwa od 1 września do 31 sierpnia włącznie.

31

Za każdy pełny miesiąc przepracowany w Betel przysługuje jeden dzień urlopu,

czyli 12 dni urlopu za każdy pełny rok służby. Dni można wykorzystać według
życzenia dopiero wtedy, gdy nabędzie się do nich uprawnień. Urlop przyznaje się

bowiem po upływie całego miesiąca kalendarzowego, a nie w ciągu bądź też w
ostatnim dniu miesiąca. Urlopem można się dzielić tylko ze współmałżonkiem.

32

Podjęto też pożyteczne postanowienie co do dodatkowych dni urlopu, których

liczbę uzależniono od lat spędzonych w służbie pełnoczasowej w charakterze pioniera
stałego lub specjalnego, nadzorcy obwodu lub okręgu, misjonarza albo członka
rodziny Betel. Jeżeli na przykład ktoś spędził pełne dwa lata w którejś z
wymienionych gałęzi służby, przysługuje mu od 1 września dodatkowy dzień urlopu.

A zatem po dwóch pełnych latach służby będzie mógł dodać jeden dzień do stałych 12
dni urlopu. Oczywiście musiałby wcześniej zapracować na te 12 dni (jeden dzień za
każdy miesiąc roku służbowego), ponieważ nie może otrzymać urlopu, dopóki nie
nabędzie do niego uprawnień. Ten dodatkowy dzień, który mu przysługuje z

początkiem trzeciego roku służby, może wykorzystać w dowolnym czasie. Po czterech
latach spędzonych w służbie, czyli w piątym roku, otrzymałby następny dzień, co daje
razem 2 dni, a więc ogółem 14 dni. Zwiększanie liczby dni urlopu trwa dopóty, dopóki
nie przepracuje w służbie pełnoczasowej pełnych 24 lat, kiedy to w sumie
zapracowałby na 12 dni dodatkowych i 12 stałych, czyli na 24 dni urlopu rocznie.

33

Istnieje jeszcze inna możliwość przydzielania urlopu, w której bierze się pod uwagę

wiek danej osoby. Po skończeniu 45 lat można otrzymać co rok dodatkowo 6 dni
urlopu, jak po przepracowaniu pełnych 12 lat w służbie pełnoczasowej. Po
przekroczeniu 60 roku życia przysługuje 12 dodatkowych dni urlopu, jak komuś, kto

służył pełne 24 lata. Wszystkie dni dodatkowe są przyznawane co roku od 1 września.

34

Pamiętaj o tym, że do lat służby pełnoczasowej, od których zależy liczba

dodatkowych dni urlopu, zaliczane są tylko pełne lata służbowe, spędzone w stałej
lub specjalnej służbie pionierskiej, w służbie obwodowej, okręgowej, misjonarskiej
bądź w Betel. Nie bierze się pod uwagę niepełnych lat służbowych.

background image

35

Członkowie rodziny Betel zazwyczaj planują urlop w dogodnym dla siebie terminie

i wolno im rozłożyć go na raty, ale jednorazowo nie można wziąć mniej niż pół dnia.
Udzielenie urlopu w określonym czasie zależy jednak od aktualnych potrzeb w Betel.

36

Betelczycy mogą odkładać dni urlopu, gdyby planowali dłuższy wypoczynek w

późniejszym terminie. Wolno na przykład zatrzymać sobie tydzień urlopu z jednego
roku i wykorzystać go w następnym, ale nie można wykorzystać przyszłorocznego
urlopu, dopóki nie nabędzie się do niego uprawnień.

37

Jeżeli ktoś chce skorzystać z przysługującego mu urlopu, powinien poprosić o to na

piśmie. Zazwyczaj należy to uczynić przynajmniej na tydzień przed planowanym

terminem. Gdybyś miał jakieś pytania w związku z urlopem, możesz śmiało zwrócić
się do osób, które w Domu Betel lub w drukarni zajmują się tą sprawą.

Dodatkowy urlop dla absolwentów Szkoły Gilead, którzy są członkami

rodziny Betel, i dla betelczyków pełniących służbę zagraniczną

38

W niektórych oddziałach członkami rodziny Betel są absolwenci Szkoły Gilead. Z

myślą o tych misjonarzach, którzy służą na terenie zagranicznym (nie dotyczy to

misjonarzy pełniących służbę w kontynentalnej części USA oraz w Kanadzie albo w

Europie w odległości mniejszej niż 3200 kilometrów od rodzinnych stron), przyjęto
specjalne postanowienie o dodatkowym urlopie. Za każdy rok służby przysługują im
dodatkowo dwa tygodnie urlopu, z którego mogą jednak skorzystać dopiero po

upływie trzech lat służby w wyznaczonym kraju.

39

W niektórych oddziałach są też betelczycy — bracia i siostry — pełniący służbę

zagraniczną. Osoby usługujące na terenie zagranicznym również są objęte
postanowieniem o dodatkowym urlopie. (Nie dotyczy to członków rodziny Betel
pełniących służbę w kontynentalnej części USA oraz w Kanadzie albo w Europie w
odległości mniejszej niż 3200 kilometrów od miejsca zamieszkania przed

zaproszeniem do Betel). Betelczykom pełniącym służbę zagraniczną przysługują za
każdy rok tej służby dodatkowo dwa tygodnie urlopu, z którego mogą jednak
skorzystać dopiero po upływie roku służby w wyznaczonym kraju.

40

Łącząc te dni dodatkowe ze swoim corocznym urlopem absolwenci Szkoły Gilead

oraz betelczycy pełniący służbę zagraniczną mogą, jeśli zechcą, od czasu do czasu na
własny koszt odwiedzić rodzinny kraj. Mogą też zrezygnować z tego dodatkowego,
dwutygodniowego urlopu i otrzymać urlop w ramach rozwiązań obowiązujących w

Betel.

Wolne soboty

41

Żeby ułatwić ci pełnienie służby pełnoczasowej również w starszym wieku,

podjęliśmy z myślą o tobie jeszcze inne postanowienia. Na przykład każdemu bratu
przysługuje co miesiąc jedna wolna sobota, którą może wykorzystać według własnego
uznania — czy to na uczestniczenie w większym zakresie w działalności zboru, czy na
załatwienie spraw osobistych. Po ukończeniu 50 lat może on mieć dwie wolne soboty,

a po 60 roku życia — trzy. Bracia, którzy przekroczyli 70 lat, mogą mieć wszystkie
soboty wolne.

42

Ze względu na szczególne potrzeby naszych sióstr przyjęto w ich wypadku trochę

inne rozwiązanie. Siostry, które jeszcze nie mają 30 lat, mogą mieć w miesiącu dwie
soboty wolne, a w wieku od 30 do 40 lat — trzy. Siostrom powyżej 40 roku życia

przysługują wszystkie soboty wolne. Jesteśmy przekonani, że ten wolny czas będzie
dobrze spożytkowany pod względem duchowym.

43

Wolnych sobót z jednego miesiąca nie można wykorzystać w innym miesiącu ani

nikomu odstąpić, ale można je dołączyć do urlopu. Jeśli ktoś nie rozpoczął pracy w
Betel pierwszego dnia miesiąca, nie otrzyma w danym miesiącu wolnej soboty.

background image

Dopiero po przepracowaniu pełnego miesiąca kalendarzowego może mieć wolną
sobotę. O terminie zaplanowanej wolnej soboty należy powiadomić na piśmie
przynajmniej tydzień wcześniej. Ponieważ członkowie rodziny Betel mają co miesiąc
niektóre soboty wolne, ktoś może chcieć wykorzystać ten wolny czas w związku ze

zgromadzeniem okręgowym. Mógłby wówczas do wolnego czasu, jaki otrzyma,
doliczyć pół dnia na podróż.

Nieobecność w Betel z powodu ważnych spraw osobistych

44

Może się zdarzyć, że osoba od lat pełniąca służbę pełnoczasową będzie musiała

nagle poświęcić kilka dni czy nawet tydzień lub dwa na pośpieszenie z pomocą
najbliższym. W takim wypadku powinna się zwrócić do odpowiedzialnych braci i
zapytać, czy nie mogłaby otrzymać wolnego na zajęcie się tą sprawą. Każda taka

prośba będzie rozpatrywana indywidualnie. Niekiedy proponuje się danej osobie,

żeby przerwała służbę i uporała się z zaistniałym problemem. Później mogłaby
ewentualnie ponownie zgłosić się do Betel.

Praca zarobkowa podczas służby w Betel

45

Kto się zgłosił do pracy w Betel, musi stale pamiętać, że jest tutaj po to, aby

popierać sprawy Królestwa. Nie wolno mu zapominać o słowach apostoła Pawła,
który napisał do zboru chrześcijańskiego w Filippi: „Nauczyłem się we wszelkich
warunkach poprzestawać na tym, co mam. Umiem być skromnie zaopatrzony,
umiem też mieć obfitość. We wszystkim oraz we wszelkich warunkach poznałem

tajemnicę i tego, jak być nasyconym, i tego, jak głodować; jak mieć obfitość i jak
cierpieć nędzę. Do wszystkiego mam siłę dzięki temu, który mi udziela mocy” (Filip.

4:11-13).

46

Z myślą o twojej pomyślności duchowej ustalono pewne zasady dotyczące służby w

Betel i pracy zarobkowej. Kiedy zostałeś członkiem rodziny, ślubowałeś zrezygnować
z wszelkiej działalności zarobkowej. Dopóki obowiązuje cię to ślubowanie, nie możesz
bez zezwolenia podejmować żadnej pracy zarobkowej. Jednakże w czasie urlopu
można podjąć pracę zarobkową. Na okres ten zostajesz zwolniony ze swego
ślubowania. Pamiętaj, że dobra materialne nie zapewniają trwałego szczęścia. W
Ewangelii według Łukasza 12:19-21 Jezus unaocznił, iż więź z Jehową jest o wiele
cenniejsza niż rzeczy materialne.

47

Niekiedy ktoś z rodziny znajdzie się w trudnej sytuacji i potrzebuje wsparcia

materialnego. W takim wypadku należy się zwrócić do odpowiedniego komitetu,
który podejmie decyzję w tej sprawie.

Zachowywanie równowagi między służbą w Betel a inną działalnością

48

Musimy zawsze zachowywać stosowną równowagę między naszymi zadaniami w

Betel a działalnością zborową. Pragniemy udzielać się w zborze, chodzić na zebrania i
uczestniczyć w służbie polowej, ponieważ to także wchodzi w zakres naszej świętej
służby dla Jehowy. Wszyscy musimy karmić się duchowo przy stole Jehowy zarówno

w Betel, jak i w zborze.

49

W Betel korzystamy z wielu udogodnień, powinniśmy więc rozsądnie planować

regularny udział w obwieszczaniu dobrej nowiny o Królestwie wspólnie z głosicielami
naszego zboru. Gdyby jednak zaplanowanej pracy w Betel nie dało się pogodzić z

działalnością zborową, pierwszeństwo powinniśmy oczywiście przyznać naszym
zadaniom w Betel. Przypominamy, że we wniosku o przyjęcie do rodziny Betel w
Religijnej Społeczności Specjalnych Sług Pełnoczasowych znalazło się między innymi
poniższe oświadczenie:

background image

„Niniejszy wniosek stanowi wyraz mojego osobistego pragnienia, żeby jako członek
rodziny Betel należeć do Religijnej Społeczności Specjalnych Sług Pełnoczasowych.
Wyznaczone zadania służbowe będę stawiać ponad każdą inną działalność. Będę
też sumiennie wykorzystywać wszystkie możliwości studiowania i rozważania Słowa
Bożego przewidziane dla rodziny Betel, to znaczy brać udział w porannym
omawianiu tekstu dziennego oraz w poniedziałkowym studium Strażnicy. W miarę
możności będę też regularnie uczestniczyć w służbie polowej oraz w zebraniach
zboru, do którego zostanę przydzielony. Zawsze będę się zachowywać porządnie,
przestrzegając ściśle regulaminu obowiązującego w rodzinie Betel oraz wszystkiego,
co omówiono szczegółowo w broszurze Wspólnie mieszkać w jedności — gdzie na
przykład jest mowa o pracy zarobkowej, o ślubowaniu posłuszeństwa — jak również
rad Słowa Bożego, odnoszących się do wszystkich chrześcijan”.

Ślubowanie posłuszeństwa i ubóstwa

50

Każdy nowy członek rodziny Betel w Religijnej Społeczności Specjalnych Sług

Pełnoczasowych składa następujące ślubowanie:

Ślubowanie rodziny Betel
Uroczyście wyrażam przed Jehową Bogiem pragnienie zostania członkiem rodziny
Betel w Religijnej Społeczności Specjalnych Sług Pełnoczasowych. Ślubuję:
1. Prowadzić tryb życia przyjęty przez całą rodzinę Betel.
2. Chętnie wykonywać każde wyznaczone mi zadanie.
3. Przestrzegać porządku teokratycznego panującego w Betel.
4. Przykładać się ze wszystkich sił do zadań przydzielonych mi w Betel.
5. Nie podejmować bez zezwolenia żadnej pracy zarobkowej.
6. Jako członek rodziny Betel, nie oczekiwać niczego poza podstawowym
utrzymaniem.
7. Korzystać z takich samych posiłków, mieszkania i kieszonkowego, jak wszyscy
pozostali członkowie rodziny Betel, bez względu na wartość mej pracy lub zakres
moich obowiązków.
8. Stosować się do zasad podanych w broszurze Wspólnie mieszkać w jedności,
która co jakiś czas może być uaktualniana.

51

Ze względu na treść tego ślubowania może niekiedy zajść potrzeba dokonania

zmian w sposobie myślenia i w postępowaniu. Niektórzy członkowie rodziny Betel są
młodzi i brak im doświadczenia, jakie mają ci, którzy służą tu już od wielu lat. Może
wypadnie porzucić dawne przyzwyczajenia oraz utarte metody, żeby zachować

równowagę i dostosować się do życia w Betel oraz do obowiązujących tu wysokich
mierników (Efez. 4:22-24; 1 Piotra 4:3-5).

52

Równowaga jest też potrzebna pod jeszcze innymi względami. Istnieje na przykład

niebezpieczeństwo, że na jakość służby w Betel wywrze wpływ nasze życie
towarzyskie. Wprawdzie to całkiem stosowne, iż dni wolne od pracy oraz wieczory
poświęcamy na działalność zborową i ewentualnie na rozrywkę, ale musimy pod tym

względem postępować rozsądnie, żeby należycie odpocząć i następnego dnia w pełni
sił przystąpić do pracy. Po weekendzie nie powinniśmy być zmęczeni, ale wypoczęci i
odprężeni, by w poniedziałek bez przeszkód wziąć udział w porannym omawianiu
tekstu dziennego i stawić się punktualnie do pracy. Wskazówki te mają ci pomóc w
zachowywaniu równowagi zarówno w Betel, jak i w zborze, abyś był przydatny do
dalszego usługiwania w rodzinie Betel.

background image

53

Jako nowy członek rodziny, będziesz musiał zapoznać się dokładnie z zasadami

obowiązującymi w Betel i niewątpliwie uznasz za konieczne dokonanie u siebie
pewnych zmian. W zakres tego może wchodzić przystosowanie się do życia w
zorganizowanej grupie współchrześcijan. Zwłaszcza w pierwszym roku pobytu

otrzymasz podczas szkolenia zachęty i pomoc, ułatwiające osiągnięcie równowagi w
wywiązywaniu się z zadań teokratycznych, abyś mógł dalej służyć (Rzym. 15:1-3).
Pragniemy, żeby Betel stał się twoim domem, a ty — stałym członkiem rodziny.
Gdyby się jednak okazało, że nie przykładasz się należycie do pracy albo pod innym

względem nie odpowiadasz stawianym wymaganiom, możesz być poproszony o
opuszczenie rodziny i dalsze pełnienie służby w terenie.

54

Przynależność do rodziny Betel jest zaszczytnym wyróżnieniem. Powinieneś stale

pamiętać, iż znalazłeś się tu dzięki Jehowie i zaproszeniu od Jego organizacji.

Porównywanie świętej służby w Betel z jakimś świeckim zajęciem byłoby niemądre.

Gdybyś jednak po wyłonieniu się trudności zamierzał zrezygnować z pracy, byłoby
dobrze, żebyś przed powzięciem decyzji porozmawiał z którymś ze starszych w Betel.
Powinieneś mieć pewność, że są rzeczywiste powody do opuszczenia Betel. Nigdy nie

zapominaj o swej pierwszej miłości do tej służby. Pogłębiaj tę miłość, dbając należycie
o swe usposobienie duchowe i pilnie wywiązując się ze swych zadań w Betel oraz w
zborze (1 Kor. 15:58).

55

Gdybyś mimo wszystko uznał za konieczne zrezygnowanie z pracy w Betel, zechciej

powiadomić o tym na piśmie przynajmniej 30 dni wcześniej Komitet Personalny, gdy
usługujesz w Betel w USA. Jeżeli służysz w którymś oddziale, wówczas poinformuj

Komitet Oddziału. Pozwoli to znaleźć kogoś, kto by cię zastąpił w pracy.

Wyposażenie i materiały

56

Nikt nie powinien bez zezwolenia kupować żadnych urządzeń ani materiałów dla

Towarzystwa. Nie można zobowiązywać Towarzystwa do pokrywania takich
wydatków bez uzyskania pisemnej zgody upoważnionego brata.

57

Wszystko, co się drukuje w budynkach Towarzystwa, należy do Towarzystwa. Bez

pozwolenia odpowiedzialnego nadzorcy nie wolno zabierać książek, czasopism ani
innych publikacji czy taśm magnetofonowych, z palet, regałów, maszyn drukarskich
ani z żadnych działów, i wynosić ich z budynku. Strażnica, Przebudźcie się!, Nasza
Służba Królestwa
, listy i inne materiały informacyjne dla poszczególnych członków

rodziny będą w odpowiednim czasie dostarczone do pokojów.

58

Nikomu nie wolno bez uzyskania zgody obsługiwać cudzej maszyny ani

wprowadzać w niej modyfikacji. Obsługą maszyn i urządzeń mogą się zajmować
jedynie osoby upoważnione. Wyposażenia będącego własnością Towarzystwa nie
należy używać do celów osobistych bez specjalnego zezwolenia odpowiedzialnego

nadzorcy. Chcielibyśmy przestrzec wszystkich przed samowolnym zabieraniem
wyposażenia lub materiałów z działów Towarzystwa albo czegoś, co stanowi prywatną
własność braci. Jest to poważny występek, który równałby się kradzieży. Można być
za to zwolnionym z Betel.

59

Ponieważ biuro sprawujące nadzór dba o to, żeby w pokojach mieszkalnych czy

biurowych nie było rzeczy nieestetycznych ani niestosownych, więc przed
sprowadzeniem mebli, urządzeń lub ozdób, które mogłyby budzić zastrzeżenia,
należy uzyskać jego zgodę. Bez zezwolenia nie wolno dokonywać w pokoju żadnych

przeróbek, a zazwyczaj wprowadza się je tylko przy odnawianiu. Nie wolno usuwać z
pokoju niczego, co jest zamontowane na stałe.

background image

Korzystanie z telefonu

60

Telefon jest bardzo pomocnym i pożytecznym urządzeniem. Jeśli to możliwe, w

godzinach pracy nie należy do celów osobistych używać telefonu ani przywoływacza.
Jeżeli ktoś do ciebie zadzwoni w czasie pracy, staraj się rozmawiać krótko.

61

Telefony w biurach i drukarniach umożliwiające bezpośrednie połączenie z

miastem są przeznaczone do rozmów służbowych. Jeżeli musisz zadzwonić w jakiejś
sprawie prywatnej, najpierw poproś o pozwolenie. Będziesz musiał pokryć koszt
takiej rozmowy. Rozmowy zamiejscowe powinieneś zgłosić do Biura Betel celem

wystawienia rachunku, jeśli nie dokonuje się tego automatycznie.

62

W wielu Domach Betel funkcjonuje wewnętrzna sieć telefoniczna, z której w czasie

pracy powinno się korzystać oszczędnie. Nie należy w godzinach pracy używać jej do
rozmów towarzyskich. Gdy telefonujesz, rozmawiaj krótko i rzeczowo. Między

dziesiątą wieczór a ósmą rano z aparatów na korytarzach wolno korzystać tylko w

nagłych wypadkach. Wszyscy sąsiedzi będą sobie ogromnie cenić twoją rozwagę pod
tym względem. Na pewno zechcesz też mieć wzgląd na współlokatora i gdy on już śpi,
nie będziesz korzystać z telefonu w pokoju.

Porządek i czystość w pokoju

63

Podczas pobytu w Betel powinieneś czuć się w swoim pokoju jak u siebie w domu

— możesz w nim wypoczywać, studiować i mile spędzać wolny czas. Twój pokój
winien być przyjemnym miejscem, do którego chętnie się wraca po całodziennej
pracy, i dlatego razem ze współlokatorem dbaj o to, żeby był czysty i schludny,

stosownie do wymagań panujących w Betel. Możesz go urządzić ze smakiem, abyś
naprawdę czuł się w nim jak w domu, chociaż niewątpliwie zechcesz unikać świeckich
tendencji. Pamiętaj też, by w miarę możliwości ułatwiać pracę sprzątającym, którzy
będą sobie cenić twoje życzliwe współdziałanie pod tym względem. Niech miłość

podpowiada ci, jak utrzymywać porządek w pokoju (Rzym. 13:8).

64

Przed wyjściem do pracy każdy powinien posłać swoje łóżko, z wyjątkiem dnia, w

którym ma być zmieniana pościel. Wówczas należy zdjąć używaną pościel i starannie
poskładać bieliznę pościelową, koce i narzutę, żeby osoba sprzątająca mogła założyć
czyste powłoczki.

65

Życie w Betel wymaga przestrzegania wysokich mierników pod względem

cielesnym, moralnym i duchowym. Każdy powinien dbać o czystość osobistą i

czystość swojego pokoju. Sprzyja to zachowaniu zdrowia. Nie ma powodu, żeby ktoś
był brudny. Dobrym zwyczajem jest codzienna kąpiel, dlatego w Betel są
odpowiednie urządzenia sanitarne. Od wszystkich się oczekuje, że będą się myć przed
posiłkami. Przez wzgląd na współlokatora i sprzątających po każdorazowym

skorzystaniu z umywalki lub wanny należy je umyć.

66

Wprawdzie możesz mieć w pokoju gustowne sprzęty dekoracyjne, ale gazety,

czasopisma, książki i tym podobne rzeczy nie mogą być bezładnie porozrzucane. Nie
schowana odzież szpeci pokój. Przysparza też pracy sprzątającym. Nie oczekuj, że
wszystko za ciebie uporządkują. Żywność trzeba przechowywać tak, by nie

przyciągała owadów. Z tego samego powodu naczynia, meble kuchenne i lodówka
zawsze muszą być czyste.

67

W pracy dbaj o czystość biurka, stołów i maszyn. Pod koniec dnia pracy sprzątnij z

biurek lub stołów warsztatowych wszelkie papiery i narzędzia i połóż je na miejsce.
Wszystko powinno być zostawione w należytym porządku.

68

Odzież roboczą należy przechowywać w szatni w wyznaczonym miejscu. W szatni,

łazienkach i toaletach trzeba utrzymywać czystość.

background image

Opieka lekarska

69

Zgłaszający się do Betel zostaje przyjęty pod warunkiem, że jest silny, zdrowy i nie

uskarża się na żadną poważną dolegliwość. Towarzystwo stara się dbać o zdrowie
każdego członka rodziny. Zapewniamy czyste, wygodne pokoje, zdrową żywność oraz

dobre warunki do życia i pełnienia świętej służby. Jednakże do utrzymania
odpowiedniej higieny konieczne jest współdziałanie wszystkich mieszkańców Betel.
Zażywanie należytego odpoczynku i snu sprzyja zdrowiu. Z rozrywki, jedzenia i picia
korzystaj z umiarem. Unikaj wszelkiej przesady (Prz. 21:17; 23:20, 21; Łuk. 21:34).

70

Gdyby ktoś z rodziny źle się poczuł, powinien się zgłosić do osoby odpowiedzialnej

za opiekę lekarską. Otrzyma poradę, aby mógł szybko wrócić do zdrowia. W razie
potrzeby odpowiedzialny brat bez wahania wezwie lekarza.

71

Jeżeli przed przyjściem do Betel nabawiłeś się choroby, która może teraz wymagać

operacji lub intensywnej opieki, Towarzystwo nie jest zobowiązane do zapewnienia ci
leczenia. Należało się tym zająć, zanim przyjąłeś zaproszenie do służby w Betel.

72

Jeśli podczas pobytu w Betel zapadniesz na przewlekłą chorobę i nie będziesz w

stanie wykonywać przydzielonych prac ani uczestniczyć w codziennym toku zajęć,

może być wskazany powrót do domu, żebyś mógł zadbać o poprawę stanu zdrowia.

73

Niektóre biura oddziału są w stanie zapewnić opiekę lekarską i stomatologiczną, a

także usługi fryzjerskie oraz inne dla pożytku całej rodziny. Każde biuro oddziału
ustala, co jest najpraktyczniejsze w miejscowych warunkach.

Nieszczęśliwe wypadki

74

W Betel dostępne są środki pierwszej pomocy oraz niezbędne wyposażenie,

odpowiadające wielkości rodziny. W miarę możności nadzór nad tym powierza się
umiejętnemu i doświadczonemu bratu. Ma on do pomocy osobę, która potrafi
należycie zająć się kimś, kto ciężko zachorował lub odniósł obrażenia. Jeżeli zdarzy
się poważny wypadek, wzywa się lekarza lub zawozi rannego do szpitala. Należy
wówczas sporządzić dla Komitetu Oddziału szczegółowy i dokładny pisemny raport o
wypadku. Gdyby do wypadku doszło z powodu czyjegoś zaniedbania lub braku
ostrożności, wtedy odpowiedzialni nadzorcy powinni dołożyć starań, żeby
wprowadzić odpowiednie zmiany i udzielić stosownych rad, które pozwoliłyby
zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości.

75

Zarówno w części mieszkalnej, w drukarni, jak i w każdym innym miejscu należy

zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Pamiętaj, że w pobliżu włączonej
maszyny istnieje stałe zagrożenie. Wszyscy, którzy obsługują maszyny i sprzątają
wokół nich, powinni więc mieć się na baczności. Nie ryzykujcie. Kiedy regulujecie
maszyny lub sprzątacie, zawsze trzymajcie się instrukcji. Nigdy nie czyśćcie ich ani

nie używajcie szmatek, dopóki nie zatrzymacie maszyn i nie odetniecie dopływu
prądu. Części do maszyny można wymienić, ale palców ani rąk nie da się kupić.

76

Warto przeznaczyć trochę czasu na rozrywkę i odprężenie, czasami jednak więcej

braci doznaje obrażeń podczas gier sportowych niż przy pracy. Kiedy więc zajmujesz

się sportem, unikaj ducha rywalizacji, który rodzi chęć wygrania za wszelką cenę
(Gal. 5:26).

Jadalnia

77

Pora posiłków powinna być dla wszystkich przyjemna i radosna. Przez wzgląd na

drugich i z szacunku dla porządku panującego w Betel powinieneś zająć miejsce przy
stole przed rozpoczęciem posiłku. Gdybyś musiał odejść od stołu przed modlitwą
końcową, poproś o pozwolenie przewodniczącego stołu.

78

Dobre maniery przy stole są zawsze mile widziane. Jeżeli nie jesteś pewien, jak się

zachować, zapytaj o to kogoś ze starszych. Powinni oni dawać dobry przykład i

background image

wytwarzać miłą atmosferę. Powinni też życzliwie wskazywać innym, w czym mogliby
poprawić swoje zachowanie przy stole. Zazwyczaj najlepiej jest porozmawiać o tym
na osobności.

79

Nie ma nic złego w prowadzeniu rozmów podczas posiłków, ale należy to robić nie

za głośno, żeby nikomu nie przeszkadzać. Wzgląd na drugich i dobre maniery przy
stole uwidaczniają się również przy podawaniu poszczególnych dań. Inni będą sobie
cenić, gdy weźmiesz z półmiska tyle, żeby starczyło dla pozostałych. Nie nakładaj na
talerz więcej, niż zdołasz zjeść. Gdybyśmy nie zjadali wszystkiego, co sobie nałożymy,

marnowalibyśmy dobrowolne datki naszych braci. Po wspólnej modlitwie kończącej

posiłek można wziąć ze sobą rozsądną ilość pozostałego jedzenia. Nie wolno jednak
zabierać z jadalni żadnych naczyń ani sztućców.

80

Do jadalni zawsze powinniśmy przychodzić ubrani schludnie i przyzwoicie. Gdyby

ktoś spożywał posiłki w odzieży roboczej albo w ubraniu brudnym, niestosownym
bądź niegustownym, zdradzałby brak szacunku dla drugich.

Gospodarność

81

Rodzina Betel utrzymuje się z dobrowolnych datków, pochodzących od gorliwych

braci z całego świata, toteż wszyscy jej członkowie powinni być gospodarni i unikać
marnotrawstwa. Należy więc być oszczędnym. Dotyczy to żywności, wody, ciepła,
prądu, materiałów drukarskich i wszystkiego innego. Osoby przygotowujące
pożywienie i robiące przetwory zwrócą uwagę, żeby nie marnować produktów, przy

których wytwarzaniu ciężko pracowali inni bracia lub za które trzeba było zapłacić.
Jeżeli zabierasz do pokoju coś do jedzenia, dopilnuj, żeby się to nie zmarnowało
(Jana 6:12). Niepotrzebne światło należy gasić. Nie zapominaj o dokładnym
zakręcaniu kranów. To jedynie kilka z wielu sposobów, dzięki którym możesz się
przyczyniać do oszczędzania, jeśli tylko będziesz staranny i uważny.

82

Jeżeli obsługujesz jakąś maszynę lub używasz narzędzi, powinieneś o nie należycie

dbać. Nie zapominaj o smarowaniu i czyszczeniu tego urządzenia zgodnie z
harmonogramem opracowanym przez braci sprawujących nadzór. Jeśli coś zginie lub

zostanie uszkodzone, należy o tym niezwłocznie poinformować. Gdyby coś wymagało
naprawy, trzeba to zgłosić na piśmie. Budynki Towarzystwa powinny być
utrzymywane w dobrym stanie — zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz.

83

Z wind w budynkach Towarzystwa mogą korzystać ci, którzy muszą wejść wyżej niż

trzy piętra lub zejść więcej niż sześć. Osoby chore, słabe i mające ponad 35 lat mogą
zawsze korzystać z windy.

84

Jeśli nikogo nie ma w pokoju, należy wyłączyć urządzenia ogrzewcze i

klimatyzacyjne. Gdy przebywasz w pokoju i robi się za ciepło, wyłącz ogrzewanie.
Nigdy nie otwieraj okien, gdy jest włączone. Kiedy w pokoju zrobi się trochę

chłodniej, możesz z powodzeniem założyć coś ciepłego, na przykład sweter.
Wszystkim powinno zależeć na gospodarności i unikaniu marnotrawienia cennych
środków, jakich dostarcza nam Jehowa dzięki datkom naszych braci.

Zachowanie, ubiór i wygląd

85

Nie ulega wątpliwości, iż chrześcijanin powinien się kierować wzniosłymi zasadami

moralnymi. Jehowa nienawidzi zła i mamy Go w tym naśladować (Ps. 97:10; Efez.
5:1). Brzydzi się kłamstwem i nie podoba mu się złodziej, złoczyńca ani ten, kto się

wtrąca do cudzych spraw (Prz. 6:16-19; 26:17; 1 Piotra 4:15). Spodziewamy się, że
wszyscy już dawno porzucili wszelkie nieczyste, plugawe zwyczaje oraz niebiblijne
praktyki, którym mogli hołdować przed poznaniem prawdy, i że teraz są
prawdomówni i uczciwi pod każdym względem (2 Kor. 7:1; Obj. 22:11). Nikt nie

powinien wyrażać swych myśli wulgarnym językiem (Mat. 12:35-37; Kol. 3:8, 9). W

background image

rodzinie Betel nie ma też miejsca na opowiadanie sprośnych historyjek i dowcipów.
Nasza mowa ma być pozytywna i budująca. Postępując tak, zachowamy pod tym
względem jedność z całą organizacją chrześcijańską (Prz. 26:18, 19; Efez. 5:4, 5; 1
Tym. 4:12; Jak. 3:10, 11). Jeżeli ktoś posiada, wykorzystuje lub sprowadza do Domu

Betel pisma pornograficzne, wideokasety ukazujące przemoc, demonizm i
niemoralność bądź słucha deprawującej muzyki, należy ustalić, czy taka osoba może
pozostać w Betel.

86

Do mieszkania można przynosić napoje alkoholowe, ale trzeba z nich korzystać z

umiarem. Jehowa potępia nadużywanie alkoholu oraz pijaństwo, toteż nie będzie ono

tolerowane (Prz. 23:29-34; Efez. 4:17-19). Brak umiaru w piciu stawia pod znakiem
zapytania kwalifikacje chrześcijanina i może doprowadzić do zwolnienia go z rodziny
Betel (Rzym. 14:16-18). Jeżeli nie miałeś zwyczaju spożywać napojów alkoholowych

przed przyjściem do Betel, nie ma powodu, byś zaczął to czynić teraz jedynie dlatego,

że robią to drudzy.

87

Osobom tej samej płci oraz płci odmiennej trzeba zawsze okazywać należyty

szacunek. Jehowa potępia rozpustę, cudzołóstwo i homoseksualizm (Rzym. 1:26-28,

32; 1 Kor. 6:9, 10). Jeżeli przebywasz w swoim pokoju sam na sam z osobą płci

odmiennej, a nie jest to twój współmałżonek, ojciec, matka, cielesny brat lub siostra
bądź inny bliski krewny — musisz zostawić szeroko otwarte drzwi (1 Tym. 5:2).

88

Mając na względzie dobro naszych braci, musimy dbać o to, żeby swym

postępowaniem nie zakłócić panujących tu serdecznych stosunków rodzinnych. Jeżeli
gościmy kogoś w pokoju, unikajmy hałasowania — trzaskania drzwiami, głośnego

puszczania radia lub telewizji, grania na jakimś instrumencie muzycznym bądź
głośnych rozmów. Inni członkowie rodziny Betel może chcieliby w tym czasie
poczytać, postudiować lub się zdrzemnąć. Jeśli twój współlokator chce spać, okaż
życzliwość i wyłącz muzykę czy telewizor. Chrześcijanie mają się kierować

rozsądkiem i wyrozumiałością. Staraj się w niczym nie przeszkadzać drugim.
Wymaga to od wszystkich zgodnej współpracy (1 Kor. 10:23, 24).

89

Wchodzenie do cudzego pokoju bez pukania i zaproszenia jest niestosowne. Nie

należy też bez wcześniejszego uzgodnienia wchodzić do czyjegoś pokoju pod
nieobecność gospodarza. Jedyny wyjątek stanowi tu osoba wyznaczona do sprzątania
oraz upoważnieni pracownicy Betel. Lepiej jest zrezygnować z załatwienia jakiejś
sprawy osobistej, niż wywołać problem albo kogoś zgorszyć (Filip. 1:9, 10). Gdybyś w

tej kwestii miał jakieś pytania, zwróć się do starszych lub do innych członków rodziny
Betel.

90

Gdyby ktoś się dowiedział, że brat (lub siostra) uwikłał się w postępowanie

niegodne chrześcijanina, powinien niezwłocznie go zachęcić, by o swym wykroczeniu
powiadomił odpowiednich nadzorców. Winowajca może porozmawiać bezpośrednio

z członkiem Komitetu Oddziału. Ale może też przedstawić sprawę innemu starszemu
Betel i poprosić go o powiadomienie komitetu. Jeżeli jednak winowajca nie poczyni
od razu żadnych kroków w celu skontaktowania się z nadzorcą lub komitetem, osoba,
która wie o jego grzechu, powinna sama to uczynić, aby organizacja Jehowy była

wolna od zarzutów i pozostała czysta duchowo (3 Mojż. 5:1).

91

Starsi udzielą niezbędnych rad i napomnień każdemu, kto raz po raz wywołuje

problemy, przysparza kłopotów, przejawia ducha niezależności albo narzuca swoją
wolę drugim (1 Piotra 5:1-3, 5). Zajmą się taką osobą w sposób życzliwy, serdeczny i

wyrozumiały, a przy tym stanowczy. Jeżeli zmieni swe postępowanie i przejawi
skruchę, będzie jej okazane miłosierdzie (Prz. 28:13). Gdyby jednak nie poddała się
kierownictwu i radom ducha Bożego, przestanie odpowiadać wymaganiom
stawianym członkom rodziny Betel i zostanie z niej zwolniona.

background image

92

Osoby, które oddały się Jehowie, nigdy nie powinny nikomu dawać powodu do

mówienia źle o Jego organizacji; mają się zachowywać bez zarzutu zarówno w
miejscach publicznych, jak i w mieszkaniach prywatnych. Ludzie bacznie nas
obserwują i gdyby nasze postępowanie było niewłaściwe, mogliby sądzić, że tak samo

zachowuje się reszta naszej rodziny. Niech twoje uczynki będą oparte na prawdzie i
prawości. Miłuj bliźniego jak samego siebie. Wówczas będziesz odnosić się właściwie
tak do braci, jak i do wszystkich ludzi (Gal. 5:19-26; Efez. 5:15-18; 1 Piotra 4:1, 2).

93

W dzisiejszych złych czasach musimy zwracać niezwykłą uwagę na Pismo Święte,

żeby trzymać się z dala od zwyczajów i ducha tego niegodziwego systemu rzeczy (1

Kor. 2:12; Hebr. 2:1-3). W związku z tym nasz strój i wygląd zewnętrzny powinien być
przyzwoity i odzwierciedlać dostojeństwo Boga, któremu oddajemy cześć (1 Tym. 2:9,
10). Mamy „we wszystkim zdobić naukę naszego Wybawcy, Boga” (Tyt. 2:10). Jako

bracia i siostry, ubierajmy się schludnie i czysto nie tylko wtedy, gdy przychodzimy

na posiłki (również w soboty i niedziele), ale też gdy idziemy ulicą do pracy lub z niej
wracamy oraz gdy w poniedziałkowy wieczór udajemy się na studium Strażnicy. Aby
nie gorszyć innych, nigdy nie ubierajmy się ekstrawagancko, nazbyt swobodnie ani

niedbale (2 Kor. 6:3, 4). Nośmy odzież, jaka przystoi chrześcijańskim sługom Bożym.
Nie zakładajmy obcisłych bądź wytartych dżinsów ani żadnego wyzywającego stroju,

który wprowadzałby do rodziny Betel niechlujstwo i zmysłowość, jakie cechują ten
świat. Nie należy nosić w Betel koszulek ze sloganami. Odzież robocza powinna być

dostosowana do charakteru przydzielonej pracy, jednakże jej krój i wygląd ma
licować z godnością danej osoby oraz rodziny Betel. Zasady te dotyczą też pracy w
sobotnie przedpołudnia.

94

Jako członek rodziny Betel, pomagaj stosować się do tych mierników wszystkim

swoim gościom odwiedzającym Betel.

95

Starsi powinni udzielić stosownej rady każdemu członkowi rodziny, którego ubiór i

wygląd nie odpowiada normom obowiązującym w Betel. Gdyby nasuwały ci się w
tych sprawach jakieś wątpliwości, poproś o wyjaśnienie osoby sprawujące nadzór.
Rodzina Betel ma być dla odwiedzających wzorem do naśladowania. To, co tutaj
zobaczą, znajdzie odbicie w ich postawie, zachowaniu i trybie życia.

Rozwiązywanie problemów

96

Jesteśmy ludźmi niedoskonałymi, toteż od czasu do czasu wyłaniają się trudności

natury osobistej bądź też problemy związane z naszymi zadaniami. Gdyby do tego
doszło, znajdziemy w Biblii wskazówki, jak niezwłocznie je rozwiązać w duchu
pokoju. W zasadzie zaistniałe nieporozumienia powinny załatwiać między sobą osoby
poróżnione. Jest to zgodne z Pismem Świętym (Mat. 5:23, 24). Najpierw udaj się do

twego brata. Jeśli nie załatwicie sprawy, porozmawiaj z którymś zamianowanym
starszym w rodzinie Betel. Udzieli ci pomocy, mając na względzie zachowanie w Betel
pokojowej atmosfery (Rzym. 14:19). Podobnie jak nadzorcy w twoim zborze, również
starsi w Betel są dojrzałymi duchowo mężczyznami, którzy chętnie cię wesprą. Bez

skrępowania zwracaj się do nich ze swymi kłopotami.

97

Gdyby problem miał związek z przydzieloną ci pracą, najlepiej porozmawiaj o tym z

nadzorcą twego działu, który zazwyczaj jest starszym w Betel. Na ogół będzie on
umiał najlepiej wniknąć w sedno sprawy oraz pomóc ci uporać się z trudnością. Jeżeli
jednak jest to problem natury osobistej, możesz się zwrócić do każdego starszego w

Betel, do którego masz zaufanie. Jeśli rzecz nie cierpi zwłoki i chciałbyś opuścić
stanowisko pracy, żeby przedstawić swój problem starszemu Betel, powinieneś
uzyskać pozwolenie brata nadzorującego twą pracę. Gdyby sprawa wymagała
natychmiastowej interwencji, starszy, do którego się zwrócisz o radę, dołoży

background image

wszelkich starań, by ci pomóc. Może też umówić się z tobą na później, żeby nie
zakłócać toku pracy.

98

Jeżeli jakiś kłopot ma zamężna siostra, powinna najpierw porozmawiać z mężem

(Efez. 5:22-24). Gdyby miało to związek z wykonywanym zadaniem, mąż może
zaproponować, by zwróciła się o pomoc do brata nadzorującego jej pracę; może też

chcieć być obecny przy tej rozmowie. Gdyby zaszła taka potrzeba, mogą poprosić
odpowiedni komitet o pomoc w przezwyciężeniu zaistniałych trudności. W razie
powstania problemów niezamężne siostry powinny w zasadzie trzymać się tego

samego sposobu załatwiania sprawy, co nieżonaci bracia. Mogą poprosić o radę

któregokolwiek ze starszych Betel. Dla młodszych sióstr dużą pomocą w wyrobieniu
sobie bardziej zrównoważonego poglądu na daną sprawę może też być rozmowa z
którąś ze starszych sióstr (Tyt. 2:3-5). Gdyby jednak problem był na tyle poważny, że

powinni go rozpatrzyć starsi Betel, samotne siostry mogą bez wahania zwracać się do

nich o pomoc.

99

Jeżeli pozwoli się narastać problemom i urazom, wyolbrzymi to nieporozumienia

osobiste i ucierpi na tym nasza działalność teokratyczna w Betel. Nie zaznamy wtedy

pełnej radości i zadowolenia z naszej pracy. Wprawdzie przyczyny trudności mogą

być różne, ale nie ma najmniejszego powodu, żeby się nawarstwiały i nie zostały
usunięte (Jak. 3:2, 14-18). Korzystaj więc z tego, że w Betel są zamianowani starsi, i
proś ich o pomoc w rozwiązaniu twoich problemów. Starszym w Betel zależy na

pomyślności rodziny i chętnie pomogą ci uporać się z wszelkimi trudnościami, dzięki
czemu będziemy mogli mieszkać tu w jedności.

Kieszonkowe i konto na wydatki osobiste

100

Każdy członek rodziny Betel otrzymuje co miesiąc niewielkie kieszonkowe. Jego

wysokość dla wszystkich usługujących w biurach oddziałów ustala Komitet
Wydawniczy.

101

Prócz tego w wielu Domach Betel wszyscy członkowie rodziny mają tak zwane

konto na wydatki osobiste. Zgromadzone na nim fundusze można przeznaczyć na
potrzeby osobiste, lekarza i tak dalej. Konto jest uzupełniane tylko raz w roku, 1
stycznia, i nie można pobierać z niego pieniędzy z góry, to znaczy przed 1 stycznia,
gdy zostają przyznane za miniony rok. Wyjątek stanowią osoby udające się do Szkoły

Gilead oraz rezygnujące ze specjalnej służby pełnoczasowej. Ustaloną przez Komitet
Wydawniczy kwotę za każdy pełny miesiąc służby w Betel mnoży się przez liczbę
miesięcy przepracowanych w danym roku kalendarzowym i udostępnia 1 stycznia.
Dopiero od tego dnia możesz pobrać całą kwotę ze swego konta na wydatki osobiste.
Kto udaje się do Szkoły Gilead lub rezygnuje ze specjalnej służby pełnoczasowej przed

początkiem roku kalendarzowego, może podjąć ze swego konta jedynie kwotę
naliczoną za minione miesiące roku. Osobie opuszczającej Betel nie będą wypłacane
pieniądze za niepełny rok, chyba że o to poprosi.

Bezpieczeństwo i klucze

102

Ponieważ żyjemy w czasach niebezpiecznych, trudnych do zniesienia, jesteśmy

przekonani, że rozumiesz, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo Domu Betel.
Wszystkie klucze, które otrzymałeś przychodząc do Betel, powinieneś traktować jako
depozyt od Towarzystwa. Utrata kluczy lub niedbałe obchodzenie się z nimi sprawi,

że trzeba się będzie zastanowić, czy warto ci je powierzać. Kluczy nie wolno nikomu
odstępować. Są własnością prywatną. Nie można ich nikomu pożyczać. Kluczy nie
wolno dorabiać
. Gdybyś zgubił klucz, natychmiast powiadom o tym Biuro Betel lub
osobę, która ci go wydała.

background image

103

Za każdym razem gdy wchodzisz do budynków Towarzystwa lub je opuszczasz, a

nikt nie pełni dyżuru, masz obowiązek sprawdzić, czy dobrze zamknąłeś drzwi.

104

Każdy z nas musi dbać o ochronę mienia Towarzystwa. Lekceważenie sprawy

bezpieczeństwa świadczy o braku miłości i doceniania. Na niektórych terenach
należących do Betel wskazane jest pełnienie nocnych dyżurów. Każde biuro oddziału

ustala odpowiedni system bezpieczeństwa, uwzględniający miejscowe warunki.

105

Niekiedy trzeba pamiętać o tym, żeby do obiektów Towarzystwa wchodzić (i

wychodzić) tylko przez wyznaczone wejścia. Zdarza się, że przy niektórych drzwiach
wejściowych jest zainstalowany alarm w celu odstraszania intruzów. (Kiedy

członkowie rodziny Betel korzystają niewłaściwie z takich wejść, przyczyniają

kłopotów i dodatkowej pracy osobom pilnującym, które muszą odszukać rzekomego
intruza i na nowo ustawić alarm). Jeśli ktoś lekceważy bezpieczeństwo Domu Betel,

nie stosując się do podanych przepisów, może zostać usunięty z rodziny Betel. Miłość

do braci oraz rzetelność powinny cię skłonić do troszczenia się o wspólne
bezpieczeństwo w Betel.

106

Jeżeli nie znamy osób wchodzących do Domu Betel albo ich obecność z jakichś

powodów budzi wątpliwości, powinniśmy bez skrępowania zapytać, kim są. Wszyscy
jesteśmy zainteresowani bezpieczeństwem własnym i innych braci, toteż nikt nie
powinien się czuć urażony, gdy ktoś go o to zagadnie. Stosowanie się pod tym
względem do obowiązujących przepisów dowodzi, że zdajemy sobie sprawę z

osobistej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Betel.

107

W niektórych Domach Betel, na przykład w USA, rodziny są bardzo liczne. Każdy

członek rodziny otrzymuje kartę identyfikacyjną, którą zawsze powinien nosić przy
sobie i na wezwanie okazać przy wejściu.

108

Gdybyś przestał służyć w Betel, powinieneś zwrócić do Biura Betel wszystkie

klucze, kartę identyfikacyjną oraz broszurę Wspólnie mieszkać w jedności. Prosimy,
żebyś odchodząc z Betel, nie zabrał tych rzeczy ze sobą.

Goście

109

Większość z nas lubi od czasu do czasu przyjmować w Domu Betel gości, na

przykład członków rodziny lub przyjaciół ze zboru. Aby wszystko przebiegało
sprawnie, trzeba przestrzegać pewnych zasad. Oto niektóre z nich:

110

Kiedy przyjeżdżają goście mogący pozostać na noc, ktoś upoważniony przez Biuro

Betel zazwyczaj dopilnowuje, żeby zostali zarejestrowani, i umożliwia im zwiedzenie
Betel, jeśli sobie tego życzą. Osoby mające zostać na noc należy najpierw prawidłowo
wpisać do rejestru, zanim będą wprowadzone dalej. Podczas zwiedzania należy się
trzymać ustalonej trasy. Oprowadzaniem po Betel w czasie godzin pracy na ogół

zajmują się wyznaczeni do tego przewodnicy.

111

Pragniemy, żebyś czuł się w Betel, jak w swoim domu, i dlatego poczyniliśmy

starania, aby w miarę możliwości przenocować twych przyjaciół lub krewnych.
Gdybyś chciał, żeby będący w prawdzie rodzice czy inni bliscy krewni bądź przyjaciele
zostali na noc, powinieneś porozmawiać z bratem zajmującym się zakwaterowaniem,

żeby się dowiedzieć, czy będzie możliwe w określonym terminie zapewnić im nocleg.
Jeżeli tak, wówczas twoi goście mogą pozostać na jedną lub dwie noce w pokoju
gościnnym.

112

Goście nocujący w Betel są mile widziani zarówno na porannym rozważaniu tekstu

dziennego oraz na śniadaniu, jak i na innych posiłkach i zebraniach. Powinieneś
zawczasu ich uprzedzić, żeby podczas pobytu w Betel zawsze — nie tylko na posiłki i
na zebrania — ubierali się na posiłki i na zebrania przyzwoicie i zgodnie z przyjętymi
tu miernikami.

background image

113

Gdybyś chciał zaprosić na obiad lub kolację gości, którzy nie będą nocować,

możesz zwrócić się w tej sprawie do odpowiedzialnego brata, żeby mógł się
zorientować, czy są miejsca w jadalni. Nie powinieneś jednak zapraszać na posiłki
nikogo bez wcześniejszego uzgodnienia. W przeciwnym razie okazałbyś brak

szacunku dla porządku obowiązującego rodzinę Betel. Gości nie zostających na noc
nie należy zapraszać na poranne rozważanie tekstu dziennego i śniadanie ani na
posiłki w soboty i niedziele.

114

Jeżeli zaprosiłeś gości, jesteś za nich odpowiedzialny. Nie powinni samotnie

poruszać się po Betel, jeśli nie będą tu nocować.

115

Słowo przestrogi: Jak już wspomniano w tej broszurze, gdy przebywasz w pokoju

sam na sam z osobą płci odmiennej, która nie jest twoim partnerem małżeńskim,
ojcem, matką, cielesnym bratem, siostrą ani bliskim krewnym, wtedy powinieneś

zostawić drzwi do pokoju szeroko otwarte.

116

Jeżeli gościsz kogoś w pokoju, powinieneś go poinformować o potrzebie

przestrzegania dobrych obyczajów i o tym, żeby nie zachowywał się zbyt głośno ani
hałaśliwie. Musimy zawsze pamiętać, że w Domu Betel nie mieszkamy sami i dlatego

nie chcemy przeszkadzać drugim głośną muzyką, rozmowami ani śmiechem. To, co

się dzieje w pokojach prywatnych (niezależnie od tego, czy się przyjmuje gości), nie
powinno przenikać przez ściany do sąsiednich pokojów ani na korytarz.

117

Jesteśmy przekonani, że żaden członek rodziny nie będzie nadużywał możliwości

goszczenia kogoś z zewnątrz. W przeciwnym razie odpowiedzialny nadzorca ma
prawo ograniczyć takiej osobie liczbę zapraszanych gości.

118

Prosimy też pamiętać, że zasady dotyczące przyjmowania gości na noc są ściśle

określone. Ponadto nie byłoby właściwe, gdyby w twoim pokoju nocował ktoś z
rodziny Betel nie będący twym współlokatorem. Na każde odstępstwo od tych
wytycznych trzeba uzyskać zgodę Biura Betel.

Małżeństwo

119

Kiedy napływają zgłoszenia do Betel, trzeba zdecydować, czy wybrać małżeństwo,

czy osobę w stanie wolnym, brata, czy siostrę. Komitet Oddziału (lub inny, zwłaszcza
w USA) powiadamia Komitet Personalny, jakie osoby są potrzebne do służby w Betel.
Najbardziej przydatni są zdrowi, silni ludzie i zazwyczaj przyjmuje się osoby w stanie
wolnym. Można zaprosić kilka małżeństw, ale w zasadzie do większej części

wykonywanych tu prac najlepiej nadają się nieżonaci bracia.

120

Osoby w stanie wolnym mogą z czasem zaplanować wstąpienie w związek

małżeński (1 Kor. 7:36-38). Nasuwa się więc pytanie, co ma zrobić ktoś, kto chciałby
to uczynić i dalej służyć w Betel.

121

Jeżeli do Betel zostanie przyjęta osoba w stanie wolnym, to na ogół przynajmniej

przez rok nie będzie planowała małżeństwa. Być może po roku czy kilku latach służby
brat albo siostra zechce poślubić kogoś, kto również jest zainteresowany pracą w
Betel. Ma prawo wówczas spytać, czy potem będzie mógł (mogła) kontynuować

służbę w Betel. Musi jednak zdawać sobie sprawę, że po roku pobytu jest jeszcze
stosunkowo młodym członkiem rodziny i raczej nie może się spodziewać zgody na
pozostanie w Betel razem ze współmałżonkiem.

122

Decyzję w sprawie kontynuowania służby w Betel przez kogoś, kto postanawia

zawrzeć małżeństwo, zawsze podejmuje Komitet Personalny. Bierze on pod uwagę
opinię Komitetu Oddziału, odpowiedzialnego za pracę, oraz aktualne
zapotrzebowanie na personel Betel. Wśród zgłaszających się do Betel pierwszeństwo

mają na ogół osoby pełniące stałą służbę pionierską.

123

Wszyscy zapraszani do Betel muszą wypełnić zgłoszenie i wyrazić gotowość

stosowania się do regulaminu obowiązującego członków rodziny. Gdyby więc ktoś

background image

miał zamiar poślubić osobę spoza Betel, wówczas oboje muszą wypełnić zgłoszenia i
przedłożyć je do rozpatrzenia w normalnym trybie przez Komitet Personalny.
Również jeśli dwie osoby w stanie wolnym, które są członkami rodziny Betel,
zamierzają się pobrać i pragną dalej służyć w Betel, powinny wypełnić nowe

zgłoszenia i przedstawić je do zatwierdzenia zwykłym trybem. Jest to konieczne,
ponieważ zmienia się ich stan cywilny, a tym samym ich status w Betel.

124

Gdyby członek rodziny Betel zapragnął w rok po rozpoczęciu służby zawrzeć

związek małżeński i opuścić Betel, życzymy mu obfitych błogosławieństw Jehowy.
Zachęcamy go do dokładania wszelkich starań, by pozostać w jakiejś gałęzi służby

pełnoczasowej.

125

Przychodząc do Betel, powinniśmy kierować się pragnieniem uczynienia tej służby

swym powołaniem życiowym. Nie chcemy pomniejszać ani lekko traktować

przywileju służenia w Betel. Gdyby jednak ktoś musiał opuścić Betel z jakichś

powodów biblijnych, niech nieustannie zabiega o błogosławieństwo Jehowy.
Powinien zawsze przejawiać nastawienie Jezusa, który powiedział: „Nie jak ja chcę,
ale jak ty chcesz” (Mat. 26:39). Wspaniałe szkolenie, jakie odbieramy w Betel, może

być bardzo użyteczne w każdej dziedzinie służby, bez względu na to, z którym zborem
ludu Jehowy współpracujemy.

Sprawy poufne

126

Pamiętaj, że jesteś członkiem rodziny, więc sprawy dotyczące tej rodziny oraz

organizacji musisz traktować poufnie. Wiele informacji, podawanych na przykład

przez przewodniczącego w jadalni czy przez kogoś innego, dotyczy wyłącznie rodziny
Betel. Nie byłoby więc na miejscu rozmawianie z braćmi spoza Betel o prywatnych
sprawach dotyczących rodziny, o planowanych lub drukowanych nowych
publikacjach albo listach bądź sprawach omawianych przy posiłkach, a dotyczących
ściśle naszej rodziny. Czasopisma i inne publikacje Towarzystwa są wydawane
anonimowo i nikt nie powinien ujawniać, kto je przygotowuje. Zachęcamy cię do
utrzymywania kontaktu z bliskimi, szczególnie z rodzicami, czy są w prawdzie, czy
nie. Jest to bowiem jeden ze sposobów okazywania im szacunku (Efez. 6:2). Twoi
rodzice, zwłaszcza gdy są Świadkami Jehowy, chcieliby wiedzieć, jak się miewasz, i
jest sporo rzeczy, o których można im pisać. Jednakże nie powinieneś poruszać spraw
poufnych, przekazywanych rodzinie Betel, ani rozsiewać złośliwych plotek o innych

(Prz. 11:13; 20:19; 26:20-22).

127

Informacjami poufnymi z działu, w którym pracujesz, nie wolno dzielić się z

drugimi, nawet jeśli są członkami rodziny Betel. Gdyby w pracy wyłoniły się jakieś
trudności natury poufnej i uznałbyś za konieczne porozmawianie o tym, byłoby
wskazane, żebyś się zwrócił do brata nadzorującego twą pracę albo do któregoś ze

starszych w Betel. Nie należy omawiać takich problemów z innymi członkami
rodziny, którzy nie są w stanie wszechstronnie ich rozpatrzyć ani nie mogą nic zrobić
w tej sprawie (Prz. 15:22; 25:9). Mądrość nakazuje zachowywać dyskrecję, która jest
oznaką dojrzałości.

Zbożne oddanie wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma

128

Betel daje nam jedyną w swoim rodzaju sposobność prowadzenia szczęśliwego i

owocnego życia w służbie dla Jehowy i bliźnich. Mamy ogromny wkład w
ogólnoświatowy program głoszenia i nauczania, który 1900 lat temu zapoczątkował
Chrystus Jezus (Mat. 28:19, 20). Gorliwe spełnianie tych uczynków miłości oraz

pragnienie pomagania drugim z pewnością przysporzy nam wspaniałych
błogosławieństw. Służby w Betel nie da się porównać z pracą zarobkową w tym
świecie, gdzie ludzie często ze sobą rywalizują, starając się górować nad drugimi dla

background image

samolubnego zysku. Służymy i oddajemy cześć naszemu Ojcu, Jehowie, i Jego
pełnemu miłości Synowi, Chrystusowi Jezusowi.

129

Niekiedy może nas ogarnąć zniechęcenie lub tęsknota za domem, nie pozwólmy

jednak, by negatywne myślenie skłoniło nas do wniosku, że chyba nie nadajemy się
do pracy w Betel. Gdybyś czasem poczuł się zniechęcony, porozmawiaj z dojrzałym

duchowo bratem lub siostrą w starszym wieku, którzy służą w Betel od wielu lat.
Jesteśmy przekonani, że gdy przyszedłeś do Betel, przyjaciele i rodzina byli
uradowani z twoich postępów w pełnieniu świętej służby dla Jehowy. Nie rezygnuj

więc, ale okaż wytrwałość, szukając kierownictwa i błogosławieństwa Jehowy.

Pamiętaj, że w Betel bardziej niż gdziekolwiek indziej będziesz mógł pomagać swą
pracą wielu ludziom.

130

Zachęcamy cię gorąco, żebyś nie myślał o pozostaniu w Betel tylko na jakiś czas,

ale żebyś chciał tu przebywać jak najdłużej, wtedy bowiem dzięki nabytym
kwalifikacjom będziesz mieć piękny wkład w popieranie spraw Królestwa. Prawdziwe
szczęście zależy od rozwijania usposobienia duchowego, oddawania czci Bogu i
obserwowania, jak się urzeczywistniają Jego obietnice, toteż świadomość, że obrana

przez ciebie droga prowadzi do życia wiecznego w Bożym nowym świecie, da ci
ogromną satysfakcję.

131

Mamy nadzieję, że przebywając w Betel, nadal będziesz przestrzegać

ustanowionych przez Jehowę zasad prawdy i prawości. „Zaufaj Jehowie całym
sercem i nie opieraj się na własnym zrozumieniu. Zważaj na niego na wszystkich
swoich drogach, a on wyprostuje twe ścieżki” (Prz. 3:5, 6, NW).

132

Bardzo się cieszymy, że jesteś tu razem z nami. Niechaj Betel stanie się twoim

domem. Mieszkaj tu, pracuj i nabieraj wprawy, mając na celu zbożne oddanie, które
zawiera obietnicę życia wiecznego pod rządami Królestwa Bożego (1 Tym. 4:7).

133

Przyjmij nasze serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia.

Twoi bracia

Governing Body of Jehovah’s Witnesses

(Ciało Kierownicze Świadków Jehowy)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3 zadania ze wspólnot mieszkaniowych
Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, Administracyjne i mieszkaniowe
Jak przeprowadzić roczne zebranie we wspólnocie mieszkaniowej
2 wspolnoty mieszkanioweid 197 Nieznany (2)
Balkon a wspólnota mieszkaniowa
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, •••★ Wspólnota Mieszkaniowa ★•••
(ebook www zlotemysli pl) wspolnota mieszkaniowa darmowy fragment OTWWIC6G6ZCQKLSAZMFGV2LAGWQ6IG44X
11 sp Procedura gospodarowania i zarzadzania wspolnot a mieszkaniowa z udzialem gminy
plikus pl Wspolnota mieszkaniowa
Obsługa wspólnot mieszkaniowych wymaga od prawnika umiejętności mediacyjnych
Uchwala Skladu Siedmiu Sedziow Sadu Najwyzszeg wspolnota mieszkaniowa
Plan zarządzania nieruchomością (Wspólnota Mieszkaniowa), Zarządzanie nieruchomościami
Wspólne mieszkanie przed ślubem szkodzi małżeństwu, Miłość, narzeczeństwo i małżeństwo, Czystość prz
regulamin WSPÓLNOTY(1), Wspólnoty mieszkaniowe
Wspólnota mieszkaniowa kiedy i co może , wzory umów i wnioskli urzędowe
SKRÓCONY KOMENTARZ DO USTAWY O LOKALACH I WSPOLNOCIE MIESZKANIOWEJ, Gospodarka nieruchomościami
Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową w Częstochowie
Samowolna budowa placu zabaw na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej

więcej podobnych podstron