wos-czlowiek i panstwo (2) , CZŁOWIEK - jest istotą społeczną w tym sensie iż nie może egzystować bez pomocy innych ludzi


CZŁOWIEK - jest istotą społeczną w tym sensie iż nie może egzystować bez pomocy innych ludzi. W każdym etapie swojego życia człowiek bierze udział w społecznym podziale pracy bądź korzystając z pomocy innych lub udzielając tej pomocy bliźnim. WIĘZI ŁĄCZĄCE LUDZI - nazywamy więzami społecznymi, więzy społeczne są to więzy bądź naturalne, bądź zrzeszone, bądź narzucone. Podstawą egzystencji ludzi są grupy społeczne. Grupą społeczną jest związek przynajmniej dwóch ludzi służący określonym celom. Podstawową grupą społeczną jest rodzina, wśród wielu podziałów grup społecznych rozróżniamy podział wynikający z kryterium statusu prawnego na grupy formalne i grupy nie formalne. GRUPA FORMALNA - jest to grupa której członkowie są zapisani w jakimś dokumencie, największą grupą formalną jest państwo. GRUPA NIEFORMALNA - grupa której członkowie nie są nigdzie zapisani (np. grupa kibiców, koledzy z osiedla) największą grupą nieformalną jest naród. Podstawową grupą społeczną jest RODZINA, w świetle współczesnego prawa polskiego, rodzinę stanowią rodzice oraz dzieci pozostające na ich utrzymaniu. Podstawą rodziny jest małżeństwo zawarte pomiędzy kobietą, a mężczyzną z dodatkowymi warunkami wymaganymi przez prawo.

PAŃSTWO jest to grupa społeczna o charakterze politycznym, posiadający trzy elementy: 1. Terytorium. 2. Ludność. 3. Władze. WŁADZA PAŃSTWOWA: W epoce oświecenia w XVIII w dwaj myśliciele Francus Karol Monteskiusz i anglik John Loocke ogłosili teorię państwa doskonałego. Według nich państwo wzorowe powinno opierać się o zasadę podziału władz i równowagi władz. Zasada ta głosiła iż racjonalne państwo powinno być kierowane przez trzy rodzaje władzy: 1. Władzę ustawodawczą 2. Władzę wykonawczą 3. Władzę sądowniczą. Między wymienionymi rodzajami władzy powinna istnieć równowaga i wszystkie one powinny być sobie równe. Ta zasada podziału i równowagi władz przyjęta została przez wszystkie systemy ustrojowe świata. Na myśl Monteskiusza powoływała się pierwsza konstytucja na świecie - Konstytucja Amerykańska (1787r.). Także Konstytucja 3 maja z 1791r. jak również aktualna Polska Konstytucja z 1997r. w preambule, czyli we wstępie, powołuje się na zasadę Monteskiusza.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Człowiek jest istota społeczną
CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ SPOŁECZNĄ
Czlowiek jest istota spoleczna, NWSP, RESOCJALIZACJA - PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
wos człowiek jako istota społeczna, zbiorowość i grupy społeczne, topologia grup społecznych, rodzi
wos człowiek jako istota społeczna, zbiorowość i grupy społeczne, topologia grup społecznych, rodzi
czlowiek jako istota spoleczna , Materia nauka, Wos
Człowiek jako istota społeczna
człowiek jako istota społeczna KVZCBNJNHG3QSNGW3KES2TOZACH7L4TVMQRJFRI
Czlowiek jako istota spoleczna Nieznany
Człowiek jako istota społeczna
Człowiek jako istota społeczna
Człowiek jako istota społeczna, Studia rok I, Socjologia ogólna
Człowiek jako istota społeczna, Filologia polska, Psychologiczne podstawy nauczania i wychowania
Człowiek jako istota społeczna Socjalizacja Potrzeby Role społeczne
Człowiek jako istota społeczna, Prace dyplomowe, pedagogika i psychologia
konspekty, rozne, Czlowiek jako istota spoleczna

więcej podobnych podstron