planowanie przestrzenna, urbanistyka


3.STAN UŻYTKOWANIA I WŁADANIA ZIEMIĄ

STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW gmin Szczytniki

i Kamionki

Szczytniki

Rodzaj użytkowania

Powierzchnia ha

Udział w powierzchni opracowania [%]

Powierzchnia ogólna obszaru opracowania

271,181

100

Użytki rolne

-grunty orne

186,05

68,5

-sady

0,4431

0,17

-łąki trwałe

15,293

5,62

-pastwiska trwałe

10,665

3,94

-grunty rolne zabudowane

5,009

1,84

- grunty pod stawami

0

0

-rowy

3,2058

1,18

Grunty leśne i zakrzewione

18,235

6,27

Grunty zabudowane i zurbanizowane

28,874

10,64

Grunty pod wodami

0

0

Użytki ekologiczne

0

0

Nieużytki

3,458

1,27

Tereny różne

0,00004

0

Kamionki

Rodzaj użytkowania

Powierzchnia ha

Udział w powierzchni opracowania [%]

Powierzchnia ogólna obszaru opracowania

2094,62

100

Użytki rolne

-grunty orne

495,33

23,64

-sady

0

0

-łąki trwałe

0

0

-pastwiska trwałe

0

0

-grunty rolne zabudowane

0

0

- grunty pod stawami

0

0

-rowy

5,458

0,26

Grunty leśne i zakrzewione

1,491

0,071

Grunty zabudowane i zurbanizowane

93,931

4,48

Grunty pod wodami

2,484

0,11

Użytki ekologiczne

0

0

Nieużytki

8,13

0,38

Tereny różne

0,810

0,038

Grunty zakrzewione i zadrzewione

2,147

0,1

3.STAN UŻYTKOWANIA I WŁADANIA ZIEMIĄ

STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW

Szczytniki i Kamionki

Rodzaj użytkowania

Powierzchnia ha

Udział w powierzchni opracowania [%]

Powierzchnia ogólna obszaru opracowania

2365,801

100

Grunty rolne

-grunty orne

681,38

28,80124

-sady

0

0

-łąki trwałe

0,4431

0,018729

-pastwiska trwałe

15,293

0,64642

-grunty rolne zabudowane

10,665

0,450799

- grunty pod stawami

5,009

0,211725

-rowy

0

0

Grunty leśne

3,2058

0,135506

Grunty zabudowane i zurbanizowane

19,726

0,833798

Grunty pod wodami

122,805

5,190842

Użytki ekologiczne

2,484

0,104996

Nieużytki

0

0

Tereny różne

11,588

0,489813

Grunty zakrzewione i zadrzewione

0,81004

0,03424

STRUKTURA WŁADANIA OBSZARU OPRACOWANIA

Szczytniki

Forma władania

Powierzchnia ogólna gospodarstw

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach

Średnia wielkość gospodarstwa

ha

%powierzchni obszaru opracowania

ha

%powierzchni obszaru opracowania

Grunty Skarbu Państwa-właściciel

12,0554

4,541044

9,868

4,35935

8

Skarb Państwa- użytkownik wieczysty

0

0

0

0

0

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruch.

19,393

7,304981

5,754

2,541924

4,5

Grunty Gminne i ich związków w użytkowaniu wieczystym

0

0

0

0

0

Grunty grupy 7

221,783

83,54151

5,754

2,541924

4,8

Grunty kościołów i związków wyznaniowych

0

0

0

0

0

Grunty grupy 15

0

0

192,743

85,14737

26

Grunty spółek prawa handlowego

7,660

2,885379

7,660

3,38393

3

Grunty będące własnością rolnych spółek i związków

4,585

1,727084

4,585

2,025499

1

STRUKTURA WŁADANIA OBSZARU OPRACOWANIA

Kamionki

Forma władania

Powierzchnia ogólna gospodarstw

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach

Średnia wielkość gospodarstwa

ha

%powierzchni obszaru opracowania

ha

%powierzchni obszaru opracowania

Grunty Skarbu Państwa-właściciel

1600,00

79,56684

26,07

8,110706

10

Skarb Państwa- użytkownik wieczysty

0,058

0,002884

0,655

0,203779

0

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruch.

22,43

1,115428

1,03

0,320446

0,5

Grunty grupy 7

0

0

0

0

0

Grunty rolniczych spółdzielni produkcyjnych

384,543

19,12304

0,0001

0,003111

0

Grunty kościołów i związków wyznaniowych

0

0

0

0

0

Grunty grupy 15

0

0

0

0

0

Grunty będące własnością rolnych spółek i związków

3,857

0,191806

48,66

15,13874

15

Grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości

0,0098

0,000015

0

0

0,01

Spółki skarbu Państwa

0,7255

0,0021

0

0

1

Grunty o użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

0,725

0,00211

0

0

1,5

STRUKTURA WŁADANIA OBSZARU OPRACOWANIA

Szczytniki i Kamionki

Forma władania

Powierzchnia ogólna gospodarstw

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach

Średnia wielkość gospodarstwa

ha

%powierzchni obszaru opracowania

ha

%powierzchni obszaru opracowania

Grunty Skarbu Państwa-właściciel

1612,055

5,217431

35,938

34,6988

9

Skarb Państwa- użytkownik wieczysty

0,058

0,000179

0,655

0,567029

0

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruch.

41,823

0,52234

6,784

7,964745

2,5

Grunty grupy 7

0

0

0

0

0

Grunty rolniczych spółdzielni produkcyjnych

606,326

6,36855

5,7541

7,081738

2,4

Grunty kościołów i związków wyznaniowych

0

0

0,002

0

0

Grunty grupy 15

0

0

437,743

0

27

Grunty będące własnością rolnych spółek i związków

11,517

0,190886

56,32

0

9

Grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości

4,585

0,107136

4,585

0

0,5

Spółki skarbu Państwa

0,7255

000112

0,1

0,00001

0,1

Grunty o użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

0,725

0,0011

0,1

0,00012

0,1

4.CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI

Nazwa jednostki osadniczej

Ogólna liczba ludności

% zatrudnionych

w rolnictwie

poza rolnictwem

Szczytniki

450

45

55

Kamionki

1008

21

79

5. CHARAKTERYSTYKA SIECI OSADNICZEJ

Nazwa jednostki

powierzchnia

Liczba ludności

Funkcja

Charakterystyka zabudowy

Szczytniki

271

450

Wieś podstawowa, rolnicza

zwarta

Kamionki

2095

1008

Wieś podstawowa, nierolnicza

zwarta

Nierolnicza- mniej niż 50 % zatrudnionych w rolnictwie.

6. CHARAKTRYSTYKA WYPOSAŻENIA OBSZARU W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ- diagram blokowy załącznik nr 1

Szczytniki i Kamionki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

X

B

C

D

x

E

X

3

F

X

X

2

LEGENDA

- Urządzenia obsługi ogólnej ludności

A1 urząd gminy

1B posterunek policji

1C straż pożarna

2A ośrodek zdrowia

2B apteka

2C gabinet lekarski

3A pogotowie ratunkowe

3B żłobek

3C przedszkole

4A szkoła podstawowa

4B gimnazjum

5B dom dziecka

6A biblioteka

6B wiejski ośrodek sportu

7A hotel, motel

7B cmentarz

8B wysypisko śmieci

9A sklep

-Urządzenia obsługi rolnictwa

1D baza SKR

2D POM

3 D punkt skupu płodów rolnych

4D zlewnia mleka

5C GS

5D lecznica zwierząt

- Urządzenia infrastruktury technicznej

1E urząd pocztowy

1F przystanek PKS

2F siec wodociągowa

3E siec kanalizacyjna

3F elektryczność

4E gazociąg

4F studnia głębinowa

5E droga o nawierzchni twardej

5F drogi o nawierzchni gruntowej

3. WALORYZACJA WIELOASPEKTOWA

Dwa aspekty: rolnictwo i turystyka

Mapy waloryzacji rolniczej i turystycznej przydatności obszaru gminy Szczytniki i Kamionki .

Cały obszar gminy Kórnik można podzielić na 8 regionów charakteryzujących systemy organizacji rolnej i prognozę przekształceń gospodarki rolnej.

Szczytniki to wieś, której 75% powierzchni zajmują użytki rolne. Znaczny udział w powierzchni zajmują też tereny przeznaczone pod zabudowę. Obecnie na terenie wsi znajduje się kompleks domków letniskowych, z których korzystają mieszkańcy Poznania i okolic.

Kamionki to wieś, w której 70% powierzchni ogólnej to lasy. Obecnie następuje dynamiczny wzrost osadnictwa.

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy

Również zespół przyrodniczo - krajobrazowy jest formą ochrony indywidualnej, ustanawianej przez wojewodę lub radę gminy. Jego celem jest ochrona wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych. Zasadniczym celem ochrony są tutaj wartości estetyczne, wynikające z ukształtowania elementów przyrodniczych, jak również historyczno - pamiątkowych.

Na terenie gminy Szczytniki i Kamionki nie występują jednak żadne zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

 
 Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bilans terenu word, Planowanie Przestrzenne Urbanistyka
Planowanie przestrzenne i urbanistyka w kontekście globalnych zmian klimatycznych
Architektura Urbanistyka Planownie Przestrzennne
sci±ga III, Planowanie przestrzenne
PRL Przytyk-poprawiony, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania
sciaga planowanie, planowanie przestrzenne
Przestrzeń, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
cw zakres KMB, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, ustawy
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna
Planowanie przestrzenne ściąga
Planowanie przestrzenne, OCHRONA ŚRODOWISKA, planowanie przestrzenne
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wykład
Planowanie przestrzenne wyklady 12

więcej podobnych podstron