kolkowium z zarzadzania-ściaga, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania


Kolokwium z teorii i zarządzania

Organizacja - grupa ludzi dążąca do wspólnych celów w sposób uporządkowany i skoordynowany.

Wspólna cecha wszystkich organizacji,

Typy organizacje:

Zarządzanie jest to system działań złożony z planowania i podejmowania decyzji, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Działania kierowane są na zasoby (ludzkie, finansowe, rzeczowe, wiedza) po to, żeby osiągnąć cele (pracowników, otoczenia i właścicieli). Zarządzanie - system działań skierowanych na zasoby z zamiarem osiągnięcia celów w sposób sprawny i skuteczny.

Funkcje zarządzania

PLANOWANIE

Planowanie:

Planowanie jest ustaleniem celu i projektu sposobów realizacji przyszłych działań opartych na identyfikacji i analizie obecnych i przewidywanych przyszłych warunków.

Plan jest wystarczająco dobrym projektem prowadzenia przyszłych działań wybranych spośród wielu alternatywnych możliwości.

W procesie sporządzenia planów w instytucji należy uwzględnić następujące zasady:

Ze względu na kryterium podziału rzeczowego wyróżnia się plany:

Ze względu na kryterium horyzontu czasowego wyróżnia się plany:

PLANOWANIE OPERACYJNE

Plany operacyjne charakteryzują się następującymi cechami:

Typy planowania operacyjnego:

Wytyczne polityki planu ciągłego:

Plan ciągły, który ogólna reakcję organizacji na pewien problem czy sytuację. Wytyczna polityki może również opisywać właściwy sposób postępowania z wyjątkami. Na przykład PWSZ wprowadza politykę naboru na studia jedynie kandydatów, którzy uzyskali minimum 43 punkty za świadectwo. Deklaracja polityki rekrutacyjnej może np.: przewidywać utworzenie komisji odwoławczej w sprawach rekrutacji dla oceny kandydatów, którzy nie spełniają minimalnych wymagań, lecz zasługują na specjalne rozpatrzenie.

Standardowa procedura postępowania planu ciągłego:

Plan ciągły określający kroki jakie należy podjąć w określonych okolicznościach. Standardowa procedura działania jest bardziej konkretna od wytycznej polityki.

Przepisy i reguły postępowania planu ciągłego:

Obejmują one sposób wykonywania określonych działań. Przepisy i regulaminy mogą się stać problemem, jeśli występują w nadmiarze lub są stosowane zbyt sztywno. Pod wieloma względami przepisy i reguły postępowania oraz standardowe procedury działania są podobne. Na ogół jednak standardowe procedury opisują kolejność działania, podczas gdy przepisy i reguły postępowania koncentrują się na jednego typu działaniach.

Podstawowe rodzaje planów operacyjnych:

Budżety spełniają dwie podstawowe funkcje:

Budżety mogą jednocześnie pełnić obydwie funkcje. Występują dwa odrębne rodzaje budżetów:

Plany operacyjne mogą mieć bardzo zróżnicowane przedziały czasowe (horyzonty planowania). Są one specyficzne dla poszczególnych typów instytucji, ich wielkości oraz ich przedmiotów działalności. Graniczny przedział czasowy w tego rodzaju planach to (maksymalnie) jeden rok. W praktyce spotykane są plany roczne, półroczne, kwartalne, miesięczne, dekadowe, tygodniowe, dzienne, zmianowe, a nawet godzinowe. Plany operacyjne (plany realizacji operacji prowadzących do celów wyznaczonych przez plany strategiczne) są powszechnie sporządzane właściwie przez wszystkie rodzaje instytucji.

PLANOWANIE STRATEGICZNE

Planowanie strategiczne jest sformalizowanym procesem długofalowym planowania stosowanego do określenia i osiągnięcia celów organizacji.

Cechy planowania strategicznego:

Planowanie strategiczne pozwala na rozwiązanie perspektywistycznych, długookresowych problemów zarządzania i zarządzanie instytucją jako całością.

Zadania planowania strategicznego:

Integracja poszczególnych decyzji w obszernym planie całościowym z uwzględnieniem czynników organizacyjnych działania.

W ramach planowania strategicznego wyróżnia się rodzaje planów różniące się przedziałem rzeczowym (przedmiotowym):

STRUKTURY ORGANIZACYJNE

Struktura organizacyjna - konkretny układ elementów i ich wzajemnych powiązań.Funkcje struktury organizacyjnej:

Cechy struktury organizacyjnej

  1. Specjalizacje stanowisk pracy - zakres w jakim ogólne zadania organizacji zostało podzielone na mniejsze części składowe.

Korzyści ze specjalizacji:

  1. Hierarchia - to taki układ pewnych dowolnych elementów, rzeczy, zdarzeń, ocen, w których na podstawie jakiś zbiorowych reguł każdy z nich podporządkowany jest pewnej liczbie klas.

Systemy schierarchizowane:

Dwa czynniki hierarchii:

Rozpiętość kierowania to liczba bezpośrednich podwładnych, którymi można sprawnie kierować.

  1. Centralizacja swoisty proces przesuwania prawa do podejmowania decyzji w górę hierarchii organizacyjnej.

  1. Formalizacja - ściśle wiąże się z zagadnieniem biurokracji a biurokracja stanowi układ społeczny, którego zadaniem jest zapewnienie wzajemności i adaptacyjnosci. Formalizacja jest to ujednolicenie zachowań i zapewnienie powtarzalności działań. Jej zadaniem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji. Stabilność stanowi wiec istotę formalizacji.

Można ja rozpatrywać w trzech znaczeniach:

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Zarządzanie strategiczne - jest to proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii, które sprzyjają wyższemu stopniowi zgodności organizacji z jej otoczeniem i osiągnięciu celów strategicznych.

Strategie obejmują cztery obszary:

Strategie konkurencyjne według Portera.Porter sugeruje, że jednostka powinna szczegółowo analizować swoją branże i następnie zdefiniować niszę konkurencyjną przyjmując jedną z trzech strategii.

Koncepcja rozpiętości kierowania wg Graicunasa.

W określonym czasie umysł ludzki nie jest w stanie objąć więcej niż sześciu przedmiotów, punktów, cyfr. Twierdził on że kierownik nie może posiadać więcej niż pięciu podwładnych.

Trzy rodzaje stosunków miedzy przełożonymi i podwładnymi.

Koncepcja Stieglica

Wyróżnił on 7 czynników wpływających na rozpiętość kierowania:

Czas kierownika według Stieglica przeznaczony jest na :

TYPOLOGIE STRUKTUR

Typologia struktur ze względu na spiętrzenie i rozpiętość kierowania:

  1. Struktury płaskie - małe spiętrzenie kierowania, mała liczba szczebli kierowania przy stosunkowo dużej rozpiętości kierowania.

Zalety struktury płaskiej

Wady struktury płaskiej:

  1. Struktury smukłe - duże spiętrzenie kierowania, duża liczba szczebli kierowania przy stosunkowo małej rozpiętości kierowania.

Zalety struktury smukłej:

Wady struktury smukłej:

Typologia struktur ze względu na układ więzi organizacyjnych:

Typologia struktur ze względu na dominujące kryteria wyodrębniania podstawowych układów organizacyjnych instytucji.

Jednowymiarowe struktury organizacyjne.

Dywizjonalizacja struktur organizacyjnych polega na wyodrębnieniu wewnętrznych jednostek organizacyjnych o względnie dużej autonomii. Dotyczy to szczególnie struktur obiektowych i regionalnych. Poszukiwanie takich rozwiązań wynika z dużej koncentracji organizacyjnej oraz dążenia do decentralizacji zarządzania i zmniejszenia ryzyka działalności gospodarczej.

Struktury dywizjonalne są strukturami jednowymiarowymi tzn, dominuje w nim jedno podstawowe kryterium strukturyzacji organizacyjnej.

Wielowymiarowe struktury organizacyjne

Struktury wielowymiarowe stanowią kolejne ogniwo ewolucji struktur organizacyjnych odpowiadające dalszemu wzrostowi przedsiębiorstw oraz rosnącej złożoności otoczenia. Zakres oddziaływania przedsiębiorstw jest coraz szerszy, niektóre z nich mają rynki zbytu na różnych kontynentach. Powstają ogromne korporacje międzynarodowe, angażujące wielkie kapitały finansowe i ludzkie. Istota struktury wielowymiarowej polega na wyodrębnieniu i grupowaniu podstawowych podsystemów organizacyjnych z jednoczesnym wykorzystaniem dwóch (przy strukturze macierzowej), a nawet większej liczby kryteriów specjalizacji, jako dominujących i równoważnych. Do tworzenia nowych rozwiązań i szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków przywiązuje się w strukturach wielowymiarowych większą wagę niż do dokładnego wykonywania narzuconych zadań według przyjętych wzorców formalnych. W nowych rozwiązaniach zmierza się do przezwyciężania barier wynikających z wąskiej specjalizacji i formalistycznie traktowanych ról organizacyjnych. Strukturyzacja wielowymiarowa ustawia pracowników w różnych rolach, zakładając znaczną zmienność zajmowanych stanowisk, co usprawnia współdziałanie i przepływ informacji w interesie przedsiębiorstwa. W strukturach wielowymiarowych występuje orientacja na pracę zespołową. Częstotliwość spontanicznych kontaktów pionowych, poziomych i ukośnych między pracownikami jest w nich bardzo znaczna, a wynika z cech omówionych wcześniej.

Ze względu na liczbę dominujących kryteriów strukturyzacji wyróżnia się struktury

Inne typy struktur organizacyjnych.

Organiczne (zorientowane na ludzi o dużej płynności ról i elastyczności oraz niskim stopniu formalizacji i mechanistyczne (oparte przede wszystkim na technokratycznych mechanizmach regulacji zachowań i znacznej formalizacji rozwiązań). Cechę organiczności struktur wnoszą także szczegółowe rozwiązania organizacyjne wspomagające i regulujące pracę zespołową.

Do takich najbardziej znanych struktur zespołowych zalicza się:

MOTYWOWANIE

Motywowanie: jest to zespół różnych oddziaływań ukierunkowanych na spowodowanie osiągnięcia zamierzonych celów i efektów oraz przyjmowanie oczekiwanych postaw i zachowań ludzi w danej organizacji lub jej części. Motywowanie jest zadaniem dla kierowników wszystkich szczebli. Powinni być oni profesjonalnie przygotowani, wykazywać inicjatywę efektywność i skuteczność. Motywowanie ma zawsze charakter osobowy i celowy. Motywowanie będzie tym skuteczniejsze jeżeli ten kogo się motywuje jest zainteresowany danym celem lub działaniem

Uniwersalne Cele:

Motywatory

Elementy składowe systemu motywacyjnego

RÓŻNE TEORIE MOTYWOWANIA

Dwuczynnikowa Herzberga -

  1. Potrzeby wynikające z braku (niedostatku)

Wynikające z higieny

Potrzeby wzrostu

FAZY SYSTEMU MOTYWACJI

1 Faza

2 Faza

TEORIA OCZEKIWAŃ

Motywacja a dążenie i oczekiwania pracowników (należy poznać ambicje)

Wnioski teorii

TEORIA WZMOCNIENIA

Ludzie są skłonni powielać te działania które w przeszłości przynosiły im sukces i były źródłem przyjemnych doznań unikają zaś działań i postaw które przynosiły niepowodzenia

Wnioski teorii

Menedżerowie powinni wzmacniać te działania i zachowania pracowników na których im zależy, poprzez nagradzanie. Wzmocnienie

  1. Pozytywne -

  1. Negatywne

TEORIE MOTYWACJI

W dziale tym zaprezentowane zostaną najbardziej wpływowe oraz najczęściej stosowane teorie motywacji. Jednak na początku należałoby zastanowić się czym w ogóle jest motywacja. Przez motywację należy rozumieć w szczególności proces, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone zachowania ludzi spośród innych, alternatywnych form zachowania, w celu osiągnięcia określonych celów. Proces ten zachodzi, gdy spełnione są dwa warunki:

W mechanizmie tym dochodzi do interakcji procesów myślowych, fizjologicznych i psychologicznych jednostki, które decydują o natężeniu motywacji. Wg psychologów natężenie motywacji jest funkcją trzech zmiennych:

materialne, jak np. płaca, oraz niematerialne, np. satysfakcja.

Celem pracownika może być uzyskanie nagrody, np. uznania (traktowane jako tzw. nagroda wewnętrzna, która wynika z doświadczenia pracownika), czy też podwyżki płacy (tzw. nagroda zewnętrzna, która przyznawana jest z zewnątrz, czyli zależy od czynników niezależnych od pracownika). Rozpoznanie celów jednostki jest więc podstawowym punktem wyjścia dla zbadania procesu motywacji. Należy przy tym pamiętać, że powinno się dążyć do stworzenia takich warunków pracownikom, aby ich cele oraz cele organizacji były zgodne. W dalszej kolejności należy poddać analizie hierarchię celów jednostki oraz siłę procesu motywacyjnego związanego z każdym z wyodrębnionych celów. W praktyce zadanie to jest bardzo trudne do realizacji. Potwierdzeniem tego faktu jest wielość proponowanych teorii motywacji - powstałych nie tylko w naukach ekonomicznych, lecz także w dziedzinie psychologii, socjologii oraz naukach o zarządzaniu.

Ze względu na fakt, że w rzeczywistości mamy do czynienia z wieloma motywami, posługujemy się pojęciem systemu motywacji. Przez system motywacji należy rozumieć zespół wzajemnie powiązanych motywów ludzkiego działania.


Teoria potrzeb maslowa

Teoria potrzeb Maslowa stanowiła źródło inspiracji dla wielu innych autorów. Maslow budując swoją teorię potrzeb inspirował się na osiągnięciach szkoły stosunków społecznych Eltona Mayo. Postawił on hipotezę, że człowiek w swoim działaniu dąży do zaspokojenia zespołu potrzeb, zaś potrzeby te tworzą logiczną hierarchię, którą można przedstawić następująco (w kolejności od potrzeb podstawowych do złożonych):

Maslow twierdził, że muszą być zaspokojone przede wszystkim potrzeby niższego rzędu, aby było możliwe zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu. W przypadku, gdy potrzeba niższego rzędu została już zaspokojona, to przestaje ona stanowić źródło motywacji.

Oprócz wymienionych pięciu potrzeb, Maslow wyróżnił również tzw. potrzeby dodatkowe. Przez potrzeby dodatkowe należy rozumieć takie, które mogą ujawniać się tylko u niektórych ludzi. Dla przykładu mogą to być potrzeby wiedzy, czy też potrzeby estetyczne. Zdaniem Maslowa trudno jest o nich cokolwiek powiedzieć, gdyż nie zostały jeszcze dogłębnie poznane, ale można próbować wiązać je z potrzebami samorealizacji.


Zachowanie człowieka wg teorii potrzeb określone jest przez dwa prawa:

Pierwsze z nich mówi o dążeniu do równowagi potrzeb niższego rzędu. Oznacza to, że niezaspokojenie potrzeb niższego rzędu będzie naruszać ustaloną równowagę organizmu człowieka, zaś ich zaspokojenie będzie tę równowagę przywracać i stan napięcia zniknie. Z kolei do potrzeb wyższego rzędu ma zastosowanie prawo wzmocnienia. Według tego prawa zaspokojenie wyższych potrzeb nie powoduje ich zaniku, lecz wręcz przeciwnie, człowiek odczuwa je jako przyjemne i będzie dążył do ich wzmocnienia.


DWUCZYNNIKOWA TEORIA MOTYWACJI HERZBERGA

Frederick Herzberg prowadził pod koniec lat 50-tych badania nad opisaniem postaw w pracy inżynierów i księgowych (w próbie uczestniczyło 203 pracowników). Na podstawie zebranych odpowiedzi na pytanie kiedy pracownicy czuli się dobrze, a kiedy źle w pracy, Herzberg opracował własną teorię motywacji (należy zatem zwrócić uwagę, że teoria dwuczynnikowa odwołuje się do przedsiębiorstwa).

W teorii tej wyróżnić można dwie grupy czynników motywacji: czynniki zewnętrzne oraz czynniki wewnętrzne.

Czynniki zewnętrzne, inaczej zwane czynnikami niezadowolenia lub higieny (czynniki higieny należy rozumieć w znaczeniu higieny mentalnej w psychiatrii, tzn. są to czynniki niezbędne, ale niewystarczające dla zachowania równowagi człowieka), odnoszą się do kontekstu pracy (środowisko pracy). Dotyczą one m.in. stylu zarządzania, polityki przedsiębiorstwa, stosunków międzyludzkich, czy warunków pracy i wynagrodzeń. Są to czynniki, które pozwalają likwidować niezadowolenie. Co ciekawe, pozytywne oddziaływanie tych czynników nie przynosi - według Herzberga zadowolenia pracownikowi.

Z kolei czynniki wewnętrzne, inaczej zwane czynnikami zadowolenia, odnoszą się do treści pracy. Dotyczą one m.in. zainteresowania pracą, osiągnięć, uznania, odpowiedzialności, czy też możliwości promocji. Czynniki te przyczyniają się do zwiększania satysfakcji związanej z wykonywaniem pracy, co z kolei prowadzi do wyższej wydajności pracowników.

W teorii motywacji Herzberga mamy do czynienia z dwoma kategoriami czynników, które decydują o postawach pracowników. Postawy pozytywne można kreować m.in. poprzez zainteresowanie pracą, czy też planowanie kariery pracownika, natomiast postawy negatywne wynikają z niezadowolenia pracownika, np. zbyt niskie wynagrodzenie za pracę. Zadowolenie, bądź niezadowolenie pracownika są w teorii Herzberga zmiennymi niezależnymi.

TEORIA OCZEKIWAŃ V. H. VROOMA, PORTERA I E. LAWLERA.

Jedną z najważniejszych teorii motywacji była teoria oczekiwania, która została opracowana przez V. H. Vrooma, a następnie rozwinięta przez L. W. Portera i E. Lawlera. Jej źródeł należy doszukiwać się w koncepcjach hedonizmu oraz utylitaryzmu, na bazie których powstała wcześniej opisana teoria popędu. Dzięki pracom psychologów E.C. Tolmana i K. Lewina z lat 30-tych, gdzie zdefiniowali pojęcia wartości oraz oczekiwania, teoria oczekiwania zaczęła się odróżniać od teorii popędu.

W teorii oczekiwań poprzez motywację do pracy rozumie się funkcję pożądanych rezultatów działania (ang. valence) oraz oczekiwania (ang. expectancy), że rezultaty te zostaną przez jednostkę osiągnięte, przy czym motywacja odnosi się do określonego poziomu intensywności, co oznacza, że motywacja jest funkcją subiektywnej wartości każdego poziomu wykonania oraz subiektywnego prawdopodobieństwa, że dany poziom intensywności będzie prowadził do tego poziomu wykonania. Z kolei subiektywna wartość danego poziomu wykonania jest zależna od subiektywnej wartości wyników, do osiągnięcia których prowadzi oraz percepcji zależności, w jakim stopniu dany poziom wykonania pracy prowadzi do określonej wartości wyników, co nazywa się instrumentalnością (ang. instrumentality) poziomu wykonania, stąd teoria oczekiwań często nazywana jest teorią instrumentalną.

W ramach tej teorii wyróżnia się tzw. sprawiedliwość dystrybutywną. Oznacza to, że stosunek wynagrodzenia do kosztów określonego pracownika powinien być proporcjonalny do wszystkich pozostałych zatrudnionych. Pracownik porównuje swój wynik do wyniku pozostałych pracowników i w przypadku wystąpienia odchyleń powstaje napięcie i w efekcie niezadowolenie jednostki.

Słownik:

Biznesplan - instrument (narzędzie) planowania; zwięzły program finansowo-marketingowy nowych lub rozwojowych zamierzeń lub przedsięwzięć przedsiębiorstwa.

Plan - projekt przyszłego, przewidywanego funkcjonowania organizacji, ujęty w postaci zbioru przyszłych działań rozłożonych w czasie.

Plan operacyjny - zbiór decyzji określających poszczególne zadania i działania konieczne do poprawnego ich wykonania w przewidywanym ściśle czasie oraz warunki wewnętrzne oraz

zewnętrzne, które muszą być dotrzymane przy realizacji poszczególnych czynności i zadań.

Planowanie - proces tworzenia planu; jedna z funkcji kierowniczych; planować można tylko to, na co ma się wpływ; przyszłe zdarzenia, pozostające poza kontrolą planującego, może

on tylko przewidywać lub prognozować; planowanie to ustalanie celów, i ch rodzaju, pożądanego poziomu czasu i miejsca ich osiągnięcia, a także dobór metod ich realizacji.

Plan strategiczny - zbiór decyzji określających cele przedmiotu planowania i ich zmiany wynikające z konieczności przystosowania się do zmian w otoczeniu, zasoby niezbędne do osiągnięcia założonych celów oraz sposoby ich pozyskania, rozmieszczenia i użytkowania.

Plan taktyczny - plan obejmujący ustalenia co do sposobów przydzielenia zasobów na poszczególne działalności "wyznaczone" planem strategicznym oraz ustalenia reguł efektywnego ich wykorzystywania w średnim horyzoncie czasowym.

Pole planu - zakres tematyczny planu.

Prognozowanie - przewidywanie przyszłych zdarzeń, procesów lub stanów rzeczy oparte na racjonalnych przesłankach i specjalnych metodach, tzn. na podstawie rzeczywistych danych i określonych procedur, które są różne i zależą od charakteru prognozowanych zdarzeń.

Programowanie - uporządkowany i planowo rozłożony w czasie zbiór zadań i działań niezbędnych do zrealizowania konkretnego celu w określonym terminie; program jest uszczegółowionym i skonkretyzowanym planem działania, zaakceptowanym i przyjętym do realizacji.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TOIZ EGZAM Sciąga, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
zarzadzanie - ściąga, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
ToiZ wykład- notatki, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ - Ściągi, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA-wykład, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji
Macierz BCG, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
układ sieciowy, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
zarzadzanie[1], nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOIZ WYKŁAD, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ - wykaz zagadnień, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ 2, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOZ, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
Toiz egazmin, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ 3, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ 4, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ cw, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ - zagadnienia na kolokwium, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarzą
ToiZ wykład- notatki, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania

więcej podobnych podstron