wyklady 1-5tak z matka, umb rok 3, materiały, mikroby, egzamin mikro, wyklady z matka x5


1.Budowa i właściwości biologiczne oraz klasyfikacja i ogólna charakterystyka wybranych grup bakterii ważnych w zakażeniach u ludzi.

2.TRZY DOMENY ŻYCIA (NOWA (??) KLASYFIKACJA ŻYCIA) Powstanie życia na ziemi → wspólny przodek, który dał początek archaea, eukariota, bacteria. ARCHAEA- wszystkie są drobnoustrojami i prokariotami. BACTERIA- to samo co archea.. EUKARYA- mikroorganizmy: algi, grzyby, pierwotniaki makroorganizmy: rośliny i zwierzęta. Eukarya są oczywiście eukariotami w całości.

PHYLUM: FIRMICUTES CLASSIS: BACILLI ORDO: BACILLALES RODZINY: BACILLACEAE (rodzaje:Bacillus, Geobacillus, Gracilibacillus +16 innych), LISTERIACEAE (rodzaje: Listeria, Brochothrix), ALICYCLOBACILLACEAE, PAENIBACILLACEAE, PASTEURIACEAE, PLANOCOCCACEAE (rodzaje: Planococcus, Caryophanon, Filibacter, Kurthia, SPOROLACTOBACILLACEAE, STAPHYLOCOCCACEAE (rodzaje: Jeotgalicoccus, Macrococcus, Salinicoccus), THERMOACTINOMYCETACEAE, INSERTAE SEDIS THERMICANUS, INSERTAE SEDIS GEMELLA, INSERTAE SEDIS EXIGUOBACTERIUM ORDO: LACTOBACILLALES RODZINY: LACTOBACILLACEAE (rodzaje: Lactobacillus, Paralactobacillus, Pediococcus) AEROCOCCACEAE (rodzaje: Aerococcus, Abiotrophia, Dolosicoccus, Eremococcus, Facklamia, Gliobicatella, Ignavigranum) CARNOBACTERIACEAE (rodzaj: Carnobacterium, Alloiococcus, Atopobacter, Atopococcus, Granulicatella +8 innych) ENTEROCOCCACEAE (rodzaj: Enterococcus, Melissococcus, Tetragenococcus, Vagococcus) LEUCONOSTOCACEAE (rodzaj: Leuconostoc, Oenococcus, Weissella) STREPTOCOCCACEAE (rodzaj: Streptococcus, Lactococcus, Lactovum) CLASSIS: CLOSTRIDIA ORDO: CLOSTRIDIALES RODZINA: CLOSTRIDIACEAE (rodzaje: Clostridium, Sarcina +11 innych) EUBACTERIACEAE (rodzaje: Eubacterium +5 innych) GRACILIBACTERIACEAE (rodzaje: Gracilibacter) LACHNOSPIRACEAE (rodziny: Lachnospira, Butyvibrio, Coprococcus, Maryella +15innych) INCERTAE SEDIS (rodzaje: Anaerococcus, Finegoldia, Helcoccus, Tissierella +22inne) PEPTOCOCCACEAE (rodzaje: Peptococcus +10 innych) PEPTOSTREPTOCOCCACEAE (rodzaje: Peptostreptococcus, Filifactor, Tepidibacter) RUMINOCOCCACEAE (rodzaje: Ruminococcus, Oscillospira, Sporobacter +8innych) VEILLONELLACEAE (rodzaje: Veillonella, Acetonema, Acidaminococcus, Allisonella, Anaerovibrio, Centipeda, Dialister, Megasphera, Mitsuokella, Selenomonas +16 innych) ORDO: HALANAEROBIALES ORDO: THERMOANAEROBIALES CLASSIS: ERYSIPELOTRICHI ORDO: ERYSIPELOTRICHALES RODZINA: ERYSIPELOTRICHACEAE (rodzaje: Erysipelotrhix, Allobaculum, Bulleidia, Catenibacterium, Coprobacillus, Holdemania, Solobacterium, Turicibacter)

3. TAKSONOMIA DROBNOUSTROJÓW KLASYFIKACJA DROBNOUSTROJÓW- systematyczny podział drobnoustrojów na grupy taksonomiczne wg określonych zasad. Podziału dokonuje się na podstawie podobienstwa (fenotyp) lub pokrewieństwa (genotyp) specjacja - najniższy i najbardziej podstawowy poziom podziału drobnoustrojów. Polega na określeniu gatunku (species), klasyfikacji danego szczepu po raz pierwszy ( może ulec reklasyfikacji). Może się nasz szczep okazać typowym, czyli referencyjnym dla gatunku. Uwaga: są również podgatunki (subspecies). NAZEWNICTWO (mianownictwo, nomenklatura) Nadawanie nazw dla grup taksonomicznych zgodnie z ustalonymi miedzynarodowymi zasadami (język łaciński) IDENTYFIKACJA stwierdzenie, czy pewien nieznajomy drobnoustrój należy do ustalonej już uprzednio grupy taksonomicznej.

4. ZASADY SYSTEMATYKI (KLASYFIKACJI) ZOOLOGICZNEJ I BOTANICZNEJ (STARY SYSTEM) Karol Linneusz (1707-1778) szwedzki przyrodnik i lekarz stworzył to gówno. Naukowe podstawy klasyfikacji podwójne mianownictwo dla nazwy gatunku w języku łacińskim: Pańswto (Regnum: zwierzęta rośliny) Typ (phylum) gromada (classis) Rząd (ordo) Rodzina (Familia) Rodzaj (genus) Gatunek (speciec) 5. KRÓLESTWA OGRANIZMÓW ŻYWYCH: Monera (prokariotyczne: bakterie) Protista (komórki eukariotyczne: pierwotniaki i glony) Fungi (grzyby) Plantae (Rośliny zarodnikowe i nasienne) Animalia (zwierzęta) PODKRÓLESTWA: Parazoa (beztkankowce, gąbki) Metazoa (tkankowce, typy np. Platyhelminthes (płazince) oraz Nematoda (nicienie)).

WYKŁAD II

6.Formy i mechanizmy wzajemnego oddziaływania.

SYMBIOZA-wyraz obopólnych korzyśći KOMENSALIZM-wyraz obojętnego współżycia PASOŻYTNICTWO-wyraz szkodliwego działania drobnoustroju na gospodarza (drobnoustroj bytuje na powierzchni ciała lub wewnątrz ogranizmu i czerpie korzyści SAPROFITYZM- część świata drobnoustrojów (saprofity) jest przystosowana do samodzielnego życia w przyrodzie (środowisku naturalnym) oraz NIE są ograniczone do życia tylko na podłożach martwych. Różne formy współżycia między makroorganizmamem i mikroogranizmem nie są bezwglednie odrganiczone od siebie. Isnieją pomiedzy nimi wszelkie możliwe przejścia. Współżycie charakteryzuje pewien stan względnej równowagi między mikro a makro ogranizmem.

7. ZAKAŻENIE(INFEKCJA)-wniknięcie i rozmnażanie się drobnoustrojów, proces chorobowy może występować lub nie. Zakażenie objawowe (choroba zakaźna/jawna) typy:miejscowe, narządowe, układowe, ogólne, ostre, podostre, poronne, przewlekłe. Gdy występują objawy kliniczne. Zakażenie bezobjawowe (niejawne)- zakażenia utajone czyli nosicielstwo, bez objawów klinicznych. ZARAŻENIE-choroba zakaźna, w której uczestniczą drobnoustroje zaliczane do grup pasożytów (pierwotniaki, robaki).ZAKAŻENIE UTAJONE - drobonoustrój utrzymuje się w ograniźmie obdarzonym pewnym stopniem odpornośći ale bez wywoływania objawów chorobowych. Obecność ta jest słabym bodźcem (antygenowym), które powoduje wytwarzanie przeciwciał. Rodzaje: zak. bezobjawowe, drzemiące, nosicielstwo ( u ludzi „zdrowych”). Drobnoustroje utrzymujące się mogą być łatwo wykryte standardowymi technikami mikrobiologicznymi (Salmonella spp. , HSV) jednakże w okresie latencji (utajenia) jest bardzo trudne ( zapewne niska czułość używanych metod do izolacji). Dopiero gdy drobnoustrój przejdzie z latencji do jawnego zakażenia możliwa jest szybka identyfikacja. ( Tak działają Rickettsiales, długa latencja, niby nic i nagle tyfus plamisty, gorączka Q). Wirusy także cechują się latencją jako nieopłaszczone fragmenty kwasu nukleinowego. (Głównie wirusy DNA i HIV) Bakterie mogą być „niewidoczne” jako sferoplasty lub protoplasty wewnątrz komórek. Drobnoustroje mogą utrzymywać się w tkankach, nawet gdy poziom odpornośći swoistej jest odpowiedni. NOSICIELSTWO-j związek zachodzący między drobnoustrojami chorobotwórczymi a organizmem człeka jako komensalizm i zakażenie bezobjawowe. Rozprzestrzeniają się na inne osoby, do otoczenia (np. powietrze jako zakażenie egzogenne czy krzyżowe) lub są przyczyną samozakażenia (zakażenie endogenne czyli autozakażenie i autoinfekcja oink?) Nosicielstwo okresu wylęgania (inkubacji) choroby lub zdrowienia Okres wylęgania jest to czas mierzony od wniknięcia patogenu do ogranizmu do momentu wystąpienia objawów chorobowych. Przykłady: czerwonka bakteryjna:2-3 dni (do 7 dni), kiła: 24-30 dni(10-50), cholera: 2 dni(1-5). Rodzaje: nosicielstwo stałe- występowanie określonych gatunków przez wiele miesięcy lub lat na skórze i/lub błonach śluzowych, nosicielstwo inrermitujące-występowanie określonych gatunków z przerwami (wow..) Nosicielstwo okresowe- na logike występowanie określonych gatunków przez pewien określony okres czas.

8.KOLONIZACJA I ZAKAŻENIE Ekspozycja to proces kolonizacji czasowej, która przechodzi w kolonizację trwałą i kończy się wywołaniem choroby. Bytowanie patogenów na lub w człowieku przez okres bardzo krótki, lub stały nie uszkadza funkji organizmu. Choroba-interakcja pomiedzy drobnoustrojami i człowiekiem, która wywołuje procesy odpornościowe doprowadzając do uszkodzenia ogranizmu poprzez proliferację patogenów (inwazja i fagocytoza), poprzez toksyny(ezgo i endogenne, LPS) i produkty odpowiedzi immunologicznej.

9. ETAPY ROZWOJU CHOROBY (ZAKAŻENIE OBJAWOWE) WYWOŁYWANE PRZEZ DROBNOUSTROJE Transmisja drobnoustrojów z zewnętrznego źródła do wrót zakażenia ( gdy zakażenia endogenne to oczywiście pomijamy ten punkt). Następnie patogen pobudza mechanizmy obrony nieswoistej gospodarza (np. kwaśny odczyn w pochwie). Następuje adherencja patogenów do powierzchni błon wewnętrznych, następnie kolonizacja poprzez proliferację w miejscu przylegania. Potem pojawiają się objawy chorobowe spowodowane obecnością toksyn lub inwazją bakterii przy towarzyszącym procesie zapalnym. Ostatecznie występuje odpowiedź organizmu gospodarza typu nieswoistego i swoistego w etapach adhhezji, kolonizacji, inwazji oraz toksycznośći. 10. TRANSMISJA ZE ŹRODEŁ ZEWNĘTRZNYCH drogi oddechowe (kropelki unoszące się w powietrzu wdychamy), układ pokarmowy (spożywanie czegoś skażonego), kontakty seksulane niestety (STD), bezpośredni kontakt (skóra, mocz, inne wydzieliny wydaliny) droga krwionośna przetaczanie krwi, niesterylne igły, zakażone przeszczepy (niezła fantazja Lucynko...), ukąszenie przez stawonogi czyli wektory zakażenia. Choroby odzwierzęce: czyli zwierzątka jako rezerwuar i źródło zakażenia czyli zwierz to przenosiciel. 11, KLESZCZ POWODUJE: kleszczowe zapalenie mózgu, boreliozę, tularemię, ehrlichiozę, babezjozę, mykoplasmozę, gorączkę Q, gorączkę plamistą Gór Skalistych, dur powrotny. 12. DEFINICJE ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI I CHOROBAMI ZAKAŹNYMI nosiciel- jest to osoba bez objawów chorobowych, w której ograniźmie bytują i rozmnażają się drobonoustroje chorobotwórcze, stanowi ona potencjalne źródło zakażenia, zła i deprawacji. Podejrzany o chorobę zakaźną- jest to osoba u której występują objawy kliniczne wskazujące na chorobę zakaźną, lub która pozostawała w bezpośredniej lub pośredniej styczności ze źródłem zakażenia, jeżeli rodzaj styczności zagrażał przeniesieniem drobnoustrojów. Zatrucie pokarmowe: jest to ostre zachorowanie o charakterze zakaźnym, inwazyjnym lub toksycznym, którego przyczyną było spożycie skażonej żywności lub wody. 13. CZYNNIKI CHOROBOTWÓRCZE MIKROORGANIZMÓW teoretycznie żaden patogen wchodzący w skład mikroflory człeka nie powinien powodować zakażenia objawowego, czyli penetrować tkanek, namnażać i uszkadzać. Tak się dzieje wtedy, gdy równowaga między gospodarzem a patogenem (między nimi symbioza (?) lub komensalizm) jest zachowana, czyli wtedy gdy układ odpornościowy jest okej. 14. WSPÓŁŻYCIE PATOGENU Z GOSPODARZEM jako symbioza czyli patogen i człek czerpią korzyści lub komensalizm, gdy z obecnośći patogenów brak korzyśći jak i szkód. Komensalizm przymusowy (oportunizm) -gdy patogen może wywoływać objawy chorobowe, ale ogranizm jest immunokompetentny, to znaczy utrzymuje względnie stałą liczbę patogenów w ograniźmie, nie zdolną do wywoływania choroby. ALE drobnoustroje oportunistyczne mogą zmienić swój charakter z niechorobowych komensali, symbiontów, a nawet saprofitów na chorobotwórcze z chwilą nasilenia lub wystąpienia czynników sprzyjających. 15.CECHY PATOGENÓW OPORTUNISTYCZNYCH są składnikami mikroflory, nieszkodliwe na osób zdrowych, mogą powodować ciężkie choroby z momentem upośledzenia odporności lub gdy przedostaną się do przestrzeni gdzie nie powinny występować (uraz, zabieg chirurgiczny) 16. WRAŻLIWOŚĆ NA ZAKAŻENIA PATOGENAMI OPORTUNISTYCZNYMI są to ogranizmy o obniżonej odporności (upośledzenie funkcji jednego lub kilku mechanizmów obronnych gospodarza lub pojawienie się czynników sprzyjających rozwojowi objawowego zakażenia przez patogeny oportunistyczne), także pacjenci szpitala, ludzie pozaszpitalni (niedożywieni, alkoholicy, narkomani), grupy wiekowe: wcześniaki, noworodki, niemowlęta, ludzie starsi >65 lat, osobnicy z defektami immulogicznymi wrodzonymi lub nabytymi. ZAKAŻENIE/INFEKCJA jest to zespół wszystkich procesów biologicznych zachodzących w ograniźmie przy wniknięciu do niego i rozmnażaniu się w nim zarazków chorobotwórczych. Mamy do czynienia z oddziaływaniem trzech elementów warunkowanych przez drobnoustrój (zjadliwość, toksyczność, inwazyjność), organizm zakażony (obrona), warunki środowiska. PATOGEN to drobnoustrój wywołujący chorobę zakaźną lub pasożytniczą. PATOGENNOŚĆ/CHOROBOTWÓRCZOŚĆ jest to zdolność do wywoływania pewnych zmian patologicznych lub określonej choroby u osoby zakażonej. 17. Jej miarą jest zjadliwość czyli WIRULENCJA to zdolność do wniknięcia w tkanki gospodarza, zapoczątkowania zakażenia i utrzymania się go, prowadzenia metabolizmu drobnokomórkowego, zdolność do przenikania przez bariery ochronne ustroju, rozprzestrzeniania się i rozmnażania w ograniźmie, zdolność do wytwarzania toksyn powodujących uszkodzenie tkanek i wystąpienie choroby. Działanie toksyczne mogą również wykazywać produkty metabolizmu lub rozpadu patogenu. Wirulencja poprzez wytwarzanie struktór powierzchniowych, enzymów, toksyn, egzopolisacharydów a także zdolnośc do utrzymania się w środowisku poprzez odpowiedź na stymulację środowiska. Biorą udział białka regulatorowe i sygnałowe (transdukcja). Dzięki aktywności białka sygnałowego, które w odpowiednich warunkach środowiska będzie się zachowywać jak fosfotransferaza i nastąpi fosforylacja białka regulatorowego, które będzie wpływać na transkrypcję specyficznych genów.

18. METABOLIZM KOMÓRKOWY jest to przemiana substancji w komórce prowadząca do prostych związków odżywczych typu glukozy, tłuszczy, związków aromatycznych do syntezy de novo materiału komórkowego (jakby Bańkowski to usłyszał...) mamy tutaj katabolizm - degradacja dużych cząstek do małych z uwolnieniem (pozyskaniem) energii, anabolizm-tworzenie dużych cząstek z małych, z stratą energii na procesy syntezy, jest to metablizm pośredni, gdzie tworzą się kwasy ograniczne i estry fosforanowe. anabolizm(metabolizm syntezy)- z małych powstają podstawowe elementy składowe komórek, aminokwasy stają się peptydami itp. Dwie fazy biosyntezy materiału komórkowego: synteza elementów budulcowych i synteza z nich polimerów.

19. DWUSKŁADNIKOWE SYSTEMY REGULACYJNE kinaza histydynowa (białko wbudowane w błonę cytoplazmatyczną bakterii. Sygnały ze środowiska zew. Odbierane są bezpośrednio przez część sensorową kinazy, co powoduje autofosforylację pierścienia imidazolowego reszty histydyny w obrębie domeny przekaźnika przy udziale ATP. Domena przekaźnika może mieć również aktywność fosfatazy, a więc defosforylować. Regulator odpowiedzi- białko w cytoplaźmie, biorą udział w systemie quorum sensing. Regulacja ekspresji genów populacji bakterii w odpowiedzi na zmiany liczby komórek (gęstość populacji) żyjących w określonej niszy. Komórki bakterii wytwarzają specyficzne cząsteczki sygnałowe wydzielane do środowiska, które wiążą się co powoduje transmisję sygnału na odpowiednie białko efektorowe i w konsekwencji skoordynowaną zmianę ekspresji genów kontrolujących procesy życiowe całej populacji. Funkcję cząsteczek sygnałowych pełnią oligopeptydy np. AIP u S. Aurens związany z AgrC/AgrA regulujący ekspresje toksyn takich jak hemolizyny alfa beta gamma sigma oraz TSS-1. System AgrC/ArgA u S.epidermidis wpływa na zdolność tworzenia biofilmu. System VanS/VanR u Enterococcus faecalis odpowiada za ekspresje fenotypu opornośći VanA. System Kin/SpoQA u Bacillus subtilis na tworzenie przetrwalników. Dwuskładnikowe systemy regulują dodatkowo ruchliwosć, tworzenie biofilmu, syntezy czynników chorobotwórczych, syntezy antybiotyków, bioluminescencji, koniugacji, regulacji szlaków metabolicznych i oraz transportu substancji odżywczych i jonów, adaptacji komórek do zmieniających się warunków (temp, ph, ciśnienie hydrostatyczne, stężenie jonów Fe3+, regulacja ekspresji genów, regulacji aktywności antybiotyku poprzez syntezę enzymów czy modyfikację miejsc działania antybiotyku.

20. INTOKSYKACJA/TOKSEMIA -zmiany chorobowe w wyniku działania toksycznych metabolitów drobnoustrojów i/lub substancji pirogennych (m.in.interleukina, LPS, inne) PRZYKŁADY TOKSYN PATRZ WYKŁAD 8

21. GRZYBY(FUNGI) Pojawiły się niedawno, w ciągu ostatnich kilkuset milionów lat. Cechuje je późny etap ewolucji, stanowią koronę drzewa filogenetycznego (Grzyby, zwierzęta, rośliny). Wyróżnia się jadalne, trujące i mikroorganizmy. Są to heterotroficzne organizmy eukariotyczne (Jednokomórkowe, Wielokomórkowe) Zawierają większość eukariotycznych organelli komórkowych oraz ścianę komórkową. Formy jednokomórkowe:Drożdże, Drożdżaki. Formy wielokomórkowe (grzybnia, strzępki): Pleśniaki, pleśniowce, grzyby pleśniowe, strzępkowe lub nitkowate (również mycelialne). Sztywna ściana komórkowa (głównie z chityny). Obecny ergosterol w błonie komórkowej (w komórkach człowieka jest cholesterol).Brak przedstawicieli fotosyntetyzujących. STRUKTURA ŚCIANY KOMÓRKOWEJ GRZYBÓW Węglowodany: 80-90% czyli Chityna: polimer N-acetyloglukozaminy, Polimery D - glukozy (α- glukan: drożdżaki, β- glukan: pleśniaki)mannan : polimer mannozy, chitozan: polimer glukozaminy, galaktan: polimer galaktozy białka i glikoproteiny: 1-20%. Polimery węglowodanów występują w różnych składach:Chityna-chitozan, chityna-mannan, chityna-glukan, glukan-mannan. candida albicans : 30-60% glukanu i 25-50% mannanu (manno proteina) i tylko 1-2% chityny

22. MORFOLOGIA GRZYBÓW Grzyby jednokomórkowe: drożdżaki Grzyby wielokomórkowe: pleśniaki -grzyby strzępkowe(grzybnia wegetatywna, grzybnia powietrzna, grzybnia rozrodcza) Grzyby dwupostaciowe (dimorficzne) rożne postaci w zależności od temperatury: postać pleśniowa w temperaturze 22-25˚C postać drożdżakowi (lub inne struktury) w temperaturze ~37˚C (tkanki człowieka)

23. FIZJOLOGIA GRZYBÓW Bogaty układ enzymatyczny: trawienie substancji występujących w otoczeniu, przeprowadzanie reakcji syntezy, wytwarzanie toksyn, mykotoksyn, antybiotyków (metabolity wtórne) Organizmy tlenowe (temp. Wzrostu od 0˚ - 50˚C optymalna 20˚-37˚C) środowisko wilgotne:przy braku wody wytwarzają formy przetrwalnikowe, pH wzrostu 6 - 7

24. KLASYFIKACJA GRZYBÓW zygomycota, ascomycota, basidiomycota, chytridiomycota, deuteromycota (fungi imperfecti grzyby niedoskonałe, dawna grupa grzybów, u których nie stwierdzono stadium rozmnażania płciowego)

25. UPROSZCZONA KLASYFIKACJA GRZYBÓW WAŻNYCH W MEDYCYNIE KRÓLESTWO: FUNGI Klasy: zygomycetes rodzaje Rhizopus, Mucor/ Absidia, Saksenaea (Rząd: Mucorales) Basidiobolus, Conidiobolus (Rząd: Entomorphales) Ascomycetes Saccharomyces, Pichia Arthroderma (Teleoformy : Trichophyton I Microsporum)/ Ajellomyces (Teleomorfy: Histoplasma I Blastomyces) / Teleoforfy niektórych Aspergillus i Penicillium Archiascomycetes Pneumocytis P.jiroveci (P.carini) Basidiomycetes, Deuteromycetes (grzyby niedoskonałe)

ZYGOMYCOTA Grzybnia wegetatywna nie jest podzielona (nie ma przegród -sept). Rozmnażanie bezpłciowe (mitoza) zachodzi przez wytwarzanie sporangiów (sporulacja bezpłciowa przez sporangiospory (nieruchliwe)). Rozmnażanie płciowe (mejoza) zachodzi za pośrednictwem zygospor jako sporulacja płciowa (zygospory) lecz w strukturach służących do rozmnażania płciowego występują pełne septy.

ASCOMYCOTA (workowce) Formy jednokomórkowe: drożdżaki Formy wielokomórkowe: pleśniaki. Rozmnażanie bezpłciowe- konidiofory = konidia Rozmnażanie płciowe: a) askospory tworzone wewnątrz worków (Asci) powstających ze zmodyfikowanych szczątków strzępki b) u drożdżaków po fuzji dwóch komórek cała komórka przekształca się w worek (ascus)

26. KLASYFIKACJA: klasa: Basidiomycetes rodzaje Amanita, Agaricus, Filobasidiella (teleomorf Cryptococcus neoformans) klasa: Deutermycetes rodzaje: A. Candida, Cryptococcus, Trichsporon, Malassezia (rząd: Cryptococcales) / A. Epidermophyton, Coccidioides, Paracoccidioides, Sporothrix, Aspergillus (rodzina: Moniliaceae) / B. Phialophora, Fonsecaea, Exephiala, Wangiella, Bipolaris, Alternaria (rodzina: Dematiaceae) (rząd: Moniliales)

BASIDIOMYCOTA (podstawczaki) Rzadko rozmnażanie bezpłciowe. Rozmnażanie płciowe jako stadium dikariotyczne lub tworzenie diploidu i mejoza odbywa się wewnątrz zmodyfikowanego szczytu strzępki zwanego podstawką (basidium) i wtedy na podstawce formują się cztery zarodniki czyli bazydiospory.

27. CHARAKTERYSTYKA DROŻDŻAKÓW Z RODZAJU CRYPTOCOCCUS gatunki chorobotwórcze otoczkowe C. neoformans var. neoformans, C. neoformans var. gattii, C. uniguttulatus, C. albidus var. albidus, C. terreus, C. gastricus, C. Luteolum. Bezotoczkowe C. albidus var. diffluens

28.KANDYDIAZA (KANDYDOZA) Gatunki chorobotwórcze dla człowieka: C. albicans, C. tropicalis, C kefyr (d. C. pseudotropicalis), C. guilliermondii, C. catenulata (d. C. brumptii, C. ravautii), C. parapsilosis (d. C. parakrusei), C. krusei, C. utilis, C. intermedia, C. famata, C. glabrata, Inne

29. GRZYBICE ODZWIERZĘCE - PLEŚNIAKOWE Mukormykoza (Mucor i inne), Zygomykoza (Zygomycota) dają Postać skórna, płucna, układu nerwowego, inne. Chorują ludzie oraz bydło, psy, norki i inne zwierzęta. Aspergiloza (Aspergillus) daje Postać skórna, płucna, układu nerwowego i wiele innych. Chorują ludzie oraz ptaki domowe ( enzootie na fermach) i dzikie, konie i bydło

30. GRZYBICE ODZWIERZĘCE - EUROPEJSKIE Dermatomykozy (dermatofitozy) Grzyby antropofilne: ludzie dają Grzybice u ludzi Grzyby zoofilne: zwierzęta i gleba dają Grzybice u zwierząt i ludzi. Grzyby geofilne: gleba, rzadko zwierzęta i ludzie. Grzyby drożdżakowe (europejskie) Kandydiaza odzwierzęca: hodowcy ptaków, drobiu i innych zwierząt daje Egzogenne zakażenie skóry i błon śluzowych Grzybica rąk i/lub paznokci oraz kącików ust. Kryptokokoza: Cryptococcus neoformans daje Egzogenne zakażenie skóry: ludzie, zwierzęta dzikie i domowe (Źródło: gleba i/lub kał gołębi) oraz Endogenne zapalenia płuc i/lub ośrodkowego układu nerwowego

31. DERMATOFITY I DERMATOFITOZY Tradycyjnie dermatofity należą do trzech rodzajów: Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton floccosum. Są to grzyby nitkowate (mycelialne, pleśniaki), mitosporowe (an amorficzne), sklasyfikowane do rodziny Arthodermaceae obok rodzaju Arthoderma (dermatofity mejosporowe = teleomormiczne), rzędu Onygenales typu Ascomycota.

32. GRZYBICE OPORTUNISTYCZNE I ICH CZYNNIKI ETIOLOGICZNE Kandydiaza(candidiasis)Kandydoza (Candidosis) Candida albicans, Candida spp.Aspergiloza (Aspergillosis) Aspergillus fumigatus, A. flavus, A.niger Geotychoza (Geotrichosis)Geotrichum candidum Feohymomykoza - postać układowa (Phaehyphomycosis) Alternaria spp., Curvularia spp., Drechslera (Bipolaris spp.), Exophiala spp., Wangiella spp. Hialohyfomykoza - rzadko (Hyalohyphomycosis) Acremonium spp., Fusarium spp., Paecilomyces spp., Scedosporium spp.Zygomykoza (Zygomycosis) lub Fikomykoza (Phycomycosis) Rhizopus spp., Mycor spp., Absidia spp., Cunninghaniella spp.

33. PNEUMOCYSTIS JIROVECI (znany jako Pneumocystis carinii, 1912). Powinowactwo do płuc, charakt morfolog forma cystis; i carinii - dla uhonorowania włoskiego badacza Antonio Carini. Opisany jako pierwotniak (Protozoa). W późniejszych latach - 80 ub.w. w oparciu o analizę jądrowej sekwencji małej podjednostki 18S rRNA wykazano, że P. carinii należy do królestwa grzybów (Fungi). Największe pokrewieństwo z drożdżakiem Schizosaccharomyces pombe(Phylum: Ascomycota-Class: Archiascomycetes)

Powszechne występowanie u dzieci. P/c anty - Pneumocystis jiroveci występują u >80% dzieci w wieku 14 lat-wykryw za pomocą odczynu immunofluorescencji pośredniej. P/c p/ ag 40-kDa ludzkich szczepów Pneumocystis jiroveci wykazano u >90% dzieci w wieku > 2.5 lat- Wykryw przy użyciu techniki immunoblotting. Częstość wykrywania tych p/c jest podobna w różnych regionach geograficznych.

34. CHOROBOTWÓRCZOŚĆ PNEUMOCYSTIS JIROVECI w większości przyp u ludzi ograniczona do zapalenia płuc. Pneumocystoza płucna: PCP = Pneumocystis carinii pneumonia (dawna nazwa) Rozwija się u pacjentów z obniżoną odpornością. Dochodzi do reaktywacji zakażenia latentnego. U ludzi immunokompetentnych odporność komórkowa i humoralna odpowiadają za utrzymywanie się zakażenia P. carinii w stanie utajenia (latencji). Kolonizacja P.jiroveci u ludzi zdrowych trwa krótko i człowiek styka się wielokrotnie z P. jiroveci w ciągu całego życia. Najczęściej występuje zakażenie oportunistyczne u pacjentów z AIDS (w przeszłości). Pneumocystodoza (pneumocystoza) pozapłucna; niezwykle rzadko. Lokalizacja zakażenia: węzły chłonne, szpik kostny, wątroba, śledziona, serce, gałka oczna, uch, przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy i inna.

35. LECZENIE PNEUMOCYSTOZY a)Trimetoprim/Sulfametoksazol (TMP-SMX) Lek pierwszego rzutu (z wyboru) Terapia sekwencyjna (droga dożylna i doustna) b)Pentamidyna Lek pierwszego rzutu lub lek alternatywny, Droga dożylna lub aerozol.c) Inne leki stosowanie pojedynczo lub w skojarzeniu: Dapson lub TMP, Klindamycyna i primachina, Atovaquone i trimetreksat. Chemioterapeutyki przeciwgrzybicze nie wykazują aktywności: Wyjątek: Serdaryna i Azasordaryna (Nowe inhibitory syntezy białka (czynnik EF2)

36. ECHINOKANDYNY nowa wysoce selektywna klasa półsyntetycznych lipopeptydów. Hamują syntezę β - (1,3) - glukanów, które są ważnymi skł śc kom grzybów. Związki te nie występują w komórkach ssaków. Wykazują działanie grzybobójcze (fungicydowe) wobec Candida spp. i grzybostatyczne (fungistatyczne) wobec Aspergillus spp.Co najmniej 3 echinokandyny są w badaniach: Kaspofungina jest dopuszczona do leczenia inwazyjnej kandydiazy i aspergilozy; Anidulafungina Mikafungina Spektrum aktywności echinokandyn jest ograniczone do tych grzybów, gdzie β -(1,3)- glukany są dominującym składnikiem ściany komórkowej czyli Candida i Aspergillus. Charakteryzują się: Wysoka aktywność wobec szczepów Candida spp. opornych na flukonazol,Zróżnicowana aktywność wobec grzybów ciemnych i endemicznych dimorficznych patogenów, Nie wykazują aktywności wobec: Cryptococcus neoformans, Trichosporon spp., Fusarium spp., Inne hialinowe pleśnie, Zygomycestes.

37. WORYKONAZOL (VORICONAZOLE) Worykonazol jest nowym związkiem triazolowym, o szerokim spektrum dział, z akt wobec: Candida spp. łącznie z C. krusi, C. glabrata i C. albicans opornymi na flukonazol, Cryptococcus neoformans, Trichosporum spp., Aspergillus spp. łącznie z A. terreus opornym na amfoterycynę B, Fuzarium spp. , Grzyby ciemne , Patogeny dimorficzne. Nie wykazuje aktywności wobec Zygomycetes. Do stosowania drogą doustną i dożylną. Dobra penetracja do oun i in tk. Dział fungistatycznie na drożdżaki i fungicydalnie na Aspergillus spp.

38. CHEMIOTERAPEUTYKI PRZECIWGRZYBICZE STOSOWANE W LECZNICTWIE Makrolidy niepolienowe: Gryzeofulwina Makrolidy polienowe: Amfoteryczna B i lipidowe formulacje, Nystatyna, Polifungina, Natamycyna (pimarycyna) Pochodne fluoropirydyny: Flucytazyna, (5-fluorocytazyna, 5-FC) Pochodne pirydynona: Cyklopiroks Pochodne morfoliny: Amormolina Alliloaminy Naftylina, Terbinalina Azole: pochodne imidazolu: bifonazol, butokonazol, chlormidazol dimazol, ekonazol, Fentikonazol, Izokonazol, Ketrokonazol, Klotrymazol, Mikonazol, Oksykonazol, Terkonazol, Tiokonazol. Triazole: Flukonazol, Itrakonazol, Worykonazol, Posakonazol, Rawukonazol.

39. POCHODNE MORFOLINY Amorfolina: stosowanie miejscowe. Hamuje konwersję lanosteroli do zymosterolu oraz fekosterolu do episterolu przez hamowanie odpowiednich enzymów w komórce grzyba: Zahamowanie syntezy ergosterolu oraz akumulacja nieprawidłowych steroidów w błonie komórkowej i cytoplazmie. Wysoka aktywność grzybobójcza: Dermatofity, Inne grzyby wywołujące grzybice paznokci, Cryptococcus neoformans, Zróżnicowana aktywność wobec gatunku Candida (MIC 0.001 do 100 mg/L), Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatilidis

40. SACCHAROMYCES CEREVISIAE Najbardziej poznany gatunek i pierwszy spośród eukariontów, którego genom był kompletnie zsekwencjonowany. Molekularna genetyka tego gatunku, powszechnie znanego jako „drożdże piekarnicze lub piwne”, była podstawą badań i poznania genetyki innych komórek organizmów eukariotycznych. Typowy drożdżak jednokomórkowy:Komórki okrągłe, owalne i pączkujące multilateralnie. Mogą być tworzone krótkie, szczątkowe pseudostrzępki z widoczną ścianą. Rozmnażanie płciowe: tworzenie okrągłych, gładkich 1-4 askospor w worku (Ascomycota). Zazwyczaj niepatogenny, okazjonalnie może wywoływać: Fungemię (posocznica podobna do kandydemii). Zlokalizowanie zakażenia powierzchniowe na błonach śluzowych lub na skórze: grzybicze zapalenia pochwy i/lub jamy ustnej. Białko URE 3 występujące w komórkach drożdżaka wykazuje właściwości podobne do białka PrP oraz modyfikuje białko komórkowe Ure2p, co pociąga za sobą zmianę metabolizmu azotu. Komórki „zakażone” URE 3 mogą być „wyleczone” za pomocą czynników denaturujących białko: Guanidyna powoduje zmianę konformacji URE 3 w Ure2p

41. GRZYBY DIMORFICZNE I GRZYBICE Dimorficzne pleśniaki patogenne dla człowieka: Blastomyces dermatitidis: Blastomykoza Histoplasma capsulatum: Histoplazmoza Coccidioides immitis: Kokcydioidomykoza Sporothrix schenckii: Sporotrychoza Paracoccidioides brasilensis: Parakokcydiomykoza Penicillium marneffei: Penizylioza

Przegląd wirusów DNA i RNA chorobotwórczych dla człowieka.

42. KRÓLESTWO VIRALES (WIRUSY) Drobnoustroje jako formy bezkomórkowego życia. Cząstki zawierające jeden kwas nukleinowy (DNA lub RNA) oraz różnie zorganizowane białka najczęściej w formie kapsydu (płaszcz) złożonego z podjednostek mniejszych - kapso merów. Nie mają własnego metabolizmu. Cząstka zakaźna poza komórką to wirion. Posiadają zdolność do namnażania się wirusów w komórkach głównych grup gospodarza = zasada zaszeregowania do nadrzędnej grupy: Wirusy zwierzęce (W. bezkręgowców i kręgowców (w tym wirusy człowieka));Wirusy roślinne; Wirusy bakteryjne (bakteriofagi, fagi); Wirusy grzybicze (mykofagi, fungofagi); Wirusy namnażające się u więcej niż jednego gospodarza. Klasyfikacja wirusów zwierzęcych w tym człowieka: Wirusy DNA oraz wirusy RNA

43. KLASYFIKACJA WIRUSÓW ZAWIERAJĄCYCH DNA: Herpesviridae; Adenoviridae; Papovaviridae (podgrupy Papillomaviridae oraz Polyomaviridae); Parvoviridae; Circoviridae; Hepadnaviridae; Poxviridae

44. HUMAN BOCAVIRUS (HboV) Nowy gatunek należący do rodziny Parvoviridae (ssDNA) Wywołuje zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci, z częstością 1.5% - 8.2% (Aspiraty nosowo gardłowe od dzieci hospitalizowanych z gorączką). HBoV kwas nukleinowy wykazano u pacjentów z chorobą Kawasakiego w surowicy i próbkach kału w testach na występowanie HBoV. Choroba Kawasakiego Ostre zapalenie naczyń o niewyjaśnionej etiologii, które obejmuje przede wszystkim tętnice wieńcowe (obecnie jest główną przyczyną wtórnych wad serca u dzieci w USA). Ostre zapalenie naczyń małych rozmiarów powodujące w 20% przypadków wieńcowe tętniaki. Immunopatologiczne mechanizmy włączone w patogenezę choroby są niejasne. Jakkolwiek etiologia pozostaje nieznana, to kliniczne i epidemiologiczne obrazy sugerują że jest to infekcja (EBV, Adenovirus, CMV są rozważane jako możliwe czynniki)

45. WIRUSY GRYPY Wywołują zaraźliwą chorobę dróg oddechowych = grypa (influenza) Wirusy grypy zalicza się do jednego z trzech typów: A, B, C. Typ A - atakuje drób, świnie, wieloryby, delfiny i człowieka; dzieli się na grupy w zależności od obecności różnych odmian białek na ich powierzchni: Hemaglutyniny (grupa HA; podtypy H) 16 podtypów H: H1-H16; Neuraminklazy (grupa NA; podtypy N) 9 podtypów N: N1-N9; Możliwe 144 kombinacje (16H x 9N) Wśród ludzi krążą 3 kombinacje: H1N1, H1N2, H3N2. Pojawiają się co jakiś czas nowe (odmienne) podtypy wirusa A w wyniku zjawiska przeskoku antygenowego. W Hongkongu w 1997 roku pojawił się nowy szczep wirusa grypy typu A: podtyp H5N1. Bardzo zaraźliwy dla drobiu : uśmiercił tysiące kurcząt , Zmarło sześcioro ludzi zakażonych od drobiu. Według obliczeń WHO do końca września 2005 roku zarejestrowano 116 przypadków ptasiej grypy u ludzi, z których 60 zakończyło się zgonem. Tylko jedna osoba, jak dotąd, zakażona od człowieka. Pierwszy przypadek zachorowania człowieka na ptasią grypę w Indonezji. W październiku 2008 kolejne przypadki (łącznie 5 osób). Wirusa H5N1 wykryto również w kilku krajach Europy.

46. LEKI PRZECIWGRYPOWE Inhibitory neuraminidazy (NA) wirusa grypy typu A i B. Hamowana adhezja wirusa do receptora komórkowego ( kwas neuraminowy) oraz uwalnianie nowych wirionów. Preparaty : Oseltamiwir Prolek doustny, metabolizowany do leku przez esterazy wątrobowe. Przenika do płuc: stężenie zbliżone do stężeń w surowicy, wydalany przez nerki jest aktywny lek. Działa na nie powikłane zakażenia objawowe Influenzavirus A i B u dorosłych. Zanamiwir: Miejscowa droga podania we wrofach zakażenia, podawany donosowo (aerozol, krople) lub inhalacja: nebulizacja. Amantadyna: Hamuje uwalnianie wirusa grypy typu A z otoczki we wczesnej fazie replikacji oraz hamuje fuzję błon indukowaną przez Influenza A virus (Influenzavirus A - rodzaj; Orthomyxoviridae - rodzina) Zastosowanie: Leczenie grypy i profilaktyka;

47. PARAMYXOVIRIDAE Rodzaje: Morbillivirus (Measles virus (wirus odry)) Paramyxovirus (Parainfluenza virus 1 do 4, Mumps virus (wirus świnki; paroblis)) Pneumovirus (Respiratory syncytial virus (RSV), Human Metapneumovirus).(koniec) Metapneumovirus: wiriony podobne morfologicznie do RSV, indukują fuzję komórek (tworzą syncytia = komórki olbrzymie, wielojądrowe) Paramyxovirus-Nowa grupa wysoce patogennych wirusów, włączając dwa nowe zoonotyczne wirusy takie jak: Nipah virus i Hendra virus - Odkryte w 1998 roku po epidemii w Malezji i Singapurze.

48. NIPAH I HENDRA WIRUSY - Nowe paramyxowirusy. Nipah wirus był izolowany w 1998 roku podczas epidemii poważnego zapalenia mózgu (encephalitis) w Malezji i Singapurze. Jest pokrewny z Hendra virus odkrytym w 1994 w Australii. Wykazuje mniejsze pokrewieństwo z innymi paramyxowirusami . Nowe wirusy mają duży zakres gospodarzy: Świnie, Człowiek , Psy, Konie, Koty, Inne ssaki, Wirus izolowany może być z owoców kontaminowanych przez nietoperze. Odzwierzęce zakażenia u ludzi (zoonozy) dają poważne objawy do śpiączki włącznie. W 1999 roku 269 przypadków z których 106 (>40%) o przebiegu śmiertelnym

49. HUMAN METAPNEUMOVIRUS Nowy wirus należący do Paramyxoviridae lub do Pneumoviridae (Pneumowirusy różnią się od klasycznych paramyxowirusów). Jest „kuzynem” wirusa RSV. Wirus jest wszechobecny i prawie wszystkie 5-letnie dzieci mają kontakt z wirusem, są seropozytywne. Zakażenia u ludzi podobne do obserwowanych podczas zakażenia RSV są: a) bezobjawowe b) choroba przeziębieniowa(ok. 15% dzieci) c) poważne zapalenie oskrzelików (broncholitis) d) zapalenie płuc(pneumonia) (ok.10%) Grupy ryzyka : dzieci seronegatywne, Osoby w podeszłym wieku, Osoby z obniżoną odpornością. Diagnostyka: RT-PCR

50. BORNAVIRIDAE(ss(-)RNA) Borna Disease Virus (BDV)Jeden wirus należący do nowej rodziny, osłonięty, ss(-)RNA. DDV był po raz pierwszy skojarzony z zakażeniami koni w Niemczech. Ostatnio zwiększone zainteresowanie, ze względu ma skojarzenie BDV ze specyficznymi neuropsychiatrycznymi chorobami takimi jak schizofrenia. Struktura i replikacja: Genom BDV zawiera 8910 nukleotydów, koduje 5 wykrywanych białek: polimeraza(L), nukleoproteina(N), fosfoproteina(P), białko macierzy(M), glikoproteina osłonkowa(G). Inaczej niż większość RNA wirusów z negatywną polarnością nici BDV replikuje się w jądrze(Duże podobieństwo do orthomyxowirusów z tą różnicą że genom BDV nie jest segmentowany) Patogeneza: BDV jest wysoce neutropowym i zdolnym do rozprzestrzeniania się wzdłuż CNS (zakaża również komórki miąższowe różnych narządów i komórki mononuklearne krwi obwodowej). Wirus nie jest bardzo cytolityczny, powoduje przetrwałe zakażenia. Dla kontroli zakażenia BDV ważna jest odpowiedź komórek T, ale również uszkodzenie tkanek powoduje chorobę. Choroba: Ograniczona wiedza i zrozumienie choroby BDV u ludzi. Zakażenie zwierząt Mozę powodować subtelną utratę zdolności uczenia się i pamięci; meningoencephalitis immunologiczne o przebiegu fatalnym. Liczne zakażenia BDV u zwierząt laboratoryjnym są podobne do chorób neuropsychiatrycznych człowieka, włączając depresję, zaburzenia biopolarne, schizofrenia, autyzm. Obecność przeciwciał do wirusa i/lub zakażone komórki mononuklearne krwi obwodowej w wyższej niż u innych liczbie pacjentów ze schizofrenią, autyzmem i innymi chorobami neuropsychiatrycznymi sugerują że BDV może wywyoływac lub zaostrzać te choroby psychiczne. 51. PODSTAWOWE CECHY BUDOWY WIRUSÓW *ssRNA(+) CHOROBOTWÓRCZYCH DLA CZŁOWIEKA Picornaviridae symetria kapsydu ikozahedralna jego wielkość 22-30nm osłonka nie ma Caliciviridae symetria kapsydu ikozahedralna jego wielkość 35-39nm osłonka nie ma Togaviridae symetria kapsydu ikozahedralna jego wielkość 40-70 nm osłonka występuje Flavivirdae symetria kapsydu ikozahedralna jego wielkość 40-50 nm osłonka obecna Coronaviridae symetria kapsydu ikozahedralna jego wielkość 75-160nm osłonka obecna Astroviridae symetria kapsydu ikozahedralna jego wielkość 28-30nm osłonka nie ma Retroviridae symetria kapsydu ikozahedralna jego wielkość 80-130nm osłonka obecna Reoviridae dsRNA symetria kapsydu ikozahedralna jego wielkość 60-80nmosłonka brak 52. CORONAVIRIDAE (ss(+)RNA) Nazwa od powierzchni wirionu - słonecznej korony w m el (halo = corona - wokół wirusa). Po rhinowirusach, coronawirusy są 2 gr. wirusów wyw choroby przeziębieniowe „common cold”. Koronawirusy wykazano również w kale (mikroskop elektronowy) u dzieci i dorosłych w zakażeniach żołądkowo-jelitowych(gastroenteritis). Wiriony osłonięte o średnicy 80-160 mm, genom (+) RNA duży(27 000 -30 000 zasad) skojarzony z białkiem N(forma heliakalnego nukleotydu). W listopadzie 2002 roku wystąpiła epidemia SARS (severe acute respiratory syndrome - forma atypowego zapalenia płuc)w Płd Chinach skąd rozprzestrzeniła się do in. miejsc na świecie. Około 8000 zakażonych, u około 20% również biegunka. Wykazano że choroba była wyw przez Coronavirus SARS-CoV - RT-PCR, ELISA, mikroskop elektronowy)

53. ODPORONOŚĆ PRZECIWWIRUSOWA Odporność nieswoista (wrodzona) - wytw przez zak kom IFN alfa, kt hamuje namn wir, aktywacja kom NK, kt powodują lizę zak wirusami kom. Odporność swoista(nabyta) to odporność humoralna (ważna we wczesnych stadiach zakażeń) czyli p/c neutralizujące wiążą się z białkami osłonki lub kapsydu i zapobiegają przyleganiu i wnikaniu wirusów do komórek gospodarza. p/c opsonizujące mogą nasilać fagocytozę cząstek wirusa co daje aktywację dopełniacza i lizę wir o lipidowych osłonkach. Odporność komórkowa -cytotoksyczne limfocyty T CTL-TCD 8-rozp ag wir zw z MHC klasy I CTL-TCD 4+ - wytw cytokiny, kt rozp endogennie wytwarzane ag zw z cząsteczkami MHC klasy II.

54. INTERFERONY IFN-alfa produkowany przez Limfocyty B, makrofagi i in -Hamowanie replikacji wirusów, działanie p/bakt i p/grzybiczne, stymulowanie makrofagów do ekspresji cząsteczek MHC klasy I i receptorów Fc. IFN - beta produkowany przez Fibroblasty, komórki nabłonka i inne działa poprzez modulowanie wraz z in cytokinami produkcji p/c, modulowanie aktywności limfocytów Tc, indukcja aktywności komórek NK, indukcja różnicowania fibroblastów, stymulacja limfocytów i monocytów do ekspresji HLA-DR, wzrost wydz IL-1 i TNF-alfa poprzez makrofagi. IFN-gamma produkowany przez Limfocyty T i działa jako czynnik aktywujący makrofagi, indukcja cząsteczek MHC klasy II na powierzchni komórek nabłonka, śródbłonka, makrofagów i innych (prezentacja antygenu), indukcja aktywności komórek NK, hamowanie efektów limfocytów TH2.

CYTOKINY Rozpuszczalne cząsteczki, kt zad jest przekazywanie sygnałów między kom, glikoproteiny o niskiej masie cząsteczkowej, funkcje nieenzymatyczne, działanie miejscowe na drodze parakrynnej lub autokrynnej lub ogólne na endokrynnej. Substancje pleotropowe; dzieki interakcji ze swoistymi recept z in cytokinami oraz macierzą tk tw regulacyjną sieć odp na zak. Wpływają na: Cząsteczki regulujące proliferację i różnicowanie komórek, Mediatory rekcji zapalnych, Mediatory reakcji immunologicznych jako: a) limfokiny i monokiny b) Interleukiny - -cząsteczki służące komunikowaniu się, wzajemnemu oddziaływaniu i kooperacji między komórkami układu odpornościowego c) Chemokiny - cząsteczki oddziałujące chemotaktycznie na różne populacje leukocytów

55. WIRUSY ONKOGENNE Niektóre wirusy DNA i retrowirusy (RNA) mogą wyw zak przetrwałe - persistent - stymulują niekontrolowany wzrost kom wyw transformację lub immortalizację kom. Komórki transformowane: Kontynuują wzrost bez starzenia się, występują zmiany w morfologii i metabolizmie, zwiększona częstość wzrostu i podziałów kom, transportu cukru, utrata/hamowanie kontaktu komórkowego i zdolność wzrostu w zawiesinie lub na agarze półpłynnym. Komórki immortalizowane-powst przez różne mech: 1. aktywacja genów stym wzrost kom, 2.uszk mech ograniczających synt DNA i wzrost kom 3.zapobieganie apoptozy. DNA wirusy powodują immortalizację w komórkach semipermisywnych, w których jest tylko ekspresja wirusowych genów, lecz nie ma produkcji wirusa. Wirusowa transformacja jest pierwszym etapem lecz nie jest generalnie wystarczająca do wywołania onkogenezy i tworzenia nowotworu. W zamian, immortalizowane komórki są bardziej podatne niż komórki normalne na akumulację innych mutacji lub rearanżacji chromosomowej, która promuje rozwój komórek nowotworowych. Immortalizowane komórki mogą być bardziej wrażliwe na kofaktory i promotory nowotworowe(np. estry forbolowe i masłowe), które wzmagają tworzenie nowotworu.

onkogenne DNA wirusy integrują się z chromosomem kom gosp.

56. Papillomawirusy, wirus SV40 [polyomaviridae]i adenowirusy kodują białka, które wiążą i inaktywują białka regulujące wzrost komórkowy, takie jak p53 i produkt genu RB (retinoblastoma) - utrata p53 może powodować zwiększoną wrażliwość na mutację.

57. Epstein- Barr wirus (EBV) unieśmiertelniania komórki B przez stymulację wzrostu komórkowego (miogen komórek B) i przez indukcję ekspresji onkogenu komórkowego bcl-2, kt chroni przed programowaną śmiercią komórki (apoptoza).

Wirusy inicjujące tworzenie nowotworów bezpośrednio: Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV).

Human herpesvirus 8 (HHV8) promuje rozwój mięsaka Kaposiego przez cytokiny pobudzające wzrost kodowane przez wirusa. Choroba występuje często u pacjentów z immunosupresją takich jak z AIDS. 58.WIRUSY ONKOGENNE RNA Retrowirusy (RNA wirusy) używają co najmniej 2 dróg w onkogenezie. a) Niektóre onkowirusy kodują białka onkogenne (onkogeny) m.in. sis, ras, src, mas, muc, jun, fas. Są one identyczne z białkami komórkowymi włączonymi do kontroli komórkowego wzrostu. Np. składniki kaskady sygnalizacyjnej czynnika wzrostu. Receptory, białka G, kinazy białkowe lub czynniki transkrypcyjne regulujące wzrost. b) Nadprodukcja lub zmiana funkcji onkogenów stymuluje wzrost komórkowy i szybkie tworzenie nowotworów.

Human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV - 1) jedyny retrowirus onkogenny dla człowieka. Odpowiedzialny jest za białaczkę (leukemia). Patomechanizm: HTLV - 1 wirus koduje białko (tax), które powoduje trans aktywację ekspresji genowej, włączając geny dla cytokin stymulujących wzrost (np. IL-2). Integracja HTLV-1 w pobliżu genu stymulującego wzrost komórkowy może również powodować aktywowanie genu przez silny wirusowy wzmacniacz i sekwencje promotora kodowane przy każdym końcu wirusowego genomu (sekwencje LTR). Białaczka wywołana przez HTLV-1 rozwija się bardzo powoli, 20 do 30 lat po zakażeniu. Retrowirusy kontynuują produkcję wirusa w immortalizowanych lub transformowanych komórkach.

59. WIRUSY W PATOGENEZIE NOWOTWORÓW CZŁOWIEKA

Rak wątroby: Hepatitis B virus HBV [Hepadnaviridae], Hepatitis C virus (HCV) [Picornaviridae - Heparnavirus]

Rak szyjki macicy, sromu, prącia, odbytu, skóry: Human papilloma virus (HPV16, 18, 33, 52) [Papovaviridae - Papillomaviridae], Human herpes virus HHV-6, 7 [Herpesviridae - Bethaherpesviridae], Herpes Simplex virus HSV-2 - kofaktor raka szyjki macicy [Herpesviridae - Alphaherpesviridae]

Chłoniak Burkitta, Chłoniak z limfocytów B, - biorcy z przeszczepów, chorzy na AIDS, Rak jamy nosowo - gardłowej Epstein - Barr virus (EBV) [Gammaherpesviridae]

Białaczka dorosłych z limfocytów T, Human T-cell lymphotropic virus 1 (HTLV-1) [Retroviridae - Oncoviridae]

Mięsak Kaposiego - Human herpesvirus 8 (HHV8) [Bethaherpesviridae]

60.PAPOVAVIRIDAE - podzielona na 2 niezależne rodziny: Papillomaviridae oraz Polyomaviridae. Wirusy te mogą wywoływać zakażenia lityczne, przewlekłe, latentne i transformujące, w zal od kom gosp. Są małe, nieosłonięte z kapsydem ikozahedralnym i genomem kulistym ssDNA (podwójna nić DNA). Kodują białka, które promują wzrost komórkowy. Występuje lityczna wirusowa replikacja w permisywnym typie komórek. Mogą powodować transformację komórek niepermisywnych. PAPILLOMAVIRIDAE Human Papillomavirus (HPV) Klasyfikacja HPV na podstawie homologii sekwencji DNA około 100 typów (genotypów) należących do 16 grup od A do P. Dwie grupy w zależności od tropizmu do tk: HPV skórne (cutaneous HPV) oraz HPV śluzówkowe (mucosal HPV) - wśród śluzówkowych znajduje się grupa skojarzona z rakiem macicy. Genom HPV: dsDNA kolisty zawiera 8000 par zasad, koduje 7 lub 8 wczesnych genów(E1 do E8), w zależności od wirusa, i dwa późne lub strukturalne geny (L1 i L2) Wszystkie geny są zlokalizowane na jednej nici (nić dodatnia). Replikacja i składanie genomu odbywa się w jądrze. budowa Kapsyd ikosahedralny o średnicy 50 -55nm, zawiera 2 strukturalne białka tworzące 72 kapsomery. mechanizm Wirusy kodują białka, kt promują wzrost komórkowy przez wiązanie do białek hamujących wzrost komórkowy takich jak p53 i p105RB (p105 produkt genu RB = retinoblastoma. Papilloma E6 wiąże się z p53 a Papilloma E7 wiąże się z p 105RB (E6 i E7 to onkogeny wirusowe)

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZAKAŻENIA PAPILLOMAWIRUSAMI

Cytologia: Komórki koilocytotyczne, Analiza sondy DNA In situ, Pcr, Hybrydyzacja Southern blot: Wirusowy kwas nukleinowy, Barwienie immunofluorescencyjne i immunoperoksydazowe: Antygeny strukturalne wirusa, Mikroskop elektronowy: Wirus, Hodowla: Mało przydatna

61. HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) HIV-1 dzieli się na trzy grupy: M (major), O (outlier), N (new). Grupa M zawiera co najmniej 21 dużych genetycznych form: 9 subtypów: A, B, C, D, F, G, H, J, K (B i G mniejsza wrażliwość na leki). 12 dużych krążących form rekombinantów. Klasyfikacja HIV do subtypów: a) analiza genetycznej sekwencji kodującej osłonkę (envelope) b) gen.gag i gen pol: kodujące inne białka strukturalne. Subtyp B HIV-1 występuje na terenie całego świata. Jest dominujący w Płn Ameryce i Europie. Ostatnio nie-B subtypy notowane są w różnych krajach Europy (np. rekombinantB/G, A/G czy subtyp G)

62. ODDZIAŁYWANIE WIRUSA HIV NA UKŁAD ODPOROŚCIOWY. Podst cecha patogenezy zak HIV to ciągła replikacja wirusa w kom krwi obwodowej oraz w narządach limfatycznych (również w okresie klin bezobj). Nastepuje stopniowe zmn się liczby i aktywności lT pomocniczych CD4+.

1) Cząst CD4 obecna gł na Th jest rozpoznawana jako pierwsza przez fragment glikoproteiny otoczkowej gp 120 HIV.

2) To poł pow odsłonięcie pętli V3 wysoce zmiennego fragmentu gp 120, który wiąże jeden z koreceptorów: a) CCRS - wirusy M-tropowe (RS) lub CXCR4 (receptor chemokin CXC) - wirusy T- tropowe lub X4 z tropizmem do limfocytów krwi obwodowej b)Zmiany strukturalne gp43 która zakotwicza wirusa w błonie komórkowej.

3) Fuzja błonowa (Uczestniczy gp 41 HIV).

63. LEKI ANTYRETROWIRUSOWE

INHIBITORY INTEGRAZY HIV Integracja cząstki HIV jest katalizowana przez enzym wirusa integrazę. Proces składa się z 3 etapów:„składania” (assembly) kompleksu DNA; Kształtowania (processing) kompleksu DNA; Przemieszczenia się (transfer) łańcucha prowadzące do związania wirusowego i komórkowego DNA. Preparaty badane:- S - 1360: faza II i III u ludzi.

64. INHIBITORY ODWROTNEJ TRANSKRYPTAZY HIV Analogi nukleozydów: Zydowudyna; Didanozyna; Zalcytabina; Stawudyna; Lamiwudyna; Abakavir; Emtricytabina; Amdoksowir;

Analogi nie - nukleozydowe( Nienukleozydowe inhibitory RT: Selektywne hamowanie RT i replikacji HIV nie działają na RT u in retrowirusów, nie wymagają fosforylacji) Newirapina; Delawirdyna; Efawirenz; Kalanolid A; Kaprawiryna; DPC - 083;TMC 125

Analogi nukleotydów: Tenofowir; GS - 7340 (tenofovir pro - lek)

65. NHIBITORY PROTEAZY: Hamowanie replikacji HIV - zmniejszenie liczby kopi wirusa; Interakcje z innymi lekami: konkurencja o enzym metabolizujący CYP3A4: Saqninavir; Ritonavir; Indinavie; Nelfinavir; Amprenavir; Lopinavir/Ritonavir; Atazanavir; Tipranavir; Mozenavir; TMC 114

66. TERAPIA ANTYRETOWIRUSOWA (HARRT) Terapia skojarzona (wielolekowa) z wykorzystaniem kilku leków o różnych mechanizmach działania lub leków o różnych właściwościach farmakokinetycznych. Są stosowane różne programy (schematy) lecznicze. Trwają prace nad poprawą właściwości leków antyretrowirusowych stosowanych obecnie. Opracowane nowe formuły leków: didanozyna i stawudyna: 1x dziennie; lawiwudyna i newirapina - 1x dziennie; zidiwudyna, zalcytabina i nelfinawir - 2 x dziennie.

WYKŁAD 5

Mikrobiota i ich znaczenie w zdrowiu i chorobie

67.MIKROBIONTY(MIKROFLORA) CZŁOWIEKA- obecność mikrobiontów flory fizjolog jest zak drobnoustrojowym, kt w normalnych war nie objawia się chorobą. Jednak w niektórych sytuacjach, gdy odporność gospodarza jest upośledzona, flora fizjologiczna może wywoływać choroby np. choroba nowotworowa lub AIDS. Ostatnio zauważono wiele zmian w składzie miktobiontów w niektórych populacjach. Wiedza ta jest niezbedna do zrozumienia patomechanizmów zakażeń. Nie każda ekspozycja na mikroogranizmy powoduje wystąpienie choroby zakaźnej, ogólny mechanizm: Ekspozycja na patogeny -> adherencja do skóry/błony śluz -> inwazja patogenu przez nabłonek -> kolonizacja i wzrost, kt z jednej strony powoduje kolonizację innych miejsc niż pierwotnego, z drugiej wzmacnia ekspozycję pierwotną, a po trzecie powoduje toksyczność (miejscową lub układową) oraz inwazyjność - wzrost w miejscach oryginalnych i odległych co razem daje uszkodzenie tkanek. Interakcja bakterii z błoną śluzową polega na wytworzeniu luźnych połączeń, następnie adhezji, oraz inwazji do komórek śluzowych. 68. MIKROBIONTY można podzielić na drobnoustroje rodzime (stałych rezydentów) oraz mikrobionty przejściowe, które mogą przechodzić od in osobnika, od zwierząt lub otoczenia. Skł i liczebność mikrobiontów stałych lub przejsciowych człowieka różni się w okresach życia i podlega pewnym zmianom. Bakterie stanowiące rodzime i/lub przejsciowe mikrobionty odpowiadają kryteriom: komensalizmu, nosicielstwa, zakażenia bezobjawowego zw z trwałą lub czasową kolonizacją na skórze i/lub błonach śluzowych. Aktualny podział dzieli je na bakterie potencjalnie chorobotwórcze lub bakterie oportunistyczne.

69. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY MIKROFLORY:

- rozmieszczenie geograficzne (rasa, płeć)

- wiek -noworodki, dzieci, dorośli i os w podeszłym wieku

- czynniki hormonalne -skóra, pochwa

- dieta (przewód pokarmowy)

- rodzaj noszonej odzieży (skóra)

- temperatura i wilgotność otoczenia (wilg. W określonym rejonie ciała: skóra)

- higiena

- stan odporności

- in czyn -podawanie antybiotyków zwłaszcza drogą doustną (może naruszyć równowagę ekosystemu przewodu pokarmowego).

70. OPORNOŚC KOLONIZACYJA- chroni przed zasiedleniem przez in drobnoustr.

*zakwaszenie środowiska pochwy przez Lactobacillus spp.

*rozkład trójglicerydów do kw tł przez Propionibacterium acnes

*Blokowanie receptorów błony śluzowej jelita przez bakt beztl Bifidobacterium, Bacteroides

*Wytwarzanie bakteriocyn przez pałeczki jelitowe i inne bakterie

71. ANTYBIOZA- wpływa na patogenezę zak, dot to przede wszytkim bakt, pasożytów oraz grzybów oportunistycznych. Mechanizm ten działa dzięki substancjom białkowym oraz lipidowym, kt uczestniczą w adhezji do bł śluz i hamują wzrost innych bakterii.

72. BIOCENOZA (EKOSYSTEMY) CZŁOWIEKA- org stanowi dogodne środ do wzr wielu drobnoustr, gdyż zaw liczne ograniczne subst odżywcze i czyn wzrostu niezbędne dla chemoorganotrofów i zapewnia względnie stałe wartośći pH, Posmot oraz temp, ale nie jest jednorodnym siedliskiem drobnoustrojów. Róźnice we właśc fiz i chem pow wyst odmiennych lokalnych ekosystemów, czyli biocenoz. 73. W WARUNKACH PRAWIDŁOWYCH drobnoustroje nie wyst w n wewn, krwi, płynie m-rdz, chłonce. Są to środ jałowe, a obecnośc w nich patogenów wskazuje na istnienie choroby. Obecność mikrobiontów w poszczególnych ekosystemach należy traktować jako zak drobnoustrjowe, kt w normalnych war nie obj się chorobą (zak bezobj) w wyniku właśc skóry i bł śluz zapobiegających namnażaniu się patogenów.74. BIOCENOZA CZŁOWIEKA to skł gat i liczebność populacji w miejscu, gdzie wyst odpowiednie war do wzrostu i bytowania. Prawie zawsze wyst na skórze, jamie ustnej, dr odd, przew pok, ukł moczowym i narządach wzroku.

75. MIKROBIONTY SKÓRY CZŁOWIEKA powierzchnia skóry to 2m2, poszczególne obszary róznią się pod wzgl skł chem i wilgotności. Powierzchnia skóry (naskórek) nie stanowi korzystnego dla drobnoustrojów środowiska, ponieważ okresowo wysycha i ma kwaśny odczyn. Mikrobionty skóry są pośrednio lub bezpośrednio związane z gruczołami potowymi. Gruczoły ekrynowe: nie są zwykle skolonizowane przez drobnoustroje gdyż występuje duży przepływ wydzieliny, są zlokalizowane na opuszkach i podeszwach. Gruczoły apokrynowe: nie są aktywne u dzieci i stają się aktywne podczas dojrzewania. Znajdują się w okolicach pachwinowych, genitalnych, na klatce piersiowej i w okolicy pępka. Zapach wydzieliny jest wynikiem aktywności metabolicznej bakterii (żywią się wydzieliną) a sama wydzielina jest jałowa. Mieszki włosowe zawierają gruczoły łojowe, więc stanowią dogodne środowisko dla tlenowych i beztlenowych bakterii i grzybów. Gruczoły skórne (wszystkie) wydzielają lipidy, mocznik, aminokwasy, kwasy ograniczne (substancje odżywcze) oraz ich wydzielina ma kwaśny odczyn, co sprzyja kolonizacji. Populacja bakterii w tych gruczołach jest liczna. Skóra jest zasiedlana ciągle przez drobnoustroje przejsciowe ale ostatecznie giną. 76. STAŁA MIKROFLORA SKÓRY CZŁOWIEKA bakt G+: staphylococcus, micrococcus, Corynebacterium, Propionibacterium, rzadziej inne.G-: E coli, Acinetobacter Grzyby: Drożdzaki (Candida spp. Oraz Malassezia Furfur) pleśniaki (Absidia, Mucor i inne)

JAMA USTNA jedno z najbardziej zróżnicowanych siedlisk drobnoustrojów w org. Ślina jest najważniejszym źródłem subst odżywczych dla bakt, to jednak nie jest dobrą pożywką do ich hodowli. Ślina zawiera 0.5% substancji: nieorg: chlorki, dwuwęglany, fosforany, jony sodowe, wapniowe, potasowe, pierwiastki śladowe. Ograniczne: enzymy, mukoproteiny, niektóre białka surowicy, niewielkie ilości weglowodanów, mocznika, amoniaku, aminokwasów i witamin. Są także substancje przeciwbakteryjne: *lizozym ( rozwala wiązanie 1-4B glikozydowe w cząsteczce peptydoglikanu prowadząc do lizy komórki. *Peroksydaza mleczanowa: obecna w mleku i ślinie, niszczy bakterie z użyciem wody i jonów chlorkowych wytwarzając wolne rodniki, ph śliny jest zasadowe dzięki obeności wodorowęglanów. Rozwojowi bakteii sprzyjają resztki pokarmowe oraz fragmenty złuszczonego nabł. CHOROBY ZWIĄZANE Z PŁYTKĄ NAZĘBNĄ: *próchnica zębów (caries dentum), *zap dziąseł (gingivitis) *zap przydziąsła (periodontitis) *zap okołoimplantowe (peri-implantitis). skład mikroflory jamy ustnej jest b zmienny i b zróżnicowany (bakt. tlenowe, beztlenowe, mikroaerofilne).

77. OGNISKOWE ZAKAŻENIA JAMY USTNEJ- infekcje (zakażenia) zlokalizowane w różnych okolicach org człowieka wywoływane przez drobnoustroje lub ich produkty. Zakażenia jamy ustnej, zły stan higieny, procedury dentystyczne mogą powodować: *endocarditis infectiosa i chorob sercowo-naczyniowe, *zak głowy i szyi (m.in. ropnie mózgu), *zak skóry i tk miekkich, *choroby kości, *przedwczesny poród, *zak implantów i protez (stawów, stymulatory serca), *choroby ukł pok (choroba wrzodowa, przewlekłe zakażenie żołądka: H. Pylori, przewlekłe zapalenie jelita), *zak ukł odd, śródpiersia, klatki piersiowej i wątroby.

78. MIKROBIONTY PRZEWODU POKARMOWEGO CZŁOWIEKA rozpoczyna się od jamy ustnej połączonej z przełykiem. ŻOŁĄDEK: kwaśne środowisko, uznaje się, że flora nie wyst, co najwyżej mikrobionty przejściowe ale kolonizacja u ludzi starszych i w niektórych populacjach jest powszechna. H. Pylori nie jest mikrobiontem! JELITO CIENKIE I GRUBE: XII: podobnie jak żołądek, ph lekko kwaśne, teoretycznie brak mikroflory. Jelito kręte: wyższe ph, pojawiają się Enterococcus oraz Lactobacillus, jelito grube podobnie ale okrężnica: duże liczby bakterii uczestniczących w procesach fermentacyjnych, wykorzystują resztki pokarmowe.

względne beztlenowce, np. E coli, jednakże nie jest ich zbyt wiele (mniej niż 10 do 7 CFU/mL). Bakterie względnie beztlenowe zużywają obecny tlen w jelicie, co stwarza extra warunki do wzrostu bakterii bezwzględnie beztlenowych.

Bakterie bezwzględnie beztlenowe są bardzo liczne (10 do 10 -10 do 11 CFU/g treści jelitowej). Są one głównie reprezentowane przez przez pałeczki G- o cienkich biegunach (wrzecionowce; Fusobacterium spp.) przylegającymi do ściany jelita, reszta należy do grupy Bacteroides. G+ Lactobacillus, Streptococcus, Bifidobacterium, Eubacterium, Ruminococcus, Enterococcus, Peptococcus, Peptostreptococcus, Staphylococcus, Clostridium. Gram-: Escherichia, Klebsiella, Proteus, Bacteroides, Fusobacterium. Dieta oraz skład flory determinują il wytw subst oraz ich rozkł jakościowy np. osoby jedzące dużo miesa mają więcej Bacteroides, a mniej pałeczek jelitowych i bakterii kwasu mlekowego.

79. ROLA BAKT JELITOWYCH:

synteza witamin: tiamina, ryboflawina, pirydoksyna, B12, K,

produkcja gazu:CO2, H2, CH4

produkcja odoru: H2S, NH3, aminy, indole (z kwasów żółciowych), skatole, kwas małowy,

produkcja kwasów org.: octowy i masłowy,

reakcje glikozydazowe przez enzymy: B-glukuronidaza, B-galaktozydaza, B-glukozydaza, alfa-glukozydaza, alfa-galaktozydaza, metabolizm steroidów: estryfikacja, dehydroksylacja

metabolizm kwasów żółciowych: oksydacja, redukcja, inwersja

OKOŁO 1/3 MASY KAŁU TO BAKTERIE wydalone bakterie są zastępowane przez namnażanie się pozostałych w układzie pokarmowym, tak więc jelito grube jest chemostatem. Czas pasażu treści pokarmowej u człowieka to 24h a bakterie robią 1-2 podziały dziennie. ANTYBIOTYK PODANY DOUSTNIE może doprowadzić do zahamowania flory fizjologicznej i patogenów chorobotwórczych które są wydalane wraz z kałem. Kiedy nie ma prawidłowej flory bakteryjnej mogą namnożyć się drobnoustroje patogenne np. Staphylococcus, Proteus, Candida albicans które normalnie muszą konkurować z florą więc mają ograniczony rozwój. Po zakończeniu antybiotykoteriapii flora ulega odtworzeniu, jednakże po długim czasie. GAZ JELITOWY wytwarzany jest przez drobnoustroje fermentujące i metanogenne (archeony). Niektóre skł. pokarmowe są metabolizowane przez bakt do wodoru i dwutlenku węgla. Metanogeny występują u 1/3 populacji zdrowych osób. Przekształcają one wodór i CO2 do CH4. Dorosły człowiek wydala dziennie kilkaset mililitrów gazów, z czego połowa to połknięty azot.

80. MIKROBIONTY DRÓG ODDECHOWYCH górne drogi oddechowe (do krtani włącznie) zawierają liczne drobnoustroje bytujące głównie w okolicach zwilżanych wydzieliną błon śluzowych. Dostają się do dróg z wdychanym powietrzem, z czego większość miesza się z wydzieliną w jamie nosowej i jest połykana. GÓRNE DROGI ODDECHOWE MIKROFLORA STAŁA ziarniaki G+: staphylococcus, streptococcus, peptococcus, peptostreptococcus oraz inne pałeczki: corynebacterium, Eubacterium, propionibacterium, Lactobacillus i inne ziarniaki gram-ujemne neisseria, moraxella, veillonella pałeczki G- trudnohodowlane: haemophilus, Atinobacillus, Eikenella, Cardiobacterium, Capnocytophaga, Campylobacter beztlenowe: Fusobacterium, Prevotella, Porphymonas, Bacteroides. DOLNE DROGI ODDECHOWE praktycznie jałowe.

81.MIKROBIONTY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO u mężczyzn i kobiet pęcherz moczowy jest jałowy. Kom nabł cewki moczowej mogą być skolonizowane przez pałeczki G(-), ziarniaki względnie beztlenowe lub tlenowe. Przykłady: Enterobacteriaceae (Escherichia Coli, Proteus spp. Oraz inne), bacteroides, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Neisseria oraz przez G(+) corynebacterium, lactobacillus, Mobiluncus, Gardnerella Vaginalis, Peptostreptococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium. POCHWA U DZIEWCZĄT przed okresem dojrzewania ma środowisko zasadowe i nie zawiera glikogenu, tak więc nie występują pałeczki kwasu mlekowego np. Lactobacillus acidophilus. STAŁYMI MIKROBIONTAMI SĄ ziarniaki G(+) staphylococcus i streptococcus; maczugowce np. Corynebacterium oraz Escherichia Coli.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wyklady 1-5tak, umb rok 3, materiały, mikroby, MIKROBY EGZ, wyklady 1 5
wyklady 1-5, umb rok 3, materiały, mikroby, mikro, MIKROBY I KOLO
Pytania z Egzaminu ANALE, umb rok 3, materiały, patofizjo
WYKLAD VI, umb rok 3, materiały, patofizjo, wykłady 1-6 i giełda z wykładów, wykłady 1-6 i giełda z
Pytania z lekarskiego Z wykładów, umb rok 3, materiały, patofizjo
pato giełda wykłady, umb rok 3, materiały, patofizjo
patofizjo wyklady, umb rok 3, materiały, patofizjo, Patofizjologia
wykładowe pytania, umb rok 3, materiały, patofizjo, wykłady 1-6 i giełda z wykładów, wykłady 1-6 i g
testy z patofizjo cw 1-3, umb rok 3, materiały, patofizjo
I koło - hormony i odd, umb rok 3, materiały, patofizjo
kolo krążenie, umb rok 3, materiały, patofizjo, Patofizjologia
Pytania z patofizjo Kolo 1, umb rok 3, materiały, patofizjo
patofizjo, umb rok 3, materiały, patofizjo
Oddechowka, umb rok 3, materiały, patofizjo, Patofizjologia

więcej podobnych podstron