Egzamin studenci 2006-II wersja, Mikrobiologia, Pytania


1. W laboratorium wyizolowano drobnoustrój rosnący na agarze z krwią. Kolonie były gładkie, okrągłe o jasnożółtym zabarwieniu, z wąskim przejaśnieniem wokół, spowodowanym hemolizą. Drobnoustrój ten fermentuje mannitol, a testy na katalazę i koagulazę są dodatnie. Jaki to drobnoustrój?

a) Streptococcus pyogenes

b) Streptoccocus agalactiae

c) Staphylococcus aureus

d) Staphylococcus epidermidis

e) Staphylococcus saprophyticus

2. Zespół czynności fizykochemicznych prowadzących do całkowitego zniszczenia wegetatywnych postaci drobnoustrojów i przetrwalników znajdujących się w określonym materiale to:

a) dezynfekcja

b) aseptyka

c) sterylizacja

d) antyseptyka

e) tyndalizacja

3. Priony są niszczone przez:

a) autoklawowanie w 134°C przez 60 minut

b) promieniowaniem UV dł. fali 254 nm

c) autoklawowanie w 132°C przez 60 minut

d) moczenie w 1N NaOH przez 1 godz.

e) wszystkie w/w nie niszczą skutecznie prionów

4. Środek dezynfekcyjny to:

a) produkt biobójczy ,który należy stosować na nieuszkodzoną skórę bez wskazań terapeutycznych

b) produkt biobójczy do stosowania na uszkodzoną skórę

c) produkt leczniczy, który należy zastosować ze wskazań terapeutycznych

d) produkt biobójczy, który należy stosować na uszkodzoną skórę ze wskazań terapeutycznych

e) produkt biobójczy, który należy stosować na nieuszkodzoną skórę ze względu na wskazania terapeutyczne

5. Gołębie są rezerwuarem:

a) Candida albicans

b) Candida parapsilosis

c) Cryptococcus neoformans

d) Malassezia furfur

e) Aspergillus niger

6. Zabieg Crede'go stosuje się w profilaktyce:

   1. rzeżączki

   2. rzeżączkowego noworodkowego zapalenia gałki ocznej

   3. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

   4. zapalenia nerwu wzrokowego

   5. kiły wrodzonej

7. Która z wymienionych cech jest charakterystyczna dla bakterii z rodziny Enterobacteriaceae?

a) wytwarzanie oksydazy

b) wytwarzanie przetrwalników

c) brak fermentacji glukozy

d) żadna z powyższych

e) wszystkie wymienione

8. Chorobotwórczość H. influenzae typ b determinuje budowa otoczki, zawierająca podjednostkę wielocukrową:

a) rybozę

b) NAD

c) LPS

d) heksozę

e) kwas D-glutaminowy

9. Rodzaj tych drobnoustrojów wykorzystuje węglowodany jako jedyne źródło węgla, występuje na terenie całego świata, może wywoływać ropne zmiany, z tendencją do tworzenia ziarniny, ziarniniaków, często izolowany z przewodu pokarmowego i pochwy. Powyższa charakterystyka dotyczy rodzaju:

a) Trichophyton

b) Candida

c) Aspergillus

d) Cryptococcus

e) wszystkie wyżej wymienione

10. Pacjentka lat 23 z zapaleniem zatok szczękowych, leczona stomatologicznie od około 2 miesięcy. Pojawiły się też objawy kliniczne ze strony wsierdzia. Przyczyna w/w dolegliwości może być spowodowana przez zakażenie:

a) Enterococcus faecalis

b) S.aureus

c) S.pyogenes

d) M.catarrhalis

e) S.epidermidis

11. Bezpośrednie badanie bakteriologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego w przypadku podejrzenia meningokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych polega na:

a) ocenie preparatu z osadu płynu mózgowo-rdzeniowego barwionego metodą Grama i/lub błękitem metylenowym oraz wykonaniu testów lateksowych

b) ocenie preparatu przyżyciowego

c) ocenie preparatu ze supernatantu płynu mózgowo-rdzeniowego barwionego metodą Grama i/lub błękitem metylenowym

d) prawidłowa jest odpowiedź a+b

e) ocenie preparatu z osadu płynu mózgowo-rdzeniowego barwionego metodą Grama i/lub błękitem metylenowym

12. 12-letni chłopiec uprawiający sporty wodne od kilku dni uskarża się na dolegliwości bólowe ucha lewego z ropną wydzieliną. Przyczyną w/w dolegliwości może być:

a) P. mirabilis

b) K.oxytoca

c) P.aeruginosa

d) S.aureus

e) S.epidermidis

13. Zakażenie Aspergillus spp. dotyczy najczęściej:

a) przewodu pokarmowego

b) skóry

c) układu oddechowego

d) OUN

e) układu moczowego

14. S. agalactiae wywołuje:

a) zapalenie ucha zewnętrznego

b) zakażenia okołoporodowe

c) ostre zapalenie gardła

d) zapalenie kości i szpiku

e)wszystkie wymienione

15. Gronkowce złociste MRSA charakteryzują się:

a) opornością na wankomycynę

b) opornością na antybiotyki β-laktamowe

c) wrażliwością na antybiotyki β-laktamowe z inhibitorami β-laktamaz

d) opornością na wankomycynę i teikoplaninę

e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

16. W przebiegu posocznicy meningokokowej często występuje:

a) zespół Waterhouse'a-Friderichsena

b) TSS (toxic shock syndrom)

c) SSSS

d) zapalenie otrzewnej

e) ostre zapalenie wsierdzia

17. Enterokoki wywołują najczęściej:

a) zatrucia pokarmowe

b) choroby układu oddechowego

c) zakażenia dróg moczowych

d) zakażenia ucha środkowego

e) żadna z wyżej wymienionych

18. Przy podejrzeniu o dur brzuszny podstawowym materiałem diagnostycznym jest:

a) krew

b) kał

c) krew i kał

d) mocz i krew

e) wszystkie w/w

19. Główny czynnik różnicowania S. aureus i S. epidermidis stanowi:

a) barwienie metodą Grama

b) produkcja koagulazy

c) produkcja hemolizyn

d) wrażliwość na antybiotyki

e) test z bacytracyną

20. Na jaki z podanych antybiotyków oporna jest większość szczepów Staphylococcus aureus:

a) penicylina

b) wankomycyna

c) gentamycyna

d) erytromycyna

e) cefazolina

21. Do rozwoju jakich grzybów predysponują zabiegi chirurgiczne (np. na otwartym sercu, przeszczepy, operacje torakochirurgiczne):

a) Candida i Aspergillus

b) Alternaria i Cladosporium

c) Trichopyton i Cryptococcus

d) Sporothrix i Caccidiodes

e) Chrysosporium i Cladosporium

22. Infekcje wywołane przez N. gonorrhoea mogą przebiegać jako:

a) zapalenie kanału szyjki macicy i cewki moczowej

b) zapalenie odbytu

c) zapalenie gardła

d) zapalenie gardła i migdałków

e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

23. Przyczyną ostrego zapalenia nagłośni zagrażającego obturacją dróg oddechowych jest:

a) S. aureus

b) P. aeruginosa

c) H. influenzae typ b

d) L. pnumophila

e) H. ducreyi

24. Mężczyzna lat 28 od dłuższego czasu leczony urologicznie. W wyniku badań diagnostycznych stwierdzono zapalenie najądrzy i ropnie okołocewkowe. W/w objawy mogą być najprawdopodobniej spowodowane:

a) Escherichia coli

b) Neisseria gonorrhoeae

c) Proteus vulgaris

d) Candida albicans

e) Haemophilus ducreyi

25. W zachorowaniach epidemicznych meningokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych najczęściej udział biorą:

a) grupy serologiczne A i C

b) grupy serologiczne W 135 i 29E

c) grupy serologiczne D,Z i ZgE

d) grupy serologiczne C i D

e) grupy serologiczne Y,Z

26. Środkami służącymi do dezynfekcji wysokiego stopnia są:

a) aldehyd glutarowy,dwutlenek chloru

b) dwutlenek chloru,alkohol etylowy

c) alkohol etylowy,czterorzędowe zw.amoniowe

d) czwartorzędowe zw. amoniowe , aldehyd glutarowy

e) dwutlenek chloru , czwartorzędowe zw. amoniowe

27. 38 letnia matka została powtórnie przyjęta do szpitala z powodu temp.38,5°C, złe samopoczucie, brak łaknienia i bóle w boku. Podczas wcześniejszego pobytu w szpitalu 1 tydzień temu miała usuniętą torbiel jajnika i założony cewnik do pęcherza. Po zabiegu wystąpiła gorączka. Leczona była ampicyliną. W próbce moczu stwierdzono ropne komórki, złogi i liczne pałeczki Gram ujemne. Z posiewu moczu wyhodowano kolonie z oksydazododatnimi bakteriami. Kolonie miały śluzowy i wydzielały zielony rozpuszczalny barwnik. Jaki jest najbardziej prawdopodobny czynnik etiologiczny opisanego pacjenta:

a) E.coli

b) K.pneumoniae

c) P. mirabilis

d) P.aeruginosa

e) K.oxytoca

28. Z którego miejsca pobierzesz materiał ze zmiany skórnej podejrzewając zakażenie grzybicze:

a) z jednego miejsca, z centrum zmiany

b) z jednego miejsca, z brzegu zmiany

c) z kilku miejsc, z centrum zmiany

d) z kilku miejsc, z brzegów zmian

e) z jednego miejsca, lecz z brzegów i centrum zmiany

29. Test ASO wykonujemy w przypadku diagnostyki choroby infekcyjnej o etiologii:

a) S.aureus

b) S.pyogenes

c) S.pneumoniae

d) S.agalactiae

e) S.intermedius

30. Do analizy laboratoryjnej przyniesiono próbkę plwociny 30-letniego pacjenta. Podczas barwienia metodą Gram otrzymano następujący wynik: pojedyncze komórki nabłonka, 8-10 polimorfonuklearnych leukocytów w polu widzenia i pleomorficzne pałeczki Gram ujemne. Oceń, która z poniższych odpowiedzi jest prawdziwa:

a) należy podejrzewać zakażenie H.infuenzae

b) należy podejrzewać pneumokokowe zapaleni płuc

c) wynik sugeruje chorobę Vincenta

d) powyższy obraz nie wskazuje na zakażenie

e) wszystkie wyżej wymienione są prawdopodobne

31. Toksyna erytrogenna jest produkowana przez:

a) S.pneumoniae

b) S.aureus

c) S.pyogenes

d) S.agalactiae

e) S.epiidermidis

32. Test wrażliwości na optochinę wykonujemy w przypadku zakażenia:

a) L.monocytogenes

b) S.pneumoniae

c) C.difficile

d) B.fragilis

e) S.pyogenes

33. Oporność Staphylococcus aureus na metycylinę jest najczęściej spowodowana:

a) zmianą struktury docelowej dla tego antybiotyku

b) nieprzepuszczalnością błony cytoplazmatycznej

c) zmniejszonym pobieraniem antybiotyku

d) inaktywacją autolizyn

e) syntezą beta-laktamazy o dużej aktywności

34. 77-letni mężczyzna został przyjęty do szpitala z powodu duszności, kaszlu z odkrztuszaniem wydzieliny ropnej i gorączki 40°C, która była poprzedzona nagłymi i silnymi dreszczami. W badaniach laboratoryjnych krwi stwierdzono 20000 leukocytów/mm3. Najbardziej prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym jest:

a) Legionella pneumophila

b) Streptococcus pneumoniae

c) Enterococcus spp.

d) Proteus mirabilis

e) Pseudomonas aeruginosa

35. Penicylina benzylowa i fenoksymetylowa to leki z wyboru w zakażeniach wywołanych przez:

a) bakterie z rodziny Enterobacteriacae

b) paciorkowce

c) gronkowce MRSA

d) beztlenowce

e) chlamydie

36. Szczepionka obecnie stosowana w profilaktyce zakażeń powodowanych przez Streptococcus pneumoniae jest wytwarzana z:

a) mieszaniny 23 rekombinowanych szczepów S. pneumoniae

b) zabitych komórek S.pneumoniae z najczęstszych 23 serotypów S.pneumoniae

c) otoczki wielocukrowej z 23 serotypów S.pneumoniae

d) toksoidu błoniczego połączonego z otoczką wielocukrową z 23 serotypów S.pneumoniae

e) białka M ze ściany komórkowej z 23 najczęstszych serotypów S.pneumoniae

37. Z zainfekowanej rany nogi dziecka pogryzionego przez psa wyhodowano Gram-ujemne pałeczki. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zakażenia jest:

a) Haemophilus influenzae

b) Pasteurella multocida

c) Brucella canis

d) Klebsiella rhinscleromatis

e) Pseudomonas aeruginosa

38. Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi ostrego zapalenia ucha środkowego u dzieci są:

a) Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae

b) Moraxella catarrhalis i paciorkowce -hemolizujące

c) Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa

d) Wirusy grypy

e) Staphylococcus aureus i Candida spp.

39. U pacjenta przebywającego w szpitalu w oddziale intensywnej opieki wystąpiła gorączka, zaburzenia świadomości, spadek diurezy, niewydolność serca. U powyższego pacjenta 2 dni przed wystąpieniem pogorszenie izolowano koagulazo-ujemnego gronkowca z wymazu z rurki intubacyjnej, Candida albicans - pojedyncze kolonie z moczu, Klebsiella pneumoniae z kału, Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli z okolicy cewnika centralnego. Decydującym w tym przypadku o rozpoznaniu może być wynik:

a) posiewu moczu

b) posiewu krwi

c) posiewu kału

d) wymazu z rurki inkubacyjnej

e) wymazu ze skóry

40. Typowym najczęstszym powikłaniem po infekcji grypowej jest:

a) zapalenie mięśnia sercowego

b) bakteryjne zapalenia płuc

c) ropne zapalenia ucha środkowego

d) wszystkie powyższe

e) wirusowe zapalenie zatok

41. Paciorkowce zieleniące wytwarzają:

a) endotoksyny

b) egzotoksyny

c) endo i egzotoksyny

d) enterotoksyny

e) nie wytwarzają toksyn

42. Chłopiec 1,5 letni, 5 dni po szczepieniu DTP+Polio został pokąsany przez psa podejrzanego o wściekliznę, jakie postępowanie należy zalecić:

a) podanie antytoksyny tężcowej

b) podanie immunoglobuliny

c) podjęcie szczepień przeciw wściekliźnie

d) obserwację dziecka przez 10 dni

e) podanie antybiotyku o szerokim zakresie działania

43. Zakażenia Mycobacterium tuberculosis jest funkcją zarówno zjadliwości drobnoustroju i odporności chorego. Która z następujących zmian jest szczególnie charakterystyczna dla okresu choroby zaawansowanej?

a) nacieki monocytarne

b) wysypka na rękach i stopach

c) ziarniniak i komórki epitelioidalne

d) wielonarządowe zmiany ziarniakowe

e) rozsiane nacieki plamiste

44. Ciałko elementarne występuje w cyklu życiowym:

a) Plasmodium vivax

b) Pneumocystis carinii

c) Chlamydophila psittaci

d) Ricketsia typhi

e) Mycoplasma hominis

45. Antybiotyki stosowane w leczeniu zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych wywoływanych N. meningitidis to:

a) makrolidy

b) Penicylina G i niektóre cefalosporyny III generacji

c) aminglikozydy

d) cefalosporyny I i II generacji

e) Penicylina G i niektóre cefalosporyny II generacji

46. Największe szanse na wyhodowanie Borrelia burgdorferi występują w przypadku badania próbki:

a) płynu mózgowo-rdzeniowego pacjenta z neuroboreliozą

b) krwi pacjenta w II okresie boreliozy z Lyme

c) skóry pobranej z obrzeża rumienia wędrującego

d) płynu stawowego pacjenta ze stawową postacią boreliozy

e) mocz chorego

47. Typowym powikłaniem nie leczonej infekcji paciorkowcowej S.pyogenes jest:

a) zapalenie ucha środkowego i ropne zapalenie stawów

b) gorączka reumatyczna i kłębuszkowe zapalenie nerek

c) bakteryjne zapalenie płuc i kłębuszkowe zapalenie nerek

d) zapalenie zatok i ucha środkowego

e) zapalenie serca i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

48. MRSE to:

a) szczepy S. aureus oporne na metycylinę

b) szczepy S. epidermidis oporne na metycylinę

c) szczepy S. saprophyticus oporne na metycylinę

d) szczepy S. intermedius oporne na metycylinę

e) szczepy S. hominis oporne na metycylinę

49. W leczeniu empirycznym inwazyjnych zakażeń wywoływanych przez szczepy Streptococcus pneumoniae w regionach występowania szczepów o obniżonej wrażliwości na penicylinę stosujemy:

a) podwyższone dawki penicyliny

b) ampicylinę

c) cefalosporyny III generacji

d) cefalosporyny III generacji + wankomycynę

e) trimetoprim/sulfametoksazol

50. „Oko stoczniowca” - jest epidemicznym keratoconjunctivitis powodowanym przez wirus:

a) HSV-1

b) Adenowirus

c) MCV

d) wirus grypy

e) wirus odry

51. Wstępna diagnostyka szczepów E.coli O157:H7 opiera się między innymi na:

a) fermentacji laktozy i ramnozy

b) fermentacji glukozy i ramnozy

c) fermentacji sorbitolu i laktozy

d) fermentacji ramnozy i sorbitolu

e) fermentacji glukozy i laktozy

52. Enterotoksyny gronkowcowe są odpowiedzialne za:

a) wysypkę drobnoplamistą

b) liszajec

c) zatrucia pokarmowe

d) zapalenie gardła

e) gorączkę reumatyczną

53. Prawidłowe pobieranie moczu na badania mikrobiologiczne od pacjenta z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego polega na:

a) pobieraniu w warunkach aseptycznych do strzykawki przez specjalny port

b) wymianie cewnika i pobraniu nowym cewnikiem

c) pobraniu poprzez nakłucie nadłonowe

d) możliwe a, b, c

e) nie wykonuje się badania mikrobiologicznego moczu u pacjentów cewnikowanych

54. Izolacja z jednorazowego posiewu krwi koagulazo-ujemnego gronkowca wymaga:

a) kontaktu z lekarzem i podania dodatkowych informacji na temat pacjenta

b) pobrania kolejnych próbek krwi do badania

c) wydania wyniku na oddziale bez dodatkowych informacji

d) prawidłowe A i B

e) natychmiastowej izolacji pacjenta

55. Endospory bakteryjne pozostają żywotne po:

a) pasteryzacji

b) naświetlaniu UV

c) działaniu tlenku etylenu

d) prawidłowe a i b

e) działaniu ultradzwięków

56. Skrót SIRS oznacza:

a) Zespół Niewydolności Wielonarządowej

b) Paciorkowcowy zespół podobny do wstrząsu toksycznego

c) Zespół Uogólnionej Odpowiedzi Zapalnej

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

e) zespół układowej reakcji zapalnej

57. Preparat mikroskopowy ma decydujące znaczenie w diagnostyce zakażenia górnych dróg oddechowych wywoływanego przez:

a) Bordetella pertussis

b) Streptococcus pyogenes

c) Candida albicans

d) Fusobacterium spp. i Borrelia vincenti (angina Plaut-Vincenti)

e) Haemophilus influenzae typ b

58. S.pneumoniae:

a) są beta hemolizującymi paciorkowcami wrażliwymi na żółć i optochinę

b) alfa hemolizującymi paciorkowcami wrażliwymi na żółć i optochinę

c) są beta hemolizującymi paciorkowcami katalizo dodatnimi

d) są beta hemolizującymi paciorkowcami gram dodatnimi

e) są beta hemolizującymi paciorkowcami gram dodatnimi tworzącymi pary

59. „Jaglicę” wywołuje:

a) wirus EBV

b) Chlamydia trachomatis (A, B, BaC)

c) Borrelia recurrentis

d) Toxoplasma gondii

e) Chlamydia trachomatis (D-K)

60. Czynniki zjadliwości S.pneumoniae to:

a) proteaza IgA

b) polisacharydowa otoczka

c) enterotoksyny

d) prawidłowe a i b

e) prawidłowe a i b i c

61. U młodej kobiety w przebiegu miesiączki pojawia się gorączka, której towarzyszą ból gardła i mięśni. W ciągu 48 godzin dochodzi do pogorszenia się objawów i wstrząsu. Posiew krwi jest ujemny. Pacjentka stosowała tampony.

Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

a) wstrząs toksyczny spowodowany Streptococcus pyogenes

b) wstrząs toksyczny spowodowany Streptococcus agalactiae

c) wstrząs toksyczny spowodowany Staphylococcus aureus

d) wstrząs toksyczny spowodowany uwolnieniem tkankowego czynnika nekrotycznego

e) wstrząs toksyczny spowodowały Staphylococcus epidermidis

62. Które z wymienionych podłóż jest zalecane do hodowli bakterii Mycobacterium tuberculosis?

a) podłoże TMT (Thayer-Martin)

b) podłoże Löfflera

c) podłoże Löewenstein-Jensena

d) podłoże agarowe z 5% odwłóknioną krwią baranią

e) podłoże agarowe

63. Szczepionka rekombinowana, w której składnik wirusa syntetyzowany jest z wykorzystaniem komórek drożdży, stosowana jest w profilaktyce:

a) różyczki

b) odry

c) choroby Heinego-Medina

d) wirusowego zapalenia wątroby typu B

e) nagminnego zapalenia przyusznic

64. Dla której z wymienionych par drobnoustrojów, barwienie metodą Grama pozwala wstępnie zróżnicować te organizmy:

a) Listeria i Proteus

b) Clostridium i Lactobacillus

c) Haemophilus i Escherichia

d) Corynebacterium i Bacillus

e) Salmonella i Shigella

65. Krew pobiera się do odpowiednich podłoży w kierunku badania bakteriologicznego. Podłoża powinny mieć:

a) temperaturę 4-8°C

b) temperaturę 37 C

c) temperatura podłoży nie ma znaczenia

d) prawidłowa jest odpowiedzi a i b

e) podłoża powinny być przechowywane w termosach z suchym lodem

66. Identyfikację Cytomegalowirusa (CMV) przeprowadza się:

a) metodą hodowli na fibroblastach ludzkich i poszukiwanie po 4-tygodniach wielojądrzastych komórek z ciałkami wtrętowymi

b) zastosowaniem barwienia immunofluorescencyjnego z użyciem przeciwciał monoklonalnych do identyfikacji wirusa w bioptatach

c) poprzez poszukiwanie wewnątrzjądrzastych ciałek wtrętowych (sowie oczy)

d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

e) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

67. „Wrzód miękki” (Ulcus molli) wywoływany jest przez:

a) Chlamydia trachomatis (L1L2L3)

b) Ureaplasma urealyticum

c) Haemophilus ducreyi

d) Gardnerella vaginalis

e) Treponema pallidum

68. Podłoże Kliglera służy do wykrywania:

a) obecności enzymu ureazy

b) zdolności ruchu drobnoustrojów

c) fermentacji glukozy i laktozy

d) wytwarzania siarkowodoru i gazu

e) prawidłowe odpowiedzi C i D

69. Działaniem teratogennym na płód ludzki charakteryzują się wirusy:

a) wirus różyczki

b) poliowirus, wirusy ECHO

c) wirus rózyczki, CMV

d) RSV, enterowirusy

e) wirus grypy A

70. Płyn mózgowo-rdzeniowy, w przypadku niemożliwości natychmiastowego opracowania mikrobiologicznego, należy przechowywać w warunkach:

a) 30°C, atmosfera z 5-10% CO2

b) 37°C, atmosfera z 5-10% CO2

c) 35°C, warunki tlenowe

d) w temperaturze pokojowej

e) w temperaturze 37°C

71. Rezerwuarem Bartonella henselae są:

a) bydło

b) człowiek

c) koty

d) koty i psy

e) psy

72. Zakażenia wywołane przez szczepy MRSA leczy się:

a) antybiotykami aminoglikozydowymi

b) penicylinami z inhibitorem β-laktamaz

c) cefalosporynami III generacji

d) karbapenami

e) żadnymi z w/w antybiotyków

73. Bakterie Helicobacter pylori odpowiedzialne są za:

a) chorobę wrzodową dwunastnicy i żołądka

b) biegunki niemowląt

c) bakteriemie

d) martwicze zapalenie jelit

e) wszystkie w/w odpowiedzi są prawidłowe

74. Informacja zamieszczona na wyniku badań mikrobiologicznych „wyizolowano szczep E.coli ESBL-dodatni” oznacza że:

a) szczep wytwarza enzymy β-laktamazy o tzw. rozszerzonym spektrum substratowym

b) szczep, w wyniku mutacji, zmienił strukturę miejsca docelowego działania antybiotyków

c) lekiem z wyboru przy leczeniu tego zakażenia jest wankomycyna

d) szczep wytwarza chromosomalną -laktamazę

szczep wytwarza werotoksynę

75. W pracowni mikrobiologicznej dla wyhodowanego patogennego drobnoustroju wykonano antybiogram metodą dyfuzyjno-krążkową. Które z powyższych stwierdzeń dotyczących zastosowanej metody nie jest prawdziwe:

a) hodowlę wyizolowanych drobnoustrojów wysiewa się na płytkę z podłożem i nakłada krążki z antybiotykami

b) po okresie inkubacji wokół krążków widoczne są strefy zahamowania wzrostu

c) średnica strefy zahamowania wzrostu jest proporcjonalna do wrażliwości drobnoustroju na dany lek

d) w miarę zwiększania się odległości od krążka stężenie antybiotyku maleje

e) wartość MIC jest to stężenie antybiotyku w krążku przy którym zahamowany został wzrost drobnoustrojów

76. W leczeniu zakażenia wywołanego przez Helicobacter pylori stosuje się:

a) klarytromycynę + metronidazol

b) klarytromycynę+ amoksycylinę

c) odpowiedzi a i b są poprawne

d) metronidazol + gentamycynę

e) wankomycynę

77. Które z powyższych stwierdzeń charakteryzują bakterie Campylobacter jejuni

a) są to Gram-ujemne pałeczki, względnie beztlenowe, rosnące w temperaturze 42ºC, odpowiedzialne za biegunki u dzieci i dorosłych

b) pałeczki Gram-ujemne, przypominające skrzydła mewy, nie tolerujące temperatury 42ºC, odpowiedzialne za biegunki poantybiotyczne

c) zakrzywione Gram-ujemne pałeczki, wytwarzające przetrwalniki, odpowiedzialne za martwicze zapalenie jelit

d) ciepłolubne Gram-ujemne pałeczki, wytwarzające werotoksynę, odpowiedzialne za HUS

e) Gram-ujemne pałeczki, nie rosnące w temperaturze 42ºC, odpowiedzialne za wrzody żołądka

78. W ulotce informacyjnej o działaniu antybiotyku zamieszczono m.in. informację,

że MIC=5 μg/ml. Oznacza to, że:

a) stężenie antybiotyku równe 5 μg/ml zabija drobnoustroje

b) maksymalna jednorazowa dawka antybiotyku wynosi 5 μg/ml

c) odpowiedzi a i b są poprawne

d) stężenie antybiotyku wynoszące 5 μg/ml hamuje wzrost drobnoustrojów

e) w badaniu lekooporności należy stosować krążki zawierające 5 μg/ml antybiotyku

79. Która postać actinomycosis powinna być leczona penicyliną:

a) szyjno-twarzowa

b) brzuszna

c) płucna

d) wszystkie postacie choroby

e) żadna postać choroby

80. Zakażenia wywołane przez Campylobacter jejuni przenoszą się:

a) droga pokarmową

b) drogą jatrogenną

c) przez łożysko

d) drogą przyranną

e) wszystkie w/w odpowiedzi są prawidłowe

81. U 30-letniej pacjentki zakażonej wirusem HIV stwierdzono ropień mózgu. Czynnikiem etiologicznym ropnia najprawdopodobniej jest:

a) Nocardia asteroides

b) Borrelia recurrentis

c) Actinomyces israelii

d) Mycoplasma hominis

e)Haemophilus ducreyi

82. Choroba ta charakteryzuje się gorączką, objawami grypopodobnymi, atypowym zapaleniem płuc. Nie leczona prowadzi do zapalenia wątroby, wsierdzia, opon mózg-rdzeniowych i mózgu. Powodują ją:

a) Salmonella typhi

b) Corynebacterium diphteriae

c) Treponema pallidum

d) Coxiella burnetii

e)Bacillus anthracis

83. Najmniejsze stężenie związku hamującego wzrost badanych szczepów grzybów to:

a) MFC

b) MIC

c) MAC

d) MEC

e) MEF

84. U 60-letniego pacjenta, z chorobą nowotworową, otrzymującego intensywną chemioterapię, stwierdzone zmiany chorobowe w płucach. W badanej plwocinie pacjenta stwierdzono obecność kwasoopornych pałeczek. Prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym zakażenia jest:

a) Mycobacterium tuberculosis

b) Nocardia asteroides

c) odpowiedzi a i b są prawidłowe

d) Haemophiliu influenzae

e) Legionella pneomophila

85. W Polsce stosuje się szczepionkę przeciwko wzw B:

a) obowiązkowo w pierwszych 24 godzinach życia u wszystkich niemowląt

b) obowiązkowo w pierwszych 24 godzinach życia u niemowląt z grupy ryzyka

c) obowiązkowo w pierwszych 48 godzinach życia u wszystkich niemowląt

d) obowiązkowo w pierwszych 48 godzinach życia u niemowląt z grupy ryzyka

e) wszystkie wyżej wymienione są nieprawidłowe

86. Diagnostyka enteropatogennych szczepów E. coli opiera się na:

a) wyglądzie kolonii bakteryjnych

b) typowaniu biochemicznym

c) typowaniu serologicznym

d) określaniu poziomu przeciwciał w surowicy pacjenta

e) badaniu antybiotykooporności

87.Wymień tzw. postulaty Kocha.

88. Syntetycznie scharakteryzuj podrodziny Herpesviridae.

89. Przedstaw schemat replikacji HIV.

90. Omów syntetycznie właściwości podstawowe i chorobotwórczość rotawirusów człowieka.

91. Wymień dwa podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za efekt przeciwwirusowy interferonu.

92. Przedstaw na poziomie molekularnym działanie verotoksyny.

93. Co to są synbiotyki?

94. Omów mechanizm działania aminoglikozydów, podaj dwa przykłady tych antybiotyków i najważniejsze wskazania mikrobiologiczne.

95.Co to są ansamycyny, podaj przykład mechanizm działania.

96. Wyjaśnij zjawisko auksotrofizmu, podaj przynajmniej 2 przykłady.

97. Scharakteryzuj syntetycznie fizjologiczną mikroflorę skóry człowieka.

98. VRE oznacza:

99. Scharakteryzuj szczepionki podjednostkowe starej generacji, podaj przykład.

100. Drobnoustroje z rodzaju Chlamydia obecnie zaliczane są do bakterii. Jednak posiadają także cechy wirusów, którymi są (wymień przynajmniej dwie cechy):

17Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
nr 1 z 23.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 3 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stoma. spr. II wersja, Farmakologia, pytania
nr 2 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 2 z 30.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 4 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
egzamin z biochemi 2006, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, 2 rok od Pawła, biochemia, egzamin
mikrooo - egzamin, TŻ UR, II rok, Mikrobiologia żywności, Egzamin
nr 3 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr I z 07-08.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, ROK AKADEMICKI 2006-2007, Medycy
Egzamin pytania z Kulturoznastwa sum 2006, II rok II semestr, BWC, Kultura, kulturoznawstwo, Fw P
Egzamin MJU 2006 2007 - odpowiedzi, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
egzamin 2006-2007, Mikrobiologia, Pytania
Egzamin - zebrane pytania, Biotechnologia, II rok, Mikrobiologia
II Poprawka Kolokwium, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, ROK AKADEMICKI 2005-2006, MEDYC
Pytania egzaminacyjne RPE 2006-07, Religioznawstwo, II rok, Religie przedchrześcijańskiej Europy
Pytania Egzamin zebrane, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, ROK AKADEMICKI 2005-2006, MED
egzamin 2008 mikroby, Mikrobiologia, Pytania
Pytania z wejciwek koo II, Medycyna, II ROK, Mikrobiologia, Giełdy

więcej podobnych podstron