aktywizowanie procesu kształcenia, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA


AKTYWIZOWANIE PROCESU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO -

Przewodnik po metodach i technikach nauczania - uczenia się 

                                    Opracowanie: Adela Hiero, Alina Sobolewska 

I. MINI SŁOWNIK 

AKTYWIZACJA 

     Obejmuje całokształt działań nauczyciela (przy czynnym uczestnictwie uczniów), złożonych z takich zabiegów metodycznych i metod nauczania (wspieranych w miarę potrzeby odpowiednimi środkami dydaktycznymi), które wywołują u uczniów aktywność, gdy jej oni jeszcze nie przejawiają, bądź przekształcają ją w aktywność o większym ładunku samodzielności.  

AKTYWIZACJA UCZNIÓW 

     Ogół poczynań dydaktycznych i wychowawczych, umożliwiających zwiększenie stopnia aktywności uczniów w realizacji celów kształcenia. Aktywizacja uczniów sprzyja wzrostowi efektywności w nabywaniu wiedzy, w rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań praktycznych. Przyczynia się również do rozwijania zainteresowań i postaw twórczych młodzieży.

     Nowe podejście do celów edukacyjnych a celów kształcenia zawodowego szczególnie, wymusza konieczność większej niż dotychczas aktywizacji uczniów. Stąd coraz większy nacisk kładzie się na konieczność stosowania w procesie kształcenia metod aktywizujących.

      W metodach aktywizujących:

  i poszukiwań,

METODA

     Systematycznie stosowany sposób postępowania prowadzący do założonego wyniku.

     Na dany sposób postępowania składają się czynności myślowe i praktyczne, odpowiednio dobrane i realizowane w ustalonej kolejności. 

METODA   NAUCZANIA          UCZENIA SIĘ   KONTROLI  I  OCENY 

METODA  NAUCZANIA

     Wypróbowany układ czynności nauczycieli i uczniów systematycznie  
i świadomie stosowany w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów.

     Celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią  
w praktyce, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych. 

METODA  UCZENIA  SIĘ 

     Sposób uczenia się, prowadzący do nabycia nowych wiadomości, umiejętności, nawyków, doświadczeń.

To celowy, zaplanowany i nadający się do wielokrotnego stosowania układ działań, prowadzących do nabycia nowego doświadczenia.

METODA  KONTROLI  I  OCENY 

     Kontrola i ocena stanowią nieodłączne elementy procesu nauczania - uczenia się. Kontrolę określić można jako zespół działań, w wyniku których uzyskuje się informację  
o stopniu realizacji zaplanowanych celów kształcenia. Konwencjonalne metody sprawdzania osiągnięć szkolnych opierają się na rozmowie i pracach pisemnych. W dydaktyce przedmiotów zawodowych stosuje się tradycyjne metody kontroli i oceny osiągnięć szkolnych lub wyników nauczania:

     Metodą sprawdzania osiągnięć szkolnych jest również pomiar dydaktyczny dokonany z użyciem testów.  

TECHNIKI  NAUCZANIA 

     Techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach jakiejś metody nauczania. Stosując np. metodę dyskusji można posłużyć się różnymi technikami zwiększając stopień odbioru przekazywanej wiedzy i kształtowania umiejętności poprzez wizualizację (plakaty, rysunki, tabele itp.). 

II. KLASYFIKACJA  METOD  NAUCZANIA.

1. KLASYFIKACJA WEDŁUG WYBRANYCH AUTORÓW OPRACOWAŃ PEDAGOGICZNYCH. 

B. NAWROCZYŃSKI 

K. SOŚNICKI 

K. KRUSZEWSKI 

Oparte na:

CZ. KUPISIEWICZ 

W. OKOŃ 

J. ZBOROWSKI 

Z. WIATROWSKI 

2.  KLASYFIKACJA METOD NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ W ASPEKCIE PRZYJĘTYCH STRATEGII

DYDAKTYCZNYCH I RODZAJÓW NAUCZANIA - UCZENIA  SIĘ 
 
T. NOWACKI 

Wykład, pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wyjaśnienie 

Nauczania:

Rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż, inscenizacja 
 

Metody dydaktyczne 

Strategia dydaktyczna 

Rodzaje nauczania - uczenia się   

wykład informacyjny

pogadanka informacyjna

opowiadanie

opis

prelekcja

objaśnienie

anegdota

odczyt 

Przez przyswajanie - Informacyjna 

wykład problemowy

pogadanka problemowa

dyskusja problemowa

metoda przypadków

metoda sytuacyjna

metoda symulacyjna

giełda pomysłów

gry dydaktyczne

Przez rozwiązywanie problemów-  Problemowa 

wycieczka

inscenizacja

dialog

spotkanie

metoda sytuacyjna 

Emocjonalna - Przez przeżywanie 

pokaz z objaśnieniem

pokaz z instruktażem

ćwiczenia przedmiotowe

ćwiczenia laboratoryjne

ćwiczenia produkcyjne

metoda projektów

metoda przewodniego tekstu 

Operacyjna  - Przez działanie praktyczne 

 ćwiczenia laboratoryjne

dyskusja

metoda sytuacyjna

metoda przypadków 

Przez badanie - Badawcza 

film dydaktyczny

praca z komputerem

praca z maszyną dydaktyczną

nośniki informacji, jak (przeźrocza, foliogramy)

materiały - pakiety multimedialne

pokaz z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych 

Multimedialna - Przez wybór informacji 

W ostatnim czasie nastąpił znaczy postęp w zakresie rozwoju metod  
i technik nauczania. Coraz mocniej akcentuje się podmiotowość uczącego się,  
a rola nauczyciela sprowadza się do organizowania procesu nauczania - uczenia się.

     Największy postęp w zakresie rozwoju metod nauczania nastąpił w nauczaniu problemowym. Jeszcze w latach siedemdziesiątych bieżącego stulecia mówiło się w Polsce tylko o jednej metodzie rozwiązywania problemów, o metodzie problemowej. Obecnie mówi się o strategii nauczania problemowego, w obrębie której wyróżnia się kilka grup i kilkanaście metod nauczania związanych z tą strategią. Uwzględniając zachodzące zmiany F. Szlosek zaproponował zmodyfikowany podział metod nauczania. 

3.  PODZIAŁ METOD NAUCZANIA (wg. F. Szloska)

METODY PODAJĄCE 

METODY PROBLEMOWE 

  1. wykład problemowy

  2. wykład konwersatoryjny

  3. klasyczna metoda problemowa

  4. aktywizujące:

metoda przypadków

metoda sytuacyjna

inscenizacja

5. gry dydaktyczne: