WYKŁAD IV - bezpieczenstwo baz danych, Uczelnia, sem V, bazy danych, wyklad Rudnik


Bezpieczeństwo baz danych powinno być postrzegane jako wymaganie pierwszoplanowe już na etapie projektowania bazy.

Proces projektowania systemu bazy danych musi być nierozłącznie związany z uwzględnianiem problemów bezpieczeństwa. Oznacza to, że modelowanie danych, funkcji, zdarzeń, musi być związane z modelowaniem polityki bezpieczeństwa wynikającej z wymagań obowiązujących w odwzorowywanym systemie rzeczywistym.

Bezpieczeństwo baz danych obejmuje następujące zagadnienia:

Utrzymanie spójności - system bazy danych gromadzi w swoich zbiorach nie tylko dane , ale i warunki spójności bazy danych - ich spełnienie jest podstawą poprawności bazy danych.

Odporność na błędy - wyraża się w umiejętności systemu bazy danych do odtworzenia spójnego stan bazy w przypadku awarii systemu.

Dostępność - każdy użytkownik ma zapewniony dostęp do bazy danych, systemy zabezpieczeń, struktura danych, awarie sprzętu (łączy) są dla niego niewidoczne.

Ochrona przed nieupoważnionym dostępem - zestaw mechanizmów systemu zapewniających właściwą realizację polityki bezpieczeństwa w zakresie dostępu do danych

Budowa bezpiecznej bazy danych może opierać się na uniwersalnym DBMS, pozwalających na identyfikację użytkownika, kontrolę dostępu, prowadzenie dziennika.

Polega to na umieszczeniu w aplikacjach odpowiednich punktów kontroli bezpieczeństwa oraz na budowie schematów danych zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa rozpoczyna się od szczegółowego i dokładnego przestudiowania wszystkich możliwych zagrożeń , na jakie narażony jest system.

Do systematycznej analizy zagrożeń i wrażliwości systemu należą:

Analiza wartości - ustala wrażliwość danych i aplikacji na nich pracujących, kontrola dostępu wzrasta proporcjonalnie do wrażliwości danych.

Identyfikacja zagrożenia - identyfikowane są prawdopodobne zagrożenia, tryby pracy różnych aplikacji oraz możliwe tryby dostepności danych.

Analiza odporności - identyfikowane są słabe punkty w systemie w oparciu o określone zagrożenia.

Analiza ryzyka - możliwe zagrożenia, słabość systemu, tryb dostępności danych są porównywane z możliwymi naruszeniami bezpieczeństwa systemu i jego integralności (nieautoryzowany dostęp, odmowa obsługi)

Oszacowanie ryzyka - szacuje się prawdopodobieństwa zdarzeń krytycznych oraz zdolność reakcji systemu w momencie niepożądanego zajścia

Definiowanie wymagań - na podstawie wykrytych zagrożeń i zdarzeń krytycznych i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, określane są wymagania bezpieczeństwa.

Kryteria doboru strategii bezpieczeństwa baz danych:

Tajność a integralność i niezawodność - równowaga pomiędzy tymi cechami bazy danych

Maksymalizacja współdzielenie a minimalizacja uprawnień - dostęp do danych tylko w obszarze realizowanych działań.

Zakres kontroli - kontrola jednostek danych, obiektów danych, kontrola obszarów.

Atrybuty używane przy kontroli dostępu - polityka bezpieczeństwa zgodna z potrzebami kontroli danego środowiska.

Priorytety - uprawnienie zgodnie ze stanowiskiem

Uprawnienia - funkcje możliwe do wykonywania przez użytkownika

Role - różne typy ról określające uprawnienia w ramach systemu

0x01 graphic

Zasady projektowania zabezpieczeń

Występują 3 kryteria zabezpieczeń przed nieupoważnionym ujawnieniem danych, zmianą lub zniszczeniem:

 1. bezpieczeństwo danych - ochrona danych środkami bezpieczeństwa przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, ujawnieniem, modyfikacją;

 2. poufność - dane udostępniane są tym, którzy mają odpowiednio wymagane uprawnienia;

 3. tajność - dane muszą być przechowywane i udostępniane z zachowaniem pewnego stopnia tajności:

Zasady projektowania:

Hasła w bazie danych

Hasło to ciąg znaków wprowadzonych przez użytkownika i sprawdzanych przez komputer. Hasła mogą być wykorzystywane niezależnie od użytkownika dla ochrony zbiorów, rekordów, pól w rekordach itp.

Identyfikator to niepowtarzalna nazwa lub numer nadany obiektowi. Uwierzytelnianie to sprawdzenie, czy osoba lub obiekt jest tym, za kogo się podaje; procedura upoważniania bada, czy osoba ta lub obiekt ma prawo do chronionego zasobu.

Wszystko to jest brane pod uwagę w celu podjęcia decyzji o udzieleniu dostępu. Identyfikator podaje tylko niepotwierdzoną tożsamość.

Numery identyfikacyjne powinne w miarę możliwości używać cyfr kontrolnych lub stosować inne metody samokontroli, by zminimalizować szansę błędnej identyfikacji.

Uwierzytelnienie zwykle jest dokonywane jednorazowo, ale w instalacjach o dużym stopniu bezpieczeństwa może być wymagana okresowa lub stała weryfikacja.

Dla uwierzytelniania tożsamości użytkowników komputery używają haseł lub innych metod dialogowych. Z punktu widzenia użytkownika znacznie ważniejsze są czynniki takie jak: liczba znaków do wprowadzenia, wysiłek umysłowy i sposób postępowania w wypadku popełnienia błędu przy wpisywaniu.
Działania w wyniku odmowy udzielenia dostępu - dziennik systemu i zwłoka czasowa przy źle wprowadzonej odpowiedzi, oraz ilość prób wejścia do systemu.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące haseł i ich używania:

 1. Hasła nie powinny nigdy być przechowywane w jawnej postaci;

 2. Hasła nie powinny być drukowane na drukarkach;

 3. Powinny być często zmieniane;

 4. Nie wolno podawać nowego hasła po zakończeniu sesji;

Metody uwierzytelniania:

 1. podanie hasła:
  - metoda prostych haseł - użytkownik wprowadza hasło, które może sam sobie wybrać, przy czym nie może to być hasło zbyt oczywiste
  - wybrane znaki - komputer może żądać od użytkownika podania pewnych znaków. Numery znaków mogą być wyliczane na podstawie transformacji zegara wewnętrznego lub generatora
  - hasła jednorazowe - użytkownik ma listę N haseł, tę samą listę pamięta komputer. Po użyciu danego hasła użytkownik skreśla je z listy. Wada jest taka, że użytkownik musi pamiętać lub mieć przy sobie całą listę i znać aktualne hasło oraz w przypadku błędów w transmisji użytkownik nie wie które hasło ma podać

 2. metoda pytań i odpowiedzi - system ma zbiór odpowiedzi i zbiór pytań dostarczonych przez użytkownika. System zadaje pytania, użytkownik odpowiada:
  wariant I: zadawanie losowo wybranych pytań
  wariant II: jest zbiór pytań systemu, ale oprócz tego są zbiory pytań każdego użytkownika
  wariant III: prawo użytkownika do zmiany pytań w swoim zbiorze
  Metoda ta zajmuje dużo pamięci, ale jest komunikatywna

 3. uwierzytelnienie tożsamości komputera - po uwierzytelnieniu użytkownik komputera ma podać swoje hasło, które wcześniej wprowadził użytkownik

 4. procedura przywitania - wykonanie przez użytkownika poprawnie jakiegoś algorytmu. Metoda ta ma wyższy stopień bezpieczeństwa, brak jej jawności ale jest czasochłonna i żmudna dla użytkownika

 5. procedury użytkownika - dostarczenie przez użytkownika procedur, które są wykonywane przed wejściem do systemu. Po zakończeniu danej procedury system wywołuje własną kontrolę bezpieczeństwa

 6. Fizyczne metody uwierzytelniania - inne metody uwierzytelniania niż programowe sprawdzają czy użytkownik posiada jakiś przedmiot lub czy charakteryzuje się jakąś cechą fizyczną np. odciski palców, karty magnetyczne, zamki z kluczami itp.

Administrator baz danych

Pełni on ważną funkcję podczas tworzenia i użytkowania baz danych. Jest odpowiedzialny za:

Administrator musi mieć swobodę zmiany struktury pamięci lub strategii dostępu bez konieczności modyfikowania programów użytkowych. Jest on także odpowiedzialny za następujące sprawy:

Bezpieczeństwo baz danych w Internecie

Każdy ruch w Internecie jest jawny i każdy, kto go śledzi, może odczytać prywatne informacje. Tylko specjalnie oprogramowanie umożliwia zabezpieczenie i utajnienie przesył informacji.

Bezpieczeństwo baz danych (wg Thomasa Conndly) w WWW polega na zapewnieniu przesyłania i pobierania informacji poprzez Internet w sposób gwarantujący:

Tajność informacji - jest ona dostępna jedynie dla nadawcy i odbiorcy.

Spójność Informacji - nie zostanie ona zmieniona w czasie transmisji.

Autoryzacja - odbiorca posiada całkowita pewność, iż informacja pochodzi od odbiorcy i odwrotnie.

Niekwestionowalność - nadawca nie może wyprzeć się wysłania wiadomości.

Ochrona danych na serwerze WWW - zabezpieczenie architektury bazy danych wymagają różnych mechanizmów i aplikacji.

Bezpieczeństwo transmisji danych - przesyłane informacje mogą zawierać kody wykonywalne, np. strony w języku HTML mogą zawierać komponenty ActiveX czy Javy. Zawartość wykonywalna może spowodować następujące straty:

Serwery zastępcze - proxy

W środowisku WWW serwer zastępczy umieszczony jest pomiędzy przeglądarką WWW a serwerem WWW. Przechwytuje on wszystkie żądania do serwera WWW i określa czy może sam je spełnić. Serwery zastępcze poprawiają wydajność systemu oraz filtrują żądania.

Zapory - firewall

Technologia zapór zapobiega nieuprawnionemu dostępowi, o ile zostanie odpowiednio zainstalowana i utrzymywana we właściwym stanie.

„Firewall (zapora) to system opracowany w calu zapobiegania nieuprawnionym dostępom do sieci prywatnej (T.Conndly)”

Zapory są realizowane programowo i sprzętowo. Wszystkie komunikaty wchodzące i wychodzące z sieci przechodzą przez zaporę, która je analizuje i zatrzymuje te, które nie spełniają określonych wymogów bezpieczeństwa.

Najważniejsze techniki realizacji zapór:

Filtrowanie pakietów - kontrola każdego pakietu danych i jego akceptacja na wejściu i wyjściu z systemu. Mechanizm efektywny, niewidoczny dla użytkownika. Główna wada to możliwość podszywania się pod IP (protokół internetowy) - technika włamywania się z użyciem adresu IP wskazującego na zaufane źródło danych).

Bramki aplikacji - mechanizmy bezpieczeństwa dla specyficznych aplikacji np. FTP czy Telnet, obniżają wydajność systemu.

Bramki sprzętowe - procedury bezpieczeństwa na etapie nawiązywania połączenia, po połączeniu pakiety przesyłane są bez dalszej kontroli.

Serwer zastępczy - ukrywa prawdziwe adresy sieciowe.

Zapora to pierwsza linia obrony informacji w sieci.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKLAD I - wprowadzenie modele baz danych, Uczelnia, sem V, bazy danych, wyklad Rudnik
WYKŁAD II - działanie ACCESS, Uczelnia, sem V, bazy danych, wyklad Rudnik
WYKŁAD V - projektowanie bazy danych, Uczelnia, sem V, bazy danych, wyklad Rudnik
Projektowanie baz danych Wykłady Sem 5, pbd 2006.01.07 wykład03, Podstawy projektowania
Bazy danych - podstawowe kroki w projektowaniu cz 2 - wyklady, Zajęcia z Baz Danych - MS Access, cz
Bazy danych - podstawowe kroki w projektowaniu cz 2 - wyklady, Zajęcia z Baz Danych - MS Access, cz
Projektowanie baz danych Wykłady Sem 5, pbd 2005.10.02 wykład01, Każda dyscyplina naukowa posiada sw
XI, Bezpieczeństwo 2, Bezp II rok, sem I, ochona danych osobowych i informacji niejawnych, wykłady w
R. 6-2 Struktura OBD-przyklad 1, Uczelniane, Semestr 2, Zaawansowane Systemy Baz Danych, WYKŁ [OZaik
MSI sciaga z konspekow, Studia, Studia sem IV, Uczelnia Sem IV, MSI
Re, Studia, Studia sem IV, Uczelnia Sem IV, WM
KOMENDY BAZ DANYCH, edu, bazy
Ciecz newtonowska, Studia, Studia sem IV, Uczelnia Sem IV, SIWM
podstawy relacyjnych baz danych wyklad cz1 architektura
SBD wyklad 4, student - informatyka, Systemy Baz Danych
SBD wykład 2, student - informatyka, Systemy Baz Danych
SBD wykład 3, student - informatyka, Systemy Baz Danych
Demografia (wykład), demografia alicja szuman, Podstawowe pojęcia z zakresu baz danych
kołaczek,bezpieczeństwo i ochrona danych, opracowanie wykładu

więcej podobnych podstron