16a system rozp-organizacji, Procesy informacyjne w zarządzaniu, materiały student Z-sem 12-13, wytyczne do zajęć 12-13


T- System rozpoznania organizacji

Forma zajęć: seminarium

Czas: 2 godz.

Zagadnienia:

 1. Systemy pozyskiwania informacji - istota działania

 2. System obserwacji środowiska (informacje o warunkach działania, konkurentach)

 3. System rozpoznania w zarządzaniu strategicznym

 4. System rozpoznania w wojskach lądowych

Organizacja zajęć:

I. część zajęć: Studenci indywidualnie przygotowują się do zaprezentowania treści ujętych w zagadnieniach. Po każdym zagadnieniu następuje dyskusja kierowana przez wykładowcę

II. część zajęć: zajęcia mają formę prezentacji gotowych rozwiązań przygotowanych w ramach projektów podczas samokształcenia, studenci w zespołach (po 2-3 osoby) przygotowują do zajęć 10 minutowe wystąpienia według proponowanych zagadnień:

a) budowa systemu rozpoznania firmy „Naftoland” (zasoby ropy nafty i gazu);

b) prezentacja systemu rozpoznania wojsk lądowych (wybrana specjalność)

c) model systemu informacji strategicznej w przedsiębiorstwie (rozdział VIII, A. Sopińska w: Borowiecki R., Romantowska M, System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001)

d) struktura systemu rozpoznania organizacji - studium przypadku

Literatura podstawowa:

  1. Borowiecki R, Kwieciński M, Informacja w zintegrowanej Europie, Warszawa 2006.

  2. Borowiecki R., Romantowska M, System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.

  3. Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.

  4. Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 1999.

  5. Falkiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu, Warszawa 2002.

  6. Strzoda M. Zarządzanie informacjami w organizacji, Warszawa 2004.

  7. Ścibiorek Z., Podejmowanie decyzji, Warszawa 2003.

  8. Wrzosek M., Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną, Warszawa 2010.

  9. Wrzosek M., Organizacja pracy taktycznej komórki rozpoznania, Warszawa 2003.

  10. Wrzosek M., Taktyczny system rozpoznania wojsk lądowych, AON, Warszawa 2004, S/6175

Wytyczne dla studentów i wykładowców do zajęć z przedmiotu

Procesy informacyjne w zarządzaniu, semestr III (2012/13)

Opracowanie:

płk dr hab. Marek Wrzosek

tel: 22-6-813-808;

e-mail: m.wrzosek@aon.edu.plWyszukiwarka