Notatka o przestepstwie z wykladow od Angeli, Studia PO i PR, prawo rodzinne i opiekuńcze


Notatka o przestępstwie z wykładów od Angeli:

PRZESTĘPSTWO to czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary przez obowiązującą w czasie jego popełnienia ustawę, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy.
Przez zabronienie czynu pod groźbą kary przypisana zostaje mu cecha bezprawności karnej. Prawo przewiduje jednak, że bezprawność w pewnych sytuacjach (tj. obrona konieczna, stan wyższej konieczności, możliwość legalnej aborcji, czy zgoda pokrzywdzonego) bezprawność ta zostaje wyłączona.

PODZIAŁ PRZESTĘPSTWA:
1. W zależności od ciężaru gatunkowego czynu, przestępstwo dzieli się na:
- ZBRODNIĘ (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, ewentualnie karą surowszą);
- WYSTĘPEK (czyn zagrożony karą przekraczającą miesiąc pozbawienia wolności, ewentualnie miesiąc pozbawienia wolności albo grzywną w wysokości 30 stawek dziennych).

WYKROCZENIE - TO NIE PRZESTĘPSTWO - to czyn zagrożony karą aresztu od 5 do 30 dni, ewentualnie ograniczenia wolności do jednego miesiąca, grzywny lub nagany.

2. Przestępstwo popełnione z działania bądź zaniechania:
- z działania - przez działanie rozumie się podjęcie czynności ukierunkowanej na jakiś cel. To sytuacja, gdy sprawca wykonuje czynność celowo, dostrzegalnie dla zewnętrznego obserwatora.
- z zaniechania - przez zaniechanie rozumie się zależne od woli powstrzymanie się od obiektywnie możliwego w danym czasie i miejscu działania, do którego sprawca był zobowiązany. Nie jest to zwykła bezczynność lecz powstrzymanie się od działania wymaganego przez prawo (np nieudzielenie pomocy, zatajenie niewinności, niepłacenie alimentów).

RODZAJE PRZESTĘPSTW (na podstawie notatek na zeszłosemestralnego kolosa):

a). wg. wagi przestępstwa:
- zbrodnia
- występek

b). wg formy winy:
- umyślne
- nieumyślne

c). wg. formy czynu:
- z działania
- z zaniechania

d). wg. znamienia czynu:
- formalne
- materialne

e). wg. typu P:
- typ podstawowy
- typ kwalifikowany
- typ uprzywilejowany

f).wg. trybu ścigania
- z oskarżenia publicznego
- z oskarżenia prywatnego
- wnioskowaneWyszukiwarka