BEZP WEWN SYLABUS Zasoby ludzkie w organizacji bezpieczeństwa wewnetrznego, WSH- materiały, zasoby ludzkie w organizacji i zarządzaniu


Wydział Ekonomiczno - Menedżerski

Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław

0x08 graphic

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu

Zasoby ludzkie w organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego

Kierunek

Bezpieczeństwo wewnętrzne

specjalność

Rok studiów

Semestr

Studia stacjonarne

Forma zajęć*

wykład

projekt

ćwiczenia

laboratorium

seminarium

Liczba godzin

16

30

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

Zo

Zo

Studia niestacjonarne

Forma zajęć*

wykład

projekt

ćwiczenia

laboratorium

seminarium

Liczba godzin

9

15

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

Zo

Zo

Wymagane przedmioty wprowadzające:

Podstawy zarządzania

Wymagania wstępne:

Brak

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, prawidłowościami
i problemami zarządzania zasobami ludzkimi w specyficznej organizacji, jaką jest organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego. Studencji zostają także szczegółowo zapoznani z procesem zarządzania tymi zasobami w nowoczesnej organizacji. Znaczna część zajęć jest poświęcona prezentacji różnych metod i technik doboru, oceniania, motywowania i rozwoju kadr w organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na zajęcia praktyczne, podczas których doskonali się techniki wykorzystania zasobów ludzkich w organizacji.

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu (wykładów) odbywa się na podstawie wyników kolokwium pisemnego z treści omawianych na wykładach, które jest przeprowadzane na ostatnich zajęciach. Zaliczenie ćwiczeń polega na wywiązaniu się z zadań realizowanych podczas zajęć oraz na podstawie indywidualnych referatów z zakresu funkcji personalnej w organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego..

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny.

Ćwiczenia o charakterze warsztatowym.

Praca indywidualna i zespołowa w niewielkich grupach studentów.

Treści programowe przedmiotu:

 1. Przedmiot, terminologia, uwarunkowania i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi.

 2. Kapitał ludzki i kapitał intelektualny organizacji.

 3. Zarządzanie przez kompetencje

 4. Planowanie kadr dla organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego

 5. Specyfika zatrudniania kadr w organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego.

 6. Pozyskiwanie kadr dla organizacji (rekrutacja i selekcja)

 7. Doskonalenie i rozwój kadr w organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego

 8. Systemy oceniania i motywowania kadr organizacji

 9. Systemy informacji personalnej. Audyt personalny.

 10. Etyczne problemy zarządzania zasobami ludzkimi organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego.

Wykaz literatury podstawowej:

 1. Borkowska S. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Wolters Kluwer Polska, Kraków, 2007 r.

 2. Gableta M.: Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wydaw. AE - Wrocław, 2003 r.

 3. Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, Warszawa 2008

 4. Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi - Materiały do ćwiczeń. PWN, Warszawa 2007

 5. Listwan T.(red.): Zarządzanie kadrami. C. H. Beck, Warszawa, 2006 r.

 6. A. Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody. PWE Warszawa, 2007 r.

Wykaz literatury uzupełniającej:

 1. Gableta M., Cierniak-Emerych A.(red.): Zarządzanie ludźmi w organizacjach funkcjonujących w Europie. Wyższa Szkoła Handlowa, Wyd. A.P. Bierońscy, Wrocław 2008

 2. Lanz K.: Zatrudnianie i zarządzanie personelem. Wyd. PWN, Warszawa, 1998

 3. Marciniak J.: Standaryzacja procesów zarządzania personelem. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 r.

 4. Sajkiewicz A.(red.): Zasoby ludzkie w firmie. Wyd. POLTEXT, Warszawa, 2000 r.

 5. Sidor-Rządkowska M.: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006 r.

 6. Ścibiorek Z.: Inwestowanie w personel. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2006

 7. Witkowski S.A, Listwan T.(red.): Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa, 2008 r.

Wykładowca:

Dr inż. Andrzej MICHALUKWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Polityka bezp. Wykład 20.02.2011r, Sudia - Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Semestr II, Polityka Bezpiecze
Polityka bezp. Ćwiczenia 26.02.2011r, Sudia - Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Semestr II, Polityka Bezpie
Polityka bezp. Wykład 20.02.2011r, Sudia - Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Semestr II, Polityka Bezpiecze
Zasoby ludzkie w organizacji, Szkoła, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zasoby ludzkie
ZASOBY LUDZKIE W ORGANIZACJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO wykłady 1 3
Formy organizowania bezpieczeństwa wewnętrznego, bez w polsce, 1
Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne- uniw Szczecin, Semestr III, Podstawy prawne i orga
sylabus, WSZiP (UTH) Heleny Chodkowskiej BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, IV semestr BW, zwalczanie terror
organizacja i zarządzanie I, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Organizacja i Zarządzanie
Arkusz oceny, ### Bezpieczeństwo Wewnętrzne ###, Semestr II, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Organizacja i zarządzanie 08.05, Sudia - Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Semestr II, Organizacja i Zarząd
sluzby specjalne wzór sylabusa, WSZiP (UTH) Heleny Chodkowskiej BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, V semestr
WSAiB Olszówka Sylabus - tematy policja skarbowa i celna, Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Administracja
Organizacja i zarządzanie bvst, Wydziały, Bezpieczeństwo wewnętrzne
5 Bezp wewn RP, WSBiP, Bezpieczeństwo Narodowe I rok, Bezpieczeństwo Narodowe, Podstawy Teorii Bezpi
Zasady planowania pracy, ### Bezpieczeństwo Wewnętrzne ###, Semestr II, Zarządzanie Zasobami Ludzkim
OPIS STANOWISKA PRACY, ### Bezpieczeństwo Wewnętrzne ###, Semestr II, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

więcej podobnych podstron