Rozkład materiału Ekonomia Gospodarka Przestrzenna


ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

Prowadzący: mgr Tomasz Szopiński

Przedmiot: Ekonomia

Kierunek studiów: Ekonomia

Forma studiów (dz, w, z.): zaoczne Ilość godzin wg planu studiów: 15

Forma zajęć(wykład, ćwiczenia, konwersatorium): ćwiczenia

Cele dydaktyczne:

Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii dotyczącej: elementów składowych każdego rynku, elastyczności popytu i podaży, podstaw decyzji ekonomicznych konsumenta i producenta, poszczególnych rodzajów kosztów oraz zależności występujących między nimi, funkcjonowania przedsiębiorstw na poszczególnych typach rynków,

podstawowych kategorii makroekonomicznych. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy zjawisk i procesów makroekonomicznych.

Formy i metody kształcenia:

Środki dydaktyczne: podręczniki akademickie do przedmiotu Ekonomia oraz praktyczne zadania przygotowane w oparciu o teorię

Forma zaliczenia: pisemne kolokwium

Lp.

Treści programowe

Ilość godzin

1.

Wprowadzenie do ekonomii (ekonomia, mikro-, makroekonomia, teoria racjonalnego gospodarowania, polityka gospodarcza, ekonomia normatywna, ekonomia pozytywna, koszt alternatywny, krzywa możliwości produkcyjnych).

1

2.

Mikroanaliza rynku (rynek, popyt, podaż, równowaga na rynku, cena minimalna, cena maksymalna, funkcje ceny, cenowa elastyczność popytu, elastyczność mieszana, cenowa elastyczność podaży, dochodowa elastyczność popytu, prawo Engla).

1

3.

Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta (użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, hierarchia potrzeb Maslowa, pierwsze i drugie prawo Gossena, krzywa obojętności, mapa preferencji konsumenta, linia budżetu konsumenta).

1

4.

Analiza czynników produkcji (przeciętna produkcyjność, krzywa jednakowego produktu, krzywa jednakowego nakładu, ścieżka ekspansji producenta, efekt dochodowy, efekt substytucyjny, podaż pracy, popyt na pracę).

1

5.

Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa (pojęcie oraz składniki kosztów produkcji i zysku, optimum techniczne przedsiębiorstwa, optimum ekonomiczne, model konkurencji doskonałej, pełny monopol, konkurencja niedoskonała, różne formy konkurencji).

1

6

Tworzenie i podział dochodu narodowego w systemie rynkowym (podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego, ruch okrężny strumieni dochodów i wydatków, zalety i wady kategorii dochodu narodowego, model gospodarki zamkniętej i gospodarki otwartej).

1

7.

Podstawowe zależności agregatowe w ekonomii keynesowskiej (inwestycje, oszczędności, funkcja konsumpcji, funkcja inwestycji, mnożnik inwestycyjny, popyt globalny).

1

8.

Budżet i polityka fiskalna państwa (deficyt i nadwyżka budżetowa,

podatki bezpośrednie i pośrednie, krzywa Laffera, sposoby finansowania deficytu budżetowego, mnożnik zrównoważonego budżetu państwa).

1

9.

Spór o teorię równowagi między ekonomią neoklasyczną a ekonomią keynesowską.

1

10.

Pieniądz, rynek pieniężny (funkcje pieniądza, rodzaje pieniądza i struktura jego zasobów, podaż pieniądza, rezerwa obowiązkowa, mnożnik depozytowy, mnożnik kreacji pieniądza, baza monetarna, stopa procentowa, bank centralny).

1

11.

Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego.

1

12.

Inflacja i bezrobocie (formy bezrobocia, społeczne skutki bezrobocia, pojęcie, przyczyny i rodzaje inflacji, monetarystyczna teoria inflacji, krzywa Phillipsa, sposoby hamowania inflacji).

1

13.

Bilans płatniczy kraju i wymiana międzynarodowa (struktura bilansu płatniczego, teoria kosztów komparatywnych, kurs walutowy, zadłużenie kraju).

1

14

Przełomowe zmiany w krajach wysoko rozwiniętych po II wojnie

światowej

1

15.

Problemy krajów słabo rozwiniętych

1

Literatura obowiązkowa:

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. T. 1, 2, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000.

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

Milewski M. (red): Podstawy ekonomii, Ćwiczenia, zadania, problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 i dalsze.

Milewski M. (red): Elementarne zagadnienia ekonomii Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 i dalsze.

Tomasz Szopiński

................................................................................... 30.09.2008 Kielce

akceptacja Dziekana bądź samodzielnego pracownika naukowegoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ustawa strefy ekonomiczne, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Geografia ekonomiczna, gospodarka przestrzenna
Ekonomika, gospodarka przestrzenna
OZNACZENIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Gospodarka przestrzenna
na ekonomike, Gospodarka Przestrzenna
Ustawa strefy ekonomiczne, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
tpy gospodarki nowe, referaty i materiały, ekonomika
współczesne przemiany rolnictwa w Polsce, Gospodarka przestrzenna licencjat, I rok, Geografia ekonom
Ekonomika- sciaga do druku, gospodarka przestrzenna, ekonomika miast i regionów
eko, Gospodarka przestrzenna licencjat, I rok, Geografia ekonomiczna
ekonomika-pytania[1], Studia - Gospodarka Przestrzenna, Licencjat, Ekonomika Miast i Regionów
warmińsko-mazurskie, GOSPODARKA PRZESTRZENNA POLITECHNIKA ŁÓDZKA, II sem, geografia ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna, Ekonomia, ekonomia
Procedury przy zakładaniu działalności gospodarczej, referaty i materiały, ekonomika
Politykagosp.zerow.sciaga, materiały ekonomia UWM, Polityka Gospodarcza

więcej podobnych podstron