TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA-wykład, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania


TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA- WYKŁAD

Wykład I/ 11.10.2004r

Literatura:

Zarządzanie- jest to proces świadczenia usług kierowniczych w systemach opartych na podziale pracy. Usługi te obejmują realizację następujących funkcji zarządzania:

 1. planowanie- polega na ustaleniu celu działalności, zasobów (finansowych, osobowych, rzeczowych i informacyjnych) niezbędnych do ich zrealizowania oraz metod działania (strategii). Ze względu na horyzont czasowy planowania wyróżnia się na: krótkoczasowe, plany średniookresowe (roczne), plany długookresowe (strategiczne);

 2. organizowanie- przedmiotem jej jest opracowanie struktury organizacyjnej firmy, przez która rozumiemy układ wewnątrz komórek organizacyjnych firmy, więzi między nimi oraz zasady i procedury ich funkcjonowania ujęte w tzw. dokumentacji organizacyjnej. Organizację firmy można rozpatrywać w ujęciu przestrzennym oraz czasie. Wewnątrz firmy występuje podział pracy;

 3. motywowanie- motywowanie polega na takim oddziaływaniu przełożonego na podwładnych, aby uzyskać pożądane ich zachowania i efekty w procesie pracy. Zadaniem tej funkcji jest rozwój pracowników. Do celów motywowania każda firma wprowadza tzw. system motywowania, który obejmuje dwa podsystemy:

 1. kontrola- kontrola polega na porównaniu stanu rzeczywistego z wzorcami (normami) a następnie na korygowaniu norm. Celem kontroli jest niedopuszczenie do sytuacji, w której wykonanie rzeczywiste nie jest zgodne z normami założonymi.

Występuje obok funkcji zarządzania firmą funkcja organiczna- obejmuje ona funkcję podstawową; produkcja dydaktyki, funkcja ekonomiczna, funkcja handlowa, funkcja personalna.

Przenikanie się funkcji organicznej i funkcji zarządzania doprowadziło do powstania szczegółowych dyscyplin takich jak:

 1. zarządzanie produkcją,

 2. zarządzanie finansami firmy,

 3. zarządzanie marketingiem i sprzedażą,

 4. zarządzanie kadrami.

Planowanie- ze względu na horyzont czasowy planowania wyróżnia się plany:

Plany strategiczne- stanowią wizje działania firmy w dłuższym okresie czasu ich opracowanie odgrywa szczególnie ważną rolę w sytuacji gdy w działalność firmy zaangażowanie są znaczne środki finansowe, a wycofanie się działalności w krótkim okresie jest niemożliwe. Plan strategiczny jest określany inaczej- biznes plan. Z planowaniem strategicznym ściśle związane jest określenie zarządzanie strategiczne (to jego element).

Struktura procesu zarządzania strategicznego

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
PLANOWANIE STRATEGICZNE

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

ANALIZA

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
STRATEGICZNA

0x08 graphic
FIRMY

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Kontrola strategiczna- jest działaniem o charakterze ciągłym, które polega na:

Wykład II/ 25.10.2004r

I Metoda SWOT jest organizowana w dwóch etapach:

 1. identyfikacji atutów i słabości firmy oraz szans i zagrożeń

  1. przykładowe atuty firmy- wizerunek firmy i dobra sytuacja finansowa, wysokie motywacje i kompetencje pracowników, nowoczesna technologia, zdolność do odnawiania oferty;

  2. przykładowe szanse firmy- rosnący popyt na produkowane przez firmę produkty itp., obniżenia oprocentowania kredytów, brak konkurencji, korzystny system prawny

 2. opracowanie macierzy SWOT

SCHEMAT POPYTOWY MACIERZY SWOT

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

 1. Wykorzystanie mocnych stron firmy w celu wykorzystania szans otoczenia

 2. Minimalizacja słabych stron firmy w celu minimalizacji zagrożeń

 3. Wykorzystanie mocnych stron firmy w celu minimalizacji zagrożeń

 4. Minimalizacja słabych stron firmy przez (lub w celu) wykorzystania szans otoczenia

II Procedura opracowania metody SPACE

 1. Ustala się zmienne szczegółowe charakteryzujące wymiary przedsiębiorstwa (FS, CA) oraz otoczenia (ES, JS), np. według podanego wyżej wzoru

 2. Na podstawie materiałów ostatnich kilku lat wycenia się w skali 1-5 poszczególne zmienne szczegółowe, a następnie ustala się wartości średnie poszczególnych wymiarów. Otrzymane wartości nanosi się na układ współrzędnych

 3. Sumuje się wartości wymiarów na poszczególnych osiach i ustala współrzędne punktu B. punk ten naniesiony na układ współrzędnych wyznacza rodzaj zalecanej strategii.

METODA ANALIZY POZYCJI STRATEGICZNEJ FIRMY (METODA SPACE)

0x01 graphic

0x08 graphic

  1. FS- siła finansowa firmy +5

0x08 graphic
8:4=2(+)

  1. CA- pozycja konkurencyjna -1

15:4=3,75(-)

  1. ES- atrakcyjność sektora +5

0x08 graphic
6:4=1,3(+)

  1. JS- stabilność otoczenia -1

13:4=3,25(-)

FS+JS=+4 (y)

CA+ES=+4 (x)

Wykład III/ 08.11.2004r

Wykład IV/ 22.11.2004r

Wykład V/ 06.12.2004r

Wykład VI/ 20.12.2004r

Przedsiębiorstwo(mocne i słabe strony)

Otoczenie

(szanse i zagrożenia)

opcje strategiczne

wybór strategiczny

programy operacyjne (funkcjonalne)

REALIZACJA

Kontrola strategiczna

FIRMA-

OTOCZENIE

SŁABE STRONY(W)

Lista:

1......

2......

3......

4......

MOCNE STRONY(S)

Lista:

1......

2......

3......

4......

SZANSE(o)

Lista:

1

2

3

4

0

DZIAŁANIA (STR) OFENSYWNE (maxi-maxi)

(s-o)

ZAGROŻENIA

(T)

Lista:

1......

2......

3......

T

DZIAŁANIA KONKURENCYJNE

(maxi-mini)

(s,t)

DZIALANIA (STR)

KONSERWATYWNE

(mini-maxi)

(w,o)

DZIAŁANIA (STRATEGIE) DEFENSYWNE

(mini-mini)

(w,t)

1

2

4

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TOIZ WYKŁAD, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
RELIGIE SWIATA - wyklad, nauka - szkola, hasło integracja, rok II, religie swiata
ToiZ wykład- notatki, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
ToiZ wykład- notatki, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ - Ściągi, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
kolkowium z zarzadzania-ściaga, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarząd
Macierz BCG, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
układ sieciowy, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
zarzadzanie[1], nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ - wykaz zagadnień, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ 2, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOZ, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOIZ EGZAM Sciąga, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
Toiz egazmin, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ 3, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ 4, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ cw, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania

więcej podobnych podstron