KONCEPCJE ZARZ.- TEST, Zarządzanie PWR PIP, MGR, Semestr I, Koncepcje zarządzania


KONCEPCJE ZARZĄDZANIA WYKŁAD- TEST

 1. Business Process Reengineering charakteryzuje się?

a)Idea ciągłego doskonalenia się

b)Szerokim udziałem pracowników w procesie zmian organizacyjnych

c)Z reguły wysokimi kosztami zmian

 1. BPR nawiązuje do:/ powstało na bazie jakiej szkoły?
  a- naukowego zarządzania

  b- kierunek administracyjny
  c- stosunki międzyludzkie

 1. BPR obniża biurokracje:
  - obniżając specjalizację

  - podwyższając specjalizację

 1. BPR postrzega przyczynę nadmiernie rozbudowanej biurokracji przede wszystkim w: 
  a)w wysokim stopniu standaryzacji 
  b)w wysokim stopniu specjalizacji 
  c)w wysokim stopniu centralizacji 
  d) wysokim stopniu formalizacji 

 1. Business Process Reengineering charakteryzuje się? 
  a)Idea ciągłego doskonalenia się 
  b)Szerokim udziałem pracowników w procesie zmian organizacyjnych 
  c)Z reguły wysokimi kosztami zmian 

 1. Celem TBM jest opracowanie czego?
  -procedur,
  -
  standardów
  -teorii

 1. Co głównie wiąże BPR z Lean Managmentem?
  -
  Orientacja procesowa
  -
  podejście procesowe
  -
  ludzie

 1. Co jest istotą TBM?
  Standaryzacja procesów

  - de standaryzacja procesów

 2. Co jest najważniejszym elementem integrującym organizacje ucząca się ("piata dyscyplina")?
  -Myślenie systemowe
  - myślenie procesowe
  - myślenie ogólne

 1. Co łączy Lean Management i BPR (i TBM też)?
  Orientacja na wartość dodana (priorytet wartości dodanej)

 1. Co sprawa iż w organizacji uczącej się nakładają się elementy funkcjonalne?
  "Przenicowany pączek"

 1. Czy orientacja procesowa (podejście procesowe) cechuje?/ Która z metod cechuje podejście procesowe? 
  a)Lean Management 
  b)Business Process Reengineering 
  c)Benchmarking 
  d)organizacja wirtualna 

 1. Czy przeniesienie funkcji niezwiązanych z bezpośrednią działalnością przedsiębiorstwa na dostawców cechuje? 
  a)Lean Management 
  b)Business Process Reengineering 
  c)Benchmarking 
  d)organizacja wirtualna 

 1. Czy wysoki stopień specjalizacji (stanowiskowej) cechuje? 
  a)Lean Management 
  b)Business Process Reengineering 

 1. Do jakich procesów można stosować BPR?
  - kluczowych (głównych) mega procesów
  - ubocznych
  -
  innych

 1. Dyscyplina wiążącą działania indywidualne z procesami organizacji to?
  -myślenie systemowe.
  - inne myślenie

 1. Idea TBM -
  -standaryzacja
  - de standaryzacja
  -optymalizacja

 1. Jaki typ benchmarkingu jest najbardziej innowacyjny?
  -Funkcjonalny
  -wewnętrzny
  -odnoszący się do konkurencji

 1. Która z metod cechuje podejście procesowe
  -LM
  -BPR
  -Wirtualna organizacja
  -Benchmarking

  -TBM

 1. Która z metod cechuje się obecnością luzu organizacyjnego? 
  a)Lean Management 
  b)Business Process Reengineering 
  c)Time Based Management 
  d)Żadna z powyższych 

 1. Która z metod NIE nawiązuje do podejścia systemowego
  a)LM
  b)BPR
  c)Wirtualna organizacja
  d)Ucząca się

  e)TBM

 1. Która z metod nawiązuje do podejścia systemowego
  -
  LM
  -BPR
  -
  TBM

 1. Która z poznanych na wykładzie metod i koncepcji zarządzania daje najmniejsze szanse na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej-rozumianej jako konkurencyjność pod względem np. kosztów, jakości i czasu?
  a)LM
  b)BPR
  c)Benchmarking

 1. Która z zasad czy też technik zarządzania nawiązuje do podejścia systemowego?
  a)mikrozarządzanie (drobiazgowe kontrolowanie działań członków zespołu)
  b)kunktacja
  c)zarządzanie przez cele
  d)zasada pareto
  e)cykl życia organizacji;

 1. Które procesy zmieniamy przez BPR?
  -procesy podstawowe (glówne)
  -uboczne

 1. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? 
  a)Teoria X i Y dotyczą stereotypów dotyczących sposobu myślenia o pracownikach 
  b)Zdolność organizacji do doskonalenia się, jest związana z tym, że jest ona systemem naturalnym 
  c)Zasadę trzymaj się tego, co umiesz najlepiej, mogą stosować wszystkie przedsiębiorstwa 

 1. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
  -Modele biurokratyczne są stosowanie w systemach nasyconych niepewnością.

  -Zdolność organizacji do doskonalenia się związana jest z tym, że jest ona systemem naturalnym.
  -Zasadę „trzymaj się tego, co umiesz najlepiej” mogą stosować wszystkie przedsiębiorstwa.
  -Idea funkcji przedsiębiorstwa wyróżn
  ionych przez H. Fayola wiąże się z trzecią zasadą naukowego zarządzania.
  -Cecha „autonomia i przedsiębiorczość” wg T.Petersa i R. Watermana jest zgodna z zasadami LM
  - Idea zarządzania przez cele jest zgodna z zasadami LM
  - Zachodzenie na siebie obszarów funkcjonalnych w org. Uczącej się jest eynikiem niskiego stopnia formalizacji
  - Cecha „współwystępowanie w jednej strukturze sztywnych i luźnych form org.” Wg Petersa i Watermana jest zgodna z podejściem systemowym.

 1. Lean Management likwiduje nadmiernie rozbudowaną biurokrację przez obniżenia? 
  a)Stopnia standaryzacji 
  b)Stopnia specjalizacji 
  c)Stopnia centralizacji 

 1. Luz organizacyjny występuje w :
  a)Uczącej się organizacji (tylko)
  b) BPR
  c) organizacji wirtualnej

 2. Organizacja ucząca się charakteryzuje się:
  a) wysokim zhierarchizowaniem,
  b) niskim stopniem formalizacji/co najwyżej mała formalizacją

 3. Podejście procesowe występuje w:
  - BPR,
  - organizacji wirtualnej;
  - TBM

 1. Przeniesienie funkcji niezwiązanych bezpośrednio z działalnością podstawową na dostawców ma miejsce w:
  -
  lean management
  -
  org wirtualna
  - org fraktlna

 1. Przewaga konkurencyjna np. ze względu na koszt, jakość, czas
  a)LM

  b)BPR
  c)Benchmarking

 1. Przewaga konkurencyjna z partnerem
  -LM

  -BPR
  -
  Benchmarking
  -Wirtualna Organizacja

 1. Struktura organiczna w porównaniu do...
  - organizacji uczącej się ma niski stopień sformalizowania
  -org. Zarządzaniej zgodnie z metodą LM jest bardziej smukła
  - org. Uczącej się ma niższy stopień zhierarchizowania
  -org. Zarządzanej zgodnie metodą BPR ma wiekszy stopień zhierarchizowania

 2. Tworzenie przewagi na bazie łańcucha dostaw
  a)LM
  b)
  BPR
  c)
  TBM
  d)Benchmarking
  e)Wirtualna organizacja

 1. Uszereguj met. pod względem szybkości dokonywania zmian organizacyjnych (od najmniejszej do największej):
  a)BPR<Benchmarking<LM
  b)Benchmarking<BPR<LM
  c)LM<Benchmarking<BPR
  d) BPR>Benchmarking>LM

  e
  )Benchmarking<MM<BPR

 1. Uszereguj poniższe formy org. pod względem ilości luzu organizacyjnego (od najmniejszego do największego)
  a)system przedsiębiorstwa wewnątrz organizacji < organizacja intrasieciowa < organizacja intersieciowa
  b) organizacja intersieciowa < organizacja intrasieciowa < wirtualna organizacja
  c) organizacja wirtualna < organizacja intersieciowa < organizacja intrasieciowa

 2. W której fazie spirali uczeni się można w największym stopniu zastosować technologie IT
  a- socjalizacja
  b- eksternalizacja
  c- kombinacja
  d- internalizacja

 1. W lean management biurokratyzację zwalcza się przez:
  - zmniejszenie centralizacji; (delegowanie uprawnień i odpowiedzialności oraz samodzielność pracowników)

 1. Wynagrodzenia akordowe są sprzeczne z… 
  a)Pierwsza zasada naukowego zarządzania 
  b)Drugą zasada naukowego zarządzania 
  c)Trzecią zasada naukowego zarządzania 
  d)Czwartą zasada naukowego zarządzania 

 1. Z jakiej szkoły zarządzania wywodzi sie BPR.
  Odp. tayloryzm

 1. Z którą zasadą naukowego zarządzania sprzeczna jest zasada inicjatywy Fayola?
  -Pierwsza zasada naukowego zarządzania
  -Drugą zasada naukowego zarządzania
  -Trzecią zasada naukowego zarządzania
  -
  Czwartą zasada naukowego zarządzania

 1. Z którą zasadą naukowego zarządzania sprzeczna jest zasada jedności rozkazodawstwa Fayola?
  -
  Pierwszą zasadą naukowego zarządzania
  -Drugą zasada naukowego zarządzania
  -
  Trzecią zasada naukowego zarządzania
  -Czwartą zasada naukowego zarządzania

 1. Idea uczącej się org. Nawiązuje do:
  -naukowego zarządzania
  -kierunku administracyjnego
  -szkoły stosunków międzyludzkich
  -podejścia systemowego

 1. Funkcjonowanie zespołów- praca grupowa jesy nieodłączną częścią?
  -LM
  -BPR
  -uczącej się organizacji
  -TBM

 1. Autorem której z metod jest R.Camp?
  -
  LM
  -BPR
  -wirtualną organizację
  -Benchmarking

 1. Uszereguj metody pod względem partycypacji pracowników w dokonywaniu zmian org.:
  a) BPR< Benchmarking<LM
  b) LM>Benchmarking>BPR

  c) Benchmarking<BPR<LM
  d) LM< Benchmarking<BPR
  e) Benchmarking<LM<BPRWyszukiwarka